Ksiądz Andrzej NIWA Syn Jana i Antoniny z domu Ochab. Urodził

Komentarze

Transkrypt

Ksiądz Andrzej NIWA Syn Jana i Antoniny z domu Ochab. Urodził
ks. Andrzej / Fr Andrew NIWA - biografia/biography
Ksiądz Andrzej NIWA
Father Andrew NIWA
Dzięki uprzejmości ks. Stanisława Tokarskiego z Achiwum
Diecezji Tarnowskiej
Thanks to kindness of Fr Stanislaus Tokarski from Tarnów
Diocese Archives
Syn Jana i Antoniny z domu Ochab.
Urodził się 26.XI.1900 r. w Chechłach k. Ropczyc.
Szkołę podstawową ukończył w parafii rodzinnej,
gimnazjum w Stanisławowie i Dębicy.
Teologię studiował w Tarnowie i tu 29.VI.1923 r.
przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Leona Wałęgi (1859, Moszczenica – 1933, Tuchów), ordynariusza tarnowskiego.
1.VIII.1923 r. został wikariuszem w Nowym Sączu,
od XI.1927 r. w Łącku, od 1928 r. w Krużlowej, od
1.VIII.1929 r. w Uściu Solnym, od 30.VII.1930 r.
wikariuszem eksponowanym w Pogórskiej Woli.
„Był człowiekiem dobrym, uprzejmym, cichym, był
kolegą uczynnym. Odznaczał się duchem ofiary
i poświęcenia. Przez wszystkich kochany jako
‘ksiądz Jędruś’”ks. B. Dziedziak.
Od 1.I.1927 r. był kapelanem rezerwy.
W 1931 r. został powołany do służby czynnej
na kapelana z przydziałem do Brygady KOP „Polesie” w Łachwie, w powiecie łuninieckim. W 1932 r.
został administratorem parafii wojskowej w Prużanie, a w 1936 r. proboszczem parafii wojskowej
pw. św. Mikołaja w Ostrowie Wielkopolskim.
Miał stopień majora.
We wrześniu 1939 r. dostał się do niewoli rosyjskiej.
Był przetrzymywany w obozie oficerskim w Starobielsku (więzień nr 2381).
W IV.1940 r. wraz z innymi jeńcami został przewieziony do Charkowa i tam zamordowany w budynku obwodowego NKWD.
Jego ciało wrzucono do zbiorowych dołów
podmiejskich w lesie.
Son of John and Anthony née Ochab.
Born on 26.XI.1900 in Chechły k. Ropczyce.
He completed his primary education in home parish and graduated from gymnasium in Stanisławów and Dębica.
He studied theology in the theological seminary
in Tarnów and on 29.VI.1923 was ordained by Tarnów bishop Leo Wałęga (1859, Moszczenica – 1933, Tuchów).
On 1.VIII.1923 r. became vicar in Nowy Sącz, from
XI.1927 in Łąck, from 1928 in Krużlowa, from
1.VIII.1929 in Uście Solne, from 30.VII.1930 a vicar
in Pogórska Wola.
„He was a good, kind, quiet man, supportive
collegue. He emanated the spirit of sacrifice and
dedication. He was loved by everybody and known
and ‘father Jędruś’”Fr B. Dziedziak.
From 1.I.1927 he was a reserve chaplain of the
Polish Army.
In 1931 he was called to active duty as chaplain
of the KOP Brigade „Polesie” in Łachwa, in Łuniniec
county. In 1932 he became Prużan military parish
administrator and in 1936 st Nicholas military
parish in Ostrów Wielkopolski parish priest.
He received a colonel rank.
In IX.1939 was arrested and interned by the Russians.
He was jailed in Starobielsk Russian POW camp
(prisoner no 2381).
In IV.1940 he was transported, with other prisoners, to Kharkiv and there murdered in Russian
NKVD regional building.
His body was tossed into a ditch in a nearby forest.
źródła:
sources:
Dziedziak B. ks., relacja pisemna z 7.v.1985 i z 15.v.1985
Dziedziak B. ks., written submission of 7.v.1985 and 15.v.1985
A. Moszyński, „Lista katyńska: jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków,
Starobielsk zaginieni w Rosji sowieckiej”, Londyn 1982, s. 306
A. Moszyński, „Katyń register: Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk POWs
lost in soviet Russian”, London 1982, p. 306
Z.S. Siemaszko, „W sowieckim osaczeniu: 1939-1943”, Londyn 1991, s.
379
Z.S. Siemaszko, „In Soviet encirclement: 1939-43”, London 1991, p. 379
J. Tucholski, „Mord w Katyniu: Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk: lista
ofiar”, Warszawa 1991, s. 461
J. Tucholski, „Duchowni w sowieckich obozach jenieckich: Kozielsk,
Ostaszków, Starobielsk”, w: „Martyrologia duchowieństwa polskiego:
1939-1956”, Łódź 1993, s. 192-193
J. Pietrzak, „Gazeta Ostrowska”, 8 (1996) nr 49
T. Madała, „Polscy księża katoliccy w więzieniach i łagrach sowieckich
od 1918”, Lublin 1996, s. 115
„Rozstrzelani w Charkowie: alfabetyczny spis 3739 jeńców polskich ze
Starobielska rozstrzelonych w kwietniu-maju 1940, według źródeł
sowieckich i polskich”, Warszawa 1996, s. 138
„Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie
światowej”, t. 5: „Polscy jeńcy wojenni i internowani”, Pruszków 1996,
© parafia pw. św. Zygmunta, Słomczyn
st Sigismund parish, Słomczyn
J. Tucholski, „Katyń massacre: Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk:
victims’ register”, Warszawa 1991, s. 461
J. Tucholski, „Clerics in Soviet POW camps: Kozielsk, Ostaszków,
Starobielsk”, w: „Martyrology of the Polish clergy: 1939-56”, Łódź
1993, p. 192-193
J. Pietrzak, „Ostrów Daily”, 8 (1996) no 49
T. Madała, „Polish catholic priests in Russian prisons and slave camps
from 1918”, Lublin 1996, p. 115
„Executed in Kharkiv: register of 3739 Polish POWs from Starobielsk
shot in April-May 1940, according to Russian and Polish sources”,
Warsaw 1996, p. 138
„Book of Polish soldiers who perished during II World War”, v. 5:
„Polish POWs and internees”, Pruszków 1996, p. 257
Fr Nowak Adam, „1786-1985 Tarnów diocese priests biographical
10 lipca 2014 r.
10 July 2014
strona / page - 1 –
ks. Andrzej / Fr Andrew NIWA - biografia/biography
s. 257
dictionary”, vol. II, p. 162-3
Ks. Nowak Adam, „Słownik Biograficzny Kapłanów Diecezji Tarnowskiej
1786-1985”, t. III, s. 249
Tablica pamiątkowa, katedra polowa Wojska Polskiego, Warszawa
© parafia pw. św. Zygmunta, Słomczyn
st Sigismund parish, Słomczyn
10 lipca 2014 r.
10 July 2014
Commemorative plaque, military field cathedral, Warsaw
strona / page - 2 –
ks. Andrzej / Fr Andrew NIWA - biografia/biography
Tablica pamiątkowa, katedra polowa Wojska Polskiego, Warszawa
© parafia pw. św. Zygmunta, Słomczyn
st Sigismund parish, Słomczyn
10 lipca 2014 r.
10 July 2014
Commemorative plaque, military field cathedral, Warsaw
strona / page - 3 –

Podobne dokumenty