Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Komentarze

Transkrypt

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zamość, dnia 9 maja 2014 r.
AG-ZP.3320/ 24/
/ 14
Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Aleje Jana Pawła II 10, stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, iż w ramach prowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
sprzętu endoskopowego w poszczególnych zadaniach jako najkorzystniejszą wybrano
ofertę:
Zadanie 1
Olympus Polska Sp. z o.o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa.
Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. z najniższą ceną – jedyne
obowiązujące w tym postępowaniu kryterium oceny ofert to cena 100%.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz ilość uzyskanych punktów przy kryterium
wyboru oferty – cena – 100%:
Olympus Polska Sp. z o.o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa – 100,00 pkt
Zadanie 2
Olympus Polska Sp. z o.o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa.
Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. z najniższą ceną – jedyne
obowiązujące w tym postępowaniu kryterium oceny ofert to cena 100%.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz ilość uzyskanych punktów przy kryterium
wyboru oferty – cena – 100%:
Olympus Polska Sp. z o.o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa – 100,00 pkt
Zadanie 3
Olympus Polska Sp. z o.o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa.
Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. z najniższą ceną – jedyne
obowiązujące w tym postępowaniu kryterium oceny ofert to cena 100%.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz ilość uzyskanych punktów przy kryterium
wyboru oferty – cena – 100%:
Olympus Polska Sp. z o.o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa – 100,00 pkt
Zadanie 4
Hammermed Medical Sp. z o.o. Sp. K-a, ul. Kopcińskiego 69/ 71, 90-032 Łódź.
Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. z najniższą ceną – jedyne
obowiązujące w tym postępowaniu kryterium oceny ofert to cena 100%.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz ilość uzyskanych punktów przy kryterium
wyboru oferty – cena – 100%:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
AG-ZP.3320/ 24/ 14 - Informacja o wyborze ...............
1z3
Hammermed Medical Sp. z o.o. Sp. K-a, ul. Kopcińskiego 69/ 71, 90-032 Łódź – 100,00 pkt
Zadanie 5
Hammermed Medical Sp. z o.o. Sp. K-a, ul. Kopcińskiego 69/ 71, 90-032 Łódź.
Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. z najniższą ceną – jedyne
obowiązujące w tym postępowaniu kryterium oceny ofert to cena 100%.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz ilość uzyskanych punktów przy kryterium
wyboru oferty – cena – 100%:
Hammermed Medical Sp. z o.o. Sp. K-a, ul. Kopcińskiego 69/ 71, 90-032 Łódź – 100,00 pkt
Zadanie 6
Boston Scientific Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa.
Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. z najniższą ceną – jedyne
obowiązujące w tym postępowaniu kryterium oceny ofert to cena 100%.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz ilość uzyskanych punktów przy kryterium
wyboru oferty – cena – 100%:
Boston Scientific Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa – 100,00 pkt.
Hammermed Medical Sp. z o.o. Sp. K-a, ul. Kopcińskiego 69/ 71, 90-032 Łódź – 92,77 pkt
Zadanie 7
Olympus Polska Sp. z o.o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa.
Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. z najniższą ceną – jedyne
obowiązujące w tym postępowaniu kryterium oceny ofert to cena 100%.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz ilość uzyskanych punktów przy kryterium
wyboru oferty – cena – 100%:
Olympus Polska Sp. z o.o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa – 100,00 pkt
Zadanie 8
Hammermed Medical Sp. z o.o. Sp. K-a, ul. Kopcińskiego 69/ 71, 90-032 Łódź.
Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. z najniższą ceną – jedyne
obowiązujące w tym postępowaniu kryterium oceny ofert to cena 100%.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz ilość uzyskanych punktów przy kryterium
wyboru oferty – cena – 100%:
Hammermed Medical Sp. z o.o. Sp. K-a, ul. Kopcińskiego 69/ 71, 90-032 Łódź – 100,00 pkt
Zadanie 9
Hammermed Medical Sp. z o.o. Sp. K-a, ul. Kopcińskiego 69/ 71, 90-032 Łódź.
Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. z najniższą ceną – jedyne
obowiązujące w tym postępowaniu kryterium oceny ofert to cena 100%.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz ilość uzyskanych punktów przy kryterium
wyboru oferty – cena – 100%:
Hammermed Medical Sp. z o.o. Sp. K-a, ul. Kopcińskiego 69/ 71, 90-032 Łódź – 100,00 pkt
Zadanie 11
Hammermed Medical Sp. z o.o. Sp. K-a, ul. Kopcińskiego 69/ 71, 90-032 Łódź.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
AG-ZP.3320/ 24/ 14 - Informacja o wyborze ...............
2z3
Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza tj. z najniższą ceną – jedyne
obowiązujące w tym postępowaniu kryterium oceny ofert to cena 100%.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz ilość uzyskanych punktów przy kryterium
wyboru oferty – cena – 100%:
Hammermed Medical Sp. z o.o. Sp. K-a, ul. Kopcińskiego 69/ 71, 90-032 Łódź – 100,00 pkt
Umowy zostaną zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Jednocześnie zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało
unieważnione w zadaniu nr 10.
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
W wymienionym zadaniu nie złożono żadnej oferty.
Podstawa prawna unieważnienia postępowania w zadaniu 10 – art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy
Pzp, który brzmi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z
zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”.
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Marek Lipiec
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
AG-ZP.3320/ 24/ 14 - Informacja o wyborze ...............
3z3

Podobne dokumenty