REGULAMIN I BIEGU Z KSIĄŻKĄ W RAMACH HAPPENINGU

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN I BIEGU Z KSIĄŻKĄ W RAMACH HAPPENINGU
REGULAMIN
I BIEGU Z KSIĄŻKĄ
W RAMACH HAPPENINGU
,,ROZBIEGANI! ROZCZYTANI!”
Cel imprezy:
1. Upowszechnianie
sportu
i
rekreacji
wśród
dzieci
i
młodzieży
zamieszkującej Zieloną Górę i okolice.
2. Popularyzacja biegania jako jednej z form aktywnego wypoczynku.
3. Popularyzacja czytelnictwa wśród dorosłych i dzieci.
4. Promocja parków miejskich jako miejsc idealnych do aktywnego spędzania
czasu
5. Propagowanie zdrowego stylu życia.
6. Promocja wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności.
7. Wspieranie więzi rodzinnych poprzez współpracę drużynową.
Organizator:
●
Filia nr 1 i 11 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.Norwida
w Zielonej Górze
●
●
Stowarzyszenie „Zielona Góro Zacznij Biegać”
Miasto Zielona Góra
Data i miejsce:
1. „Bieg z Książką” odbędzie się 7 maja 2016 roku (sobota) w Zielonej Górze.
2. Miejsce biegu to teren Parku Piastowskiego.
3. Bieg zostanie przeprowadzony na dystansie 1 km.
4. Start przewidziany jest na godzinę 12.00
Uczestnictwo i zgłoszenia:
1. „I Bieg z Książką” jest biegiem drużynowym.
2. Uczestnikami „I Biegu z Książką” muszą być drużyny składające się z
przynajmniej jednej osoby pełnoletniej i jednej osoby nieletniej.
3. Drużyna może liczyć od 2 do 4 osób.
4. Drużyna musi posiadać nazwę związana z tytułem ulubionej książki.
5. Drużyna powinna zgłosić się na bieg z ulubioną książką.
●
6. Impreza zakłada bieg z książką w ręku.
7. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane:
na stronie www.pulsarsport.pl od 21 kwietnia 2016 do 5 maja 2016
włącznie
●
●
w siedzibie Filii nr 1 i 11 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Zielonej Górze przy ulicy Ptasiej 32
w dniu biegu w Biurze Zawodów, pod warunkiem, że będą wolne miejsca
8. W zgłoszeniu należy podać dokładną nazwę drużyny zgodnie z pkt. 4
9. Limit uczestników I Biegu z Książką to 100 osób lub 25 drużyn
10. Organizator biegu nie zapewnia pomiaru czasu.
11. Organizator zapewnia wspólną rozgrzewkę przed I Biegiem z Książką
12. Organizator zapewnia pakiet startowy, w skład którego wchodzi:
● numer startowy,
● agrafki.
13. Pakiety startowe wydawane będą w Biurze Zawodów w dniu 7.05.2016
od godziny 10.00 do godziny 11.15, po przedstawieniu przez uczestnika
oświadczenia o braku zdrowotnych przeciwwskazań do startu w biegu oraz
zgody opiekuna prawnego na jego uczestnictwo w biegu.
14. Pobranie numeru startowego i podpisanie oświadczenia jest
równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz zgodą na przetwarzanie
danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
uczestnika
dla
potrzeb
organizatora.
15. Opłata startowa opiera się na idei bookcrossingu, czyli każda drużyna
biegu musi przekazać na rzecz Filii nr 1 i 11 co najmniej jedną pozycję
wydawniczą – książkę wydaną nie wcześniej niż 2 lata temu.
16. Uczestnicy biegu mogą biec w przebraniach.
Oświadczenia i zgody opiekunów prawnych
1. Oświadczenia oraz zgody na uczestnictwo osoby niepełnoletniej są do
pobrania na stronie www.pulsarsport.pl oraz będą dostępne w Biurze
Zawodów przy odbiorze pakietów startowych.
Rozstrzygnięcie biegu i nagrody:
1. Każdy uczestnik, który przekroczy linię mety otrzymuje pamiątkowy
medal.
2. Każda drużyna otrzyma pamiątkowy dyplom.
3. Wygrywa drużyna, która pierwsza dotrze do linii mety i przekroczy ją.
4. Nagrody w postaci pamiątkowych pucharów otrzymają drużyny, które
zdobędą I, II i III miejsce.
5. Wszyscy uczestnicy biegu mają zagwarantowaną wodę na mecie.
6. Drużyna i/lub wybrany reprezentant drużyny mogą być przebrani zgodnie z
upodobaniem i w nawiązaniu do postaci - bohatera ulubionej książki; zostanie
przyznana nagroda dla najlepiej przebranej drużyny ( o czym zadecyduje
organizator)
Program zawodów:
10.00 – wydawanie pakietów startowych oraz rejestracja uczestników biegu,
podpisanie oświadczeń i zgód na udział dziecka w biegu
11.00-
13.00
–
animacje
czytelnicze
oraz
przeprowadzenie
konkursu
„Rozczytani”
11.50 – Rozgrzewka
12.00 – start na dystansie 1 km
12.20-12.40 – rozdanie medali uczestnikom biegu oraz wręczenie nagród
zwycięzcom
13.30 – zakończenie imprezy
Finansowanie:
1. Koszty związane z przeprowadzeniem zawodów pokrywa organizator Filia
nr 1 i Filia nr 11 Wojewódzkiej
i Miejskiej
Biblioteki
Publicznej,
Stowarzyszenie Zielona Góro Zacznij Biegać przy współfinansowaniu
Miasta Zielona Góra.
Postanowienia końcowe:
1. Uczestnicy biegu nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
2. Organizator zapewnia opiekę lekarską.
3. Uczestników biegu obowiązuje strój
oraz obuwie sportowe w czasie
biegu.
4. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
5. Organizator
nie
odpowiada
za
przedmioty
pozostawione
bez
zabezpieczenia lub skradzione w czasie imprezy.
6. W trakcie imprezy odbywać się będą animacje związane z czytelnictwem:
●
konkurs „Rozczytani!” polegający na zaprezentowaniu fragmentu ulubionej
książki – przewidziane nagrody książkowe dla trzech pierwszych drużyn,
które w dniu imprezy zgłoszą się do organizatora i przeczytają na forum
fragment ulubionej książki ( czas odczytu nie może przekraczać 3 min. )
●
kalambury, zagadki związane z książkami, wspólne czytanie itp.
7. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.

Podobne dokumenty