Część opisowa do projektu wykonawczego

Komentarze

Transkrypt

Część opisowa do projektu wykonawczego
Część opisowa do projektu wykonawczego
„Przebudowa chodnika/drogi ze zmianą nawierzchni na kostkę brukową
przy ZSO nr 1 w Mielcu ul. Tańskiego ”
1. Stan istniejący.
Chodnik obecnie posiada nawierzchnię utwardzoną z masy bitumicznej szer śr.4-6m.
Nawierzchnia jest mocno zniszczona, z licznymi wybojami i spękaniami odbitymi powstałymi na
wskutek skurczy podbudowy sztywnej (podbudowa z betonu). Konstrukcja ograniczona
częściowo wtopionym krawężnikiem o wymiarach 15 x 30, częściowo (od strony zachodniej)
przylega do fundamentu ogrodzenia szkoły. Od budynku chodnik oddziela pas zieleńca i
bezpiecznik szerokości 0,5m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej ograniczonej obrzeżem
betonowym o wymiarach 8x30.
Od strony południowej oddzielony jest od muru z betonowego zieleńcem zmiennej szerokości
0,5-2,5m
2. Zamierzenie inwestycyjne.
Założeniem budowy jest:
•
frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej
•
rozebranie istniejących krawężników
•
likwidację studni ściekowej
•
budowę wpustów ulicznych typ ciężki
•
budowę studni z PCV Ø315 z włazem żeliwnym, na istn. kanalizacji deszczowej Ø200
•
regulacja szerokości chodnika/ drogi od strony zachodniej do szer. 6 m, Projektuje się
ograniczenie chodnika/drogi od strony budynku krawężnikiem betonowym o wymiarach
15 x 30 na ławie z oporem z betonu klasy C12/15, (B-15), od strony zachodniej do
fundamentu ogrodzenia.Obrzeże wystające na projektowaną nawierzchnia z kostki 4 cm,
krawężnik wystający 8 cm nad projektowaną nawierzchnią.
•
regulacja szerokości chodnika/ drogi od południowej do szer. 4 m, z 0,5m szerokości
bezpiecznikiem od strony murka z betonu. Projektuje się ograniczenie chodnika/drogi od
strony budynku krawężnikiem betonowym o wymiarach 15 x 30 na ławie z oporem z
betonu klasy C12/15, (B-15) od strony bezpiecznika, obrzeżem betonowym o wymiarach
8 x 30 na ławie z oporem
betonu klasy C 8/10 (B-10). Obrzeże wystające na
projektowaną nawierzchnia z kostki 4 cm, krawężnik wystający 8 cm nad projektowaną
nawierzchnią.
•
regulacja szerokości chodnika/ drogi od wschodu do szer. 7 m, z obustronnym zieleńcem,
Projektuje się ograniczenie chodnika/drogi, obustronne krawężnikiem betonowym o
wymiarach 15 x 30 na ławie z oporem z betonu klasy C12/15, (B-15).Krawężnik
wystający 8 cm nad projektowaną nawierzchnią.
•
wykonanie nawierzchni chodnika/drogi z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru
szarego, na podsypce cem piaskowej,
•
wykonanie nawierzchni bezpiecznika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru
czerwonego, na podsypce cem piaskowej.
•
Przełożenie (regulacja wysokościowa), nawierzchni z kostki, przy wjeździe od strony
boiska szkolnego, oraz na chodniku od strony wschodniej.
3 Opis projektowanych robót;
Istniejącą masę bitumiczną śr. gr 8 cm należy wyfrezować i odwieźć destrukt w miejsce
wskazane przez Inwestora na odl. do 10 km. Istniejący krawężnik uliczny o wymiarach 15 x 30
należy rozebrać mechanicznie, odwieźć, utylizować staraniem i na koszt wykonawcy robót. Na
projektowanym poszerzeniu należy zerwać humus na gł śr. 20 cm. Zerwany humus po segregacji
należy wykorzystać na wykonanie dolnej warstwy zieleńca. W chwili obecnej wody opadowe i
roztopowe z chodnika/drogi częściowo spływają grawitacyjnie w niżej położony teren zielony,
częściowo do dwóch wpustów ulicznych kd, powykonaiu regulacji szerokości i ograniczeniu
chodnik/drogi krawężnikiem lub obrzeżem, w celu prawidłowego odbioru wód opadowych i
roztopowych należy wybudować dodatkową studzienkę ściekową z osadnikiem i wpustem typu
ciężkiego. Dodatkowy wpust należy włączyć do zaprojektowanej studni PCV Ø315 na istniejącym
kolektorze kd Ø200. Jedną studnię ściekową należy pozostawić bez zmian, wyregulować tylko
poziomo i dopasować do projektowanej nawierzchni z kostki, drugą zdemontować studzienkę
ściekową (kręgi studzienki ulicznej są w złym stanie technicznym, krata wykonana z prętów
metalowych sposobem gospodarczym), zmienić jego lokalizację, wybudować nową z osadnikiem i
wpustem typu ciężkiego Lokalizacja na rys nr 2 „Projekt Zagospodarowania Terenu”. Istniejące
studnie rewizyjne należy wyregulować w pionie do projektowanej nawierzchni z kostki betonowej.
4. Przekrój normalny i konstrukcja nawierzchni
Projektuje się przebudowę nawierzchni bitumicznej istniejącego chodnika/drogi na nawierzchnię z
kostki brukowej betonowej z wykonaniem regulacji szerokości, wg następującej konstrukcji:
Konstrukcja na istniejącej podbudowie:
1.
Kostka brukowa betonowa koloru szarego gr. 8 cm
2.
Podsypka cementowo piaskowa gr. śr. 4 cm
Konstrukcja na poszerzeniu:
3.
Kostka brukowa betonowa koloru szarego gr. 8 cm
4.
Podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm
5.
Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/63 gr. 20 cm
6.
Warstwa z kruszywa naturalnego gr 10 cm
7.
Warstwa z piasku gr. 10 cm
Konstrukcja bezpiecznika:
8.
Kostka brukowa betonowa koloru czerwonego gr. 8 cm
9.
Podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm
10.
Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 gr. 15 cm
Warstwa z kruszywa naturalnego gr 10 cm
5. Odwodnienie
W celu prawidłowego odbioru wód opadowych i roztopowych należy wybudować dodatkową
studzienkę ściekową z osadnikiem i wpustem typu ciężkiego. Dodatkowy wpust należy włączyć do
zaprojektowanej studni PCV Ø315 na istniejącym kolektorze kd Ø200. Jedną studnię ściekową
należy pozostawić bez zmian, wyregulować tylko poziomo i dopasować do projektowanej
nawierzchni z kostki, drugą zdemontować studzienkę ściekową (kręgi studzienki ulicznej są w złym
stanie technicznym, krata wykonana z prętów metalowych sposobem gospodarczym), zmienić jego
lokalizację, wybudować nową z osadnikiem i wpustem typu ciężkiego
Lokalizacja na rys nr 2
„Projekt Zagospodarowania Terenu”. Istniejące studnie rewizyjne należy wyregulować w pionie do
projektowanej nawierzchni z kostki betonowej.
6. Podstawowe parametry techniczne.
Chodnik/droga
- szerokość - zmienna od 4,0-7,0m , (szczegół na rysunku „plansza sytuacyjno wysokościowa”)
- spadek poprzeczny – zmienny w kierunku wpustów ulicznych
- nawierzchnia - kostka betonowa, szara,
ograniczenie z jedenej strony krawężnikiem betonowym o wymiarach 15 x 30 na ławie z oporem
z betonu klasy C12/15, (B-15) od strony bezpiecznika, obrzeżem betonowym o wymiarach 8 x 30
na ławie z oporem betonu klasy C 8/10 (B-10). Obrzeże wystające na projektowaną nawierzchnia
z kostki 4 cm, krawężnik wystający 8 cm nad projektowaną nawierzchnią.
Bezpiecznik
- szerokość - 0,5m , (szczegół na rysunku „plansza sytuacyjno wysokościowa”)
- spadek poprzeczny – 1% w kierunku chodnika/drogi
- nawierzchnia - kostka betonowa, czerwona
ograniczenie z jedenej strony obrzeżem betonowym o wymiarach 8 x 30 na ławie z oporem
betonu klasy C 8/10 (B-10), z drugiej strony istniejacym murem betonowym. Obrzeże wystające
na projektowaną nawierzchnia z kostki 4 cm.
4.6. Nawiązanie sytuacyjno-wysokościowe.
Rzędne wysokościowe dowiązano do istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej
na wjeździe od strony boiska szkolnego, od zachodu i do istniejącej nawierzchni z kostki
brukowej betonowej na wjeździe od strony przychodni nr 5 przy ul. Tańskiego.
5. Zakres rzeczowy robót.
W zakres robót wchodzi:
− rozbiórka nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie
− rozebranie krawężnika o wymiarach 15 x 30 – 269,50mb
− wykonanie koryta pod regulację szerokości ( poszerzenie) – 179,00m2
− ułożenie krawężnika o wymiarach 15 x 30 na ławie z betonu klasy C12/15 – 148,50mb
− ułożenie obrzeża o wymiarach 8 x 30 na ławie z betonu klasy C8/10 – 96,00mb
− ułożenie nawierzchni chodnika/drogi z kostki betonowej gr 8 cm koloru szarego –
786,00m2,
−
ułożenie nawierzchni bezpiecznika z kostki betonowej gr 8 cm koloru czerwonego –
52,00m2,
− budowa studni ściekowych z wpustami ulicznymi typ ciężki – 2 kpl
− budowa studni z PCV Ø315 na istniejącym kolektorze kd Ø200 – 1 kpl
− montaż przykanalików Ø200 – 3,50mb
− wykonanie zieleńca z obsianiem nasionami traw niskich – 540,00m2
6. Roboty ziemne
•
Przyjęto, że wykopy wykonywane będą ręcznie i mechanicznie.
•
Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręcznie
pod nadzorem właścicieli uzbrojenia.
•
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy ustalić dokładnie wszystkie podziemne
uzbrojenia w wzdłuż realizowanej przebudowy.
Projektował:

Podobne dokumenty