Wzór umowy - Zamek Królewski na Wawelu

Komentarze

Transkrypt

Wzór umowy - Zamek Królewski na Wawelu
Sprawa nr: IXb/ZKnW/16
Załącznik nr 4 do SIWZ
WZÓR UMOWY nr …………………
W dniu ……………… 2017 roku w Krakowie pomiędzy Zamkiem Królewskim na Wawelu Państwowymi Zbiorami Sztuki, 31-001 Kraków, Wawel 5 NIP 6750004459; zwanym dalej
Zamawiającym, reprezentowanym przez:
1. Dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu – prof. dr hab. Jana Ostrowskiego,
2. Główną Księgową – Iwonę Mazur-Maślankę;
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1. ………………………………………….
została zawarta umowa o treści:
Umowa
niniejsza
zostaje
zawarta
na podstawie
przeprowadzonego
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego IXb/ZKnW/16 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ.U.2015 poz. 2164 j.t. z późn.
zm.)
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowego samochodu typu furgon do
przewozu osób i ładunków – dzieł sztuki wraz z wyposażeniem (zwanego dalej
„samochodem”), przeznaczonego do przewozu muzealiów dla Zamku Królewskiego na WaweluPaństwowych Zbiorów Sztuki.
2. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:
a) nr 1 stanowiący Opis przedmiotu zamówienia wraz z jego wyposażeniem.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy do miejsca wskazanego przez upoważnionego pracownika …….…………….., o którym
mowa w § 9 za cenę podaną w ofercie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia samochodu, spełniającego parametry techniczne
wyszczególnione w załączniku nr 1 do siedziby Zamawiającego, w terminie nie później niż 105
dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia ............ r.
3. Przekazanie samochodu zostanie potwierdzone „Protokołem odbioru końcowego” na zasadach
określonych w § 7.
4. Wykonawca gwarantuje, iż samochód spełnia warunki określone w przepisach dotyczących
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia na podstawie
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.
4a. Wykonawca gwarantuje, że samochód posiada ważną homologację na samochód zabudowany,
zgodną z art. 68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym.
5. Wykonawca gwarantuje, że samochód jest fabrycznie nowy. Za fabrycznie nowy samochód
Zamawiający uzna pojazd wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 r., którego pierwszym
użytkownikiem będzie Zamek Królewski na Wawelu.
6. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie elementy wyposażenia samochodu są fabrycznie nowe.
1.
§3
W celu należytej realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 niniejszej
umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wykonania z należytą starannością i w ustalonym terminie, czynności związanych z dostawą
samochodu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy,
b) nie obciążania samochodu na rzecz osób trzecich ani przelewania swoich praw wynikających z
niniejszej umowy na osoby trzecie.
1.
2.
Wraz z samochodem Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu
następujących dokumentów:
a) gwarancji samochodu wraz z wyposażeniem, o których mowa w § 5 niniejszej umowy,
b) świadectwa homologacji samochodu wraz z wyposażeniem wydanego na podstawie przepisów
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji
typu pojazdów samochodowych i przyczep.
c) kompletnej instrukcji obsługi samochodu i wyposażenia w języku polskim.
§4
Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie przez Wykonawcę podwykonawcom realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy, w części dotyczącej
...…………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………..…………………………………………………….……………….……... .
2. Wykonawca oświadcza, że zamierza/ nie zamierza1 powierzyć podwykonawcom realizację
przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, w części dotyczącej
zakres:
……………………………………………………………….………………………………………
firma
podwykonawcy:
……………………………………………………………………………….……………….……...
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawców oraz ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania,
uchybienia lub zaniedbania jego własne.
§5
1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na samochód, licząc od dnia odbioru
końcowego.
2. Wykonawca udziela ……... miesięcznej gwarancji na układ napędowy, licząc od dnia odbioru
końcowego.
§6
Strony ustalają następujące warunki gwarancji:
1. W okresie bezwzględnie wymaganego 24 miesięcznego trwania gwarancji na samochód
Wykonawca świadczy bezpłatnie naprawy gwarancyjne samochodu wraz z koniecznym
transportem i wymianą części.
2. W okresie poszerzonej o ……… miesięcy trwania gwarancji na układ napędowy Wykonawca
świadczy bezpłatnie naprawy gwarancyjne układu napędowego wraz z koniecznym transportem i
wymianą części.
3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dostarczonym samochodzie, w układzie
napędowym2, Zamawiający zobowiązuje się wysłać Wykonawcy zawiadomienie wraz z
protokołem stwierdzającym wady.
4. W przypadku braku możliwości usunięcia istotnej wady samochodu lub trzykrotnej naprawy tej
wady, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany samochodu na wolny od wad w terminie do 21
dni od dnia otrzymania zawiadomienia o istnieniu wady. Na czas dostawy nowego samochodu
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód zastępczy w terminie do 7 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o istnieniu wady.
§7
Strony zgodnie postanawiają, iż przekazanie samochodu odbędzie się protokolarnie, zgodnie z
poniższymi zasadami:
1. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym konkretnego terminu dostarczenia i
przekazania samochodu wraz z wyposażeniem oraz kompletnej dokumentacji, o której mowa w §
3 ust. 2.
1.
1
Jeżeli dotyczy, w przypadku gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnego zakresu zamówienia
podwykonawcy, zapisy §4 ust. 1 i 3 zostaną usunięte;
2
Jeżeli dotyczy, w przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje gwarancji na układ napędowy, zapis zostanie
usunięty
2. Dostawa samochodu potwierdzona zostanie Protokołem odbioru częściowego lub końcowego w
zależności od zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 3 lub 5 niniejszego paragrafu. Wzór protokołu
odbioru częściowego lub końcowego zostanie określony przez Zamawiającego.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków lub wad samochodu w dniu dostawy i
przekazania,
Strony
podpiszą
Protokół
odbioru
częściowego,
w którym zostaną stwierdzone wszystkie braki w wyposażeniu i w dokumentacji.
4. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków lub usunięcia wad samochodu w terminie do
7 dni roboczych liczonych od dnia podpisania Protokołu odbioru częściowego.
5. W przypadku dostarczenia i przekazania kompletnego samochodu, Strony podpiszą Protokół
odbioru końcowego.
§8
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za prawidłowo wykonane zobowiązanie
wymienione w § 1 ust. 1 niniejszej umowy kwotę:
brutto: ............................... zł
(słownie złotych: .......................................................................................................................),
netto: …………..………….. zł
(słownie złotych: ………………………………………………………………………………..),
VAT … % w wysokości …………………………………………… złotych.
Cena powyższa obejmuje w szczególności cenę dostarczonego samochodu wraz z wyposażeniem,
a także koszt transportu.
2. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu płatna będzie w terminie 21
dni od dnia dostarczenia faktury.
3. Kwota wynagrodzenia nie może ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego.
4. Termin zapłaty uważa się za zachowany z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego.
§9
Strony ustalają, że osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy będą:
po stronie Wykonawcy:
.................................................................................................................................................................
po stronie Zamawiającego:
………………………………………………………………………………………………………….
§ 10
1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Zamawiający
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem aportu, chyba że na
powyższe wyrazi zgodę Zamawiający w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
1.W przypadku nie dotrzymania terminu wykonania zamówienia określonego niniejszą Umową,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy
dzień zwłoki.
2. W przypadku zaoferowania a nie udzielenia rozszerzonej gwarancji na układ napędowy samochodu,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy3.
3.W przypadku nieterminowego usuwania wad, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 0,1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki.
4. W razie nieuregulowania płatności w wyznaczonym terminie, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.
§ 12
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3
Jeżeli dotyczy, w przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje gwarancji na układ napędowy, zapis zostanie
usunięty
2.
Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają
możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
a) zmiany terminu dostawy samochodu, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w przypadku
zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 9 niniejszej umowy,
w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy.
§ 13
Strony ustalają poniższe adresy do korespondencji (składania wszelkich oświadczeń woli
i wiedzy):
Po stronie Zamawiającego:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Po stronie Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach w/w adresów pod
rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni znany drugiej Stronie
adres.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
§ 15
1. Strony zobowiązują się do polubownego i w dobrej wierze rozwiązywania wszelkich sporów
mogących powstać na tle wykonywania niniejszej umowy.
2. W przypadku braku porozumienia wszelkie spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy
rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.
ZAMAWIAJACY
WYKONAWCA