PROJEKT WYKONAWCZY Nr 01/01/2011 Kompleksowa

Komentarze

Transkrypt

PROJEKT WYKONAWCZY Nr 01/01/2011 Kompleksowa
RST sp. j.
15-569
BIAŁYSTOK, ul. Myśliwska 2
tel.: (085) 741 08 40
(085) 741 08 80
www.rst.pl
fax: (085) 741 09 69
e-mail: [email protected]
Do użytku służbowego
Na prawach rękopisu
PROJEKT WYKONAWCZY
Nr 01/01/2011
Kompleksowa ochrona
odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni
szczytowo-pompowej Solina
Obiekt:
Zamawiający:
Elektrownia Wodna w Solinie
38-612 Solina
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa
WYKONAWCA:
RST Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
ul. Myśliwska 2
15-569 Białystok
Umowa nr:
z dnia 31.12.2011 r.
337/DZ/2010
Zespół projektowy:
mgr
mgr
mgr
mgr
inż.
inż.
inż.
inż.
Wiesław Oksimowicz
Wiesław Nietupski
Marek Zagroba
Piotr Halicki
Upr. budowl. projekt. 16/92/Os
Upr. budowl. projekt. Bł/169/93
kreślił
Sprawdził:
mgr inz. Grzegorz Roszczyński
Zatwierdził:
Upr. budowl. projekt. Bł/241/76
dr inż. Mirosław Zielenkiewicz
Centrum Ochrony
przed Przepięciami i Zakłóceniami Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
SPECJALISTYCZNA OCHRONA ODGROMOWA I OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH
 Prace projektowe  Ekspertyzy  Oceny i analizy techniczne  Doradztwo 
 Prace badawcze  Szkolenia 
Solina, marzec 2011 r.
WYKONAWCA:
ANALIZA TECHNICZNA Nr 01/01/2011
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
e-mail: [email protected]
Koncepcja kompleksowej ochrony
odgromowej i przed przepięciami Elektrowni Wodnej Solina
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
UŻYTE SKRÓTY:
ASTKZ - Automatyczny System Technicznej Kontroli Zapory
LEMP (ang. Lightning Electromagnetic Pulse) – piorunowy impuls elektromagnetyczny
LPL (ang. lightning protection level)– poziom ochrony odgromowej
LPS (ang. lightning protection system)– urządzenie ochrony odgromowej
LPZ (ang. lightning protection zone)– strefa ochrony odgromowej
2
WYKONAWCA:
ANALIZA TECHNICZNA Nr 01/01/2011
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Koncepcja kompleksowej ochrony
odgromowej i przed przepięciami Elektrowni Wodnej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
3
WYKAZ OPRACOWAŃ
1.
Projekt wykonawczy p.t. Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina.
2.
Kosztorys inwestorski.
3.
Wytyczne do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
4.
Program funkcjonalno-użytkowy.
WYKONAWCA:
ANALIZA TECHNICZNA Nr 01/01/2011
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Koncepcja kompleksowej ochrony
odgromowej i przed przepięciami Elektrowni Wodnej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
SPIS ZAWARTOŚCI
1.
Opis techniczny
2.
Oświadczenie projektanta.
3.
Wykaz rysunków
4.
Rysunki
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
4
WYKONAWCA:
ANALIZA TECHNICZNA Nr 01/01/2011
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Koncepcja kompleksowej ochrony
odgromowej i przed przepięciami Elektrowni Wodnej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
e-mail: [email protected]
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
OPIS TECHNICZNY
5
WYKONAWCA:
ANALIZA TECHNICZNA Nr 01/01/2011
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
e-mail: [email protected]
Koncepcja kompleksowej ochrony
odgromowej i przed przepięciami Elektrowni Wodnej Solina
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
6
1. Cel pracy
Celem niniejszego opracowania projektowego jest ograniczenie zagrożenia przepięciowego Elektrowni Wodnej Solina poprzez zwiększenie odporności instalacji zasilania elektroenergetycznego i niskosygnałowych wskazanych przez Zamawiającego na działanie
przepięć przenikających drogą przewodzącą i w wyniku indukcji elektromagnetycznej.
Projekt przygotowano w oparciu o dane wyjściowe zawarte w ekspertyzie Nr
01/07/2010 na temat: „Ocena stanu zagrożenia piorunowa i przed przepięciami esp Solina”, analizie technicznej Nr 01/01/2011 na temat: „Koncepcja kompleksowej ochrony odgromowej i przed przepięciami Elektrowni Wodnej Solina”, na postawie udostępnionej dokumentacji, wyników wizji lokalnych, a także na bazie zaleceń i wymogów zawartych w literaturze przedmiotowej oraz w normach krajowych i międzynarodowych.
2. Zakres pracy:
Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji obiektu w oparciu o wyniki etapu I, zawierający:
−
projekt ochrony odgromowej budowli zapory i budynku administracyjnotechnicznego;
−
projekt ochrony przed przepięciami instalacji zasilania elektroenergetycznego niskiego napięcia 230/400 V 50 Hz oraz 220 V DC;
−
projekt modernizacji układu zasilania zewnętrznych instalacji i urządzeń;
−
projekt ochrony przed przepięciami systemów niskosygnałowych ze szczególnym
naciskiem na ochronę systemu ASTKZ.
3. Podstawa opracowania
Niniejszą dokumentację wykonawczą opracowano na podstawie:
–
umowy z dnia 31.12.2011 r.;
–
ekspertyzy nr 01/07/2010 na temat: „Ocena stanu zagrożenia piorunowa i
przed przepięciami ESP Solina”;
–
analizy technicznej nr 01/01/2011 na temat: „Koncepcja kompleksowej
ochrony odgromowej i przed przepięciami Elektrowni Wodnej Solina”;
–
zaleceń i wymogów zawartych w literaturze przedmiotowej oraz w normach
krajowych i międzynarodowych;
–
udostępnionej dokumentacji technicznej;
–
wyników wizji lokalnych;
–
uzgodnień szczegółowych z Zamawiającym;
–
odnośnych przepisów i zaleceń.
WYKONAWCA:
ANALIZA TECHNICZNA Nr 01/01/2011
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
Koncepcja kompleksowej ochrony
odgromowej i przed przepięciami Elektrowni Wodnej Solina
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
7
4. Zagrożenie odgromowe i przepięciowe obiektu i wybór poziomu
ochrony odgromowej
Zgodnie z wynikami obliczeń wykonanych na podstawie zaleceń norm krajowych na
etapie przeprowadzonej wcześniej ekspertyzy, a także ze względu na duże nasycenie Elektrowni Wodnej Solina w urządzenia elektroniczne o znacznej wartości oraz wymaganą wysoką niezawodność ich działania, do jej zabezpieczenia należy zastosować ochronę odgromową i przepięciową zapewniającą maksymalną skuteczność, odpowiadającą I. poziomowi
ochrony odgromowej.
Mając na uwadze rozległość chronionego obiektu, na podstawie uzgodnień z Inwestorem ustalono zmniejszenie klasy instalacji odgromowej do poziomu 2. Wymagania takiego
poziomu ochrony powinny spełniać instalacje piorunochronne budynków oraz elementy i
układy ochrony przed działaniem prądów piorunowych i przed przepięciami w instalacjach
elektrycznych oraz systemach przesyłu sygnałów.
5. Instalacja ochrony odgromowej
W związku z ustaleniami dokonanymi w rozdziale 4.:
1.
Instalację odgromową na koronie zapory oraz na budynku technicznoadministracyjnym projektuje się zgodnie z wymaganiami odpowiadającymi drugiemu
poziomowi ochrony odgromowej, dla którego:
maksymalne wymiary oka siatki zwodów poziomych powinny wynosić nie więcej
niż 10 m × 10 m (dotyczy to również siatki na górnej części zapory od strony dolnej wody);
maksymalne wartości kąta ochronnego zwodów powinny znajdować się w przedziale od 23O do 71O (dla zwodu zamontowanego nad chronioną płaszczyzną na
wysokości odpowiednio od 20 m do 2 m);
maksymalny promień toczonej kuli nie powinien przekraczać 30 m;
przewody odprowadzające prąd piorunowy należy ułożyć z odstępem nie przekraczającym 10 m.
2.
Ze względu na zmniejszenie klasy urządzenia odgromowego szczególną uwagę przy
projektowaniu należy zwrócić na izolacyjne odległości pomiędzy okablowaniem zapory
a metalowymi elementami, które mogą przewodzić prąd piorunowy.
3.
Projektuje się zamontowanie przewodów odprowadzających prąd piorunowy na zewnątrz budowli zapory, zarówno po stronie górnej jak i dolnej wody. Przewody odprowadzające po stronie wody dolnej łączymy z projektowanym uziomem powierzchniowym. Po stronie wody górnej projektuje się połączenie projektowanego przewodu odprowadzającego ze zbrojeniem budowli przez spawanie. W tym celu należy w wybranych miejscach odkryć elementy zbrojenia ściany zapory poprzez odkucie betonu od
ściany zapory w poszukiwaniu miejsc podłączenia przewodów odprowadzających instalacji odgromowej. Decyzja o wyborze miejsc odpowiednich dla odkrywek konstrukcji
żelbetowej powinna być podjęta przez uprawnionego eksperta budowlanego. Ekspert
określi również odpowiednia technologię tych prac.
4.
Z powodu znacznej wysokości konstrukcji zapory od strony dolnej wody (ponad 60 m)
należy uwzględnić możliwość wystąpienia bocznych wyładowań atmosferycznych. Projektuje się wykonanie w tym miejscu ochrony zapory przed bezpośrednimi wyładowaniami.
5.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi przebywających na koronie zapory projektuje
się:
instalację odgromową izolowaną od metalowych elementów zapory dostępnych dla
osób przebywających na koronie zapory na bazie zwodów pionowych rozmieszczo-
WYKONAWCA:
ANALIZA TECHNICZNA Nr 01/01/2011
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
e-mail: [email protected]
Koncepcja kompleksowej ochrony
odgromowej i przed przepięciami Elektrowni Wodnej Solina
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
8
nych wzdłuż korony zapory, montowanych do powierzchni ścian bocznych zapory,
z jednoczesnym uwzględnieniem konieczności ochrony górnej części ściany zapory
po stronie dolnej wody;
system sygnalizacji ostrzegającej przed zbliżaniem się nawałnicy burzowej bazujący na stosowanych obecnie na świecie Systemach Ostrzegania Piorunowego (bieżąca analiza stopnia lokalnego zagrożenia piorunowego, sygnały ostrzegawcze,
komunikaty głosowe nakazujące opuszczenie korony zapory);
tablice ostrzegawcze przed wyładowaniami atmosferycznymi ustawione po obu
stronach na wejściu na zaporę oraz w części środkowej, nakazujące niezwłoczne
opuszczenie korony zapory po usłyszeniu sygnału ostrzegawczego.
6. Podział obiektu na strefy ochrony przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
Podział na strefy ochronne LPZ została przedstawiony na rysunku 6.1. W tablicy 6.1
określono opis zasięgu stref, zagrożenia spodziewane dla każdej ze stref oraz omówiono
przykłady urządzeń i instalacji podlegających ochronie przepięciowej zlokalizowanych w
danej strefie.
Zagrożenie największymi przepięciami dla rozpatrywanych instalacji istnieje głównie
od strony bezpośrednich wyładowań w obiekt i w urządzenia techniczne powiązane z nim
liniami zasilającymi lub sygnałowymi, a także z powodu możliwych przeskoków iskrowych
do układu zasilania i linii sygnałowych oraz indukowania się przepięć w pętlach prądowych
znajdujących się wewnątrz budynku.
KONFIGURACJA STREF OCHRONY PRZED PIORUNOWYM IMPULSEM
ELEKTROMAGNETYCZNYM (LPZ)
Projektuje się zastosowanie strefowej koncepcji ochrony przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym (LEMP) do ochrony urządzeń szczególnie wrażliwych na zaburzenia elektromagnetyczne według następujących zasad:
1. Wydziela się strefę ochrony LPZ OB (rys.6.1) dla następujących obszarów:
a)
b)
c)
wokół urządzeń zamontowanych na ścianach i dachach budynku siłowni,
wokół transformatorów 110/15/10 kV,
wokół urządzeń zamontowanych na ścianach i dachach budowli zapory.
2. Wydziela się strefę ochrony LPZ 1 (rys.6.1) dla następujących obszarów:
a)
b)
wewnątrz budynku siłowni,
wewnątrz budowli zapory.
3. Wydziela się strefę ochrony LPZ 2 wewnątrz wybranych szaf aparaturowych wewnątrz budowli zapory budynku siłowni i zapory (np. szafa systemu nadzoru wizyjnego w galerii nr 4).
WYKONAWCA:
ANALIZA TECHNICZNA Nr 01/01/2011
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Koncepcja kompleksowej ochrony
odgromowej i przed przepięciami Elektrowni Wodnej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
OBIEKT:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
9
W 18
LPZ OA
W 17
W 12
W 16
W 11
W 15
W 10
W 14
W9
W 13
LPZ OA
LPZ 1
ZOP 13
ZOP 9
ZOP 10
ZOP 11
ZOP 14
ZOP 16
ZOP 15
ZAPORA
ZOP 18
ZOP 19
W 19
ZOP 17
ZOP 12
BUDKI
PRZELEWOWE
LPZ OA
ZOP 20
W 20
ZOP 1
BUDYNEK
POMOCNICZY
LPZ OB
W1
Tb
NASTAWNIA
CZEŚĆ
ADMINISTRACYJNA
LPZ 1
BUDYNEK SIŁOWNI
ZOP 8
W8
ZOP 2
W2
ZOP 5
ZOP 4
W3
Transf. nr 4
W4
ZOP 6
Transf. nr 3
W5
ZOP 7
Transf. nr 2
W6
Transf. nr 1
W7
ZOP 3
LPZ 1
np. skraplacz
klimatyzatora
BUDYNEK
LPZ OB
GRUNT
Rys. 6.1. Wydzielenie stref ochrony LPZ OA, OB i LPZ 1
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Tabl. 6.1.
Symbol
strefy
Opis zasięgu strefy w
rozpatrywanym
obiekcie
♦
♦
♦
strefa
0B
♦
strefa
1
♦
strefa
2
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
10
Strefy ochrony przed LEMP i odpowiednie przyporządkowanie urządzeń i
instalacji obiektowych ESP Solina
♦
strefa
0A
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
obszar terenu na
zewnątrz siłowni i zapory,
dachy,
maszty, słupy: zasilające, oświetleniowe i
aparaturowe
ściany budynków oraz
zapory (obszar na
zewnątrz obiektów
budowlanych znajdujący się w strefie
osłonowej instalacji
odgromowej oraz wysokich konstrukcji naturalnych i sztucznych)
obszar wewnątrz
budowli zapory oraz
budynku siłowni (z
budynkami przyległymi) ograniczony
jego fundamentem,
ścianami zewnętrznymi i dachem
wnętrze wybranych
szaf aparaturowych
(obszar zlokalizowany
wewnątrz strefy 1 i
zawierający strategiczne z punktu funkcjonowania chronionego systemu urządzenia)
Opis zagrożenia
♦
bezpośrednie oddziaływanie
wyładowań piorunowych na
instalacje i urządzenia znajdujące się poza strefą
osłonową instalacji odgromowej, obiektów naturalnych i konstrukcji sztucznych
Przykłady
urządzeń i instalacji zlokalizowanych w danej strefie podlegających ochronie przepięciowej
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
LEMP – piorunowy impuls elektromagnetyczny
oddziaływanie udarów
prądowych i napięciowych
indukowanych przez prądy
piorunowe
brak ekranowania przed
LEMP
wysokoenergetyczne stany
nieustalone wywołane przepięciami łączeniowymi,
przepływem częściowych
prądów piorunowych
słabe ekranowanie instalacji
odgromowej oraz ścian
obiektu
niskoenergetyczne stany
nieustalone wywołane przepięciami łączeniowymi,
przepięciami indukowanymi
w okablowaniu w wyniku
pobliskiego wyładowania
atmosferycznego, wyładowaniami elektrostatycznymi
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
anteny
zewnętrzne kamery
sygnalizatory alarmowe
słupki alarmowe z czujnikami ruchu
lub barierami podczerwieni
reflektory
anteny
wentylatory
reflektory
obwody zasilania i sygnałowe urządzeń zamontowanych na dachu
zewnętrzne kamery
sygnalizatory
słupki alarmowe z czujnikami ruchu
lub barierami podczerwieni
reflektory
złącza zewnętrznych kabli elektroenergetycznych i sygnałowych na
wejściu do obiektu
czujki,
lokalne rozdzielnice elektroenergetyczne
lokalne skrzynki krosowe instalacji
niskosygnałowych
szafy aparaturowe
pomieszczenia central alarmowych
pomieszczenia punktów nadzoru
(np. nastawnie, sterownie)
pomieszczenia aparaturowe
serwerownie
lokalne szafy AKPiA
lokalne obwody elektroenergetyczne urządzeń instalacji technologicznych
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
11
4. Złącza Ochrony Przepięciowej umieszcza się na wszystkich kablach niskonapięciowych wchodzących z terenu elektrowni do wydzielonych pomieszczeń budynku siłowni oraz budowli zapory zgodnie z opisem w tabeli 6.2.
Tabela 6.2. Rozmieszczenia głównych Złącz Ochrony przed Przepięciami na granicach stref
Numer wejścia kablowego
Numer złącza ochrony przed
przepięciami
Lokalizacja i uwagi
BUDYNEK SIŁOWNI
W1
ZOP 1
wejście kabli przechodzących do budynku siłowni od strony zapory
(są to głównie kable sygnałowe z rozdzielni 110 kV)
W2
ZOP 2
na kablach przechodzących do budynku siłowni od strony kanału
wody niskiej (złącze ochrony przed przepięciami należy montować
na ścianie pomieszczenia sprężarkowni)
W3
ZOP 3
wejście kabli przechodzących z zewnątrz do budynku siłowni przez
pomieszczenie transformatora rozruchowego
W4
ZOP 4
wejście kabli sygnałowych z transformatora blokowego 110 kV
W5
ZOP 5
wejście kabli sygnałowych z transformatora blokowego 110 kV
W6
ZOP 6
wejście kabli sygnałowych z transformatora blokowego 110 kV
W7
ZOP 7
wejście kabli sygnałowych z transformatora blokowego 110 kV
W 20 ÷ …
ZOP 20 ÷ …
przykładowe wejście kabli zasilania i sterowania urządzeń umieszczonych na ścianach i dachach
BUDOWLA ZAPORY
W8
ZOP 8
wejście kabli sygnałowych systemu ASTKZ z terenu (strona prawa)
na galerię nr 3
W9
ZOP 9
wejście kabli do budki przelewowej nr 4
W 10
ZOP 10
wejście kabli do budki przelewowej nr 3
W 11
ZOP 11
wejście kabli do budki przelewowej nr 2
W 12
ZOP 12
wejście kabli do budki przelewowej nr 1
W 13
ZOP 13
wejście kabli systemu meteorologicznego przechodzących do budowli zapory na poziomie galeria nr 4
W 14
ZOP 14
wejście kabli zasuwy awaryjnej nr 1 przez pomieszczenie nagrzewnic i szaf zasuw awaryjnych – galeria nr 4
W 15
ZOP 15
wejście kabli zasuwy awaryjnej nr 2 przez pomieszczenie nagrzewnic i szaf zasuw awaryjnych – galeria nr 4
W 16
ZOP 16
wejście kabli zasuwy awaryjnej nr 3 przez pomieszczenie nagrzewnic i szaf zasuw awaryjnych – galeria nr 4
W 17
ZOP 17
wejście kabli zasuwy awaryjnej nr 4 przez pomieszczenie nagrzewnic i szaf zasuw awaryjnych – galeria nr 4
W 18
ZOP 18
wejście kabli: telefoniczny, kontaktron, zasilanie w kierunku budek
handlowych z zewnątrz do galerii nr 4 od strony lewej (Soliny)
W 19
ZOP 19
wejście kabli: CCTV, kable wody pitnej, oświetleniowy do galerii nr 4
od strony lewej (Soliny)
5. Nie projektuje się wykonania ekranowania przed LEMP na granicach stref LPZ OA/1, LPZ OB/1
i LPZ 1/2. W danym obiekcie odpowiedni stopień ekranowania w zapewniają ściany budowli
zapory, zaś w dla budynku siłowni taką rolę będzie dodatkowo pełnić instalacja odgromowa.
Należy jednak przy tym zwrócić szczególną uwagę na konieczność wyposażenia w ekrany
wszystkich kabli przenikających przez granice stref. Zadanie to nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania projektowego i zaleca się określenie podczas prac montażowych, które z
chronionych kabli nie posiadają ekranu w celu podjęcia decyzji o tym, czy należy je w taki
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
12
ekran wyposażyć (w każdym przypadku ocena powinna być przeprowadzona indywidualnie
przez projektanta).
6. Oddzielne prowadzenie tras kabli narażonych na zagrożenia zewnętrzne (przechodzących
przez ściany zewnętrzne), w sposób zapewniający maksymalne ich rozdzielenie od kabli wewnętrznych na odcinku ZOP – szafa w pomieszczeniu technicznym, np. łączących różne szafy.
7. Kompleksowy system ochrony przepięciowej układów zasilania elektroenergetycznego i linii sygnałowych
ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Prąd znamionowy ograniczników przepięć dla instalacji wychodzących na zewnątrz
obiektów budowlanych oblicza się dla wyjściowej wartości impulsu prądowego co najmniej 150 kA 10/350 µs, zgodnie z parametrami odpowiednimi dla II. kategorii ochrony odgromowej. Tam, gdzie ocena indywidualna nie jest możliwa należy przyjąć, że
50% wartości prądu piorunowego, tj. 75 kA, spływa do uziomu, a pozostałe 50%, również 75 kA, rozkłada się na instalacje wchodzące do obiektu - linie elektroenergetyczne,
linie sygnałowe, zewnętrzne części przewodzące.
Dla uproszczenia doboru układów ochrony przepięciowej przyjmuje się następujące minimalne parametry zdolności odprowadzania prądów udarowych
1)
system zasilania (na 1 żyłę fazową):
– 25 kA dla impulsu 10/350 µs dla zewnętrznych obwodów zasilania (kable wychodzące na zewnątrz obiektu);
–
20 kA dla impulsu 8/20 µs dla instalacji wewnętrznych,
2)
systemy linii niskosygnałowych (na parę żył sygnałową):
– 5 kA dla impulsu 10/350 µs lub 20 kA 8/20 µs dla zewnętrznych obwodów zasilania (kable wychodzące na zewnątrz obiektu);
–
10 kA dla impulsu 8/20 µs dla instalacji wewnętrznych.
Celem dostosowania instalacji technicznych do przyjętych założeń strefowej koncepcji
ochrony przepięciowej wszystkie obwody:
A
- wychodzące na zewnątrz obiektów budowlanych, w tym:
1)
obwody sygnałowe, takie jak:
–
kable sterownicze,
–
magistrale danych,
–
linie alarmowe,
–
pętle pożarowe,
–
kable sygnału wizyjne,
–
kable telefoniczne,
–
itp.
2)
obwody zasilania elektroenergetycznego:
–
prądu przemiennego 230/400 V 50 Hz,
–
prądu stałego,
3)
urządzenia zewnętrzne, takie jak:
–
kamery,
–
głośniki,
–
sygnalizatory,
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
–
–
–
–
–
B
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
13
bariery podczerwieni
czujniki ruchu
wentylatory
skraplacze klimatyzatorów
itp.;
- wewnątrz obiektów budowlanych, w tym:
4)
obwody sygnałowe, takie jak:
–
kable sieci komputerowej,
–
kable, linie i magistrale analogicznie jak w punkcie A;
–
inne kable sygnałowe, jeżeli występują;
5)
obwody zasilania elektroenergetycznego analogicznie jak w punkcie A
należy wyposażyć w układy zabezpieczeń przepięciowych dobranych odpowiednio do określonej wcześniej kategorii strefy ochrony przed LEMP.
Dla unifikacji projektów kompleksowej ochrony odgromowej i przepięciowej należy
stosować następujące oznaczenia układów ochrony przepięciowej:
ZOP
–
Złącza Ochrony Przepięciowej kabli zewnętrznych montowane na
granicach na granicach stref ochronnych LPZ OA / LPZ 1 i LPZ OB / LPZ 1 oraz
wewnątrz strefy LPZ OB;
LOP
–
układy Lokalnej Ochrony Przepięciowej wewnątrz obiektów budowlanych na granicach stref ochronnych LPZ 1 – LPZ 2 i ewentualnie dalszych.
Złącza numeruje się kolejno w sposób następujący:
ZOP–x-y
gdzie:
lub
LOP–x-y,
x – numer określonego typu złącza/układu
y – numer kolejny złącz/układów takiego samego typu.
W złączach najczęściej znajdują się zarówno ograniczniki przepięć obwodów zasilania
jak i linii sygnałowych, ale nie jest to warunek konieczny, lecz wynikający z konfiguracji
tras kablowych.
Złącza Ochrony Przepięciowej montowane przy urządzeniach należy lokalizować w ich
bezpośredniej bliskości tak, aby w przyszłości nie wystąpiła możliwość przeniknięcia przepięć na odcinku kabla pomiędzy chronionym urządzeniem a ZOP.
Wszystkie ZOP muszą posiadać lokalne połączenie z istniejącą instalacją uziemiającą.
Specjalna konstrukcja zaprojektowanych ZOP charakteryzuje się wysoką skutecznością
odprowadzania energii przepięć do instalacji uziemiającej.
Układy ochronne torów niskosygnałowych oznaczone jako LOP należy łączyć z zaciskami
PE lokalnych układów ochrony przepięciowej zasilania elektroenergetycznego tych samych
urządzeń lub z istniejącą instalacją wyrównania potencjałów linką LgY o minimalnym przekroju 16 mm2.
Typy zastosowanych układów oraz miejsca ich lokalizacji zostały szczegółowo opisane
na poszczególnych schematach i wyszczególnione w tabelach 7.1 i 7.2.
W projekcie zastosowano układy przepięciowej instalacji niskosygnałowych w rozwiązaniach i produkcji firmy RST sp.j. (15-569 Białystok, ul. Myśliwska 2, tel. 085 741 08 40,
741 08 48, fax 085 741 09 69, e-mail: [email protected], www.rst.pl) oparte głównie na elementach zabezpieczających firmy LEUTRON. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych
o parametrach nie gorszych niż przedstawione w projekcie.
Schematy blokowe ochrony przepięciowej, lokalizacja poszczególnych układów ochron-
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
14
nych, schematy połączeń kablowych oraz schematy podłączenia układów ochrony przepięciowej zostały szczegółowo pokazane na rysunkach wykonawczych.
7.1. Ochrona przepięciowa układów zasilania elektroenergetycznego
Zgodnie z zasadami strefowej koncepcji ochrony odgromowej i przepięciowej w instalacji zasilania elektroenergetycznego projektuje się zastosowanie trzystopniowego system
ochrony przed działaniem prądu piorunowego oraz przepięć atmosferycznych i łączeniowych:
pierwszy – klasy 1. (kategorii B) zdolny odprowadzić prądy piorunowe (udar prądowy 75 kA 10/350 µs na układ ochronny),
drugi - klasy 2. (kategorii C) ucinający wartości maksymalne impulsów przepuszczonych przez 1. stopień do poziomów bezpiecznych dla większości urządzeń, prądów
indukowanych w przewodzących pętlach instalacji wewnętrznych w wyniku sprzężeń
magnetycznych z prądami wyładowań atmosferycznych (udar prądowy 20 kA 8/20 µs
na układ ochronny) lub generowanych w wewnętrznej sieci (przepięcia łączeniowe);
trzeci – klasy 3. (kategorii D) ograniczający lokalnie energię przepięć uciętych przez
stopień 2. lub indukowanych w wewnętrznej sieci w wyniku sprzężeń elektromagnetycznych z prądem wyładowania piorunowego bezpośredniego lub pobliskiego (udar
prądowy 5 kA 8/20 µs na układ ochronny) na odcinku kabla zasilającego pomiędzy
drugim stopniem ochrony (klasa 2.) a zaciskami chronionego urządzenia.
7.2. Ochrona przepięciowa systemów sygnałowych
Na podstawie dyskusji z przedstawicielami Elektrowni Wodnej Solina ustalono wykaz
systemów sygnałowych zastosowanych w elektrowni:
a) System ochrony fizycznej:
• CCTV
• Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) oraz Kontroli Dostępu (KD)
b) Automatyczny System Technicznej Kontroli Zapory (ASTKZ).
c) Potrzeby ogólne.
System sterowania zaporą
- Sterowanie przelewami
- Pompy wody pitnej
- Bypassy
- Upusty denne
- Odwodnienie zapory
Diagnostyka drgań
Pomiary rozdzielni 10,5kV
Pomiary rozdzielni 15 kV
Agregat prądotwórczy na potrzeby własne
d) System sterowania blokiem I.
e) System sterowania blokiem II.
f) System sterowania blokiem III.
g) System sterowania blokiem IV.
h) System sterowania i pomiarów rozdzielni 110kV.
i) System p.poż. (wewnętrzny)
Instalacja gaszenia generatorów przy użyciu CO2 (USG-1)
Centralka Sygnalizacji Pożarowej Typu CSP-35, CSP-36
j) Układ rozruchu częstotliwościowego.
k) Instalacja GSM budynek elektrowni (demontaż).
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
e-mail: [email protected]
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
15
l)
m)
n)
o)
p)
q)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sieć telefoniczna elektrowni i obca.
Anteny satelitarne TV.
Energetyczna telefonia nośna (demontaż).
System radiowy - radiotelefon Nastawnia Solina
System radiowy sterowania syrenami
Systemy na zaporze:
GSM zapora (brak)
System zarządzania kryzysowego
System pomiarowy - System meteorologiczny IMGiW oraz Kontaktronowy system pomiaru poziomu wody dolnej i górnej
Radiotelefon energetyczny 470 MHz - zespół 4 anten
Radiotelefon energetyczny lokalny - antena prętowa
Maszt WIDE-NET z antenami 5 GHz i 2,4 GHz (demontaż)
Radiotelefon ochrona
Antena do internetu (demontaż)
Antena multimedia - strona Solina (demontaż).
Projektuje się wyposażenie szaf systemów: ASTKZ, CCTV, SSWiN i KD w złącza ochrony przed przepięciami zlokalizowanymi w starej nastawni na wejściu kabli z kablowni
do szaf.
W systemie telefonicznym pozostają ochronniki zamontowane w przełącznicy w pomieszczeniu łączności – dodajemy pierwszy stopień w kanale kablowym na wejściu
kabli do budynku siłowni.
Z uwagi na brak danych szczegółowych nie podjęto próby zabezpieczenia wejść analogowych do szaf w pomieszczeniu starej nastawni systemów: sterowania blokami, rozproszonym, sterowania rozdzielnią 110kV.
Zakłada się, że przekaźnik na napięcie znamionowe 230 V dc na wejściach binarnych
zlokalizowany na wejściu do szafy, przy pierwotnym zabezpieczeniu na granicy stref
LPZ O/LPZ 1 od strony obwodów zewnętrznych, wydaje się być wystarczająco odporny.
System p.poż z uwagi na lokalizację ( nie wychodzi z budynku siłowni) został pominięty przy dodatkowej ochronnie.
System ETN, GSM, multimedia, Wide-net zostały lub będą zdemontowane – nie wchodzi to w zakres projektu.
System ETN, GSM, multimedia, Wide-net zostały lub będą zdemontowane – nie wchodzi to w zakres projektu.
7.3. Podłączenie układów ochrony przed przepięciami do instalacji wyrównania potencjałów
Dla spełnienia wymogu podłączenia projektowanych układów ochrony przed przepięciami do instalacji uziemiającej w kioskach na koronie zapory (rys. 01-03-02-00-00) oraz
w wybranych lokalizacjach w galeriach zapory (rys. 01-03-03-00-01 i rys. 01-03-03-0002) projektuje się uzupełnienie istniejącej instalacji wyrównania potencjałów na bazie płaskownika StZn 25x4 mm. Dodatkowo projektuje się wykonanie uzupełniającego połączenia
wyrównawczego w budynku siłowni na poziomie 361,00 (rys. 01-03-01-00-00).
7.4. Zbiorcze zestawienie lokalizacji i parametrów układów ochrony przed przepięciami
W tabeli 7.1 przedstawiono wykaz zaprojektowanych układów ochrony przed przepięciami systemów niskosygnałowych, a w tabeli 7.2 zamieszczono parametry podstawowych
układów urządzeń ochrony przepięciowej SPD zastosowanych w projekcie.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
16
Tabela 7.1.
Wykaz urządzeń ochrony przed przepięciami systemów sygnałowych zastosowanych w
projekcie
Złącze / układ lokalny / urząUkłady
Lokalizacja układu
dzenie
podstawowe
Zabezpieczane urządzenia
ochronnego
symbol w
nr kat. RST
szt.
nr kat. RST
szt.
projekcie
ASTKZ
LOP-A-1
LOP-A-1
powiększona
obudowa
110 200 103
110 200 103
205 291 704
2
205 206 501
2
205 291 704
2
205 206 501
2
205 200 102
3
110 200 104
w miejscu istniejących szaf:
KP111, KP113, KP115,
KP116, KP119, KP121,
KP124, KP128, KP230,
KP231, KP232, KP233,
KP234, KP235, KP236,
KP237, KP{238, KP239,
KP240, KP241, KP242, KP
243, KP 244, KP302, KP303,
KP304, KP305, KP306,
KP307, KP308, KP309,
KP310, KP311, KP, 312,
KP313, KP314, KP315
powiększona obudowa:
w miejscu istniejących szaf:
KP117, KP122, KP126
Zabezpieczenia
szczelinomierzy bez
grzałki oraz pochyłomierzy
Zabezpieczenia
termometry i przepływomierze
przy czujnikach: Sxyz30,
Nyz17, Sxyz31, Sxyz32,
Sxyz33, Sxyz34, Nyz 18,
Sxyz35, Sxyz 36, Sxyz 37,
Sxyz 38, Sxyz 39, Sxyz40,
Nyz 19, Sxyz12, Sxyz13,
Sxyz14, Sxyz 15, Sxyz16,
Sxyz 17, Sxyz18, Nyz14,
Sxyz19, Sxyz20, Sxyz21,
Sxyz22, Sxyz23, Nyz 15,
Sxyz24, Sxyz25,
TW1Tw2Tw3, Sxyz26,
Sxyz27, Nyz16, Sxyz28,
Sxyz29, TW1-Tw3
przy czujnikach: Tb12a,
Tb19, Tb20,T5, Q5, T16,
Tb10a, T17, Tb11a, Tb18
Zabezpieczenia
piezometry zewnętrzne
przy czujnikach: PL3, PL4,
PL5, PL7, HD, 04, 05, 06,
PP3, 08, 09, PP1, 07
37
3
205 291 703
LOP-A-2
Zabezpieczenia
magistrali Profibus
DP wchodzącej i
wychodzącej z zasilaniem
36
1
LOP-A-3
ZOP-A-3
LOP-A-4
ZOP-A-4
ZOP-A-5
LOP-A-6
110 200 105
110 200 105
100 200 061
100 200 061
110 200 106
110 000 117
10
14
5
3
1
3
205 200 102
1
205 291 703
1
205 200 102
1
205 291 703
1
205 200 102
3
205 291 704
1
205 291 703
2
205 200 102
3
205 291 704
1
205 291 703
2
205 200 102
4
205 291
703
4
205 291 704
2
205 206 501
2
201 500 101
1
Zabezpieczenia
szczelinomierzy
wewnętrznych z
grzałką
Zabezpieczenia
szczelinomierzy
zewnętrznych z
grzałką
przy czujnikach: Sxyz41,
Sxyz42, Sxyz 43
przy czujnikach: Sxyz52,
Sxyz53, Sxyz 54, Sxyz55,
Sxyz 56
na wejściu kabli do
budynku elektrowni
z KZ 18
Zabezpieczenia czujniki teren
strona lewa
Zabezpieczenia
magistrali Profibus
DP wchodzącej i
wychodzącej z zasilaniem
przy szafach KZ01, KZ02,
KZ03
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
17
Tabela 7.1.c.d. Wykaz urządzeń ochrony przed przepięciami systemów sygnałowych zastosowanych w
projekcie
Złącze / układ lokalny / urząUkłady
Lokalizacja układu
dzenie
podstawowe
Zabezpieczane urządzenia
ochronnego
symbol w
nr kat. RST
szt.
nr kat. RST
szt.
projekcie
Zabezpieczenia
na wejściu przewodu czujnika
205 200 102
3
szczelinomierza Sxyz Sxyz 53 do budynku
ZOP-A-7
110 200 107
1
205 291 704
1
53 na wej do budynku
205 291 703
2
ZOP-A-8
LOP-A-9
ZOP-A-10
LOP-A-11
LOP-A-12
ZOP-A-13
ZOP-A-14
110 200 108
100 000 020
100 000 021
100 000 022
110 000 118
110 200 109
110 200 110
1
1
1
1
1
2
1
205 200 102
4
205 291 704
1
205 291 703
2
205 200 102
45
201 500 101
1
205 200 102
28
201 500 101
1
205 200 102
48
201 500 101
1
205 200 102
27
201 500 101
1
205 207 901
6
205 291 703
3
205 291 701
1
201 420 001
2
205 207 901
2
205 291 713
1
205 291 704
1
205 200 102
1
205 200 101
1
205 208 001
1
205 200 102
1
205 291 704
1
205 200 101
1
205 208 401
1
205 200 102
1
205 291 704
1
205 200 102
1
Zabezpieczenia
szczelinomierza Sxyz
na wejściu przewodu czujnika
52 i piezometru HD
Sxyz 52 i HD do budynku
na wej do budynku
Zabezpieczenia na
wejściu szafy KZ04P
w miejsce KZ04P
Zabezpieczenia na
wejściu szafy KZ07
w miejsce KZ07
Zabezpieczenia na
wejściu szafy
KZ04L18
w miejsce KZ04L
Zabezpieczenia na
wejściu szafy
KZ04L20
przy szafie KZ04L20
Na wejściu kabli do
zapory
Zabezpieczenia na wejściu do
zapory przewodów temperatur Tw1, Tw2, Tw3
Zabezpieczenia na
wejściu do zapory
przewodów meteo i
HG
Na wejściu przewodów meteo do zapory
Ochrona czujników opadów
LAMBRECHT 15188 ZAWS1DE, ZAWS2DE
Ochrona czujników temperatury i wilgotności powietrza
8092 LAMBRECHT czujniki:
ZAWS1T, ZAWS1WI, ZAWS2T, ZAWS2WI
ciśnienie
Ochrona czujników prędkości
wiatru 14576-24V LAMBRECHT ZAWS1PW, ZAWS2PW
Ochrona czujnika kierunku
wiatru 14566-24V LAMBRECHT ZAWS1KW, ZAWS2KW
Piezometr HG
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
205 291 703
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
18
Ekran
6
Tabela 7.1.c.d. Wykaz urządzeń ochrony przed przepięciami systemów sygnałowych zastosowanych w
projekcie
Złącze / układ lokalny / urząUkłady
Lokalizacja układu
dzenie
podstawowe
Zabezpieczane urządzenia
ochronnego
symbol w
nr kat. RST
szt.
nr kat. RST
szt.
projekcie
Ochrona czujników opadów
Zabezpieczenia
205 291 701
1
czujników Meteo
LAMBRECHT 15188
201 420 001
2
Przy maszcie czujniOchrona czujników tempera205 207 901
2
ków meteo
tury i wilgotności powietrza
205 291 713
1
8092 LAMBRECHT czujniki:
ZAWS1T, ZAWS1WI, ZAW205 291 704
1
S2T, ZAWS2WI
ciśnienie
205 200 102
1
ZOP-A-15
110 200 111
1
LOP-A-16
110 200 112
1
LOP-A-17
110 200 113
1
205 200 101
1
205 208 001
1
205 200 102
1
205 291 704
1
205 200 101
1
205 208 401
1
205 200 102
1
205 291 704
1
205 291 703
5
205 200 102
6
205 291 703
6
205 200 102
201 500 101
205 291 704
12
6
1
Ochrona czujników prędkości
wiatru 14576-24V LAMBRECHT ZAWS1PW, ZAWS2PW
Ochrona czujnika kierunku
wiatru 14566-24V LAMBRECHT ZAWS1KW, ZAWS2KW
przy przetwornikach
sygnałów meteo na
galerii 4
przy przetwornikach
sygnałów meteo na
galerii 4
Zabezpieczenia przetworników sygnału meteo
Zabezpieczenia szafy ASTKZ
CCTV
206 000 002
ZOP-TV-1
110 200 128
17
ZOP-TV-3
110 000 119
1
ZOP-TV-4
110 200 129
1
ZOP-TV-5
110 000 120
1
205 291 704
1
205 208 001
1
206
205
205
201
206
205
205
206
205
205
201
206
205
205
201
002
704
001
021
002
704
001
002
704
001
121
002
704
001
109
1
1
1
1
3
3
3
7
7
7
1
4
4
4
1
000
291
208
400
000
291
208
000
291
208
400
000
291
208
200
Lokalnie przy kamerach
K12, K13, K14, K15,K16,
K17,K18, K19, K20, K21,K22,
K23, K24, K25, K26, K27,
wyjście przewodów z zapory
do kamery K18
Przy szafie SD3/2
Zabezpieczenia przewodów
wchodzących do szafy SD3/2
Przy wejściu przewodów na galerię 4
z pola suwnicy
Zabezpieczenia przewodów
wchodzących do galerii 4 od
strony suwnicy
Przy szafie SD3
Zabezpieczenia przewodów
wchodzących do szafy SD3
Na przejściu przewodów z zapory do
budki przelewowej
nr 1
Zabezpieczenia przewodów
wychodzących z budki przelewowej nr 1
1
ZOP-TV-6
110 000 121
1
ZOP-TV-7
221 420 100
1
201 400 103
2
ZOP-TV-8
110 000 122
1
206 000 002
205 291 704
205 208 001
2
2
2
zasilanie z SD1do
SD3
Przy szafie SD3/1
Zabezpieczenia przewodów
wychodzących z zapory do
siłowni
Zabezpieczenia przewodów
wchodzących do szafy SD3/1
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
19
201 300 103
1
Tabela 7.1.c.d. Wykaz urządzeń ochrony przed przepięciami systemów sygnałowych zastosowanych w
projekcie
Złącze / układ lokalny / urząUkłady
Lokalizacja układu
dzenie
podstawowe
Zabezpieczane urządzenia
ochronnego
symbol w
nr kat. RST
szt.
nr kat. RST
szt.
projekcie
zasilanie z SD1do
Zabezpieczenia przewodów
201 400 121
1
SD3
ZOP-TV-9
110 100 043
1
wychodzących z zapory do
zasilanie SD1/3,
siłowni
201 300 103
3
wartownia, SD1/1
206 000 002
4
205 291 704
4
Zabezpieczenia przewodów
ZOP-TV-10
110 000 123
1
Przy szafie SD1/1
wchodzących do szafy SD1/1
205 208 001
4
201 300 103
1
206 000 002
2
Przy wejściu przeZabezpieczenia przewodów
ZOP-TV-11
110 200 130
1
wodów do siłowni od wchodzących do siłowni od
205 291 704
2
strony fugi
strony fugi
205 208 001
2
206 000 002
1
110 000
205 291 704
1
Zabezpieczenia przewodów
ZOP-TV-12
1
Przy szafie SD3
124
wchodzących do szafy SD3
205 208 001
1
201 400 121
5
SSWiN
ZOP-SS-1
120 200 059
4
205 291 709
1
ZOP-SS-2
120 200 062
2
205 291 709
3
ZOP-SS-3
120 200 061
2
ZOP-SS-4
120 200 062
1
ZOP-SS-5
120 200 063
1
ZOP-SS-6
120 000 011
1
ZOP-SS-7
120 000 012
1
ZOP-SS-8
120 000 013
1
ZOP-SS-9
120 000 014
1
205
205
205
205
205
205
205
201
205
291
291
291
291
291
291
291
400
291
709
707
709
709
707
709
707
021
709
2
1
2
4
1
23
2
1
4
201 300 103
1
205 291 709
201 300 103
8
1
205 291 709
50
205 291 707
4
201 500 101
1
Przy wyjściu przewodów z galerii 4
strona Solina, budki
przelewowe 2,3,4
Przy czujnikach CRz
9 i CRz 10
Przy sygnalizatorach
Przy stacyjce
Przy czytnikach
Przy wejściu przewodów do budki
przelewowej nr 1
Przy wejściu przewodów do zapory
Przy wejściu przewodów do siłowni
Przy wejściu przewodów szafy w nastawni
Czujniki magnetyczne
Czujniki CRz
Czujniki CRz
Stacyjka
Czytnik, rygiel, czujnik magnetyczny
Zabezpieczenia przewodów
wchodzących do budki przelewowej nr 1
Zabezpieczenia przewodów
wychodzących z zapory do
siłowni
Zabezpieczenia przewodów
wchodzących do siłowni
Zabezpieczenia przewodów
wchodzących do szafy
SSWiN+KD w pomieszczeniu
nastawni
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
20
Tabela 7.1.c.d. Wykaz urządzeń ochrony przed przepięciami systemów sygnałowych zastosowanych w
projekcie
Złącze / układ lokalny / urząUkłady
Lokalizacja układu
dzenie
podstawowe
Zabezpieczane urządzenia
ochronnego
symbol w
nr kat. RST
szt.
nr kat. RST
szt.
projekcie
Sieć telefoniczna
ZOP-T-1
110 200 138
1
205 250 312
15
205 250 313
2
205 250 312
5
205 250 312
7
uziemić wszystkie
żyły
205 250 312
5
205 250 313
2
205 250 312
1
205 250 312
1
205 250 312
1
Na wejściu kabli
telefonicznych do
siłowni
uziemić wszystkie
żyły
ZOP-T-2
110 200 139
1
205 250 312
12
205 250 313
1
205 250 312
5
205 250 313
2
205 250 312
1
205 250 312
1
205 250 312
1
Na wejściu kabli
telefonicznych do
zapory od strony
siłowni
kabel 100 par do szafki koło
wartowni
15 par analogowych do zabezpieczenia
1 para PCM 160V - potwierdzić
DSL 110V 2Mbit
kabel 20 par par do szafki
koło wartowni
zał. 5 linii analogowych do
zabezpiecxzenia
kabel 30 par do szafki koło
wartowni
7 par analogowych
kabel 50 par do szafki koło
pomnika strona Solina
uziemić z możliwością użycia
kabel 10 par do Galerii 4
5 analogowych linii telefonicznych
radiotelefon energetyczny
modem zarządzania kryzysowego
kabel XzTKMXpw 3x2x0,5
telefon woda pitna
1 linia analogowa
kabel XzTKMXpw 3x2x0,5
galeria 5
1 linia analogowa
kabel 10 par upusty denne
1 linia analogowe
kabel 50 par do szafki koło
pomnika strona Solina
kabel 20 par TP S.A. Jawor
założono 12 linie analogowe
1 linia ISDN
kabel 10 par do Galerii 4
5 analogowych linii telefonicznych, radiotelefon energetyczny
modem zarządzania kryzysowego
kabel XzTKMXpw 3x2x0,5
telefon woda pitna
1linia analogowa
kabel XzTKMXpw 3x2x0,5
galeria 5
1 linia analogowa
kabel 10 par upusty denne
1 linie analogowe
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
21
Tabela 7.1.c.d. Wykaz urządzeń ochrony przed przepięciami systemów sygnałowych zastosowanych w
projekcie
Złącze / układ lokalny / urząUkłady
Lokalizacja układu
dzenie
podstawowe
Zabezpieczane urządzenia
ochronnego
symbol w
nr kat. RST
szt.
nr kat. RST
szt.
projekcie
ZOP-T3
120 200 053
1
205 250 312
12
205 250 313
1
205 250 312
4
205 250 313
1
ZOP-T-4
120 200 054
1
205 250 312
3
ZOP-T-5
120 200 055
1
205 250 312
2
ZOP-T-6
120 200 056
1
205 250 312
1
ZOP-T-7
120 200 057
1
205 291 706
2
ZOP-T-8
120 200 058
1
uziemić wszystkie
żyły
Zabezpieczenia
przewodów wchodzących do budki
przelewowej 1
Zabezpieczenia
przewodów wchodzących do budki
przelewowej 2
Zabezpieczenia
przewodów wchodzących do budki
przelewowej 3
Zabezpieczenia
przewodów wchodzących do budki
przelewowej 4
Przy wejściu przewodów na galerię 4
z pola suwnicy
Zabezpieczenia
przewodów wchodzących z galerii 4
do szafy multimedia
kabel 20 par TP S.A. Jawor
założono 12 linie analogowe
1 linia ISDN
kabel 10 par do Galerii 4
4 analogowych linii telefonicznych
modem zarządzania kryzysowego
kabel 10 par do budki nr 1/
budki n r3
3 analogowych linii telefonicznych
kabel 10 par do budki nr 2/
budki nr 4
2 analogowych linii telefonicznych
kabel 10 par do budki nr 3
1 analogowych linii telefonicznych
przewód telefoniczny do
budki wartowniczej
kabel 50 par do szafki koło
pomnika strona Solina
Linia 110 kV – Pole nr 1
ZOP-110-1
110 000 107
1
205 292 102
24
221 400 111
90
205 291 709
4
W kanale kablowym
w siłowni
Ochrona obwodów kabli:
W201-2201.1, W205-2205.1,
W211-2211.1, W202-2202.1,
W206-2206-1, W207-2207.1,
W210-2210.1, W209-2209.1,
W212-2212.1, W204-2204.1
Linia 110 kV – Pole nr 2
ZOP-110-2
110 000 108
205 292 102
32
221 400 111
105
1
W kanale kablowym
w siłowni
Ochrona obwodów kabli:
W202-2202.2,W205-2205.2,
W201-2201.2, W206-2206.2,
W203a-2203a.2, W203b2203b.2, W207-2207.2,
W209-2209.2, W204-2204.2,
W210-2210.2
Linia 110 kV – Pole nr 3
ZOP-110-3
110 000 109
205 292 102
33
221 400 111
89
1
W kanale kablowym
w siłowni
Ochrona obwodów kabli:
W201-2201.3, W205-2205.3,
W203-2203.3, W209-2209.3,
W202-2202.3, W206-2206.3,
W207-2207.3, W204-2204.3
Linia 110 kV – Pole nr 4
205 292 102
ZOP-110-4
110 000 110
32
W kanale kablowym
w siłowni
1
221 400 111
105
Ochrona obwodów kabli:
W202-2202.4, W205-2205.4,
W201-2201.4, W206-2206.4,
W203a-2203a.4, W203b2203.b, W207-2207.4,
W209-2209.4, W204-2204.4,
W210-2210.4
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
22
Tabela 7.1.c.d. Wykaz urządzeń ochrony przed przepięciami systemów sygnałowych zastosowanych w
projekcie
Złącze / układ lokalny / urząUkłady
Lokalizacja układu
dzenie
podstawowe
Zabezpieczane urządzenia
ochronnego
symbol w
nr kat. RST
szt.
nr kat. RST
szt.
projekcie
Linia 110 kV – Pole nr 5
ZOP-110-5
110 000 111
205 292 102
22
221 400 111
101
1
W kanale kablowym
w siłowni
Ochrona obwodów kabli:
W201-2201.5, W205-2205.5,
W203-2203.5, W209-2209.5,
W202-2202.5, W206-2206.5,
W207-2207.5, W204-2204.5
Linia 110 kV – Pole nr 6
205 292 102
ZOP-110-6
110 000 112
32
W kanale kablowym
w siłowni
1
221 400 111
103
Ochrona obwodów kabli:
W202-2206.2, W205-2205.6,
W201-2201.6, W206-2206.6,
W203a-2203a.6, W203b2203b.6, W207-2207.6,
W209-2209.6, W204-2204.6,
W210-2210.6
Linia 110 kV – Pole nr 7
ZOP-110-7
110 000 113
205 292 102
30
221 400 111
92
1
W kanale kablowym
w siłowni
Ochrona obwodów kabli:
W201-2201.7, W205-2205.7,
W203-2203.7, W209-2209.7,
W202-2202.7, W206-2206.7,
W207-2207.7, W204-2204.7
Linia 110 kV – Pole nr 8
205 292 102
ZOP-110-8
110 000 114
32
W kanale kablowym
w siłowni
1
221 400 111
106
Ochrona obwodów kabli:
W202-2202.8, W205-2205.8,
W201-2201.8, W206-2206.8,
W203a-2203a.8, W203b2203b.8, W207-2207.8,
W209-2209.8, W204-2204.8,
W210-2210.8
Linia 110 kV – Pole nr 9
ZOP-110-9
110 000 115
205 292 102
18
221 400 111
70
1
W kanale kablowym
w siłowni
Ochrona obwodów kabli:
W201-2201.9, W205-2205.9,
W209-2209-9, W202-2202.9,
W206-2206.9, W204-2204.9
Linia 110 kV – Pole nr 10
ZOP-110-10
110 000 116
205 292 102
22
221 400 111
53
1
W kanale kablowym
w siłowni
Ochrona obwodów kabli:
W201-2201.10, W2022202.10, W203-2203.10,
W204-2204.10, W2092209.10
Systemy sterowania blokami – Transformatory blokowe nr 1 i nr 2
ZOP-B-1
110 200 114
2
221 400 111
16
205 207 901
4
205 292 102
4
Wyjście kabli z siłowni do transformatorów blokowych nr
1i2
Ochrona obwodów kabli:
1W123, 1W124, 1W613,
1W626, 1W636, 1W637,
1W638, 1W639, 1W640,
1W641, 1W642, 1W643
Systemy sterowania blokami – Szafy zasuw awaryjnych bloków nr 1, 2, 3, 4
ZOP-B-2
110 200 115
4
221 400 111
65
Przy szafie zasuw
awaryjnych nr 1, 2,
3, 4 - galeria 4
Ochrona obwodów kabli:
1W731, 1W732, 1W733,
1W734, 1W735, ??, 1W512,
1W618, 1W770
Wyjścia czujników zasuw awaryjnych do bloków nr 1, 2, 3, 4
ZOP-B-3
110 200 116
4
221 400 111
10
Na wyjściu kabli z
Ochrona obwodów kabli:
galerii 4 do czujni1W731, 1W732, 1W733,
ków położenia zasuw 1W734, 1W735
nr 1, 2, 3, 4
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
23
Tabela 7.1.c.d. Wykaz urządzeń ochrony przed przepięciami systemów sygnałowych zastosowanych w
projekcie
Złącze / układ lokalny / urząUkłady
Lokalizacja układu
dzenie
podstawowe
Zabezpieczane urządzenia
ochronnego
symbol w
nr kat. RST
szt.
nr kat. RST
szt.
projekcie
Czujniki wody dolnej i górne bloku nr 1
ZOP-B-4
110 200 117
4
205 207 901
3
Na wyjściu przewodów do czujników poziomu wody
z zapory (galeria 4) i siłowni (pomieszczenie sprężarek) oraz przy czujnikach HG i HD bloku 1
Transformatory blokowe nr 3 i nr 4
ZOP-B-5
110 200 117
2
205 292 102
5
221 400 111
52
205 207 901
1
Wyjście kabli z siOchrona obwodów kabli:
łowni do transforma4W610, 4W611, 4W612,
torów blokowych nr
4W137, 4W618, 4W619,
3i4
4W125, 4W126, 4W615,
4W616, 4W617
Przejście kabli zasuw awaryjnych z zapory do siłowni
ZOP-B-6
110 200 118
1
221 400 111
156
W miejscu przejścia
kabli między zaporą
i siłownią
Ochrona obwodów kabli:
1W512, 1W618, 2W512,
2W618, 3W512, 3W727,
4W512, 4W727
Przejście kabli czujnika wody górnej h z zapory do siłowni
ZOP-B-7
110 200 119
1
205200102
2
W miejscu przejścia
kabli między zaporą
i siłownią
Ochrona obwodów kabla:
1W684
Transformator rozruchowy
ZOP-B-8
110 200 129
1
205 292 102
12
221 400 111
37
203 300 103
1
Ochrona obwodów kabli:
Wyjście kabli z siOW717, OW718, OW719,
łowni do transforma- OW720, OW721, OW732,
tora rozruchowego
OW763, OW376, OW367,
OW368
System rozproszony - system sterowania zaporą - Galeria 1
LOP-R-1
110 200 121
221 400 111
23
221 400 121
2
1
Na wejściu kabli do
szafy SKAO911
Sterownik KAO911
System rozproszony - system sterowania zaporą - Galeria 2
LOP-R-2
110 200
122
1
221 400 111
57
221 400 121
1
205 200 102
4
Na wejściu kabli do
szafy SKAO912.2
Sterownik KAO912.2
System rozproszony - system sterowania zaporą - Galeria 3
LOP-R-4
110 200 124
1
221 400 111
28
221 400 121
1
Na wejściu kabli do
szafy SKAO913
Sterownik KAO913
System rozproszony - Czujniki w ujęciu wody pitnej
ZOP-R-5
110 200 125
221 400 111
28
221 400 121
1
1
Na wejściu kabli do
zapory z ujęcia
wody pitnej
Ochrona obwodów kabli:
OW1101, OW1102, OW1107,
OW1108, OW1109
System rozproszony - system sterowania zaporą - Galeria 4
LOP-R-6
i
ZOP-R-6
110 200 126
221 400 111
81
221 400 121
1
205 200 102
6
2
Na wejściu kabli do
szafy SKAO924
Ochrona obwodów kabli:
OW1001, OW1002, OW1008,
OW1009, OW1015, OW1022,
OW1023, OW1030, OW1036,
OW1037, OW1041, OW1011,
OW1012, OW1025, OW1026,
OW1039, OW1040
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
24
Tabela 7.1.c.d. Wykaz urządzeń ochrony przed przepięciami systemów sygnałowych zastosowanych w
projekcie
Złącze / układ lokalny / urząUkłady
Lokalizacja układu
dzenie
podstawowe
Zabezpieczane urządzenia
ochronnego
symbol w
nr kat. RST
szt.
nr kat. RST
szt.
projekcie
System rozproszony - system sterowania zaporą - Galeria 5
LOP-R-3
ZOP-R-7
ZOP-RF-1
ZOP-RF-2
Na wejściu kabli do
Sterownik KAO912.1
szafy SKAO912.1
System rozproszony - Czujniki w budkach przelewowych
Na wejściu kabli do
Ochrona obwodów kabli budbudek przelewowych ki przelewowej 1:
221 400 111
25
OW1001, OW1008, OW1009,
OW1011, OW1012
Ochrona obwodów kabli bud110 200 127
ki przelewowej 2:
3
OW1015, OW1022, OW1023,
OW1025, OW1026
205 200 102
2
Ochrona obwodów kabli budki przelewowej 3:
OW1030, OW1036, OW1037,
OW1039, OW1040
Obwody wysokiej częstotliwości (RF)
206 000 004
4
Przy wyjściu przewodów do budynku administracyj110 200 131
1
nego od strony anten SAT
206 000 013
1
110 200 123
1
221 400 111
138
110 200 082
1
206 000 004
4
Przy antenach SAT
Przy antenie TV nastawnia oraz przy wejściu przeZOP-RF-3
110 200 132
2
206 000 013
1
wodu do nastawni
Przy wejściu przeWyjście kabla koncentryczwodu koncentryczZOP-RF-4
110 200 133
1
216 000 006
1
nego radiotelefonu ochrona z
nego do budki warbudki wartowniczej
towniczej
Przy wejściu przeKabel radiowego systemu
ZOP-RF-4
110 200 133
1
216 000 006
1
wodu koncentryczwłączania syren alarmowych
nego z nastawni
Przy wyjściu przewodów:
Zabezpieczenia przewodu
1) z budki wartownitelefonicznego łączności
czej
ZOP-RF-5
110 200 134
3
205 291 706
1
radiowej ochrona (przewód
2) na galerię 4 z
telefoniczny do budki warpola suwnicy
towniczej)
3) z zapory w kierunku wartowni
telefonicznego łączności
Przy wyjściu przeZOP-RF-6
110 200 136
2
205 205 502
1
radiowej ochrona (przewód
wodów z nastawni
anteny GPS)
Przy wejściu przewodu koncentryczZOP-RF-7
110 200 135
2
206 000 001
2
nego z nastawni
Radiotelefon energetyczny
oraz z budki wartowniczej
Systemy pomiarowe - System meteorologiczny IMGW
Przy wejściu przeWskaźnik warunków meteZOP-P-1
120 200 064
1
205 291 706
4
wodów do budki
orologicznych IMGW - budka
przelewowej nr 1
przelewowa nr 1
Systemy pomiarowe - Kontaktronowy system pomiaru poziomu wody dolnej i górnej
Wejście przewodów
do galerii 4 - Pomieszczenie spręża- Kontaktronowy czujnik poZOP-P-2
120 200 065
3
205 291 704
4
ziomu wody
rek; wejście do
siłowni od strony
zapory
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Tabela 7.2.
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
25
Parametry podstawowych układów ochrony przepięciowej SPD zastosowanych w projekcie
UKŁAD RST 201 220 100
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Statyczne napięcie zapłonu iskiernika przy 100 V/s
Impulsowe napięcie zapłonu iskiernika przy udarze 1,2/50 µs
Napięciowy poziom ochrony
Czas zadziałania
Znamionowy prąd piorunowy 10/350 µs / żyłę
Maksymalny prąd zabezpieczeń obwodu chronionego:
- połączenie równoległe
- połączenie typu V
Wytrzymałość zwarciowa
przy maksymalnym bezpieczniku
Rezystancja izolacji
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Typ zestyku sygnalizacyjnego
Obciążalność zestyku sygnalizacyjnego
mm
UN
UC
Uzstat
Uzdyn
UP
tA
Iimp
Q
W/R
90 x 35 x 64
brak obudowy
1
230/400 V AC
255 V AC
900 V +/- 20%
≤ 2500 V
≤ 2500 V
≤ 50 ns
60 kA
30 As
900 kJ/ Ω
I
160 A gL/gG
100 A gL/gG
Ik
25 kA
R
T
≥ 1010 Ω
-40 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
2 moduły TE
rozwierny
AC 250V/0,5A DC
250V/0,1A
UN/IN
UKŁAD RST 201 220 101
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Statyczne napięcie zapłonu iskiernika przy 100 V/s
Impulsowe napięcie zapłonu iskiernika przy udarze 1,2/50 µs
Napięciowy poziom ochrony
Czas zadziałania
Znamionowy prąd piorunowy 10/350 µs / żyłę
Znamionowy prąd piorunowy 10/350 µs / układ
Maksymalny prąd zabezpieczeń obwodu chronionego:
- połączenie równoległe
- połączenie typu V
Wytrzymałość zwarciowa
przy maksymalnym bezpieczniku
Rezystancja izolacji
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Typ zestyku sygnalizacyjnego
Obciążalność zestyku sygnalizacyjnego
mm
UN
UC
Uzstat
Uzdyn
UP
tA
Iimp
Q
W/R
Iimptot
90 x 70 x 64
brak obudowy
2
230/400 V AC
255 V AC
900+/- 20% V
≤ 2500 V
≤ 2500 V
≤ 50 ns
60 kA
30 As
900 kJ/ Ω
100 kA
I
160 A gL/gG
100 A gL/gG
Ik
25 kA
R
T
≥ 1010 Ω
-40 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
4 moduły TE
rozwierny
AC 250V/0,5A DC
250V/0,1A
UN/IN
UKŁAD RST 201 200 102
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
mm
UN
90 x 35 x 64
brak obudowy
1
230/400 V AC
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Największe napięcie trwałej pracy
Statyczne napięcie zapłonu iskiernika przy 100 V/s
Impulsowe napięcie zapłonu iskiernika przy udarze 1,2/50 µs
Napięciowy poziom ochrony
Czas zadziałania
Znamionowy prąd piorunowy 10/350 µs / żyłę
Maksymalny prąd zabezpieczeń obwodu chronionego:
- połączenie równoległe
- połączenie typu V
Wytrzymałość zwarciowa
przy maksymalnym bezpieczniku
Rezystancja izolacji
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
26
UC
Uzstat
Uzdyn
UP
t
Iimp
Q
W/R
255 V AC
900 V +/- 20%
≤ 2500 V
≤ 2500 V
≤ 50 ns
60 kA
30 As
900 kJ/ Ω
I
160 A gL/gG
100 A gL/gG
Ik
25 kA
R
T
≥ 1010 Ω
-40 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
mm
90 x 70 x 64
brak obudowy
2
230/400 V AC
255 V AC
800 V
≤ 2500 V
≤ 2500 V
≤ 50 ns
25 kA
12,5 As
160 kJ/ Ω
50 kA
4 kApeak
UKŁAD RST 201 200 109
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Statyczne napięcie zapłonu iskiernika przy 100 V/s
Impulsowe napięcie zapłonu iskiernika przy udarze 1,2/50 µs
Napięciowy poziom ochrony
Czas zadziałania
Znamionowy prąd piorunowy 10/350 µs / żyłę
Znamionowy prąd piorunowy 10/350 µs / układ
Zdolność gaszenia prądów następczych (50 Hz)
Maksymalny prąd zabezpieczeń obwodu chronionego:
- połączenie równoległe
- połączenie typu V
Wytrzymałość zwarciowa
przy maksymalnym bezpieczniku
Rezystancja izolacji
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
UN
UC
Uzstat
Uzdyn
UP
t
Iimp
Q
W/R
Iimptot
If
I
250 A gL/gG
100 A gL/gG
Ik
25 kA
R
T
≥ 1010 Ω
-40 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
mm
90 x 70 x 64
brak obudowy
2
230/400 V AC
255 V AC
900 V +/- 20%
≤ 2500 V
≤ 2500 V
≤ 50 ns
60 kA
30 As
900 kJ/ Ω
UKŁAD RST 201 220 102
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Statyczne napięcie zapłonu iskiernika przy 100 V/s
Impulsowe napięcie zapłonu iskiernika przy udarze 1,2/50 µs
Napięciowy poziom ochrony
Czas zadziałania
Znamionowy prąd piorunowy 10/350 µs / żyłę
Maksymalny prąd zabezpieczeń obwodu chronionego:
- połączenie równoległe
- połączenie typu V
Wytrzymałość zwarciowa
przy maksymalnym bezpieczniku
Rezystancja izolacji
Temperatura pracy
Sposób montażu
UN
UC
Uzstat
Uzdyn
UP
tA
Iimp
Q
W/R
I
160 A gL/gG
100 A gL/gG
Ik
25 kA
R
T
≥ 1010 Ω
-40 do +85 0C
szyna 35 mm
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Typ zestyku sygnalizacyjnego
Obciążalność zestyku sygnalizacyjnego
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
UN/IN
27
IP20
4 moduły TE
rozwierny
AC 250V/0,5A DC
250V/0,1A
UKŁAD RST 201 220 103
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Statyczne napięcie zapłonu iskiernika przy 100 V/s
Impulsowe napięcie zapłonu iskiernika przy udarze 1,2/50 µs
Napięciowy poziom ochrony
Czas zadziałania
Znamionowy prąd piorunowy 10/350 µs / żyłę
Maksymalny prąd zabezpieczeń obwodu chronionego:
- połączenie równoległe
- połączenie typu V
Wytrzymałość zwarciowa
przy maksymalnym bezpieczniku
Rezystancja izolacji
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Typ zestyku sygnalizacyjnego
Obciążalność zestyku sygnalizacyjnego
mm
UN
UC
Uzstat
Uzdyn
UP
tA
Iimp
Q
W/R
90 x 105 x 64
Brak obudowy
3
230/400 V AC
255 V AC
900 V +/- 20%
≤ 2500 V
≤ 2500 V
≤ 50 ns
60 kA
30 As
900 kJ/ Ω
I
160 A gL/gG
100 A gL/gG
Ik
25 kA
R
T
≥ 1010 Ω
-40 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
6 modułów TE
rozwierny
AC 250V/0,5A DC
250V/0,1A
UN/IN
UKŁAD RST 201 300 103
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Statyczne napięcie zapłonu iskiernika przy 100 V/s
Impulsowe napięcie zapłonu iskiernika przy udarze 1,2/50 µs
Napięciowy poziom ochrony
Czas zadziałania
Znamionowy prąd piorunowy 10/350 µs / żyłę
Znamionowy prąd piorunowy 10/350 µs / układ
Zdolność gaszenia prądów następczych (50 Hz)
Maksymalny prąd zabezpieczeń obwodu chronionego:
- połączenie równoległe
- połączenie typu V
Wytrzymałość zwarciowa
przy maksymalnym bezpieczniku
Rezystancja izolacji
Temperatura pracy
Stopień ochrony
Sposób montażu
mm
UN
UC
Uzstat
Uzdyn
Up
t
Iimp
Q
W/R
Iimptot
If
I
90 x 70 x 70
Brak obudowy
2
230/400 V AC
275 V AC
≤ 800 V
≤ 1000 V
≤ 1000 V
≤ 50 ns
25 kA
12,5 As
160 kJ/ Ω
50 kA
4 kApeak
250 A gL/gG
100 A gL/gG
Ik
25 kA
R
T
≥ 1010 Ω
-40 do +85 0C
IP20
szyna 35 mm
mm
90 x 17,5 x 60
Brak obudowy
1
230/400 V AC
275 V AC, 350 V DC
UKŁAD RST 201 400 103
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
UN
UC
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Napięciowy poziom ochrony
przy udarze 5 kA, 8/20 µs
Napięciowy poziom ochrony
przy isn
Czas zadziałania
Znamionowy prąd wyładowczy 8/20 µs
/ żyłę
Maksymalny prąd wyładowczy 8/20 µs
/ żyłę
Maksymalny prąd zabezpieczeń obwodu chronionego
Wytrzymałość zwarciowa
przy maksymalnym bezpieczniku
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
Up
≤ 1000 V
Up
≤ 1500 V
t
≤ 25 ns
isn
20 kA
28
imax
40 kA
I
100 A gL/gG
Ik
25 kA
T
-40 do +80 0C
szyna 35 mm
IP20
mm
UN
UC
90 x 25 x 60
Brak obudowy
2
230/400 V AC
275 V AC, 350 V DC
Up
≤ 1000 V
Up
≤ 1400 V
t
≤ 25 ns
isn
20 kA
imax
40 kA
I
100 A gL/gG
UKŁAD RST 201 400 121
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Napięciowy poziom ochrony
przy udarze 5 kA, 8/20 µs
Napięciowy poziom ochrony
przy isn
Czas zadziałania
Znamionowy prąd wyładowczy 8/20 µs
/ żyłę
Maksymalny prąd wyładowczy 8/20 µs
/ żyłę
Maksymalny prąd zabezpieczeń obwodu chronionego
Wytrzymałość zwarciowa
przy maksymalnym bezpieczniku
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Ik
25 kA
T
-40 do +80 0C
szyna 35 mm
IP20
mm
UC
90 x 17,5 x 60
Brak obudowy
1
75 V AC, 100 V DC
Up
≤ 350 V
Up
≤ 450 V
t
≤ 25 ns
isn
10 kA
imax
40 kA
UKŁAD RST 201 420 001
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Największe napięcie trwałej pracy
Napięciowy poziom ochrony
przy udarze 5 kA, 8/20 µs
Napięciowy poziom ochrony
przy isn
Czas zadziałania
Znamionowy prąd wyładowczy 8/20 µs
/ żyłę
Maksymalny prąd wyładowczy 8/20 µs
/ żyłę
Maksymalny prąd zabezpieczeń obwodu chronionego
Wytrzymałość zwarciowa
przy maksymalnym bezpieczniku
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
I
100 A gL/gG
Ik
25 kA
T
-40 do +80 0C
szyna 35 mm
IP20
mm
90 x 36 x 65
Brak obudowy
2
230/400 V AC
UKŁAD RST 201 420 103
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
UN
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
29
Największe napięcie trwałej pracy
UC
Napięciowy poziom ochrony przy udarze 5kA (8/20 us)
Napięciowy poziom ochrony przy iSN (8/20kA)
Czas zadziałania
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 us) /gałąź ochrony
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 us)/ gałąź ochrony
Maksymalny prąd znamionowy zabezpieczeń nadprądowych obwodu
chronionego
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Typ zestyku sygnalizacyjnego
Up
UP
tA
iSN
imax
275 V AC
350V DC
≤1000 V
≤ 1400 V
≤ 25 ns
20 kA
40 kA
I
100 A gL/gG
T
-40 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
2 moduły TE
Zwierno- rozwierny
AC 250V/0,5A DC
250V/0,1A
Obciążalność zestyku sygnalizacyjnego
UN/IN
UKŁAD RST 201 420 104
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
mm
Największe napięcie trwałej pracy
UC
Napięciowy poziom ochrony przy udarze 5kA (8/20 us)
Napięciowy poziom ochrony przy isn (8/20 us)
Czas zadziałania
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 us)
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 us)
Maksymalny prąd znamionowy zabezpieczeń nadprądowych obwodu
chronionego
Wytrzymałość na prąd zwarciowy przy maksymalnym bezpieczniku
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Typ zestyku sygnalizacyjnego
Up
Up
tA
isn
imax
90 x 35 x 60
Brak obudowy
2
230/400 V AC
275 V AC
350 V DC
≤ 1000 V
≤ 1500 V
≤ 25 ns
20 kA
40 kA
I
100 A gL/gG
UN
Obciążalność zestyku sygnalizacyjnego
T
UN/IN
25 kA / 50Hz
-40 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
2 moduły TE
Zwierno- rozwierny
AC 250V/0,5A DC
250V/0,1A
UKŁAD RST 201 420 107
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
mm
Największe napięcie trwałej pracy
UC
Napięciowy poziom ochrony przy udarze 5kA (8/20 us)
Napięciowy poziom ochrony przy isn (8/20 us)
Czas zadziałania
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 us)
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 us)
Maksymalny prąd znamionowy zabezpieczeń nadprądowych obwodu
chronionego
Wytrzymałość na prąd zwarciowy przy maksymalnym bezpieczniku
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Typ zestyku sygnalizacyjnego
Up
Up
tA
isn
imax
90 x 52,5 x 60
Brak obudowy
3
230/400 V AC
275 V AC
350 V DC
≤ 1000 V
≤ 1500 V
≤ 25 ns
20 kA
40 kA
I
100 A gL/gG
UN
Obciążalność zestyku sygnalizacyjnego
T
UN/IN
UKŁAD RST 201 420 108
25 kA / 50Hz
-40 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
3 moduły TE
zwierno- rozwierny
AC 250V/0,5A DC
250V/0,1A
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
mm
Największe napięcie trwałej pracy
UC
Napięciowy poziom ochrony przy udarze 5kA (8/20 us)
Napięciowy poziom ochrony przy isn (8/20 us)
Czas zadziałania
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 us)
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 us)
Maksymalny prąd znamionowy zabezpieczeń nadprądowych obwodu
chronionego
Wytrzymałość na prąd zwarciowy przy maksymalnym bezpieczniku
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Typ zestyku sygnalizacyjnego
Up
Up
tA
isn
imax
90 x 140 x 60
brak obudowy
8
230/400 V AC
275 V AC
350 V DC
≤ 1000 V
≤ 1500 V
≤ 25 ns
20 kA
40 kA
I
100 A gL/gG
UN
Obciążalność zestyku sygnalizacyjnego
T
UN/IN
30
25 kA / 50Hz
-40 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
8 modułów TE
zwierno- rozwierny
AC 250V/0,5A DC
250V/0,1A
UKŁAD RST 201 420 109
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
mm
Największe napięcie trwałej pracy
UC
Napięciowy poziom ochrony przy udarze 5kA (8/20 us)
Napięciowy poziom ochrony przy isn (8/20 us)
Czas zadziałania
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 us)
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 us)
Maksymalny prąd znamionowy zabezpieczeń nadprądowych obwodu
chronionego
Wytrzymałość na prąd zwarciowy przy maksymalnym bezpieczniku
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Typ zestyku sygnalizacyjnego
Up
Up
tA
isn
imax
90 x 157,5 x 60
brak obudowy
9
230/400 V AC
275 V AC
350 V DC
≤ 1000 V
≤ 1500 V
≤ 25 ns
20 kA
40 kA
I
100 A gL/gG
UN
Obciążalność zestyku sygnalizacyjnego
T
UN/IN
25 kA / 50Hz
-40 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
9 modułów TE
zwierno- rozwierny
AC 250V/0,5A DC
250V/0,1A
UKŁAD RST 201 500 101
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Impulsowe napięcie zapłonu iskiernika przy udarze 1 kV/µs
Napięciowy poziom ochrony
przy isn
Czas zadziałania
Znamionowy prąd wyładowczy 8/20 µs
/ żyłę
Maksymalny prąd wyładowczy 8/20 µs
/ żyłę
Maksymalny prąd zabezpieczeń obwodu chronionego
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
mm
UN
UC
Uzdyn
90 x 17,5 x 60
brak obudowy
2
230 AC
275 V AC
≤ 1400 V
Up
≤ 1400 V
t
≤ 25 ns
isn
20 kA
imax
20 kA
I
T
16 A gL/gG
-25 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
31
UKŁAD RST 201 620 100
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Napięciowy poziom ochrony przy 1kV/us
Napięciowy poziom ochrony przy iSN (8/20kA)
Czas zadziałania
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 us)
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 us)
Maksymalny prąd znamionowy zabezpieczeń nadprądowych obwodu
chronionego
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Typ zestyku sygnalizacyjnego
mm
UN
UC
Up
UP
tA
iSN
imax
87 x 17,5 x 58
brak obudowy
2
230/400 V AC
275/480 V AC
≤1000 V
≤ 1000 V
≤ 25 ns
5 kA
8 kA
I
16 A gL/gG
T
-40 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
1 moduł TE
rozwierny
AC 250V/0,5A DC
250V/0,1A
Obciążalność zestyku sygnalizacyjnego
UN/IN
UKŁAD RST 201 621 100
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Napięciowy poziom ochrony przy 1kV/us
Napięciowy poziom ochrony przy iSN (8/20kA)
Czas zadziałania
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 us)
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 us)
Maksymalny prąd znamionowy zabezpieczeń nadprądowych obwodu
chronionego
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Typ zestyku sygnalizacyjnego
mm
UN
UC
Up
UP
tA
iSN
imax
87 x 17,5 x 58
brak obudowy
2
230/400 V AC
275/480 V AC
≤1000 V
≤ 1000 V
≤ 25 ns
5 kA
8 kA
I
16 A gL/gG
T
-40 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
1 moduł TE
rozwierny
AC 250V/0,5A DC
250V/0,1A
Obciążalność zestyku sygnalizacyjnego
UN/IN
UKŁAD RST 203 220 103
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Statyczne napięcie zapłonu (100V/us)
Impulsowe napięcie zapłonu przy udarze 1,2/50us
Napięciowy poziom ochrony
Czas zadziałania
Znamionowy prąd piorunowy (10/350us)/ gałąź ochrony
Znamionowy prąd piorunowy (10/350us)/ układ
Zdolność gaszenia prądów następczych
Maksymalny prąd znamionowy zabezpieczeń nadprądowych obwodu
chronionego
połączenie równoległe
połączenie typu V
Wytrzymałość zwarciowa przy maksymalnym bezpieczniku
Rezystancja izolacji
mm
UN
UC
Uz stat
Uz dyn
Up
tA
Iimp
Q
W/R
Iimp tot
If
90 x 105 x 64
brak obudowy
3
230/400 V AC
255 V AC
≤ 800V DC
≤2500V
≤2500 V
≤ 50 ns
25 kA
12,5 As
160kJ/Ω
75kA
4 kApeak
I
I
Ik
Rizol
250 A gL/gG
100 A gL/gG
25 kA
≥ 1010Ω
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Typ zestyku sygnalizacyjnego
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
T
Obciążalność zestyku sygnalizacyjnego
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
UN/IN
32
-40 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
6 modułów TE
rozwierny
AC 250V/0,5A DC
250V/0,1A
UKŁAD RST 203 220 104
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Statyczne napięcie zapłonu (100V/us)
Impulsowe napięcie zapłonu przy udarze 1,2/50us
Napięciowy poziom ochrony
Czas zadziałania
Znamionowy prąd piorunowy (10/350us)/ gałąź ochrony
Znamionowy prąd piorunowy (10/350us)/ układ
Zdolność gaszenia prądów następczych
Maksymalny prąd znamionowy zabezpieczeń nadprądowych obwodu
chronionego
połączenie równoległe
połączenie typu V
Wytrzymałość zwarciowa przy maksymalnym bezpieczniku
Rezystancja izolacji
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Typ zestyku sygnalizacyjnego
Obciążalność zestyku sygnalizacyjnego
mm
UN
UC
Uz stat
Uz dyn
Up
tA
Iimp
Q
W/R
Iimp tot
If
I
I
Ik
Rizol
T
UN/IN
90 x 140 x 64
brak obudowy
4
230/400 V AC
255 V AC
≤ 800V DC
≤2500V
≤2500 V
≤ 50 ns
25 kA
12,5 As
160kJ/Ω
75kA
4 kApeak
250 A gL/gG
100 A gL/gG
25 kA
≥ 1010Ω
-40 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
8 modułów TE
rozwierny
AC 250V/0,5A DC
250V/0,1A
UKŁAD RST 203 220 106
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Statyczne napięcie zapłonu (100V/us)
Impulsowe napięcie zapłonu przy udarze 1,2/50us
Napięciowy poziom ochrony
Czas zadziałania
Znamionowy prąd piorunowy (10/350us)/ gałąź ochrony
Znamionowy prąd piorunowy (10/350us)/ układ
Zdolność gaszenia prądów następczych
Maksymalny prąd znamionowy zabezpieczeń nadprądowych obwodu
chronionego
połączenie równoległe
połączenie typu V
Wytrzymałość zwarciowa przy maksymalnym bezpieczniku
Rezystancja izolacji
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Typ zestyku sygnalizacyjnego
mm
UN
UC
Uz stat
Uz dyn
Up
tA
Iimp
Q
W/R
Iimp tot
If
I
I
Ik
Rizol
T
90 x 105 x 64
brak obudowy
3
230/400 V AC
255 V AC
≤ 800V DC
≤2500V
≤2500 V
≤ 50 ns
25 kA
12,5 As
160kJ/Ω
75kA
4 kApeak
250 A gL/gG
100 A gL/gG
25 kA
≥ 1010Ω
-40 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
6 modułów TE
rozwierny
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Obciążalność zestyku sygnalizacyjnego
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
UN/IN
33
AC 250V/0,5A DC
250V/0,1A
UKŁAD RST 203 220 107
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Statyczne napięcie zapłonu (100V/us)
Impulsowe napięcie zapłonu przy udarze 1,2/50us
Napięciowy poziom ochrony
Czas zadziałania
Znamionowy prąd piorunowy (10/350us)/ gałąź ochrony
Znamionowy prąd piorunowy (10/350us)/ układ
Zdolność gaszenia prądów następczych
Maksymalny prąd znamionowy zabezpieczeń nadprądowych obwodu
chronionego
połączenie równoległe
połączenie typu V
Wytrzymałość zwarciowa przy maksymalnym bezpieczniku
Rezystancja izolacji
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Typ zestyku sygnalizacyjnego
Obciążalność zestyku sygnalizacyjnego
mm
UN
UC
Uz stat
Uz dyn
Up
tA
Iimp
Q
W/R
Iimp tot
If
I
I
Ik
Rizol
T
UN/IN
90 x 140 x 64
brak obudowy
4
230/400 V AC
255 V AC
≤ 800V DC
≤2500V
≤2500 V
≤ 50 ns
25 kA
12,5 As
160kJ/Ω
75kA
4 kApeak
250 A gL/gG
100 A gL/gG
25 kA
≥ 1010Ω
-40 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
8 modułów TE
rozwierny
AC 250V/0,5A DC
250V/0,1A
UKŁAD RST 203 221 100
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Statyczne napięcie zapłonu (100V/us)
Impulsowe napięcie zapłonu przy udarze 1,2/50us
Napięciowy poziom ochrony
Czas zadziałania
Znamionowy prąd piorunowy (10/350us)/ gałąź ochrony
Znamionowy prąd piorunowy (10/350us)/ układ
Zdolność gaszenia prądów następczych
Maksymalny prąd znamionowy zabezpieczeń nadprądowych obwodu
chronionego
połączenie równoległe
połączenie typu V
Wytrzymałość zwarciowa przy maksymalnym bezpieczniku
Rezystancja izolacji
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Typ zestyku sygnalizacyjnego
Obciążalność zestyku sygnalizacyjnego
mm
UN
UC
Uz stat
Uz dyn
Up
tA
Iimp
Q
W/R
Iimp tot
If
I
I
Ik
Rizol
T
UN/IN
90 x 105 x 64
brak obudowy
3
230/400 V AC
255 V AC
≤ 800V DC
≤2500V
≤2500 V
≤ 50 ns
25 kA
12,5 As
160kJ/Ω
75kA
4 kApeak
250 A gL/gG
100 A gL/gG
25 kA
≥ 1010Ω
-40 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
6 modułów TE
rozwierny
AC 250V/0,5A DC
250V/0,1A
UKŁAD RST 203 221 102
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
mm
90 x 140 x 64
brak obudowy
4
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Statyczne napięcie zapłonu (100V/us)
Impulsowe napięcie zapłonu przy udarze 1,2/50us
Napięciowy poziom ochrony
Czas zadziałania
Znamionowy prąd piorunowy (10/350us)/ gałąź ochrony
Znamionowy prąd piorunowy (10/350us)/ układ
Zdolność gaszenia prądów następczych
Maksymalny prąd znamionowy zabezpieczeń nadprądowych obwodu
chronionego
połączenie równoległe
połączenie typu V
Wytrzymałość zwarciowa przy maksymalnym bezpieczniku
Rezystancja izolacji
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Typ zestyku sygnalizacyjnego
Obciążalność zestyku sygnalizacyjnego
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
34
UN
UC
Uz stat
Uz dyn
Up
tA
Iimp
Q
W/R
Iimp tot
If
230/400 V AC
255 V AC
≤ 800V DC
≤2500V
≤2500 V
≤ 50 ns
25 kA
12,5 As
160kJ/Ω
75kA
4 kApeak
I
I
Ik
Rizol
T
250 A gL/gG
100 A gL/gG
25 kA
≥ 1010Ω
-40 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
8 modułów TE
rozwierny
AC 250V/0,5A DC
250V/0,1A
UN/IN
UKŁAD RST 203 300 103
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Statyczne napięcie zapłonu iskiernika przy 100 V/s
Impulsowe napięcie zapłonu iskiernika przy udarze 1,2/50 µs
Napięciowy poziom ochrony
Czas zadziałania
Znamionowy prąd piorunowy 10/350 µs / żyłę
Znamionowy prąd piorunowy 10/350 µs / układ
Zdolność gaszenia prądów następczych (50 Hz)
Maksymalny prąd zabezpieczeń obwodu chronionego:
- połączenie równoległe
- połączenie typu V
Wytrzymałość zwarciowa
przy maksymalnym bezpieczniku
Rezystancja izolacji
Temperatura pracy
Stopień ochrony
Sposób montażu
mm
UN
UC
Uzstat
Uzdyn
Up
t
Iimp
Q
W/R
Iimptot
If
90 x 140 x 60
brak obudowy
4
230/400 V AC
255 V AC
≤ 800 V
≤ 1000 V
≤ 1000 V
≤ 50 ns
25 kA
12,5 As
160 kJ/ Ω
100 kA
4 kApeak
I
250 A gL/gG
100 A gL/gG
Ik
25 kA
R
T
≥ 1010 Ω
-40 do +85 0C
IP20
szyna 35 mm
mm
UKŁAD RST 203 420 100
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
UC
Napięciowy poziom ochrony przy udarze 5kA (8/20 us)
Napięciowy poziom ochrony przy isn (8/20 us)
Czas zadziałania
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 us)/ gałąź ochrony
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 us)/ gałąź ochrony
Maksymalny prąd znamionowy zabezpieczeń nadprądowych obwodu
chronionego
Up
Up
tA
isn
imax
90 x 70 x 60
brak obudowy
3
230/400 V AC
275 V AC
350 V DC
≤ 1000 V
≤ 1400 V
≤ 25 ns
20 kA
40 kA
I
100 A gL/gG
UN
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Wytrzymałość zwarciowa przy maksymalnym bezpieczniku
Rezystancja izolacji
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Typ zestyku sygnalizacyjnego
Obciążalność zestyku sygnalizacyjnego
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
Ik
Rizol
T
UN/IN
35
25 kA
≥ 1010Ω
-40 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
4 modułów TE
zwierno- rozwierny
AC 250V/0,5A DC
250V/0,1A
UKŁAD RST 203 420 101
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
mm
Największe napięcie trwałej pracy
UC
Napięciowy poziom ochrony przy udarze 5kA (8/20 us)
Napięciowy poziom ochrony przy isn (8/20 us)
Czas zadziałania
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 us)/ gałąź ochrony
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 us)/ gałąź ochrony
Maksymalny prąd znamionowy zabezpieczeń nadprądowych obwodu
chronionego
Wytrzymałość zwarciowa przy maksymalnym bezpieczniku
Rezystancja izolacji
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Typ zestyku sygnalizacyjnego
Up
Up
tA
isn
imax
90 x 52,5 x 60
brak obudowy
3
230/400 V AC
275 V AC
350 V DC
≤ 1000 V
≤ 1400 V
≤ 25 ns
20 kA
40 kA
I
100 A gL/gG
Ik
Rizol
T
25 kA
≥ 1010Ω
-40 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
3 modułów TE
zwierno- rozwierny
AC 250V/0,5A DC
250V/0,1A
UN
Obciążalność zestyku sygnalizacyjnego
UN/IN
UKŁAD RST 203 420 105
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
mm
Największe napięcie trwałej pracy
UC
Napięciowy poziom ochrony przy udarze 5kA (8/20 us)
Napięciowy poziom ochrony przy isn (8/20 us)
Czas zadziałania
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 us)/ gałąź ochrony
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 us)/ gałąź ochrony
Maksymalny prąd znamionowy zabezpieczeń nadprądowych obwodu
chronionego
Wytrzymałość zwarciowa przy maksymalnym bezpieczniku
Rezystancja izolacji
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Typ zestyku sygnalizacyjnego
Up
Up
tA
isn
imax
90 x 52,5 x 60
brak obudowy
3
230/400 V AC
275 V AC
350 V DC
≤ 1000 V
≤ 1400 V
≤ 25 ns
20 kA
40 kA
I
100 A gL/gG
Ik
Rizol
T
25 kA
≥ 1010Ω
-40 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
3 modułów TE
zwierno- rozwierny
AC 250V/0,5A DC
250V/0,1A
UN
Obciążalność zestyku sygnalizacyjnego
UN/IN
UKŁAD RST 203 420 106
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
mm
UN
90 x 52,5 x 60
brak obudowy
3
230/400 V AC
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
36
Największe napięcie trwałej pracy
UC
Napięciowy poziom ochrony przy udarze 5kA (8/20 us)
Napięciowy poziom ochrony przy isn (8/20 us)
Czas zadziałania
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 us)/ gałąź ochrony
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 us)/ gałąź ochrony
Maksymalny prąd znamionowy zabezpieczeń nadprądowych obwodu
chronionego
Wytrzymałość zwarciowa przy maksymalnym bezpieczniku
Rezystancja izolacji
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Typ zestyku sygnalizacyjnego
Up
Up
tA
isn
imax
275 V AC
350 V DC
≤ 1000 V
≤ 1400 V
≤ 25 ns
20 kA
40 kA
I
100 A gL/gG
Ik
Rizol
T
25 kA
≥ 1010Ω
-40 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
3 modułów TE
zwierno- rozwierny
AC 250V/0,5A DC
250V/0,1A
Obciążalność zestyku sygnalizacyjnego
UN/IN
UKŁAD RST 203 620 100
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Napięciowy poziom ochrony przy 1kV/us
Napięciowy poziom ochrony przy isn
Czas zadziałania
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 us)
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 us)
Maksymalny prąd znamionowy zabezpieczeń nadprądowych obwodu
chronionego
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Typ zestyku sygnalizacyjnego
mm
Obciążalność zestyku sygnalizacyjnego
UN/IN
UN
UC
Up
Up
tA
isn
imax
87 x 35 x 58
brak obudowy
4
230/400 V AC
275/480 V AC
≤ 1000 V
≤ 1000 V
≤ 25 ns
5 kA
8 kA
I
16 A gL/gG
T
-40 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
2 moduły TE
rozwierny
AC 250V/0,5A DC
250V/0,1A
UKŁAD RST 204 420 100
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
mm
Największe napięcie trwałej pracy
UC
Napięciowy poziom ochrony przy udarze 5kA (8/20 us)
Napięciowy poziom ochrony przy isn (8/20 us)
Czas zadziałania
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 us)
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 us)
Maksymalny prąd znamionowy zabezpieczeń nadprądowych obwodu
chronionego
Wytrzymałość na prąd zwarciowy przy maksymalnym bezpieczniku
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Typ zestyku sygnalizacyjnego
Up
Up
tA
isn
imax
90 x 52,5 x 60
brak obudowy
3
230/400 V AC
275 V AC
350 V DC
≤ 1000 V
≤ 1500 V
≤ 25 ns
20 kA
40 kA
I
100 A gL/gG
UN
Obciążalność zestyku sygnalizacyjnego
T
UN/IN
UKŁAD RST 204 520 100
25 kA / 50Hz
-40 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
3 moduły TE
zwierno- rozwierny
AC 250V/0,5A DC
250V/0,1A
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Prąd znamionowy
Napięciowy poziom ochrony L-N
Napięciowy poziom ochrony L/N-PE
Czas zadziałania L-N/ L,N-PE
Znamionowy prąd rozładowania 8/20 us L(N)-PE
Maksymalny prąd rozładowania 8/20 us L(N)-PE
Maksymalny prąd zabezpieczeń obwodu chronionego
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Typ zestyku sygnalizacyjnego
Obciążalność zestyku sygnalizacyjnego
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
mm
UN
UC
In
UP
Up
tA
In
Imax
I
T
UN/IN
37
89 x 18 x 58
brak obudowy
2
230 V AC
275 V AC
16A
≤ 1200 V
≤ 1200 V
≤ 25 ns /≤ 50 ns
20kA
20kA
16 A gL/gG A
-25 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
1 moduł TE
rozwierny
AC 250V/ 2VA
UKŁAD RST 204 520 101
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Prąd znamionowy
Napięciowy poziom ochrony L-N
Napięciowy poziom ochrony L/N-PE
Czas zadziałania L-N/ L,N-PE
Znamionowy prąd rozładowania 8/20 us L(N)-PE
Maksymalny prąd rozładowania 8/20 us L(N)-PE
Maksymalny prąd zabezpieczeń obwodu chronionego
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Typ zestyku sygnalizacyjnego
Obciążalność zestyku sygnalizacyjnego
mm
UN
UC
In
UP
Up
tA
In
Imax
I
T
UN/IN
89 x 72 x 58
brak obudowy
8
230 V AC
275 V AC
16A
≤ 1200 V
≤ 1200 V
≤ 25 ns /≤ 50 ns
20kA
20kA
16 A gL/gG A
-25 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
4 moduł TE
rozwierny
AC 250V/ 2VA
UKŁAD RST 204 620 100
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
mm
Napięcie znamionowe
UN
Największe napięcie trwałej pracy
UC
Prąd upływu przy Umax (1,2-PE)
Napięciowy poziom ochronyprzy 1kV/ us 1,2-PE
Napięciowy poziom ochronyprzy In 1,2-PE
Czas zadziałania
Znamionowy prąd wyładowczy
Maksymalny prąd wyładowczy
IL
UP
UP
tA
In
Imax
Maksymalny prąd zabezpieczeń obwodu chronionego
I
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Typ zestyku sygnalizacyjnego
Obciążalność zestyku sygnalizacyjnego
T
90 x 35 x 64
brak obudowy
2
48 V DC
34 V AC
60 V DC
42V AC
<1,0 uA
≤ 200 V
≤ 300 V
≤ 25 ns
15 kA
30 kA
UN
100 A gL/gG A
-40 do +80 0C
szyna 35 mm
IP20
2 moduły TE
rozwierny
AC 250V/ 2VA
mm
90 x 18 x 60
UKŁAD RST 205 200 101
Wymiary (wys x szer x głęb)
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Maksymalny prąd obciążenia
Prąd upływu przy UC -DC
Maksymalna częstotliwość (≤ 3 dB)
Rezystancja przy prądzie stałym
Indukcyjność
Pojemność żyła - ziemia
Napięciowy poziom ochrony
przy 1 kV i isn
Znamionowy prąd wyładowczy ( 10 x 8/20 µs )
Maksymalny prąd wyładowczy 8/20 µs
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
38
UN
UC
Imax
IL
fG
R
L
C
brak obudowy
3
30 V DC
22 V AC, 33 V DC
0,5 A
≤ 5 µA
600 kHz
≤ 4,6
≤ 28 µH
≤ 1 nF
Up
≤ 45 V
isn
imax
T
20 kA
30 kA
-25 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
mm
UN
UC
Imax
IL
fG
R
L
C
90 x 18 x 60
brak obudowy
2
30 V DC
22 V AC, 33 V DC
0,5 A
≤ 5 µA
600 kHz
≤ 4,6 Ω
≤ 28 µH
≤ 1 nF
Up
≤ 45 V
isn
imax
T
20 kA
30 kA
-25 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
mm
UN
Imax
VG
fG
R
L
t
90 x 18 x 60
brak obudowy
2
24 V DC
0,5 A
100 Mbit/s
300 MHz
0Ω
0 µH
≤ 1 ns
Up
≤ 0,6 kV
isn
10 kA
imax
20 kA
szyna 35 mm
mm
90 x 18 x 60
brak obudowy
2
6 V DC
0,5 A
100 Mbit/s
300 MHz
UKŁAD RST 205 200 102
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Maksymalny prąd obciążenia
Prąd upływu przy UC -DC
Maksymalna częstotliwość (≤ 3 dB)
Rezystancja przy prądzie stałym
Indukcyjność
Pojemność żyła - ziemia
Napięciowy poziom ochrony
przy 1 kV i isn
Znamionowy prąd wyładowczy ( 10 x 8/20 µs )
Maksymalny prąd wyładowczy 8/20 µs
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
UKŁAD RST 205 205 502
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Maksymalny prąd obciążenia
Graniczna prędkość transmisji
Maksymalna częstotliwość (≤ 3 dB)
Rezystancja przy prądzie stałym
Indukcyjność
Czas zadziałania
Napięciowy poziom ochrony
przy 1 kV
Znamionowy prąd wyładowczy
/ żyłę
Maksymalny prąd wyładowczy 8/20 µs
Sposób montażu
UKŁAD RST 205 206 501
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Maksymalny prąd obciążenia
Graniczna prędkość transmisji
Maksymalna częstotliwość (≤ 3 dB)
UN
Imax
VG
fG
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Rezystancja przy prądzie stałym
Indukcyjność
Czas zadziałania
Napięciowy poziom ochrony
przy 1 kV
Znamionowy prąd wyładowczy
/ żyłę
Maksymalny prąd wyładowczy 8/20 µs
Sposób montażu
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
39
R
L
t
0Ω
0 µH
≤ 1 ns
Up
≤ 0,6 kV
isn
10 kA
imax
20 kA
szyna 35 mm
mm
UN
UC
Imax
IL
R
L
90 x 18 x 60
brak obudowy
2
12 V DC
8 V AC, 15 V DC
6A
≤ 5 µA
≤ 0,027 Ω
≤ 20 µH
Up
≤ 20 V
Up
≤ 800 V
isn
T
20 kA
-25 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
mm
UN
UC
Imax
IL
fG
R
L
C
90 x 18 x 60
brak obudowy
2
12 V DC
10 V AC, 13 V DC
0,5 A
≤ 5 µA
600 kHz
≤ 4,6
≤ 28 µH
≤ 2,3 nF
Up
≤ 18 V
isn
imax
T
20 kA
30 kA
-25 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
mm
UN
UC
Imax
IL
fG
R
L
C
90 x 18 x 60
brak obudowy
3
15 V DC
12 V AC, 17 V DC
0,5 A
≤ 5 µA
600 kHz
≤ 4,6
≤ 28 µH
≤ 1,5 nF
Up
≤ 23 V
isn
20 kA
UKŁAD RST 205 207 901
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Maksymalny prąd obciążenia
Prąd upływu przy UC -DC
Rezystancja przy prądzie stałym
Indukcyjność
Napięciowy poziom ochrony - żyła /żyła
przy 1 kV /µs
Napięciowy poziom ochrony - żyła /PE
przy isn
Znamionowy prąd wyładowczy
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
UKŁAD RST 205 208 001
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Maksymalny prąd obciążenia
Prąd upływu przy UC -DC
Maksymalna częstotliwość (≤ 3 dB)
Rezystancja przy prądzie stałym
Indukcyjność
Pojemność żyła - ziemia
Napięciowy poziom ochrony
przy 1 kV i isn
Znamionowy prąd wyładowczy ( 10 x 8/20 µs )
Maksymalny prąd wyładowczy 8/20 µs
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
UKŁAD RST 205 208 401
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Maksymalny prąd obciążenia
Prąd upływu przy UC -DC
Maksymalna częstotliwość (≤ 3 dB)
Rezystancja przy prądzie stałym
Indukcyjność
Pojemność żyła - ziemia
Napięciowy poziom ochrony
przy 1 kV i isn
Znamionowy prąd wyładowczy ( 10 x 8/20 µs )
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Maksymalny prąd wyładowczy 8/20 µs
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
40
imax
T
30 kA
-25 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
mm
UN
UC
Imax
10 x 20 x 34
brak obudowy
2
110 V DC
127 V AC, 180 DC
150 mA
Uzstat
230 V +/- 20%
C
fG
≤ 3 pF
50 MHz
Up
≤ 450 V
isn
imax
T
5 kA
10 kA
-40 do +80 0C
łączówka LSA
mm
UN
UC
Imax
10 x 20 x 52
brak obudowy
2
110 V DC
180 DC
1000 mA
Uzstat
230 V +/- 20%
C
fG
≤ 5 pF
30 MHz
Up
≤ 600 V
isn
5 kA
10 kA
-40 do +80 0C
łączówka LSA
UKŁAD RST 205 250 312
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Maksymalny prąd obciążenia
Statyczne napięcie zapłonu iskiernika
przy 100 V/s
Pojemność żyła – ziemia przy 1 MHz
Maksymalna częstotliwość
Napięciowy poziom ochrony - żyła /PE
przy 1 kV
Znamionowy prąd wyładowczy 8/20 µs
Maksymalny prąd wyładowczy 8/20 µs
Temperatura pracy
Sposób montażu
UKŁAD RST 205 250 313
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Maksymalny prąd obciążenia
Statyczne napięcie zapłonu iskiernika
przy 100 V/s
Pojemność żyła – ziemia przy 1 MHz
Maksymalna częstotliwość
Napięciowy poziom ochrony - żyła /PE
przy 1 kV
Znamionowy prąd wyładowczy 8/20 µs
Maksymalny prąd wyładowczy 8/20 µs
Temperatura pracy
Sposób montażu
imax
T
UKŁAD RST 205 291 701
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Maksymalny prąd obciążenia
Prąd upływu przy UC -DC
Maksymalna częstotliwość (≤ 3 dB)
Rezystancja przy prądzie stałym
Indukcyjność
Pojemność żyła - ziemia
Napięciowy poziom ochrony
przy 1 kV i isn
Znamionowy prąd wyładowczy ( 10 x 8/20 µs )
Maksymalny prąd wyładowczy 8/20 µs
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
mm
UN
UC
Imax
IL
fG
R
L
C
90 x 18 x 60
brak obudowy
2
24 V DC
20 V AC, 28 V DC
0,5 A
≤ 5 µA
600 kHz
≤ 4,6
≤ 28 µH
≤ 1,3 nF
Up
≤ 36 V
isn
imax
T
20 kA
30 kA
-25 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
mm
90 x 18 x 60
brak obudowy
2
UKŁAD RST 205 291 703
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Maksymalny prąd obciążenia
Prąd upływu przy UC -DC
Pojemność żyła - ziemia
Napięciowy poziom ochrony - żyła /PE
przy 1 kV /µs i isn
Znamionowy prąd wyładowczy 8/20 µs
Znamionowy prąd wyładowczy 10/350 µs
Maksymalny prąd wyładowczy 8/20 µs
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
41
UN
UC
Imax
IL
C
150 V DC
120 V AC, 170 V DC
1,5 A
≤ 0,001 µA
≤ 0,005 nF
Up
≤ 800 V
isn
iimp
imax
T
20 kA
5 kA
30 kA
-25 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
mm
UN
UC
Imax
IL
R
L
90 x 18 x 60
brak obudowy
2
36 V DC
29 V AC, 40 V DC
6A
≤ 5 µA
≤ 0,027 Ω
≤ 20 µH
Up
≤ 55 V
Up
≤ 800 V
isn
T
20 kA
-25 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
mm
UN
UC
Imax
IL
C
90 x 18 x 60
brak obudowy
2
150 V DC
120 V AC, 170 V DC
1,5 A
≤ 0,001 µA
≤ 0,005 nF
Up
≤ 800 V
isn
iimp
imax
T
20 kA
5 kA
30 kA
-25 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
mm
UN
UC
Imax
IL
R
L
90 x 18 x 60
brak obudowy
2
24 V DC
20 V AC, 27 V DC
6A
≤ 5 µA
≤ 0,027 Ω
≤ 20 µH
Up
≤ 37 V
UKŁAD RST 205 291 704
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Maksymalny prąd obciążenia
Prąd upływu przy UC -DC
Rezystancja przy prądzie stałym
Indukcyjność
Napięciowy poziom ochrony - żyła /żyła
przy 1 kV /µs
Napięciowy poziom ochrony - żyła /PE
przy isn
Znamionowy prąd wyładowczy
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
UKŁAD RST 205 291 706
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Maksymalny prąd obciążenia
Prąd upływu przy UC -DC
Pojemność żyła - ziemia
Napięciowy poziom ochrony - żyła /PE
przy 1 kV /µs i isn
Znamionowy prąd wyładowczy 8/20 µs
Znamionowy prąd wyładowczy 10/350 µs
Maksymalny prąd wyładowczy 8/20 µs
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
UKŁAD RST 205 291 707
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Maksymalny prąd obciążenia
Prąd upływu przy UC -DC
Rezystancja przy prądzie stałym
Indukcyjność
Napięciowy poziom ochrony - żyła /żyła
przy 1 kV /µs
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Napięciowy poziom ochrony - żyła /PE
przy isn
Znamionowy prąd wyładowczy
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
42
Up
≤ 800 V
isn
T
20 kA
-25 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
mm
UN
UC
Imax
IL
fG
R
L
C
90 x 18 x 60
brak obudowy
2
15 V DC
12 V AC, 17 V DC
0,5 A
≤ 5 µA
600 kHz
≤ 4,6 Ω
≤ 28 µH
≤ 1,5 nF
Up
≤ 23 V
isn
imax
T
20 kA
30 kA
-25 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
mm
UN
UC
Imax
IL
fG
R
L
C
90 x 18 x 60
brak obudowy
2
6 V DC
5 V AC, 7 V DC
0,5 A
≤ 5 µA
600 kHz
≤ 4,6 Ω
≤ 28 µH
≤ 4 nF
Up
≤9V
isn
imax
T
20 kA
30 kA
-25 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
mm
UN
UC
I
90 x 18 x 63
brak obudowy
1
110 V AC
170 V AC
125 A gL/gG
Up
≤ 500 V
Up
≤ 700 V
UKŁAD RST 205 291 709
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Maksymalny prąd obciążenia
Prąd upływu przy UC -DC
Maksymalna częstotliwość (≤ 3 dB)
Rezystancja przy prądzie stałym
Indukcyjność
Pojemność żyła - ziemia
Napięciowy poziom ochrony
przy 1 kV i isn
Znamionowy prąd wyładowczy ( 10 x 8/20 µs )
Maksymalny prąd wyładowczy 8/20 µs
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
UKŁAD RST 205 291 713
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Maksymalny prąd obciążenia
Prąd upływu przy UC -DC
Maksymalna częstotliwość (≤ 3 dB)
Rezystancja przy prądzie stałym
Indukcyjność
Pojemność żyła - ziemia
Napięciowy poziom ochrony
przy 1 kV i isn
Znamionowy prąd wyładowczy ( 10 x 8/20 µs )
Maksymalny prąd wyładowczy 8/20 µs
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
UKŁAD RST 205 292 102
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Maksymalny prąd zabezpieczeń obwodu chronionego
Napięciowy poziom ochrony
przy udarze 5 kA, 8/20 µs
Napięciowy poziom ochrony
przy isn
Czas zadziałania
Znamionowy prąd wyładowczy 8/20 µs
/ żyłę
Maksymalny prąd wyładowczy 8/20 µs
/ żyłę
t
≤ 100 ns
isn
20 kA
imax
25 kA
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Wytrzymałość zwarciowa
przy maksymalnym bezpieczniku
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
43
Ik
35 kA
T
-40 do +80 0C
szyna 35 mm
IP20
mm
83,2 x 71,6 x 35,7
metalowa
50 Ω
300 MHz – 700 MHz
1.1 - 1
≤ 0,1 dB
750 W RMS
20 kA
500 nJ
N (gniazdo)
N (wtyk)
-50 do +85 0C
UKŁAD RST 206 000 001
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Impedancja falowa
Zakres częstotliwości
VSWR (w całym paśmie przepustowym)
Tłumienność wtrącona(w całym paśmie przepustowym)
Maksymalna moc sygnału w.cz.
Maksymalny prąd wyładowczy 8/20 µs
Maksymalna energia na stronie chronionej przy 3 kA 8/20 µs
Złącze od strony niechronionej
Złącze od strony chronionej
Temperatura pracy
Z
f
IL
P
imax
W
T
UKŁAD RST 206 000 002
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Impedancja falowa
Zakres częstotliwości
VSWR (w całym paśmie przepustowym)
Tłumienność wtrącona(w całym paśmie przepustowym)
Maksymalny prąd obciążenia
Maksymalny prąd wyładowczy 8/20 µs
Złącze od strony niechronionej
Złącze od strony chronionej
Temperatura pracy
mm
Z
f
IL
Imax
imax
T
129 x 57 x 14
metalowa
75 Ω
DC do 30 MHz
1.1 - 1
≤ 0,3 dB
3A
18 kA
BNC gniazdo
BNC gniazdo
-45 do +45 0C
UKŁAD RST 206 000 004
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Impedancja falowa
Zakres częstotliwości: Rx/Tx
Pasmo telemetryczne
Tłumienność odbicia: Rx/Tx
Pasmo telemetryczne
Tłumienność wtrącona Rx/Tx
Pasmo telemetryczne
Maksymalna moc sygnału w.cz.
Maksymalny prąd wyładowczy 8/20 µs
Maksymalna energia na stronie chronionej przy 3 kA 8/20 µs
Złącze od strony niechronionej
Złącze od strony chronionej
Temperatura pracy
mm
Z
f
IR
IL
P
imax
W
T
84 x 55 x 37
metalowa
75 Ω
10-100 MHz
10-150kHz
15 dB
10 dB
≤ 0,1 dB
≤ 2 dB
50 W RMS
3 kA
1mJ
F gniazdo
F gniazdo
-50 do +85 0C
UKŁAD RST 206 000 006
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Impedancja falowa
Zakres częstotliwości
VSWR (w całym paśmie przepustowym)
Tłumienność wtrącona(w całym paśmie przepustowym)
Maksymalna moc sygnału w.cz.
Maksymalny prąd wyładowczy 8/20 µs
Maksymalna energia na stronie chronionej przy 3 kA 8/20 µs
Złącze od strony niechronionej
Złącze od strony chronionej
Temperatura pracy
mm
T
25.3 x 57.2 x 70.4
metalowa
50 Ω
50-700 MHz
1.1 - 1
≤ 0,1 dB
125 W RMS
50 kA
≤600µJ
N (gniazdo)
N (wtyk)
-55 do +125 0C
mm
63 x 48 x 11
Z
f
I
P
imax
W
UKŁAD RST 206 000 013
Wymiary (wys x szer x głęb)
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Rodzaj obudowy
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Maksymalny prąd obciążenia
Impedancja falowa
Zakres częstotliwości
Napięciowy poziom ochrony
przy 1 kV i isn
Znamionowy prąd wyładowczy
Złącze od strony niechronionej
Złącze od strony chronionej
Temperatura pracy
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
UN
UC
Imax
Z
f
brak obudowy
60 V DC
75 V DC
4A
75 Ω
0-862 MHz
Up
≤ 600 V
isn
10 kA
F gniazdo
F gniazdo
-10 do +80 0C
T
44
UKŁAD RST 211 220 100
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Statyczne napięcie zapłonu (100V/us)
Impulsowe napięcie zapłonu przy udarze 1,2/50us
Napięciowy poziom ochrony
Czas zadziałania
Znamionowy prąd piorunowy (10/350 us)
Maksymalny prąd znamionowy zabezpieczeń nadprądowych obwodu
chronionego
-połączenie równoległe
-połączenie typu V
Wytrzymałość zwarciowa przy maksymalnym bezpieczniku
Rezystancja izolacji
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Typ zestyku sygnalizacyjnego
Obciążalność zestyku sygnalizacyjnego
mm
UN
UC
Uz stat
Uz dyn
Up
tA
Iimp
Q
W/R
I
I
Ik
Rizol
T
UN/IN
90 x 35 x 64
brak obudowy
1
230/400 V AC
255 V AC
900 ± 20% V DC
≤ 2500 V
≤ 2500 V
≤ 50 ns
60 kA
30 As
900 kJ/Ω
160 A gL/gG
100 A gL/gG
25 kA
≥ 1010 Ω
-40 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
2 moduły TE
rozwierny
AC 250V/0,5A DC
250V/0,1A
UKŁAD RST 211 420 100
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
mm
Największe napięcie trwałej pracy
UC
Napięciowy poziom ochrony przy udarze 5kA (8/20 us)
Napięciowy poziom ochrony przy iSN (8/20kA)
Czas zadziałania
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 us) /gałąź ochrony
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 us)/ gałąź ochrony
Maksymalny prąd znamionowy zabezpieczeń nadprądowych obwodu
chronionego
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Typ zestyku sygnalizacyjnego
Up
UP
tA
iSN
imax
90 x 36 x 65
brak obudowy
2
230/400 V AC
275 V AC
350V DC
≤1000 V
≤ 1400 V
≤ 25 ns
20 kA
40 kA
I
100 A gL/gG
T
-40 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
2 moduły TE
zwierno- rozwierny
AC 250V/0,5A DC
250V/0,1A
UN
Obciążalność zestyku sygnalizacyjnego
UN/IN
UKŁAD RST 213 221 102
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
mm
90 x 105 x 64
brak obudowy
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Statyczne napięcie zapłonu (100V/us)
Impulsowe napięcie zapłonu przy udarze 1,2/50us
Napięciowy poziom ochrony
Czas zadziałania
Znamionowy prąd piorunowy (10/350us)/ gałąź ochrony
Znamionowy prąd piorunowy (10/350us)/ układ
Zdolność gaszenia prądów następczych
Maksymalny prąd znamionowy zabezpieczeń nadprądowych obwodu
chronionego
połączenie równoległe
połączenie typu V
Wytrzymałość zwarciowa przy maksymalnym bezpieczniku
Rezystancja izolacji
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Typ zestyku sygnalizacyjnego
Obciążalność zestyku sygnalizacyjnego
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
UN
UC
Uz stat
Uz dyn
Up
tA
Iimp
Q
W/R
Iimp tot
If
I
I
Ik
Rizol
T
UN/IN
45
3
230/400 V AC
255 V AC
≤ 800V DC
≤2500V
≤2500 V
≤ 50 ns
25 kA
12,5 As
160kJ/Ω
75kA
4 kApeak
250 A gL/gG
100 A gL/gG
25 kA
≥ 1010Ω
-40 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
6 modułów TE
rozwierny
AC 250V/0,5A DC
250V/0,1A
UKŁAD RST 213 221 103
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Statyczne napięcie zapłonu (100V/us)
Impulsowe napięcie zapłonu przy udarze 1,2/50us
Napięciowy poziom ochrony
Czas zadziałania
Znamionowy prąd piorunowy (10/350us)/ gałąź ochrony
Znamionowy prąd piorunowy (10/350us)/ układ
Zdolność gaszenia prądów następczych
Maksymalny prąd znamionowy zabezpieczeń nadprądowych obwodu
chronionego
połączenie równoległe
połączenie typu V
Wytrzymałość zwarciowa przy maksymalnym bezpieczniku
Rezystancja izolacji
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Typ zestyku sygnalizacyjnego
Obciążalność zestyku sygnalizacyjnego
mm
UN
UC
Uz stat
Uz dyn
Up
tA
Iimp
Q
W/R
Iimp tot
If
I
I
Ik
Rizol
T
UN/IN
90 x 140 x 64
brak obudowy
4
230/400 V AC
255 V AC
≤ 800V DC
≤2500V
≤2500 V
≤ 50 ns
25 kA
12,5 As
160kJ/Ω
75kA
4 kApeak
250 A gL/gG
100 A gL/gG
25 kA
≥ 1010Ω
-40 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
8 modułów TE
rozwierny
AC 250V/0,5A DC
250V/0,1A
UKŁAD RST 213 420 101
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
mm
UN
Największe napięcie trwałej pracy
UC
Napięciowy poziom ochrony przy udarze 5kA (8/20 us)
Napięciowy poziom ochrony przy isn (8/20 us)
Up
Up
90 x 70 x 60
brak obudowy
4
230/400 V AC
275 V AC
350 V DC
≤ 1000 V
≤ 1400 V
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Czas zadziałania
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 us)/ gałąź ochrony
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 us)/ gałąź ochrony
Maksymalny prąd znamionowy zabezpieczeń nadprądowych obwodu
chronionego
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Typ zestyku sygnalizacyjnego
Obciążalność zestyku sygnalizacyjnego
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
46
imax
≤ 25 ns
20 kA
40 kA
I
100 A gL/gG
T
-40 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
4 moduły TE
zwierno- rozwierny
AC 250V/0,5A DC
250V/0,1A
tA
isn
UN/IN
UKŁAD RST 213 420 103
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
mm
Największe napięcie trwałej pracy
UC
Napięciowy poziom ochrony przy udarze 5kA (8/20 us)
Napięciowy poziom ochrony przy isn (8/20 us)
Czas zadziałania
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 us)
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 us)
Maksymalny prąd znamionowy zabezpieczeń nadprądowych obwodu
chronionego
Wytrzymałość na prąd zwarciowy przy maksymalnym bezpieczniku
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Typ zestyku sygnalizacyjnego
Up
Up
tA
isn
imax
90 x 105 x 60
IP66
6
230/400 V AC
275 V AC
350 V DC
≤ 1000 V
≤ 1500 V
≤ 25 ns
20 kA
40 kA
I
100 A gL/gG
UN
Obciążalność zestyku sygnalizacyjnego
T
UN/IN
25 kA / 50Hz
-40 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
6 modułów TE
zwierno- rozwierny
AC 250V/0,5A DC
250V/0,1A
UKŁAD RST 213 420 104
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
mm
Największe napięcie trwałej pracy
UC
Napięciowy poziom ochrony przy udarze 5kA (8/20 us)
Napięciowy poziom ochrony przy isn (8/20 us)
Czas zadziałania
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 us)/ gałąź ochrony
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 us)/ gałąź ochrony
Maksymalny prąd znamionowy zabezpieczeń nadprądowych obwodu
chronionego
Wytrzymałość zwarciowa przy maksymalnym bezpieczniku
Rezystancja izolacji
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Typ zestyku sygnalizacyjnego
Up
Up
tA
isn
imax
90 x 70 x 60
brak obudowy
4
230/400 V AC
275 V AC
350 V DC
≤ 1000 V
≤ 1400 V
≤ 25 ns
20 kA
40 kA
I
100 A gL/gG
Ik
Rizol
T
25 kA
≥ 1010Ω
-40 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
4 modułów TE
zwierno- rozwierny
AC 250V/0,5A DC
250V/0,1A
UN
Obciążalność zestyku sygnalizacyjnego
UN/IN
UKŁAD RST 213 421 103
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
mm
90 x 70 x 60
brak obudowy
4
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
47
Napięcie znamionowe
UN
Największe napięcie trwałej pracy
UC
Napięciowy poziom ochrony przy udarze 5kA (8/20 us)
Napięciowy poziom ochrony przy isn (8/20 us)
Czas zadziałania
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 us)/ gałąź ochrony
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 us)/ gałąź ochrony
Maksymalny prąd znamionowy zabezpieczeń nadprądowych obwodu
chronionego
Wytrzymałość zwarciowa przy maksymalnym bezpieczniku
Rezystancja izolacji
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Typ zestyku sygnalizacyjnego
Up
Up
tA
isn
imax
230/400 V AC
275 V AC
350 V DC
≤ 1000 V
≤ 1400 V
≤ 25 ns
20 kA
40 kA
I
100 A gL/gG
Ik
Rizol
T
25 kA
≥ 1010Ω
-40 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
4 modułów TE
zwierno- rozwierny
AC 250V/0,5A DC
250V/0,1A
Obciążalność zestyku sygnalizacyjnego
UN/IN
UKŁAD RST 221 400 111
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Napięciowy poziom ochrony
przy udarze 5 kA, 8/20 µs
Napięciowy poziom ochrony
przy isn
Czas zadziałania
Znamionowy prąd wyładowczy 8/20 µs
/ żyłę
Maksymalny prąd wyładowczy 8/20 µs
/ żyłę
Maksymalny prąd zabezpieczeń obwodu chronionego
Wytrzymałość zwarciowa
przy maksymalnym bezpieczniku
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
mm
UN
UC
90 x 17,5 x 60
brak obudowy
1
230/400 V AC
275 V AC, 350 V DC
Up
≤ 1000 V
Up
≤ 1500 V
t
≤ 25 ns
isn
20 kA
imax
40 kA
I
100 A gL/gG
Ik
25 kA
T
-40 do +80 0C
szyna 35 mm
IP20
mm
UN
UC
90 x 25 x 60
brak obudowy
2
230/400 V AC
275 V AC, 350 V DC
Up
≤ 1000 V
Up
≤ 1400 V
t
≤ 25 ns
isn
20 kA
imax
40 kA
I
100 A gL/gG
Ik
25 kA
T
-40 do +80 0C
szyna 35 mm
IP20
UKŁAD RST 221 400 121
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
Napięciowy poziom ochrony
przy udarze 5 kA, 8/20 µs
Napięciowy poziom ochrony
przy isn
Czas zadziałania
Znamionowy prąd wyładowczy 8/20 µs
/ żyłę
Maksymalny prąd wyładowczy 8/20 µs
/ żyłę
Maksymalny prąd zabezpieczeń obwodu chronionego
Wytrzymałość zwarciowa
przy maksymalnym bezpieczniku
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
48
UKŁAD RST 223 421 100
Wymiary (wys x szer x głęb)
Rodzaj obudowy
Ilość chronionych linii
Napięcie znamionowe
Największe napięcie trwałej pracy
UC
Napięciowy poziom ochrony przy udarze 5kA (8/20 us)
Napięciowy poziom ochrony przy isn (8/20 us)
Czas zadziałania
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 us)/ gałąź ochrony
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 us)/ gałąź ochrony
Maksymalny prąd znamionowy zabezpieczeń nadprądowych obwodu
chronionego
Wytrzymałość zwarciowa przy maksymalnym bezpieczniku
Rezystancja izolacji
Temperatura pracy
Sposób montażu
Stopień ochrony
Szerokość montażowa
Typ zestyku sygnalizacyjnego
Up
Up
tA
isn
imax
90 x 70 x 60
brak obudowy
4
230/400 V AC
275 V AC
350 V DC
≤ 1000 V
≤ 1400 V
≤ 25 ns
20 kA
40 kA
I
100 A gL/gG
Ik
Rizol
T
25 kA
≥ 1010Ω
-40 do +85 0C
szyna 35 mm
IP20
4 modułów TE
zwierno- rozwierny
AC 250V/0,5A DC
250V/0,1A
Obciążalność zestyku sygnalizacyjnego
mm
UN
UN/IN
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
49
8. Modernizacja istniejącego systemu ASTKZ
8.1.
Stan obecny
System składa się z koncentratora pomiarów zbudowanego w oparciu o przemysłowy
komputer firmy Beckhoff oraz dwóch redundantnych serwerów bazy danych, realizowanych przez komputery PC firmy Fujitsu Siemens, na których zainstalowane jest oprogramowanie klasy SCADA umożliwiające nadzór systemu. Wymiana danych pomiędzy koncentratorem i serwerami odbywa się poprzez sieć Ethernet 100 Mb.
Archiwizacja danych z czujników zapory odbywa się na serwerach poprzez koncentrator
pomiarów. Archiwizacja komunikatów systemu i sygnałów alarmowych jest prowadzona ze
stemplem czasowym o dokładności 10ms.
Koncentrator pomiarów jest umieszczony w szafie ASTKZ zainstalowanej w pomieszczeniu starej nastawni wraz z osprzętem sieciowym oraz układami zasilania. Koncentrator
wyposażony jest w karty procesorów komunikacyjnych do połączenia z siecią obiektową
oraz moduły wejść analogowych dla podłączenia sygnałów z budynku elektrowni i piezometrów otwartych umieszczonych w terenie po lewej stronie zapory.
Koncentrator pomiarów pełni następujące funkcje:
Nadzór nad komunikacją w sieci obiektowej
Zbieranie danych z czujników zapory
Analiza danych
Sieć obiektowa ze względu na dużą liczbę urządzeń i znaczną rozległość została podzielona na kilka magistral związanych z topografią obiektu:
magistrala – Galeria IV Lewa
magistrala – Galeria IV Prawa
magistrala – Galeria III
magistrala – Galeria II
magistrala – Galeria I
magistrala – Teren I (teren od strony Jawor)
Teren II (teren od strony Solina)
Elektrownia
Sygnały pomiarowe z piezometrów otwartych (Teren II) oraz szczelinomierzy i hydroniwelatora (Elektrownia) są wprowadzone do koncentratora przez karty wejść analogowych
w standardzie 4-20mA
Okablowanie sieciowe układu ze względu na duże odległości jest prowadzone częściowo
w technologii światłowodowej. W galeriach (1 – 4) są umieszczone szafki sterownikowe,
zawierające osprzęt sieciowy oraz urządzenia zasilające.
Lokalizacja istniejących sterownic:
KZ04a – Galeria IV Lewa – sekcja 20
KZ04b – Galeria IV Prawa – sekcja 27
KZ03 – Galeria III – sekcja 20
KZ02 – Galeria II – sekcja 20
KZ01 – Galeria I – sekcja 20
KZ07 – Galeria I – sekcja 36
KZ17 – Teren – prawy przyczółek
Do każdej sterownicy jest doprowadzony kabel światłowodowy, kable sieci obiektowej
Profibus DP oraz kable zasilania.
System zasilany jest z rozdzielni napięcia gwarantowanego elektrowni 230VAC, poprzez
szafę ASTKZ.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
50
Magistrale obiektowe są zrealizowane w oparciu o specyfikację sieci Profibus DP, zapewniając odpowiednią szybkość i niezawodność przesyłu danych.
Ze względu na dużą liczbę czujników pomiarowych i rozległość obiektu system posiada
strukturę rozproszoną., do magistral sieciowych podpięte są pola oddalone, umożliwiające
podłączenie 4 czujników.
Urządzenia oraz sterownice zapewniają stopień ochrony IP67 i IP65. Kable sieciowe, zasilające oraz sygnałowe są wyposażone w elementy przyłączeniowe zapewniające ten sam
stopień ochrony. Sygnały analogowe z czujników są doprowadzone do najbliższych pól oddalonych kablem w oplocie. Połączenie z czujnikiem jest zrealizowane w standardzie 420mA.
8.2.
Analiza uszkodzeń
W trakcie użytkowania systemu zaobserwowano dużą wrażliwość zainstalowanych urządzeń na zakłócenia będące skutkiem wyładowań atmosferycznych. Uszkodzeniom ulegają
urządzenia zainstalowane w galerii IV zarówno po prawej i po lewej stronie oraz urządzenia zainstalowane w galerii I na prawym przyczółku – sekcje 33-36. Wszystkie te urządzenia podłączone są do sieci obiektowych w sterownicach KZ04a, KZ04b, KZ07, KZ17
Uszkodzeniom ulegają porty komunikacyjne pól oddalonych co skutkuje zakłóceniami w
komunikacji magistral do których są podłączone.
8.3.
Niezbędna modernizacja systemu ASTKZ
Ze względu na znaczne zagrożenie systemu ASTKZ na terenie Elektrowni Wodnej Solina
i powtarzające się awarie zaleca się dokonanie modernizacji jego obecnej struktury. Modernizacja będzie polegać na zamianie struktury rozproszonej zbudowanej w oparciu o
moduły wejść analogowych IP3112-B318 firmy Beckhoff połączone siecią obiektową Profibus DP, na strukturę z centralną wyspą wejść analogowych. Wyspy te poprzez konwertery
światłowodowe zostaną podłączone do koncentratora znajdującego się w szafie ASTKZ.
Wyspy wejść analogowych powinny być wyposażone w interfejs komunikacyjny Profibus
DP oraz wejścia analogowe do podłączenia czujników w standardzie 4-20mA o rozdzielczości przetwornika 16 bitów.
Wyspy wejść analogowych powinny być zainstalowane w szafkach (sterownicach) zapewniających odpowiedni stopień ochrony wraz z nimi zostaną zainstalowane elementy
rozszycia światłowodu, konwertery światłowodowe, układy zasilania.
Sygnały z czujników zostaną doprowadzone na wejścia w standardzie 4-20mA do odpowiednich sterownic wewnątrz zapory w korytkach stalowych z pokrywą.
W miejscu istniejących szafek obiektowych(sterownic) KZ04a (galeria IV, sekcja 20),
KZ04b (galeria IV, sekcja 27), KZ07 (galeria I, sekcja 36), zostaną zainstalowane szafki
(KZ04L20, KZ04P27, KZ07) zawierające układy zasilania , konwertery światłowodowe oraz
urządzenia centralnej wyspy wejść analogowych (moduł komunikacyjny, moduł rozprowadzenia potencjału oraz karty wejść analogowych).
Ze względu na ograniczenia protokołu Profibus DP na ilość przesyłanych danych z jednego urządzenia (wyspa) konieczne jest zastosowanie dwóch wysp w galerii IV po stronie
lewej. W tym celu zostanie zainstalowana dodatkowa szafka KZ04L18 w pomieszczeniu
sterowania zasuwami awaryjnymi w galerii IV w sekcji 18.
Dodatkowo, w celu zmniejszenia zagrożenia, zaleca się przeniesienie zewnętrznej
skrzynki ASTKZ zlokalizowanej obecnie w terenie po stronie prawej (od Jawora) do wnę-
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
51
trza zapory galerii I
Szafka KZ17 nie będzie wyposażona w moduły zbierania danych, ta funkcjonalność zostanie przeniesiona do nowej szafki KZ07, a jedynie będzie wyposażona w listwy zaciskowe
dla podłączenia czujników znajdujących się w terenie na prawym przyczółku.
Szczególną uwagę należy zwrócić na zewnętrzne elementy systemy ASTKZ (5 szczelinomierzy, 11 piezometrów, system meteo na zaporze), które muszą być zlokalizowane w
strefie osłoniętej przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym.
Nr istniejącej
szafki
KZ04a
KZ04b
KZ07
KZ17
Nr nowej szafki
KZ04L18
KZ04L20
KZ04P27
KZ07
KZ17
Lokalizacja
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Uwagi
IV sekcja 18
IV sekcja 20
IV sekcja 27
I sekcja 36
Tylko listwy zaciskowe
Ze względu na wprowadzenie zmian w strukturze układu konieczne jest wykonanie nowego oprogramowania koncentratora i serwerów wizualizacji w zakresie nowych urządzeń
oraz rozruch układu.
8.4.
Specyfikacja urządzeń
Wyposażenie jednej sterownicy:
a) Konwerter światłowodowy:
Siemens OLM G12,
b) Moduł komunikacyjny pola oddalonego:
Siemens IM151-1,
c) Karty wejść analogowych:
Siemens ET200S 2xAI 16Bit,(ilość wg
projektu)
d) Zasilacz:
MeanWell DRP-120-24,
e) Szafka sterownikowa:
GE ARIA 86
f) Zabezpieczenia nadprądowe 230VAC
g) Zabezpieczenia nadprądowe 24VDC
h) oraz listwy zaciskowe.
Ze względu na warunki panujące wewnątrz zapory konieczne jest zastosowanie kabli przeznaczonych do bezpośredniego układania w ziemi. Dla sygnałów analogowych należy użyć
kabli parowych w oplocie (LI2YCYv(TP))
Kable i korytka
a) Kable sygnałowe czujników wewnątrz zapory
LI2YCYv(TP) 3x2x0.5
b) Kable sygnałowe czujników wewnątrz zapory
LI2YCYv(TP) 3x2x0.5
c) Korytka kablowe
BAKS KPR150H30/3
d) Pokrywa korytka
BAKS PKR150/3
e) Wieszaki
BAKS WW150
f) Kable zasilające
YKY 3x1,5
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
e-mail: [email protected]
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
52
9. Lokalny System Ostrzegania przed Wyładowaniami Atmosferycz-
nymi
Zgodnie z zaleceniami przygotowanymi na etapie koncepcji dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi przebywających na koronie zapory zaleca się zastosować:
system sygnalizacji ostrzegającej przed zbliżaniem się nawałnicy burzowej bazujący na stosowanych obecnie na świecie Systemach Ostrzegania Piorunowego (bieżąca analiza stopnia lokalnego zagrożenia piorunowego, sygnały ostrzegawcze,
komunikaty głosowe nakazujące opuszczenie korony zapory
tablice ostrzegawcze przed wyładowaniami atmosferycznymi ustawione po obu
stronach na wejściu na zaporę oraz w części środkowej, nakazujące niezwłoczne
opuszczenie korony zapory po usłyszeniu sygnału ostrzegawczego
Dla wyraźnego zwiększenia bezpieczeństwa ludzi przebywających na koronie zapory
projektuje się sygnalizację zwiększonego zagrożenia wyładowaniami atmosferycznymi,
której celem będzie przekazanie informacji osobom zwiedzającym obiekt o konieczności
opuszczenia korony zapory. Lokalne Systemy Ostrzegania przed Wyładowaniami Atmosferycznymi są coraz powszechniej stosowane w różnych rejonach świata (lotniska, pola golfowe, parki tematyczne, stadiony sportowe, obiekty przemysłowe), a konieczność ostrzegania przed wyładowaniami atmosferycznymi wynika z przepisów aktualnych norm odgromowych.
Założenia projektowe dla Lokalnego Systemu Ostrzegania przed Wyładowaniami Atmosferycznymi:
Zakresy detekcji wyładowań (km) - monitorowanie energii elektrostatycznej w zasięgu
24 km i szacowanie zagrożenia wyładowania w promieniu 3,2 km
Sposób informowania o zagrożeniu - system syren
- lampa stroboskopowa
- ekran monitora;
- panel LCD konsoli sterującej.
Elementy systemu - czujnik pola elektrostatycznego
- konsola sterująca ze zdalnym sterowanie stacjami syren
- bezprzewodowa stacja syren
- oprogramowanie umożliwiające sterowanie systemem.
Konfiguracja sytemu detekcji dla zapory wodnej w Solnie:
THOR GUARD L75R computer console (konsola z czujnikiem)
THOR PCX (oprogramowanie)
VOTBDFM5B (bazowa stacja syren)
VOTRCFMS (zdalne stacje syren)
–
–
–
–
szt.1
szt. 1
szt. 1
szt. 2
Hyperstatic sensor wraz ze stacją bazową VOTBDFM5B (w tym jedna stacja syren) należy umieścić na środku zapory i połączyć z konsolą sterująca za pośrednictwem kabla,
przekazującego dane do komputera wyposażonego w oprogramowanie THOR PCX za pomocą łącza RS232 lub USB.
Na obu końcach zapory należy umieścić po jednej stacji syren VOTRCFMS sterowanych
radiowo (27,255MHz) i wyposażonych w panele solarne dla zasilania.
Sygnalizacja powinna być opracowana przez specjalistów tak, aby nie wzbudzała paniki, a jednocześnie w sposób przekonujący skłaniała zwiedzających do stosowania się do
zaleceń ogłaszanych przez system nagłaśniający.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
e-mail: [email protected]
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
53
Dla urealnienia lokalnego zagrożenia piorunowego osobom zwiedzającym koronę zapory zaleca się zastosowanie dodatkowego rozgłaszania informacji o spodziewanym zagrożeniu i konieczności opuszczenia obiektu poprzez przekazywanie informacji głosowych z systemu nagłośnienia.
Dodatkowo zaleca się ustawienie zgodnie z wymaganiami norm tablic ostrzegających
ludzi przed wyładowaniami atmosferycznymi, zawierających informacje o naturalnie znacznym zagrożeniu piorunowym w tym miejscu oraz o sposobie zachowania się zwiedzających
na koronie związanym z tym zagrożeniem.
W związku z zastosowaniem Lokalnego Systemu Ostrzegania przed Wyładowaniami
Atmosferycznymi oraz tablic ostrzegawczych zmniejszono wymagania odnośnie klasy
urządzenia ochrony odgromowej (LPS) w stosunku do budowli zapory. W tej sytuacji uzasadnione będzie zastosowanie LPS klasy II.
10. Uwagi dotyczące montażu i dokumentacja prac
Przewody służące do przyłączenia elementów ochrony przed przepięciami powinny być
jak najkrótsze (nie przekraczać 0,5 - 1 metra).
Ze względu na duży stopień skomplikowania wszystkie prace montażowe należy zlecić
firmie wyspecjalizowanej w zakresie wykonawstwa instalacji ochrony przepięciowej i odgromowej posiadającej udokumentowane doświadczenie w tym zakresie.
Należy ściśle przestrzegać zaleceń projektowych.
Po zakończeniu montażu należy sporządzić protokół stwierdzający poprawność funkcjonowania wszystkich instalacji niskosygnałowych i załączyć do dokumentacji powykonawczej.
Po wykonaniu prac remontowych wymagane jest sporządzenie dokumentacji powykonawczej w przypadku znacznych odstępstw od niniejszej dokumentacji wykonawczej. W
przypadku małych różnic zaleca się naniesienie zmian na rysunkach dokumentacji wykonawczej.
11. Uwagi dotyczące niezbędnych dodatkowych prac modernizacyjnych
Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania projektowanej instalacji należy w trybie pilnym zdemontować następujące zewnętrzne urządzenia i okablowanie systemów:
1. Wide-net 4x skrętka UTP+OMY 3x1mm2 między budką wartowniczą na zaporze i
skrzynką Wide-netu (20 m).
2. Selsynowe czujniki poziomu wody górnej (300 m + aparat o wadze ok. 10 kg).
3. Selsynowe czujniki poziomu wody dolnej (100 m + aparat o wadze ok. 10 kg
4. Antena i okablowanie starego radiotelefonu energetycznego 47MHz na maszcie z
czujnikami Meteo IMGW przy suwnicy (antena prętowa 1,5m + ok. 30m przewodu koncentrycznego Ø10 mm)
5. Okablowanie starego systemu CCTV (ok. 7 km przewodu do 10mm, utrudnienia:
konieczne użycie sprzętu alpinistycznego w szybie zapory 300m, podniesienie osłon betonowych na kanałach w koronie zapory na odcinku zapory 600m)
6. Okablowanie ( około 4 przewodów) do nieokreślonego systemu wchodzącego na
platformę suwnicy od strony Jaworu (ok. 100m , przewody wchodzą do wody zbiornika
górnego).
7. Okablowanie ETN - Energetyczna telefonia nośna (ok. 500 m przewód do Ø 15
mm, podniesienie pokryw kanału kablowego wzdłuż parkingu i na polu rozdzielni 110 kV).
8. Stary kabel telefoniczny w powłoce ołowianej między wartownią i pomieszczeniem
łączności w budynku siłowni (ok. 300 m , podniesienie pokryw kanału kablowego wzdłuż
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
e-mail: [email protected]
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
54
kabla).
9. Maszt i urządzenia firmy Multimedia – zakończenie zapory od strony Soliny (urządzenia zabierze właściciel, kabel ok. 30 m do Ø10 mm).
10. Uszkodzony przewód koncentryczny ( biały) do anten Meteo SAT (przeciąć w miejscu wejścia do budynku).
11. Przewód z nastawni do starego systemu serwera czasu GPS (ok. 15 m Ø 7 mm na
dachu nastawni).
12. Etapowanie prac:
Zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym etapy prac montażowych powinny być następujące:
Etap 1.
1. Ochrona budowli zapory wodnej – ochrona odgromowa
2. Ochrona przed przepięciami w miejscu wejścia/wyjścia na zewnątrz kabli zasilania
elektroenergetycznego i niskosygnałowych dla budowli zapory i kabli zasilania elektroenergetycznego (bez kabli systemów niskosygnałowych) dla budynku technicznoadministracyjnego.
3. Modernizacja i ochrona przed przepięciami systemu ASTKZ.
4. Uzupełnienie instalacji wyrównania potencjałów.
5. System detekcji wyładowań piorunowych.
6. Niezbędne dodatkowe prace modernizacyjne (demontaż starych urządzeń i okablowania wg wykazu w dokumentacji projektowej).
Etap 2.
1. Ochrona
2. Ochrona
3. Ochrona
4. Ochrona
odgromowa budynku techniczno-administracyjnego.
instalacji zasilania elektroenergetycznego prądu zmiennego 230 V 50 Hz.
instalacji zasilania elektroenergetycznego prądu stałego 24 V DC i 220 V DC.
instalacji niskosygnałowych (wszystkich poza ASTKZ).
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
e-mail: [email protected]
13.
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
55
Literatura
1. PN-IEC 61024-1:2001+ Ap1:2002: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1:
Zasady ogólne (Zastępuje: PN-E-05003-02:1986)
2. PN-IEC 61024-1-1:2001+Ap1:2002: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady
ogólne. Część 1-1: Przewodnik A - Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych
3. PN-IEC 61024-1-2:2002: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Część
1-2: Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych
4. PN-IEC 61312-1:2001: Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 2:
Zasady ogólne
5. PN-IEC/TS 61312-2:2003: Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia
6. PN-IEC/TS 61312-3:2004: Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD)
7. PN-EN 62305-1:2008: Ochrona odgromowa. Część 1: Wymagania ogólne
8. PN-EN 62305-2:2008: Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem
9. PN-EN 62305-3:2009+A11/2009 (oryg.): Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia
10. PN-EN 62305-4:2009: Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach budowlanych
11. PN-E-05003-01:1986: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Cz.1 - Wymagania
ogólne
12. PN-E-05003-03:1989: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Cz.3 - Ochrona obostrzona
13. PN-E-05003-04:1992: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Cz.4 - Ochrona specjalna
14. PN-IEC 60364-4-41:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
15. PN-IEC 60364-5-54:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
16. PN-IEC 60364-4-442:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji
niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.
17. PN-IEC 60364-4-443:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.
18. PN-IEC 60364-4-444:2001: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.
19. PN-EN 60664-1:2008 (oryg.): Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.
20. IEC 61000-5-2:1997: Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 5: Installation and mitigation guidelines – Section 2: Earthing and cabling.
21. IEC/TS 61000-6-5:2001: Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-5: Generic standards
– Immunity for power station and substation environments.
22. CIGRE Working Group 36/S2-04: Guide on EMC in power plants and substations, November
2007.
23. PN-E-05115:2002: Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu
wyższym od 1 kV.
24. Komentarz do normy PN-E-05115: Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym niż 1 kV. COSIW SEP, Warszwa 2002 r., 220 str.
25. P. Hasse, J. Wiesinger: Ochrona aparatury elektronicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi. Analiza ryzyka, projektowanie i wykonanie według najnowszych norm, przekład z wydania
niemieckiego (1999), COSiW SEP, Warszawa 2004.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
56
26. K. Wołkowiński: Uziemienia urządzeń elektroenergetycznych, Warszawa, WNT 1967 r.
27. IEC 61000-4: Seria norm: Electromagnetic compatibility (EMC).
28. EN 61000-4-9:1993 + A1:2001: Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-9: Testing and
measurement techniques - Pulse magnetic field immunity test
29. EN 61000-4-10 + A1:2001: Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-10: Testing and
measurement techniques - Damped oscillatory magnetic field immunity test
30. API Recommended Practice 2003 “Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning,
and Stray Currents”.
31. PN-ISO 3864-1:2006. Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -Część 1: Zasady projektowania znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej
32. Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
33. SIMATIC S7-400. Moduły sygnałowe. Instrukcja instalacji i użytkowania. Edycja 02/2007.
34. PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie i budowa.
35. N SEP-E-004:2004: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie
i budowa.
36. Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 4 września 1997 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dziennik Ustaw z 1997 r. Nr 109 poz. 709 z
dnia 4.09.1997r. Załącznik nr 23: Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne.
37. PN-EN 50082-2:1997: NORMA WYCOFANA ZASTĄPIONA OBECNIE PRZEZ PN-EN 61000-62:2002: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Wymagania ogólne dotyczące odporności na zaburzenia -- Środowisko przemysłowe
38. PN-EN 50081-2:1996: NORMA WYCOFANA ZASTĄPIONA OBECNIE PRZEZ PN-EN 61000-64:2008: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-4: Normy ogólne -- Norma emisji w środowiskach przemysłowych
39. BECKHOFF Fieldbus Components: Documentation of the Fieldbus Box for Profibus. Version:
1.1 (Date 14.04.2004)
40. Hirschmann. Manual - PROFIBUS Rail Repeater OZD Profi 12M G12 ... PRO. Version 1.0
05/08 (039 690-001-E-01-0508)
14.
Udostępniona dokumentacja
{1} EKSPERTYZA Nr 01/07/2010 na temat: Ocena stanu zagrożenia piorunowego i przepięciowego
Elektrowni Solina. Centrum Ochrony przed Przepięciami i Zakłóceniami Elektromagnetycznymi w
Białymstoku. Solina, sierpień 2010 r.
{2} Elektrownia Wodna Solina. Rysunki robocze. 5. Część elektryczna. Tom VI – Zapora. VI.2. Instalacja siły, ochrony odgromowej i uziemień. Część VII. Ochrona odgromowa i uziemienia. Warszawa,
listopad 1963 r. Nr archiwalny 441.
{3} W-218/R 47, Elektrownia Wodna Solina. Rysunki robocze. 5. Część elektryczna. Tom IV. IV-1
Uziomy i ochrona odgromowa elektrowni. Warszawa, październik 1965r. Nr archiwalny 440.
{4} W-218/259, Elektrownia Wodna Solina. Rysunki robocze. 5. Część elektryczna. Tom IV. IV-1
Uziomy i ochrona odgromowa elektrowni. Warszawa, sierpień 1964 r. Nr archiwalny 440.
{5} DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA. Modernizacja automatycznego systemu technicznej kontroli
zapory „SOLINA”. Część I. Aparatura kontrolno pomiarowa. Egzemplarz 2. Mysłowice, listopad
2006r.
{6} DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA. Modernizacja automatycznego systemu technicznej kontroli
zapory „SOLINA”. Część II. System zbierania i przetwarzania danych. Egzemplarz 2. Mysłowice, listopad 2006r
{7} DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA. Załącznik 5. Charakterystyki zainstalowanych czujników.
Mysłowice, grudzień 2006r
{8} DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA. Załącznik 5. Charakterystyki zainstalowanych czujników.
Egzemplarz 2. Mysłowice, listopad 2006r
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
e-mail: [email protected]
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
57
{9} DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA. Załącznik 6. Instrukcja eksploatacji systemu pomiarowego.
Mysłowice, grudzień 2006r.
{10} DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA. Załącznik 6. Instrukcja eksploatacji systemu pomiarowego.
Egzemplarz 2. Mysłowice, listopad 2006r
{11} Projekt techniczny przełożenia kabli sterowniczych i zasilających w szybach zapory, Nr arch.
1245559
{12} Projekt techniczny przełożenia kabli sterowniczych i zasilających w szybach zapory, Nr arch.
1245470 P
{13} Włączenie do systemu nadzoru pomp diagonalnych i pomp odwadniających siłownię, Nr arch.
348/TA/02/PR
{14} Projekt techniczny przełożenia kabli sterowniczych i zasilających w szybach zapory, Nr arch.
1245584
{15} Modernizacja rozdzielnic i urządzeń technologicznych zapory dla sterowania w systemie rozproszonym – poz. umowy 2.2 i 2.3, Nr arch. 1245491
{16} Modernizacja rozdzielnic i urządzeń technologicznych zapory dla sterowania w systemie rozproszonym – poz. umowy 2.4, Nr arch. 1245579
{17} Modernizacja rozdzielnic i urządzeń technologicznych zapory dla sterowania w systemie rozproszonym – poz. umowy 2.5, Nr arch. 1245579 P
{18} Indeks dokumentacji systemu monitorowania on-line stanu dynamicznego HG1-HG4
{19} Modernizacja układu zaworów instalacji do odciążenia zamknięć wlotów do turbin, Nr arch. 7/99/2
{20} Rozdzielnia RNG zasilania nagrzewnic, Nr arch.
{21} Agregat hydrauliczny zastawki remontowej, Nr arch.
{22} Dokumentacja rozdzielni CA01 – szafa nr 12, Nr arch. 21094285
{23} Iluminacja zapory wodnej, Nr arch.
{24} Obiekt A – Turbozespoły klasyczne, Nr arch. 1199679
{25} Obiekt A – Turbozespoły klasyczne, Nr arch. 1245244
{26} Obiekt A – Turbozespoły klasyczne, Nr arch. 1199914
{27} Obiekt A – Turbozespoły klasyczne, Nr arch. 1245357
{28} Obiekt A – Instalacje gaszenia transformatorów blokowych –PP+PW, Nr arch. 1245261
{29} Obiekt A – Turbozespoły klasyczne, Nr arch. 1245245
{30} Obiekt A – Turbozespoły klasyczne, Nr arch. 1245274
{31} Obiekt A – Turbozespoły klasyczne, Nr arch. 1199729
{32} Obiekt A – Turbozespoły klasyczne, Nr arch. 1245289
{33} Obiekt A – Turbozespoły klasyczne. Nastawnia. Schematy montażowe. Rozmieszczenie urządzeń.
ANEKS. maj 2001 r. – PW, Nr arch. 1245243
{34} Obiekt A – Turbozespoły klasyczne. Schematy zasadnicze – turbozespół nr 1. Schematy zasadnicze – montażowe. styczeń 2001 r. – PW, Nr arch. 1245260
{35} Obiekt A – Turbozespoły klasyczne. Schematy zasadnicze – turbozespół nr 2. Schematy zasadnicze – montażowe. grudzień 2001 r. – DP, Nr arch. 1245931
{36} Obiekt A – Turbozespoły klasyczne. (brak strony tytułowej), Nr arch. 1199831
{37} Obiekt A – Turbozespoły klasyczne. Schematy zasadnicze – stacja 110 kV. lipiec 2000 r. PP+PW,
Nr arch. 1199592
{38} Obiekt A – Turbozespoły klasyczne. 2.1. Obliczenia, dobór aparatury i zabezpieczeń. DP maj 2001
r., Nr arch. 1245242
{39} Obiekt A – Turbozespoły klasyczne. 2.5. Ujęcie wody. Zasuwa awaryjna. PW grudzień 2001 r., Nr
arch. 1245246
{40} Obiekt A – Turbozespoły klasyczne. 8.4. Ujęcie wody. Zasuwa awaryjna. Schematy montażowe.
PW lipiec 2001 r., Nr arch. 1245746
{41} Obiekt A – Turbozespoły klasyczne. Budynek elektrowni. Urządzenia prądu stałego. Rozdział napięć sterowniczych (1 i 2). PP+PW styczeń 2001 r., Nr arch. 1199615 A
{42} Obiekt A – Turbozespoły klasyczne. Budynek elektrowni. Urządzenia prądu stałego. Rozdział napięć sterowniczych bloku (3 i 4). PP+PW styczeń 2001 r., Nr arch. 1245180
{43} Obiekt B – Turbozespoły odwracalne, Nr arch. 1245835
{44} Obiekt B - Turbozespoły odwracalne - dokumentacja powykonawcza, Nr arch. 1245900
{45} Obiekt B – Turbozespoły odwracalne, Nr arch. 1246129
{46} Obiekt B – Turbozespoły odwracalne. Schematy montażowe zasadnicze. PP wrzesień 2001, Nr
arch. 1245853
{47} Obiekt B – Turbozespoły odwracalne. Schematy montażowe zasadnicze. Aktualizacja. PP wrzesień
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
e-mail: [email protected]
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
58
2001, Nr arch. 1246113
{48} Obiekt B – Turbozespoły odwracalne. Schematy montażowe zasadnicze. Stacja 110 kV. PPW lipiec
2002, Nr arch. 1245901
{49} Obiekt B – Turbozespoły odwracalne. 11.8. Wyprowadzenie mocy. Połączenia generatorów rozdzielni napięcia generatorowego. Połączenia do układu rozruchu statycznego SFC. Rozdzielnia napięcia generatorowego 10,5 kV. Zasilenie transformatora potrzeb własnych 10,5 kV/0,4 kV.
Odłączniki zmiany systemów pracy. Schematy montażowe. PW lipiec 2002, Nr arch. 1245630
{50} Obiekt B – Turbozespoły odwracalne. Nastawnia. Schematy montażowe. Rozmieszczenie urządzeń. PW maj 2002, Nr arch. 1246134
{51} Obiekt C - Potrzeby własne ogólne elektrowni, Nr arch. 1199639 A
{52} Obiekt C - Potrzeby własne ogólne elektrowni, Nr arch. 1199922
{53} Obiekt C - Potrzeby własne ogólne elektrowni, Nr arch. 1245217
{54} Obiekt C - Potrzeby własne ogólne elektrowni, Nr arch. 1245311
{55} Obiekt C - Potrzeby własne ogólne elektrowni , Nr arch. 1245452
{56} Obiekt C - Potrzeby własne ogólne elektrowni, Nr arch. 1245462
{57} Obiekt C - Potrzeby własne ogólne elektrowni, Nr arch. 1245528
{58} Obiekt C - Potrzeby własne ogólne elektrowni, Nr arch. 1245524
{59} Obiekt C - Potrzeby ogólne elektrowni. Budynek elektrowni – instalacje odgromowe i uziemienia
(wewnętrzne i zewnętrzne). PW, Nr arch. 1245607
{60} Obiekt C – potrzeby własne ogólne elektrowni. 17.6. Budynek elektrowni. Instalacje elektryczne
wentylacji nawiewnej i wywiewnej, klimatyzacji 17.7. Budynek elektrowni. Instalacje elektryczne
ogrzewania i gniazd wtykowych 17.8. Budynek elektrowni. Instalacje elektryczne oświetlenia, październik 2000, PP+PW, Nr arch. 1199922
{61} Obiekt C – potrzeby własne ogólne elektrowni. 18.1. Budynek elektrowni. Urządzenia elektryczne
prądu stałego. Rozdzielnia główna 220 V DC. Prostowniki. 18.3. Budynek elektrowni. Urządzenia
elektryczne prądu stałego. Rozdzielnia główna 24 V DC. Prostowniki. Marzec 2000, PP+PW, Nr
arch. 1199639,
{62} Obiekt C – potrzeby własne ogólne elektrowni. Budynek elektrowni. Rozdz. 15 kV zasilania potrzeb
własnych i stanowiska transformatorów. Schematy montażowe. maj 2000, PW, Nr arch. 1199728
{63} Modernizacja EW Solina - Zainstalowanie urządzeń do sygnalizacji położenia przelewów na zaporze. PT styczeń 2001, Nr arch. 1174905
{64} Modernizacja Turbozespołów Klasycznych. EW Solina - Rozbudowa nastawni. DP luty 2001, Nr
arch. 1213105
{65} Modernizacja Turbozespołów Klasycznych. EW Solina - Modernizacja rozdzielni 15 kV. PW luty
2001, Nr arch. 1213106
{66} Modernizacja Turbozespołów Klasycznych. EW Solina, Modernizacja stanowisk transformatorów
potrzeb własnych. DP luty 2001, Nr arch. 1213107
{67} Turbozespół nr 1. Projekt systemu. Sterownik DT1. DP maj 2000
{68} Turbozespół nr 1. Projekt prefabrykacji szafy sterownika DT1. DP maj 2000
{69} Turbozespół nr 2. Projekt systemu. Sterownik DT2. DP kwiecień 2001
{70} Turbozespół nr 2. Projekt prefabrykacji szafy sterownika DT2. DP marzec 2001
{71} Rozdzielnia 110 kV – Transformator 110/15 kV nr 1, Nr arch.
{72} Łącznik 110 kV pola nr 9 i pomiaru napięcia pola nr 10, Nr arch. X-110427
{73} Rozdzielnia 110 kV, Nr arch. X-113801
{74} Pole nr 2, Blok nr 1, Rozdzielnia 110 kV, Nr arch. X-113802
{75} Połączenie tymczasowe i docelowe wprowadzenia linii blokowych i zewnętrznych 110 kV do modernizowanej rozdzielni 110 kV, Nr arch. X-109648
{76} Rozdzielnia 110 kV. Projekt prefabrykacji szafy sterownika DP2. PW sierpień 2000
{77} Rozdzielnia 110 kV. Projekt prefabrykacji szafy sterownika DP2 - aktualizacja. PW maj 2001
{78} Dokumentacja powykonawcza układu zabezpieczeń bloku HZ1. Nr arch. 195/TP/99/P9
{79} Projekt podstawowy – konfiguracja systemu, baza danych procesowych rozdzielni 110 kV Solina.
PW, Nr arch. 252/TA/00/PR
{80} Wymiana kabli telekomunikacyjnych w.cz. oraz przeniesienie urządzeń ETN EW Solina. DP październik 2002, Nr arch. X-113816
{81} Potrzeby własne telekomunikacji -48 V w EW Solina. PW maj 2000, Nr arch. X-110093
{82} Modernizacja Systemu Monitoringu Wizyjnego EW Solina – system CCTV – dokumentacja powykonawcza, czerwiec 2010 r. - wersja elektroniczna
{83} Projekt techniczny systemu ochrony fizycznej Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce,
lipiec 1996 r. - wersja elektroniczna
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
RYSUNKI
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
59
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
e-mail: [email protected]
Nr kolejny
rysunku
01-01 - Zasilanie
01-01-00-00-00
01-01-01-00-00
01-01-01-01-00
01-01-01-02-00
01-01-01-03-00
01-01-01-04-00
01-01-01-04-01
01-01-01-04-02
01-01-01-04-03
01-01-01-04-03
01-01-01-04-04
01-01-01-04-05
01-01-01-04-06
01-01-01-04-07
01-01-01-04-08
01-01-01-04-09
01-01-01-04-10
01-01-01-04-11
01-01-01-04-12
01-01-01-05-00
01-01-01-06-00
01-01-01-07-00
01-01-01-08-00
01-01-01-09-00
01-01-01-10-00
01-01-01-11-00
01-01-01-12-00
01-01-01-13-00
01-01-01-14-00
01-01-01-15-00
01-01-01-16-00
01-01-01-17-00
01-01-01-17-01
01-01-01-17-02
01-01-01-17-03
01-01-01-17-04
01-01-01-17-05
01-01-01-18-00
01-01-01-19-00
01-01-01-19-01
01-01-01-19-02
01-01-01-19-03
01-01-01-20-00
01-01-02-00-00
01-02-01-00-00
01-02-02-00-00
01-02-03-00-00
01-02-04-00-00
01-02-05-00-00
01-02-06-00-00
01-02-07-00-00
01-02-08-00-00
01-03-01-00-00
01-03-02-00-00
01-03-03-00-01
01-03-03-00-02
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
Opis
elektroenergetyczne niskiego napięcia
Schemat blokowy zasilania
Schemat strukturalny CA01
Schemat strukturalny EA01
Schemat strukturalny DD01
Schemat strukturalny EL01
Schemat strukturalny FA01
Schemat strukturalny FA01.01
Schemat strukturalny FA01.02
Schemat strukturalny FA01.03
Schemat strukturalny FA01.03
Schemat strukturalny FA01.04
Schemat strukturalny FA01.05
Schemat strukturalny ROP
Schemat strukturalny ROL
Schemat strukturalny FA01.11
Schemat strukturalny FA01.12
Schemat strukturalny FA01.13
Schemat strukturalny FA01.14
Schemat strukturalny FA01.15
Schemat strukturalny OKK01
Schemat strukturalny OKK02
Schemat strukturalny OKK04
Schemat strukturalny CE04
Schemat strukturalny CE05
Schemat strukturalny CE07
Schemat strukturalny CE08
Schemat strukturalny RNG
Schemat strukturalny 1DB
Schemat strukturalny 2DB
Schemat strukturalny 3DB
Schemat strukturalny 4DB
Schemat strukturalny CZ01
Schemat strukturalny CZ02
Schemat strukturalny CZ03
Schemat strukturalny CZ04
Schemat strukturalny CZ05
Schemat strukturalny CZ06
Schemat strukturalny CZ07
Schemat strukturalny CZ08
Schemat strukturalny CZ12
Schemat strukturalny CZ10
Schemat strukturalny CZ11
Schemat strukturalny CZ09
Schemat strukturalny OKK01
Rozmieszczenie układów – poz. 352,10
Rozmieszczenie układów – poz. 361,00
Rozmieszczenie układów – poz. 366,75
Rozmieszczenie układów – I piętro
Rozmieszczenie układów – II piętro
Rozmieszczenie układów – III piętro
Rozmieszczenie układów – wewnątrz zapory
Rozmieszczenie układów – na zewnątrz
Instalacja wyrównania potencjałów – poz. 361,00
Instalacja wyrównania potencjałów – budki na koronie zapory
Instalacja wyrównania potencjałów – zapora cz.1
Instalacja wyrównania potencjałów – zapora cz.1
60
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
e-mail: [email protected]
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
61
02-01 - System ASTKZ
02-01-01-00-00
Schemat blokowy ochrony przepięciowej systemu ASTKZ
02-01-01-01-00
Schemat blokowy ochrony przepięciowej systemu ASTKZ – Galeria nr 1
02-01-01-02-00
Schemat blokowy ochrony przepięciowej systemu ASTKZ – Galeria nr 2
02-01-01-03-00
Schemat blokowy ochrony przepięciowej systemu ASTKZ – Galeria nr 3
02-01-01-04-00
Schemat blokowy ochrony przepięciowej systemu ASTKZ – Galeria nr 4 strona prawa
02-01-01-05-00
Schemat blokowy ochrony przepięciowej systemu ASTKZ – Galeria nr 4 strona lewa sekcja
18
02-01-01-06-00
Schemat blokowy ochrony przepięciowej systemu ASTKZ – Galeria nr 4 strona lewa sekcja
20
02-01-01-07-00
Schemat blokowy ochrony przepięciowej systemu ASTKZ – Budynek Elektrowni
02-01-01-08-00
Schemat blokowy ochrony przepięciowej systemu ASTKZ – teren strona prawa
02-01-02-01-00
Schemat strukturalny LOP-A-1
02-01-02-02-00
Schemat strukturalny LOP-A-2
02-01-02-03-00
Schemat strukturalny LOP-A-3
02-01-02-04-00
Schemat strukturalny LOP-A-4
02-01-02-05-00
Schemat strukturalny ZOP-A-5
02-01-02-06-00
Schemat strukturalny LOP-A-6
02-01-02-07-00
Schemat strukturalny ZOP-A-7
02-01-02-08-00
Schemat strukturalny ZOP-A-8
02-01-02-09-01
Schemat strukturalny LOP-A-9 część 1
02-01-02-09-02
Schemat strukturalny LOP-A-9 część 2
02-01-02-10-01
Schemat strukturalny ZOP-A-10 część 1
02-01-02-10-02
Schemat strukturalny ZOP-A-10 część 2
02-01-02-11-01
Schemat strukturalny LOP-A-11 część 1
02-01-02-11-02
Schemat strukturalny LOP-A-11 część 2
02-01-02-12-00
Schemat strukturalny LOP-A-12
02-01-02-13-00
Schemat strukturalny ZOP-A-13
02-01-02-14-00
Schemat strukturalny ZOP-A-14
02-01-02-15-00
Schemat strukturalny ZOP-A-15
02-01-02-16-00
Schemat strukturalny LOP-A-16
02-01-02-17-00
Schemat strukturalny LOP-A-17
02-01-03-01-00
Plan rozmieszczenia układów ochrony przepięciowej w terenie
02-01-03-02-01
Plan rozmieszczenia układów ochrony przepięciowej na zaporze strona lewa
02-01-03-02-02
Plan rozmieszczenia układów ochrony przepięciowej na zaporze strona prawa
02-01-03-03-00
Plan rozmieszczenia układów ochrony przepięciowej poziom turbinowy- poziom 361,00
02-01-03-04-00
Plan rozmieszczenia układów ochrony przepięciowej poziom generatorowy - poziom 366,75
02-02 - Rozdzielnia 110kV
02-02-01-01-01
Schemat blokowy ochrony przepięciowej systemu sterowania rozdzielnią 110kV- część 1
02-02-01-01-02
Schemat blokowy ochrony przepięciowej systemu sterowania rozdzielnią 110kV- część 2
02-02-02-01-01
Schemat strukturalny ZOP-110-1- część 1
02-02-02-01-02
Schemat strukturalny ZOP-110-1- część 2
02-02-02-01-03
Schemat strukturalny ZOP-110-1- część 3
02-02-02-02-01
Schemat strukturalny ZOP-110-2- część 1
02-02-02-02-02
Schemat strukturalny ZOP-110-2- część 2
02-02-02-02-03
Schemat strukturalny ZOP-110-2- część 3
02-02-02-02-04
Schemat strukturalny ZOP-110-2- część 4
02-02-02-03-01
Schemat strukturalny ZOP-110-3- część 1
02-02-02-03-02
Schemat strukturalny ZOP-110-3- część 2
02-02-02-03-03
Schemat strukturalny ZOP-110-3- część 3
02-02-02-04-01
Schemat strukturalny ZOP-110-4- część 1
02-02-02-04-02
Schemat strukturalny ZOP-110-4- część 2
02-02-02-04-03
Schemat strukturalny ZOP-110-4- część 3
02-02-02-04-04
Schemat strukturalny ZOP-110-4- część 4
02-02-02-05-01
Schemat strukturalny ZOP-110-5- część 1
02-02-02-05-02
Schemat strukturalny ZOP-110-5- część 2
02-02-02-05-03
Schemat strukturalny ZOP-110-5- część 3
02-02-02-06-01
Schemat strukturalny ZOP-110-6- część 1
02-02-02-06-02
Schemat strukturalny ZOP-110-6- część 2
02-02-02-06-03
Schemat strukturalny ZOP-110-6- część 3
02-02-02-06-04
Schemat strukturalny ZOP-110-6- część 4
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
e-mail: [email protected]
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
62
02-02-02-07-01
Schemat strukturalny ZOP-110-7- część 1
02-02-02-07-02
Schemat strukturalny ZOP-110-7- część 2
02-02-02-07-03
Schemat strukturalny ZOP-110-7- część 3
02-02-02-07-04
Schemat strukturalny ZOP-110-7- część 4
02-02-02-08-01
Schemat strukturalny ZOP-110-8- część 1
02-02-02-08-02
Schemat strukturalny ZOP-110-8- część 2
02-02-02-08-03
Schemat strukturalny ZOP-110-8- część 3
02-02-02-08-04
Schemat strukturalny ZOP-110-8- część 4
02-02-02-09-01
Schemat strukturalny ZOP-110-9- część 1
02-02-02-09-02
Schemat strukturalny ZOP-110-9- część 2
02-02-02-10-01
Schemat strukturalny ZOP-110-10- część 1
02-02-02-10-02
Schemat strukturalny ZOP-110-10- część 2
02-02-03-01-00
Plan rozmieszczenia układów ochrony przepięciowej sterowania rozdzielnią 110kV
02-03 - Sterowanie blokami
02-03-01-01-00
Schemat blokowy ochrony przepięciowej systemu sterowania blokiem 1
02-03-01-02-00
Schemat blokowy ochrony przepięciowej systemu sterowania blokiem 2
02-03-01-03-00
Schemat blokowy ochrony przepięciowej systemu sterowania blokiem 3
02-03-01-04-00
Schemat blokowy ochrony przepięciowej systemu sterowania blokiem 4
02-03-01-05-00
Schemat blokowy ochrony przepięciowej systemu sterowania transformatora rozruchowego
02-03-02-01-01
Schemat strukturalny ZOP-B-1- część 1
02-03-02-01-02
Schemat strukturalny ZOP-B-1- część 2
02-03-02-02-01
Schemat strukturalny ZOP-B-2- część 1
02-03-02-02-02
Schemat strukturalny ZOP-B-2- część 2
02-03-02-03-00
Schemat strukturalny ZOP-B-3
02-03-02-04-01
Schemat strukturalny ZOP-B-4
02-03-02-05-01
Schemat strukturalny ZOP-B-5- część 1
02-03-02-05-02
Schemat strukturalny ZOP-B-5- część 2
02-03-02-06-01
Schemat strukturalny ZOP-B-6- część 1
02-03-02-06-02
Schemat strukturalny ZOP-B-6- część 2
02-03-02-06-03
Schemat strukturalny ZOP-B-6- część 3
02-03-02-06-04
Schemat strukturalny ZOP-B-6- część 4
02-03-02-07-00
Schemat strukturalny ZOP-B-7
02-03-02-08-01
Schemat strukturalny ZOP-B-8- część 1
02-03-02-08-02
Schemat strukturalny ZOP-B-8- część 2
02-03-03-01-00
Plan rozmieszczenia układów ochrony systemu sterowania blokami- przekrój zapora
02-03-03-02-00
Plan rozmieszczenia układów ochrony systemu sterowania blokami- transformatory blokowe
02-03-03-03-00
Plan rozmieszczenia układów ochrony systemu sterowania blokami
02-04 - System rozproszony
02-04-01-01-00
Schemat blokowy ochrony przepięciowej systemu rozproszonego
02-04-02-01-00
Schemat strukturalny LOP-R-1 ster. KAO911
02-04-02-02-A1
Schemat strukturalny ZOP-R-2 ster. KAO912.2- część 1
02-04-02-02-A2
Schemat strukturalny ZOP-R-2 ster. KAO912.2- część 2
02-04-02-02-B1
Schemat strukturalny ZOP-R-2 ster. KAO922.2- część 1
02-04-02-02-B2
Schemat strukturalny ZOP-R-2 ster. KAO922.2- część 2
02-04-02-03-A1
Schemat strukturalny ZOP-R-3 ster. KAO912.1- część 1
02-04-02-03-A2
Schemat strukturalny ZOP-R-3 ster. KAO912.1- część 2
02-04-02-03-A3
Schemat strukturalny ZOP-R-3 ster. KAO912.1- część 3
02-04-02-03-B1
Schemat strukturalny ZOP-R-3 ster. KAO922.1- część 1
02-04-02-03-B2
Schemat strukturalny ZOP-R-3 ster. KAO922.1- część 2
02-04-02-03-B3
Schemat strukturalny ZOP-R-3 ster. KAO922.1- część 3
02-04-02-04-00
Schemat strukturalny LOP-R-4 ster. KAO913
02-04-02-05-00
Schemat strukturalny ZOP-R-5 ster. KAO913
02-04-02-06-01
Schemat strukturalny Z(L)OP-R-6 ster. KAO924- część 1
02-04-02-06-02
Schemat strukturalny Z(L)OP-R-6 ster. KAO924- część 2
02-04-02-06-03
Schemat strukturalny Z(L)OP-R-6 ster. KAO924- część 3
02-04-02-07-A0
Schemat strukturalny ZOP-R-7- budka przelewowa 1
02-04-02-07-B0
Schemat strukturalny ZOP-R-7- budka przelewowa 2
02-04-02-07-C0
Schemat strukturalny ZOP-R-7- budka przelewowa 3
02-04-03-01-01
Plan rozmieszczenia układów ochrony przepięciowej systemu rozproszonego- część 1
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
e-mail: [email protected]
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
63
02-04-03-01-02
Plan rozmieszczenia układów ochrony przepięciowej systemu rozproszonego- część 2
02-05 - System telewizji przemysłowej
02-05-01-01-00
Schemat blokowy ochrony przepięciowej systemu telewizji przemysłowej
02-05-02-01-00
Schemat strukturalny ZOP-TV-1
02-05-02-03-00
Schemat strukturalny ZOP-TV-3
02-05-02-04-00
Schemat strukturalny ZOP-TV-4
02-05-02-05-01
Schemat strukturalny ZOP-TV-5 część 1
02-05-02-05-02
Schemat strukturalny ZOP-TV-5 część 2
02-05-02-06-00
Schemat strukturalny ZOP-TV-6
02-05-02-07-00
Schemat strukturalny ZOP-TV-7
02-05-02-08-00
Schemat strukturalny ZOP-TV-8
02-05-02-09-00
Schemat strukturalny ZOP-TV-9
02-05-02-10-00
Schemat strukturalny ZOP-TV-10
02-05-02-11-00
Schemat strukturalny ZOP-TV-11
02-05-02-12-00
Schemat strukturalny LOP-TV-12
02-05-03-01-00
Plan rozmieszczenia układów ochrony przepięciowej systemu telewizji przemysłowej
02-05-03-02-00
Plan rozmieszczenia układów ochrony przepięciowej systemu telewizji przemysłowej- poziom turbinowy 361,00
02-05-03-03-00
Plan rozmieszczenia układów ochrony przepięciowej systemu telewizji przemysłowej- poziom generatorowy 366,75
02-06 - System alarmowy
02-06-01-01-00
Schemat blokowy ochrony przepięciowej systemu alarmowego
02-06-02-01-00
Schemat strukturalny ZOP-SS-1
02-06-02-02-00
Schemat strukturalny ZOP-SS-2
02-06-02-03-00
Schemat strukturalny ZOP-SS-3
02-06-02-04-00
Schemat strukturalny ZOP-SS-4
02-06-02-05-00
Schemat strukturalny ZOP-SS-5
02-06-02-06-00
Schemat strukturalny ZOP-SS-6
02-06-02-07-00
Schemat strukturalny ZOP-SS-7
02-06-02-08-00
Schemat strukturalny ZOP-SS-8
02-06-02-09-01
Schemat strukturalny ZOP-SS-9- część 1
02-06-02-09-02
Schemat strukturalny LOP-SS-9- część 2
02-06-03-01-00
Plan rozmieszczenia układów ochrony przepięciowej systemu SSWiN
02-06-03-02-00
Plan rozmieszczenia układów ochrony przepięciowej systemu SSWiN- poziom generatorowy 361,00
02-06-03-03-00
Plan rozmieszczenia układów ochrony przepięciowej systemu SSWiN- poziom generatorowy 366,75
02-07 - System telefoniczny
02-07-01-01-00
Schemat blokowy ochrony przepięciowej systemu telefonicznego
02-07-02-01-01
Schemat strukturalny ZOP-T-1 – cz.1
02-07-02-01-02
Schemat strukturalny ZOP-T-1 – cz.2
02-07-02-02-01
Schemat strukturalny ZOP-T-2 – cz.1
02-07-02-02-02
Schemat strukturalny ZOP-T-2 – cz.2
02-07-02-03-00
Schemat strukturalny ZOP-T-3
02-07-02-04-00
Schemat strukturalny ZOP-T-4
02-07-02-05-00
Schemat strukturalny ZOP-T-5
02-07-02-06-00
Schemat strukturalny ZOP-T-6
02-07-02-07-00
Schemat strukturalny ZOP-T-7
02-07-02-08-00
Schemat strukturalny ZOP-T-8
02-07-03-01-00
Plan rozmieszczenia układów ochrony przepięciowej systemu telefonicznego
02-07-03-02-00
Plan rozmieszczenia układów ochrony przepięciowej systemu telefonicznego- poziom generatorowy 366,75
02-08 - Systemy w.cz.
02-08-01-01-00
Schemat blokowy ochrony przepięciowej systemu telewizji naziemnej i satelitarnej
02-08-01-02-00
Schemat blokowy ochrony przepięciowej systemu energetycznej łączności radiowej
02-08-01-03-00
Schemat blokowy ochrony przepięciowej systemu GPS SOWE i serwera czasu
02-08-01-04-00
Schemat blokowy ochrony przepięciowej systemu łączności radiowej ochrona
02-08-01-05-00
Schemat blokowy ochrony przepięciowej systemu załączania syren
02-08-03-01-00
Plan rozmieszczenia układów ochrony przepięciowej systemów w.cz
02-09 - Systemy pomiarowe
02-09-01-01-00
Schemat blokowy ochrony przepięciowej systemu IMGW.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
e-mail: [email protected]
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
64
02-09-01-02-00
Schemat blokowy ochrony przepięciowej kontaktronowego systemu pomiaru poziomu wody
02-09-03-01-00
Plan rozmieszczenia układów ochrony przepięciowej systemów pomiarowych
02-10- Remont ASTKZ
KZ07
02-10-01-00-01
Schematy zasilania szafy KZ07-obwody główne
02-10-01-00-11
Przegląd sterownika
02-10-01-00-12
Przegląd karty sterownika
02-10-01-00-13
Przegląd karty sterownika
02-10-01-00-14
Przegląd karty sterownika
02-10-01-01-01
1x8 digital inputs 24VDC
02-10-01-02-01
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-01-02-02
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-01-02-03
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-01-02-04
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-01-02-05
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-01-02-06
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-01-02-07
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-01-05-00
szafa KZ07-zabudowa przód
KZ04L18
02-10-02-00-01
Schematy zasilania szafy KZ04L18-obwody główne
02-10-02-00-11
Przegląd sterownika
02-10-02-00-12
Przegląd karty sterownika
02-10-02-00-13
Przegląd karty sterownika
02-10-02-00-14
Przegląd karty sterownika
02-10-02-00-15
Przegląd karty sterownika
02-10-02-00-16
Przegląd karty sterownika
02-10-02-01-01
1x8 digital inputs 24VDC
02-10-02-02-01
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-02-02-02
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-02-02-03
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-02-02-04
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-02-02-05
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-02-02-06
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-02-02-07
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-02-02-08
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-02-02-09
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-02-02-10
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-02-02-11
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-02-02-12
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-02-02-13
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-02-05-00
szafa KZ04L18 -zabudowa przód
KZ04L20
02-10-03-00-01
Schematy zasilania szafy KZ04L20-obwody główne
02-10-03-00-11
Przegląd sterownika
02-10-03-00-12
Przegląd karty sterownika
02-10-03-00-13
Przegląd karty sterownika
02-10-03-00-14
Przegląd karty sterownika
02-10-03-01-01
1x8 digital inputs 24VDC
02-10-03-02-01
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-03-02-02
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-03-02-03
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-03-02-04
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-03-02-05
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-03-02-06
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-03-05-00
Szafa KZ04L20 -zabudowa przód
KZ04P27
02-10-04-00-01
Schematy zasilania szafy KZ04P27-obwody główne
02-10-04-00-11
Przegląd sterownika
02-10-04-00-12
Przegląd karty sterownika
02-10-04-00-13
Przegląd karty sterownika
02-10-04-00-14
Przegląd karty sterownika
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 01/01/2011
WYKONAWCA:
RST
Sp.j.
M. Zielenkiewicz A. Wojtkowski W. Nietupski
Centrum Ochrony przed
Przepięciami i Zakłóceniami
Elektromagnetycznymi
w Białymstoku
15-569 BIAŁYSTOK
ul. Myśliwska 2
tel.: 085 741 08 40
fax: 085 741 09 69
e-mail: [email protected]
Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami
zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina
OBIEKT:
Elektrownia Wodna Solina
38-612 Solina
Strona:
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Energia Odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59a
00-876 Warszawa
02-10-04-00-15
Przegląd karty sterownika
02-10-04-01-01
1x8 digital inputs 24VDC
02-10-04-02-01
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-04-02-02
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-04-02-03
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-04-02-04
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-04-02-05
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-04-02-06
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-04-02-07
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-04-02-08
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-04-02-09
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-04-02-10
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-04-02-11
2x2 analog inputs 4-20mA
02-10-04-05-00
Szafa KZ04P27 -zabudowa przód
03-01- Instalacja odgromowa
03-01-00-00-00
Instalacja odgromowa – rzut zapory
03-01-01-00-00
Instalacja odgromowa – przekrój zapory
03-02-00-00-00
Instalacja odgromowa – rzut budynku
04-01- Detekcja wyładowań atnmosferycznych
04-01-01-00-00
Schemat blokowy systemu detekcji wyładowań atmosferycznych
04-01-02-00-00
Schemat rozmieszczenia elementów systemu detekcji wyładowań atmosferycznych
65

Podobne dokumenty