adowarka e-500

Komentarze

Transkrypt

adowarka e-500
1
ooddzziinnaa
gg
lne
zenie
idua
m
zpiec
indywana³owe
zabe egrzanie
k
z
r
p
iem cztero
przed ³adowan
wanie
³ado
i prze
Auto
Stop
Alarm
acja
kowy
tyfik
dŸwie
iden
Auto
£ADOWARKA E-500
1-4
ory
akumulat
Przeznaczona do ³adowania od 1 do 4 szt. akumulatorów Ni-MH typu AA/AAA.
Inteligentna kontrola ³adowania - indywidualne czterokana³owe ³adowanie monitorowane przy pomocy
wyœwietlacza LCD, selektywnie pokazuj¹cego stan na³adowania akumulatorów.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem i prze³adowaniem oraz mikroprocesorowy system kontroli pracy gwarantuj¹ poprawne dzia³anie ³adowarki
Funkcja AUTO-STOP - po zakoñczeniu procesu ³adowania prze³¹cza urz¹dzenie na ³adowanie
podtrzymuj¹ce, utrzymuj¹ce akumulatory w ci¹g³ej gotowoœci do pracy.
Alarm dŸwiêkowy - informuje o zakoñczeniu procesu ³adowania
Autoidentyfikacja akumulatorów pierwotnych i uszkodzonych
Sposoby ³adowania - za pomoc¹ zasilacza AC, przewodu USB
oraz zasilacza samochodowego
www.ever.com.pl
£ADOWARKA E-500
DANE TECHNICZNE
DC 12V
0.9A (zasilacz AC)
DC 12V
0.9A (zasilacz samochodowy)
DC 5V
0.5A (USB)
AA: 1.2V x 2
1600mAh
AA: 1.2V x 4
800mAh
AAA: 1.2V x 2
800mAh
USB: AA: 1.2V x 2
1000mAh
AA: 1.2V x 4
500mAh
AAA: 1.2V x 2
500mAh
125 / 90 / 50 mm
NAPIÊCIE WEJŒCIOWE
NAPIÊCIE WYJŒCIOWE
WYMIARY - (d³/szer/g³)
MASA
0,706 kg
PARAMETRY £ADOWANIA
AC 230V
6V
NAPIÊCIE WEJŒCIOWE (V)
NAPIÊCIE WYJŒCIOWE (V)
PR¥D £ADOWANIA (mA)
PR¥D £ADOWANIA PODTRZYMUJ¥CEGO (mA)
AA: 1600 / AAA: 800
AA: 80 / AAA: 40
TABELA CZASÓW £ADOWANIA
RODZAJ AKUMULATORA
POJEMNOή
AKUMULATORA (mAh)
CZAS £ADOWANIA (min.)
2 AKUMULATORY
4 AKUMULATORY
AAA
AA
AA
800 mAh
1800 mAh
2100 mAh
~60 min.
~69 min.
~81 min.
~120 min.
~138 min.
~162 min.
AA
AA
2300 mAh
2500 mAh
~90 min.
~123 min.
~180 min.
~243 min.
W ZESTAWIE:
-
£adowarka EVER E-500
Zasilacz AC
Zasilacz USB
Zasilacz samochodowy
Instrukcja obs³ugi urz¹dzenia
USB
acz
l
i
s
a
z
B
e US
z³¹cz
acz
zasil hodowy
c
samo
acz A
zasil
Dla bezpieczeñstwa i optymalnej wydajnoœci nale¿y u¿ywaæ ³adowarkê EVER
wraz z akumulatorami Ni-MH EVER.
EVER Sp. z o.o., ul. Grudziñskiego 30, 62-020 Swarzêdz,
tel. 061 6500 400, Fax 061 6510 927, e-mail: [email protected]
C