Miejski Informator Samorządowy - mis

Komentarze

Transkrypt

Miejski Informator Samorządowy - mis
Nr 35(2993)
www.ostrowiecka.pl
18
Urząd Miasta
Miejski Informator
Samorządowy
Końcowe prace przy budowie AFRO NA MOLO, REGGAE W PARKU
IV etapu Zagłoby
Trwają prace przy budowie końcowego już odcinka ulicy Zagłoby,
stanowiącej obwodnicę naszego miasta. Powstaje on w ramach jednej z
najważniejszych dla nas inwestycji
– budowie jej IV etapu. Od jakiegoś
czasu mieszkańcy mogą sami obserwować szybki postęp prac przy budowie wiaduktu nad ulicą Zygmuntówka, który ostatecznie umożliwi wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych z centrum miasta, z Alei 3 Maja i
wiaduktu, a głównie ulicy Sandomierskiej i Mostowej w Denkowie.
W ostatnim czasie ekipy firmy
STRABAG zakończyły montaż konstrukcji nośnej wiaduktu nad Zygmuntówką, położyły asfalt na odcinku
drogi między ulicą Mostową a Nowo
– Samsonowicza, prowadziły prace
przy budowie mostu na rzece Szewniance. Zakończono budowę chod-
ników i ścieżki rowerowej. Obecnie
trwają prace związane z montażem
słupów oświetlenia ulicznego, wykonaniem rowów odwadniających oraz
uporządkowaniem terenu wokół budowanej drogi.
- Realizowana od kilku lat strategiczna przebudowa istniejącego
układu komunikacyjnego ma na celu
poprawę dostępności komunikacyjnej
miasta zarówno dla inwestorów, jak i
mieszkańców. W ślad za tym idą liczne
inwestycje w infrastrukturę drogową,
rozbudowę sieci wodociągowej, systemu ciepłowniczego. Mimo czasowych
utrudnień, już w tym roku mieszkańcy odczują wyraźną poprawę komunikacji w centrum miasta, zwiększenie przepustowości i płynności
ruchu między dolną, a górną częścią
Ostrowca Świętokrzyskiego. Wyprowadzenie samochodów ciężarowych
wynagrodzi nam obecne niedogodności. Tym samym rozwiązany zostanie problem korków na ulicy Sandomierskiej i wiadukcie – poinformował
prezydent miasta Jarosław Wilczyński. -Zniknie tak uciążliwy dla mieszkańców ruch ciężkich samochodów,
przemieszczających się dziś ulicą
Mostową, Żeromskiego, Sienkiewicza,
Waryńskiego, Aleją Jana Pawła II, 11go Listopada i Bałtowską, a zwłaszcza
Sandomierską.
Przypomnijmy, że roboty budowlane przy inwestycji, której łączna wartość wynosi prawie 68 mln (w tym 40
mln złotych pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), rozpoczęto w połowie kwietnia
2011 roku, a ich zakończenie zaplanowano na wrzesień bieżącego roku.
W ramach tego zadania powstaje
ponad 4 - kilometrowy odcinek drogi
z mostem na rzece Szewniance i wiaduktem nad drogą wojewódzką nr 755
i torami w rejonie Denkówka wraz
z połączeniem z ulicą Samsonowicza. Obok jezdni powstaną chodniki
i ścieżka rowerowa oraz drogi serwisowe. Wybudowana zostanie zbiorcza
droga gminna, którą będzie się odbywał ruch ciężkich samochodów ciężarowych, obsługujących hutę Celsa,
a także inne przedsiębiorstwa zlokalizowane w rejonie ulicy Samsonowicza. Dzięki tej inwestycji zniknie tak
uciążliwy dla mieszkańców ruch ciężkich samochodów, przemieszczających się dziś ulicą Mostową, Żeromskiego, Sienkiewicza, Waryńskiego,
Aleją Jana Pawła II, 11- go Listopada
i Bałtowską.
UWAGA KIEROWCY!
22 sierpnia została przywrócona docelowa organizacja ruchu na odcinku drogi krajowej nr 9 w
rejonie wiaduktu w ciągu Alei 3-go Maja. Kierowcy mogą jednak napotkać utrudnienia w godzinach
nocnych, związane z malowaniem i ustawianiem oznakowania pionowego i poziomego. Zamknięta
natomiast została ulica Żabia w rejonie ronda w związku z przekładką uzbrojenia energetycznego
i montażem separatora na istniejącym kanale deszczowym. Utrudnienia w ruchu z tym związane
powinny potrwać do końca tygodnia.
Budujemy Tomaszów
Trwa inwestycja na bocznej ul.
Tomaszów. Po wielu latach udało się
rozpocząć budowę, w w yniku której powstanie ulica z prawdziwego
zdarzenia.
- Nawierzchnia będzie z betonowej
kostki brukowej, ułożonej na podbudowie z kruszywa łamanego i na podsypce z piasku. Prace obejmują odcinek
długości około 700 metrów, podzielony na dwa fragmenty: od ul. głównej
Tomaszów do Cieku Denkowskiego, a
następnie od Cieku do połączenia z ul.
Ogrodową – mówi naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta,
Krzysztof Kowalski.
Prócz nawierzchni wybudowana
zostanie także kanalizacja deszczo-
wa oraz oświetlenie uliczne. Na budowę ulicy mieszkańcy czekali wiele lat.
Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy była konieczność wykupu gruntów od prywatnych właścicieli. Dzięki temu zabiegowi udało się poszerzyć
istniejący dotychczas pas drogowy do
6 metrów. Po uzyskaniu tzw. decyzji
ZRID, czyli zezwolenia na realizację
inwestycji drogowej, można było rozpocząć prace. W ich trakcie ułożonych
zostanie około 5 tysięcy metrów kwadratowych kostki brukowej.
- Ten rodzaj nawierzchni został
zastosowany ze względu na możliwość
rozebrania bez trwałego jej uszkodzenia - w ciągu ulicy położony jest kanał
sanitarny i gazociąg, wobec tego
ważne jest, by w razie awarii był do
nich szybki dostęp – podkreśla naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich
Krzysztof Kowalski.
Obecnie prowadzone są jednocześnie prace ziemne, kanalizacyjne
i elektryczne, dzięki czemu inwestycja zostanie prawdopodobnie zakończona przed planowanym końcem
października.
Zespoły Bethel i Maleo Reggae
Rockers wystąpią w ostrowieckim
amfiteatrze podczas koncertu „Barwy
Reggae”, który rozpocznie się w piątek 31 sierpnia o 19.00. Poprzedzą go
zaczynające się już o 12.00 warsztaty muzyczne „Afro - Rock - Korzenie i współczesność” adresowane nie
tylko dla perkusistów i bębniarzy, ale
i wszelkich pozostałych zainteresowanych instrumentalistów. Bezpłatne zajęcia w malowniczej scenerii
molo na stawie w ostrowieckim parku
poprowadzą trzej znakomici bębniarze - Wojtek Pęczek (ze Szkoły City
Bum Bum), Przemek „Benbeneq”
Kuczyński oraz Sławomir „Słoń”
Macias z łódzkiej grupy Rambo Jet.
Warsztaty mają dotyczyć wpły wu
muzyki afrykańskiej na współczesny
rock i pop. Ich uczestnicy zaprezentują swoje umiejętności nabyte w trakcie
trzygodzinnych zajęć tuż przed koncertem grupy Bethel, która ma wystąpić na scenie amfiteatru o 19.00.
Zespół Bethel powstał we Wrocławiu w grudniu 2006 roku, początkowo funkcjonował pod nazwą Sacrum.
W różnych okresach istnienia grupa
sk upiała od trzech do jedenastu
muzyków. Oprócz składu ewoluowała też twórczość Bethel, cały czas
jednak czerpiąc z muzyki reggae i jej
podgatunków począwszy od szybkiego ska przez łagodne roots reggae aż
po transowy dub. Wrocławski zespół
najlepiej czuje się podczas energetycznych występów na żywo, zagrał
już ponad ćwierć tysiąca koncertów w
całej Polsce i poza jej granicami. Pod
koniec 2010 roku Bethel wydał swoją
jej scenerii w niedzielę 30 września odbędą się uroczyste obchody siedemdziesiątej rocznicy egzekucji. Ich organizatorzy reprezentowani przez żyjące w Ostrowcu
Świętokrzyskim dzieci pomordowanych - dr Barbarę Gogol, Macieja Smoleńskiego i Tadeusza Plaskotę zwracają się z gorącą prośbą o udostępnienie archiwalnych
zdjęć i dokumentów odnoszących
się nie tylko bezpośrednio do tragedii z 30 września 1942 roku, ale
i całego okresu okupacji hitlerowskiej w naszym mieście. Fotografie
i dokumenty zostaną zeskanowane
i od razu oddane ich właścicielom
Niezależnie od tego od kilku lat
MRR gorliwie włącza się w akcję
„Wolna Białoruś”, podczas której
muzycy sk ładają w yraźny protest
przeciwko łamaniu praw człowieka
nie tylko w krainie Łukaszenki, ale i
na całym świecie. Ważnym aspektem
działalności Maleo Reggae Rockers
są także problemy krajów Trzeciego
Świata. Bagaż doświadczeń przywieziony przez Maleo z Afryki był motorem napędow ym nagrania świetnej płyty „Addis Abeba”. Od tamtej
pory MRR regularnie biorą udział w
koncertach „SOS dla Afryki”, gdzie
zbierane są środki na budowy szkół,
hospicjów oraz na pomoc najbiedniejszym mieszkańcom Czarnego Lądu.
Za swoje dokonania muzyczne zespół
otrzymał trzy nominacje do nagrody
przemysłu fonograficznego „Fryderyk” oraz telewizyjnej „Superjedynki”
w kategoriach najlepsza płyta reggae
oraz najlepszy zespół. Podczas swojej
działalności MRR odbyli kilka zagranicznych podróży, odwiedzając m.in.
USA , Ukrainę, Niemcy, Słowację,
Litwę i Hiszpanię.
W 2011 r. członkowie Maleo Reggae Rockers złożyli swoisty hołd klasyce polskiej piosenki nagrywając
w y jątkową płytę „Rzeka dzieciństwa”. Składają się na nią autorskie
wersje utworów największych rodzimych mistrzów estrady – Czesława
Niemena, Marka Grechuty, Tadeusza Nalepy, Seweryna Krajewskiego, Tadeusza Woźniaka i innych. Stylistycznie piosenki nawiązują do dokonań wczesnych The Wailers, a więc
mamy do czynienia ze słowiańskim
roots reggae z elementami rocksteady, bluesa i funky, mocno osadzonych
w klimacie lat 60. i 70- tych ubiegłego wieku. Warto wspomnieć również
o mało znanym epizodzie filmowym dwie piosenki Maleo Reggae Rockers
tj. „Colours” i „ZaZuZi Dub” zostały
wykorzystane w filmie fińskiego reżysera Mika Kaurismäki „L.A. Without
a Map”, w którym jedną z głównych
ról zagrał Johny Depp.
Pół wieku po ostrowieckiej premierze
„Spotkanie w Bajce” w amfiteatrze
Ostatnim tegorocznym seansem
kina letniego w ostrowieckim amfiteatrze
będzie pokaz kolejnego wczesnego filmu
Jana Rybkowskiego, nakręconego w 1962
r. w sandomierskich plenerach „Spotkania w Bajce”. Początek w niedzielę 2 września o 21.00. Za kanwę scenariusza jednego z najlepszych obrazów J. Rybkowskiego posłużyło słuchowisko radiowe
Michała Toneckiego, zatytułowane „O
siódmej w Bajce”. Na potrzeby filmu jego
autor wspólnie z ostrowieckim reżyserem
powołali do życia liczne dodatkowe postacie wzbogacające akcję. Twórcy filmu
ponadto zadbali o wyraziste tło, którym
Apel do posiadaczy archiwaliów
z okresu okupacji hitlerowskiej
30 września 2012 r. przypada
siedemdziesiąta rocznica zbiorowej egzekucji na Rynku, podczas
której hitlerowcy okupanci stracili
29 mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Pomordowani stanowili
patriotyczną, intelektualną, kulturalną oraz finansową elitę naszego
miasta. Siedemdziesiąt lat po tragicznych wydarzeniach chcemy dać
wyraz naszej pamięci o ich męczeństwie oraz niewinnej krwi przelanej za Ojczyznę. Stąd pomysł urządzenia na ostrowieckim Rynku, a
więc w miejscu kaźni, plenerowej
wystawy, która będzie eksponowana w ostatni weekend września. W
debiut a nck ą pł y t ę
„Muzyka Serc”, jesienią tego roku możemy
spodziewać się drugiego krążka wrocławian.
W maju 2011 r. Bethel
zajął drugie miejsce
w kategoriach „Polska
Nadzieja” oraz „Polski
debiut płytowy” w plebiscycie Free Colours.
Gwiazdą tegorocznych „Barw reggae”
będzie najpopularniejsza i zarazem najciekawsza rodzima formacja tego nurtu, istniejąca
od piętnastu lat grupa Maleo Reggae
Rockers. Jej założycielem jest Darek
Malejonek, by ły muzyk i wokalista wykonujących alternatywnego i
chrześcijańskiego rocka oraz reggae
grup Kultura, Izrael, Moskwa, Armia,
Houk, 2Tm2,3 oraz Arka Noego. Maleo
Reggae Rockers wydał sześć płyt CD
i jedną DVD oraz zagrał ponad tysiąc
koncertów zarówno w kraju, jak i poza
jego granicami. Współpracował z
jamajską gwiazdą reggae Michaelem
Blackiem oraz Kofim Ayivorą - muzykiem legendarnej afrykańskiej formacji Osibisa. Ponadto MRR pojawił się
na największym festiwalu reggae w
Europie - Rototom Sunsplash Festival, kwalifikując się do niego dzięki zwycięstwu w European Reggae
Contest (uczestniczyło w nim kilkaset
zespół ze Starego Kontynentu).
W 2009 roku ekipa Darka Malejonka po raz pierwszy zaangażowała
się w projekt upamiętniający powstanie warszawskie: „Pamiętamy 44 Gajcy”, „Warszawskie Dzieci”. Na płycie wydanej przez Muzeum Powstania
Warszawskiego pojawiła się piosenka Maleo Reggae Rockers „Pytanie”,
która był singlem promującym album.
W tym roku lider formacji swoim
nazwiskiem sygnował podobny projekt zatytułowany „Morowe panny”,
w który tym razem zaangażowały się
najpopularniejsze polskie piosenkarki
m.in. Halina Mlynkova, Anita Lipnicka, Natalia Przybysz, Katarzyna Groniec oraz Marika, Lilu i Mona. (na podobnej zasadzie jak w przypadku akcji towarzyszącej wydaniu albumu „Ostrowiec w starej
fotografii” przeprowadzonej w 2007
roku). Tych, którzy zechcą pomóc
w zgromadzeniu eksponatów na
wystawę, zapraszamy z archiwalnymi materiałami do Galerii Fotografii Miejskiego Centrum Kultury
w budynku kina „Etiuda” przy Alei
3 Maja 6 lub do sekretariatu Miejskiego Centrum Kultury (wejście
od ulicy Polnej). Wszyscy darczyńcy mogą liczyć na oficjalne podziękowania i specjalne uhonorowanie
ich nazwisk. Zapraszamy do współpracy i z góry dziękujemy !
stała się społeczność prowincjonalnego
miasteczka nad Wisłą, które dopiero pół
wieku później rozsławił serialowy Ojciec
Mateusz. „Spotkanie w Bajce” według
Toneckiego i Rybkowskiego opowiada z
pozoru banalną historię małżeńskiego
trójkąta, która dzięki rewelacyjnym dialogom oraz znakomitej grze aktorów do dziś
intryguje psychologicznymi niuansami.
Wszystko zaczęło się zaraz po drugiej wojnie światowej. Mąż Teresy był
wówczas lekarzem wojskowym. Do domu
zaglądał rzadko. Nie chciał opowiadać o
swojej pracy, o kontakcie z ludzkim cierpieniem i śmiercią, o makabrycznie okaleczonych ofiarach zmagań Ludowego
Wojska Polskiego z tzw. bandami. Sam
musiał to w sobie jakoś poukładać, a
dopiero potem, ewentualnie... To „potem”
jednak nigdy nie następowało. On znowu
odchodził, ona zostawała - samotna i niepotrzebna. Aż pewnego dnia pojawił się
Wiktor. Był przystojnym, zawadiackim
muzykiem, marzącym o dalekich podróżach i wielkiej przyszłości. Szybko zawrócił Teresie w głowie i sprawił, że zostawiła
swój pusty, nie lubiany dom i rzuciła się w
wir przygody. Niestety, szybko zrozumiała, że popełniła błąd. Wróciła do swego
rodzinnego miasteczka i zaczęła pracować jako nauczycielka. Minęły lata. Odsłonięcie pomnika bohatera wojennego sprawiło, że wszyscy uczestnicy „sandomierskiego trójkąta” ponownie się spotykają.
Wiktor jako sławny pianista ma uświetnić
uroczystość koncertem. Doktor przyjechał, ponieważ żołnierz z pomnika to jego
dawny dowódca. Teresa zaś po prostu ciągle mieszka w miasteczku, a poza tym jest
wychowawczynią dzieci biorących udział
w okolicznościowej akademii.
Prosty, realistyczny film Rybkowskiego należy do najlepszych w jego obszernym dorobku. Dzięki świetnym zdjęciom
Mieczysława Jahody udało mu się uzyskać
subtelny nastrój intymności towarzyszący spotkaniu trójki bohaterów. Pierwszorzędne role drugoplanowe Mieczysława
Pawlikowskiego, Teresy Iżewskiej , Magdaleny Zawadzkiej i Marii Wachowiak
stanowią idealne tło dla aktorskiej sztuki
Aleksandry Śląskiej, Andrzeja Łapickie-
go i Gustawa Holoubka, którzy stworzyli bardzo bogate wewnętrznie, skrajnie
odmienne, lecz wiarygodne główne postacie. Nie zabrakło też humoru, związanego z małomiasteczkową obyczajowością.
I choć akcja toczy się niespiesznie, każda
scena wydaje się potrzebna i na swoim
miejscu.
Intrygującą muzykę do „Spotkania
w Bajce” skomponował Wojciech Kilar,
scenografię przygotował Wojciech Krysztofiak. Ogólnopolska prapremiera filmu
odbyła się w nieistniejącym już kinie
„Bajka” w ostrowieckich Częstocicach. W
czasie jego realizacji kreujący główne role
Gustaw Holoubek, Andrzej Łapicki , Aleksandra Śląska oraz towarzysząca im Magdalena Zawadzka często wraz z Janem
Rybkowskim odwiedzali częstocicki dom
ciotecznej siostry i chrześnicy reżysera
Zofii Dąbrowskiej. Spożywane tam obiady i kolacje oraz urocze chwile spędzane w dwustuletnim budynku przyczyniły
się do tego, że - według relacji Z. Dąbrowskiej - Magdalena Zawadzka została żoną
Gustawa Holoubka (choć pierwotnie bardziej skłaniała się ku Andrzejowi Łapickiemu). Decydującym czynnikiem były
ponoć szafirowe oczy Holoubka…
www.ostrowiecka.pl
Nr 35(2993)
19
Miejski Informator Samorządowy
Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
ogłasza trzecie ustne przetargi nieograniczone na
sprzedaż niżej wymienionych
trzech niezabudowanych działek gruntu, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Las Rzeczki (Obr.1, ark.5, KW
KI1O/00007146/4).
Przetargi odbędą się w dniu 1 października 2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego ul. Głogowskiego 3/5 w sali 003 wg kolejności podanej w ogłoszeniu, początek o godz. 10.00.
Wadium należy uiścić do dnia 27 września 2012 r
Dla potrzeb przeprowadzenia ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż n/w
nieruchomości ustala się następujące warunki
Łącznej sprzedaży będą podlegały działki wymienione w pozycji 1, które
tworzą na gruncie całość gospodarczą.
Cena wywoławcza jest ceną netto nieruchomości. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, wg
stawki 23%.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu w formie:
- wpłaty w kasie UM (Biuro Obsługi
Interesanta, sala A)
przelewu bankowego na konto Urzędu Miasta Bank Polska Kasa Opieki S.A.
O/Ostrowiec
Nr 71 1240 1372 1111 0010 4648 7967.
Przy wpłacie/przelewie należy zaznaczyć nr działki, na którą wnoszone jest
wadium
Opis nieruchomości:
Działki położone są w peryferyjnej
strefie miasta, na terenie płaskim. W
sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz lasy. Działki
mają kształty wielokątów: obszar obejmujący działki numer 2 i 3 ma kształt pięciokąta, działka nr 4 ma kształt trapezu,
a działka nr 5 ma kształt prostokąta. Na
gruncie rosną liczne samosieje.
Obsł uga komu ni k ac y jna z d rog i
publicznej o nawierzchni asfaltowej, do
której działki bezpośrednio przylegają.
Teren uzbrojony jest w sieć energetyczną oraz wodociągową, które przebiegają
w pasie drogowym.
Działki nie są przedmiotem obciążeń
ani zobowiązań.
W ewidencji gruntów wykazano dla
działek - użytek gruntowy z grupy użytki
rolne, oznaczony symbolem Ps – pastwiska stałe (klasa VI).
Obszar, na którym położone są działki, nie jest objęty ustaleniami żadnego
obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono
o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec
Świętokrzyski do sporządzania planu
miejscowego w odniesieniu do przedmiotowych działek. Sposób zagospodarowania terenu polegający na budowie na każdej działce ewidencyjnej budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczo-garażowego, zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z przykanalikami do w/
w budynków mieszkalnych oraz budowie
zjazdów na działki, został ustalony w decyzji Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPPOŚ.Id.7331/9/2010
z dnia 20 września 2010r. Ze szczegółowymi ustaleniami opisanej decyzji można
zapoznać się w Biurze Obsługi Interesanta sala A, stanowisko 15.
W studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego obszar,
na którym położone są działki przeznaczone do sprzedaży, określony jest jako:
tereny otwarte – obszary lasów i zieleni
wysokiej niezorganizowanej, tereny sugerowanych dolesień – dla działek nr 2 i 3, a dla pozostałych działek, są to tereny sugerowanych dolesień.
Zagospodarowanie działek , budowa obiektu budowlanego, w ykonanie innych robót budowlanych, budowa zjazdu na teren z drogi publicznej oraz
w yd a n ie p oz wolen i a n a budowę u za le ż n ione b ę d zie o d kon iec zno ś ci u z y sk a n i a pr ze z i nwe st or a d e c y z ji P r e z y d ent a M i a st a O st r owc a Ś w i ę t ok r z y sk iego
o warunkach zabudowy na zasadach i w trybie określonym ustawą z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.
zm.). Budowa zjazdów z drogi publicznej gminnej wymaga uzyskania zezwolenia zarządcy drogi, tj. Wójta Miasta i Gminy Kunów, na lokalizację zjazdów w drodze odrębnej decyzji
administracyjnej.
Informacje szczegółowe w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania w/w działek można uzyskać w Wydziale Planowania i Rozwoju tut. Urzędu. W przypadku konieczności
wycięcia drzew lub krzewów należy uzyskać zgodę Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za pośrednictwem Wydziału Środowiska tut. Urzędu na usunięcie lub przesadzenie w
inne miejsce – zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r.
Nr 151 poz.1220 z późn. zm.).
Okazanie przebiegu granic działek przez geodetę uprawnionego pozostaje po stronie ich
nabywców i na ich koszt.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Okazanie dowodu tożsamości,
Okazanie dowodu wpłaty wadium,
W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego
pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu i nabycia nieruchomości.,
W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną
– okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w
przetargu i nabycia nieruchomości.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej
zgody współmałżonka (z podpisem potwierdzonym notarialnie lub złożonym w obecności
pracownika Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych) do reprezentowania go w przetargu i nabycia nieruchomości za środki pochodzące z majątku wspólnego za wylicytowaną
przez niego cenę lub też złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli,
że nabycie nieruchomości nastąpi na majątek odrębny.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Oferentom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie – nie później
niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu - przelewem na wskazane konto.
W przypadku uchylenia się nabywcy wyłonionego w przetargu od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz
opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca
nieruchomości.
Nadmieniamy, iż przetargi na zbycie w/w działek zostały przeprowadzone w dniu
12.03.2012 r i 18.06.2012 roku.
Informacji szczegółowych na temat:
- warunków przetargów udziela Referat Przetargów i Zamówień Publicznych UM pok.
210, tel.41 26-72-133,
- wyżej wymienionych działek można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta (sala A, stanowisko Nr 15, tel.41 267-22-51 lub telefonicznie w Wydziale Mienia Komunalnego UM, tel.
41-26-72-228),
- warunków zabudowy w/w działek można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta (sala
A, stanowisko Nr 14).
Zastrzega się prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.
Rocznica wybuchu II Wojny Światowej
W najbliższą sobotę, 1 września, odbędą się obchody 73. rocznicy wybuchu II
Wojny Światowej oraz Dnia Weterana. Uroczystości rozpoczną się o godzinie
11.00 mszą świętą w kolegiacie p.w. św. Michała, a w samo południe w całym
mieście zostaną uruchomione syreny. Po mszy pochód prowadzony przez Orkiestrę Dętą MCK przejdzie pod pomnik ku czci mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, poległych za Ojczyznę w latach 1939 – 1945, znajdujący się na Cmentarzu
Parafialnym przy ul. Denkowskiej. Tam około godziny 12.30 odbędzie się dalsza
część obchodów. Zaproszeni goście wygłoszą okolicznościowe przemówienia, a
zebrane delegacje złożą kwiaty pod pomnikiem. Zwracamy się do mieszkańców
o udział w uroczystościach oraz o wywieszenie 1 września flag państwowych
oraz zapalenie zniczy w miejscach pamięci narodowej. Prosimy również o liczne
przybycie delegacji instytucji, szkół i grup społecznych.
Program uroczystości w dniu 1 września:
11.00 – msza święta w kolegiacie p.w. Św. Michała Archanioła
12.00 – przejście Rynek:
• okolicznościowe wystąpienie prezydenta miasta,
• wystąpienia zaproszonych gości,
• składanie kwiatów i wiązanek,
• koncert pieśni patriotycznych.
Prosimy poczty sztandarowe o stawienie się o godzinie 10.45.
ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z
późn. zm.) w związku z art. 8 powołanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami,
Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zawiadamia
poprzednich właścicieli niżej opisanych nieruchomości lub ich spadkobierców, że został
powzięty zamiar użycia części wywłaszczonych nieruchomości, na inny cel niż był określony
w aktach notarialnych nabycia na rzecz Skarbu Państwa, zawartych w trybie art. 6 ustawy
z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. z 1974 r.
Nr 10 poz. 64 z późn. zm.). Zawiadomienie dotyczy nieruchomości położonych w Ostrowcu
Świętokrzyskim:
1. przy ul. Mieczysława Radwana, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 78/36
(obr. 18, ark. 4) o pow. 0,0465 ha, objętej księgą wieczystą KI1O/00046434/5.
Działka nr 78/36 powstała z części nieruchomości zabudowanych, przy ul. Pogodnej,
oznaczonych w chwili wywłaszczenia numerami działek:
- nr: 19/1, 19/3 i 19/4 o pow. 0,0690 ha, nabytych aktem notarialnym Nr 3103/71 z dnia 26
maja 1971 r. od Pana Michała Sabuła (udz. 48/64) oraz rodzeństwa jego zmarłej żony Karoliny
Sabuła – Anny Nowińskiej (udz. 4/64) , Józefa Szymala (udz. 4/64), Antoniego Szymala (udz.
4/64), Władysława Szymala (udz. 4/64),
- nr 29/6 o pow. 0,0840 ha (Zd.4629), nabytej aktem notarialnym Nr 37/75 z dnia 6 stycznia
1975 r. od Józefa Rzepka.
2. na os. Słonecznym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 94/8 (obr. 18, ark. 4)
o pow. 0,0742 ha, objętej księgą wieczystą KI1O/00043793/8.
Działka nr 94/8 powstała z części nieruchomości zabudowanych, oznaczonych w chwili
wywłaszczenia numerami działek:
- nr 6 o pow. 0,0633 ha (ZD 1134), nabytej aktem notarialnym Nr 1150/74 z dnia 7 marca
1974 r. od Antoniny Bednarskiej,
- nr 7 o pow. 0,0726 ha (ZD 3734), nabytej aktem notarialnym Nr 2256/74 z dnia 16 maja
1974 r. od Aleksandra i Stanisławy Drewniak.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 136 ust. 3 cyt. ustawy poprzedni właściciele w/w nieruchomości lub ich spadkobiercy mogą żądać zwrotu części wywłaszczonych
nieruchomości. Z wnioskiem o ich zwrot należy wystąpić do Starosty Ostrowieckiego,
ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. W przypadku nie złożenia wniosku
w terminie 3 miesięcy od daty dokonania zawiadomienia, uprawnienie do zwrotu nieruchomości wygasa (art. 136 ust. 5 cyt. ustawy).
Jednocześnie Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego informuje, że zgodnie z art.
140 ust. 1, 2 i 3 cyt. ustawy, w razie zwrotu części przedmiotowych nieruchomości na rzecz
byłych właścicieli lub ich spadkobierców, będą oni zobowiązani zwrócić Gminie Ostrowiec
Świętokrzyski, która stała się ich właścicielem wskutek komunalizacji, ustalone w w/w umowach nabycia kwoty odszkodowań.
Zgodnie z art. 217 ust. 2 cyt. ustawy osoby, które zostały pozbawione własności nieruchomości w wyniku wywłaszczenia dokonanego przed 5 grudnia 1990 r., w razie zwrotu tych
nieruchomości, zwracają odszkodowanie zwaloryzowane, w wysokości nie większej niż 50%
aktualnej wartości tych nieruchomości.
Powyższe zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie
o zasięgu krajowym, w prasie lokalnej oraz w sposób przyjęty w danej miejscowości,
tj. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Św., na stronie internetowej
www.um.ostrowiec.pl oraz poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania do
publicznej wiadomości w prasie o zasięgu
krajowym.
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA
MIASTA OSTROWCA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 27.08.2012r.
Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt
2 i 7, art. 30, art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41
i art. 42 pkt 1 w związku z art. 54 ust 2
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199,
poz. 1227 z późn. zm.) Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego informuje, że
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
obejmujący obszar w rejonie ulic: Świętokrzyska, Drukarska, Szewieńska, Stefana
Żeromskiego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został zamieszczony
w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu
Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Z powyższymi dokumentami można
zapoznać się w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętok rzysk iego, Wydział Plano wania i Rozwoju, pok. Nr 229, w dniach
od 03.09.2012r. do 12.10.2012r. w godzinach
pracy Urzędu.
Informuje się, że uwagi i wnioski do
prognozy oddziaływania na środowisko
można składać w terminie od 03.09.2012r.
do 12.10.2012r.
Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i
wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Głogowskiego 3/5),
ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
[email protected], bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie
elektronicznym (Dz.U. z 2001r. Nr 130,
poz. 1450 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione
będą bez rozpatrzenia.
SOBOTA ZE STREET ARTEM
W ostatnią sobotę wakacji do Ostrowca Świętokrzyskiego już po raz drugi
przyjadą najlepsi tancerze breakdance z naszego kraju, być może pojawią się
także zagraniczni goście. Ogólnopolski Turniej Tańca Breakdance „So Fresh
So Clean 2” odbędzie się w ostrowieckim amfiteatrze 1 września. Początek o
15.30. Zmagania b-boyów poprzedzą bezpłatne warsztaty, które w sali baletowej
na trzecim piętrze budynku kina „Etiuda” od 11.00 do 14.00 poprowadzą dobrze
znani w naszym mieście Skoora i Kamil. Tak jak przed rokiem turniejowi breakdance ma towarzyszyć Graffiti Jam, a więc spektakularny pokaz street artu
przy ulicy Żeromskiego z udziałem niezależnych ulicznych artystów-plastyków
z całego kraju.
Przed rokiem w turnieju „So Fresh So Clean 1” rozegranym w systemie
„pięciu na pięciu” zwyciężyła formacja Cats Claw z Siedlec, która w finałowej
bitwie pokonała ekipę Misjonarzy Rytmu The Oryginal. W gronie jurorów, prowadzących oraz didżejów „So Fresh So Clean 2” znajdą się przedstawiciele tak
renomowanych składów jak Sinior Skład Family, Stylowa Spółka Społem, Funky
Masons oraz Dope Shit Productionz Crew. Będą to m.in. Skoora, Decó, Meffo,
Mąka&Sierber, Dj Przeplach oraz Dj Bart.
Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 27.08.2012r.
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, obejmującego obszar w rejonie ulic: Świętokrzyska, Drukarska, Szewieńska, Stefana Żeromskiego.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.
647) oraz art. 30 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr VIII/44/2011
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia w/w planu
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, obejmującego obszar w rejonie ulic: Świętokrzyska, Drukarska, Szewieńska, Stefana Żeromskiego, wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko,
w dniach od 03.09.2012r. do 24.09.2012r. w siedzibie Urzędu Miasta
w Ostrowcu świętokrzyskim, ul. Głogowskiego 3/5, w pok. Nr 229, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.09.2012r. w siedzibie Urzędu Miasta
w Ostrowcu Św., ul. Głogowskiego 3/5, w pok. Nr 002 o godz. 1200.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10.2012r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej na adres [email protected] opatrzone bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Podobne dokumenty