Więcej informacji

Komentarze

Transkrypt

Więcej informacji
PROGRAM GRUNDTVIG w programie „Uczenie się przez całe życie”
(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007 - 2013
Program Grundtvig dotyczy szeroko rozumianej edukacji ogólnej (niezawodowej) osób
dorosłych i wspiera współpracę na poziomie europejskim w tym obszarze. Skierowany jest
do różnego typu organizacji zajmujących się ogólną edukacją dorosłych - ich słuchaczy
i pracowników. Promuje przede wszystkim współpracę w zakresie edukacji tych osób
dorosłych, które są z grup wymagających szczególnego wsparcia, takich jak: osoby
niepełnosprawne, osoby starsze, mniejszości narodowe i etniczne, osoby o niskich
kwalifikacjach, a także zamieszkujące tereny o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej
dla dorosłych.
Osoba dorosła w rozumieniu programu Grundtvig to każda osoba, która zakończyła już
edukację formalną w szkole i ew. ukończyła studia wyższe, niezależnie od tego, czy
otrzymała czy nie świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły. Działania programu Grundtvig
mogą dotyczyć również młodych osób dorosłych, które jeszcze się uczą w szkołach lub
studiują, o ile działania te dotyczą oferty edukacyjnej dla dorosłych a nie programu nauczania
w szkole czy uczelni (np. wieczorowe kursy językowe, komputerowe; zajęcia dotyczące
rozwoju osobistego, edukacji międzypokoleniowej, edukacji międzykulturowej, itd.).
W programie Grundtvig od roku 2009 występuje 10 akcji podzielonych na 2 zasadnicze
typy działań:
- tzw. akcje zdecentralizowane obsługiwane przez Narodowe Agencje w poszczególnych
krajach.
- tzw. akcje scentralizowane obsługiwane przez Agencję Wykonawczą w Brukseli.
AKCJE ZDECENTRALIZOWANE
(od roku 2009 liczba akcji zwiększona z dotychczasowych trzech do siedmiu)
Akcje zarządzane i obsługiwane na szczeblu krajowym przez Narodowe Agencje: trzy
pierwsze mają charakter projektów lub warsztatów realizowanych przez organizacje
i nastawione są na aktywne zaangażowanie dorosłych słuchaczy, w tym w wyjazdy
zagraniczne, natomiast cztery następne dotyczą zagranicznych wyjazdów edukacyjnych kadry
edukacyjnej dorosłych.
Projekty i warsztaty Grundtviga
1. PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA
2. PROJEKTY WOLONTARIATU SENIORÓW
3. WARSZTATY GRUNDTVIGA
Mobilności kadry Grundtviga
4. KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY DLA EDUKACJI
DOROSŁYCH
5. WIZYTY I WYMIANA KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH
6. ASYSTENTURY GRUNDTVIGA
7. WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE GRUNDTVIGA
AKCJE SCENTRALIZOWANE
Akcje zarządzane przez Agencję Wykonawczą w Brukseli (Executive Agency) działającą
przy Komisji Europejskiej.
8. PROJEKTY WIELOSTRONNE - Multilateral Projects
9. SIECI GRUNDTVIGA - Grundtvig Networks
10. DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE - Accompanying Measures
Kto może korzystać z programu:
•
•
•
•
•
•
•
•
dorośli słuchacze (osoby dorosłe uczące się) za pośrednictwem organizacji
prowadzących edukację dorosłych;
organizacje oferujące możliwości edukacji dorosłych oraz kadra tych organizacji;
organizacje non-profit, organizacje wolontariackie i pozarządowe (NGOs) prowadzące
edukację dorosłych;
placówki zajmujące się kształceniem lub doskonaleniem kadry edukacji dorosłych;
podmioty świadczące usługi doradztwa zawodowego i poradnictwa oraz usługi
informacyjne dotyczące dowolnych aspektów edukacji dorosłych;
osoby i podmioty odpowiedzialne za systemy i strategie dotyczące dowolnych
aspektów edukacji dorosłych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
stowarzyszenia i przedstawiciele osób związanych z edukacją dorosłych, w tym
stowarzyszenia osób uczących się i nauczycieli/edukatorów dorosłych;
ośrodki badawcze, szkoły wyższe, przedsiębiorstwa i inne podmioty zajmujące się
kwestiami edukacji dorosłych.
Prosimy również o zapoznanie się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
(szczególnie pyt. nr 1 i 2).
Główne cele programu Grundtvig:
•
•
odpowiadanie na wyzwania edukacyjne związane ze starzeniem się populacji
w Europie
pomoc w zapewnianiu osobom dorosłym ścieżek poprawy ich wiedzy i kompetencji
Cele operacyjne programu Grundtvig:
•
•
•
•
poprawa pod względem jakościowym i ilościowym oraz pod względem dostępności
ogólnoeuropejskiej mobilności osób biorących udział w edukacji dorosłych, tak by
wesprzeć mobilność co najmniej 7000 tych osób rocznie do końca 2013 r.
poprawa pod względem jakościowym i ilościowym współpracy pomiędzy
organizacjami zajmującymi się edukacją dorosłych w Europie
zapewnienie alternatywnych możliwości dostępu do edukacji dorosłych osobom
z grup wymagających szczególnego wsparcia oraz z defaworyzowanych grup
społecznych, w szczególności osobom starszym oraz osobom, które zaniechały
kształcenia bez osiągnięcia podstawowych kwalifikacji
ułatwienie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie edukacji dorosłych, a także
ich transferu, w tym z kraju uczestniczącego do innych krajów
•
•
wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK (technologie informacyjnokomunikacyjne) treści, usług, metodologii nauczania oraz praktyk w zakresie uczenia
się przez całe życie
poprawa metod dydaktycznych oraz zarządzania organizacjami edukacji dorosłych.
Kraje uprawnione w programie:
27 krajów UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,
Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska,
Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo
oraz: Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Turcja
W latach następnych pula krajów uprawnionych może się rozszerzyć o kraje bałkańskie
i Szwajcarię - trwają ustalenia.
Budżet akcji zdecentralizowanych programu Grundtvig w Polsce:
rok 2009 - spodziewamy się budżetu w wysokości ok. 2 271 000 euro
rok 2008 - budżet zakontraktowany: 1 513 000 euro
rok 2007 - budżet zakontraktowany: 1 297 146 euro
Kontakt:
Adresy i telefony:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie"
Program GRUNDTVIG
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
022 46-31-000; 022 46-31-321 [email protected]

Podobne dokumenty