Droga - perspektywa zbieżna

Komentarze

Transkrypt

Droga - perspektywa zbieżna
Scenariusz opracowała
Anna Łaskarzewska
nauczycielka informatyki i techniki
w Szkole Podstawowej Nr 23
w Warszawie
Scenariusz lekcji informatyki połączonej z techniką - wychowaniem
komunikacyjnym i elementami plastyki
Temat zajęć przeznaczony jest dla uczniów klas czwartych szkoły podstawowej. Może
być również wykorzystany na zajęciach w klasach V i VI.
Do scenariusza dołączona jest prezentacja PowerPoint /pod tym samym tytułem, którą
można wykorzystać do przybliżenia dzieciom pojęć związanych z drogą (np. droga,
ruch drogowy, skrzyżowania, elementy drogi, rodzaje dróg) i sposobem
przedstawiania przestrzeni na płaszczyźnie – perspektywa zbieżna.
Temat: DROGA – PERSPEKTYWA ZBIEŻNA
Czas trwania zajęć – 3 lub 4 godz. lekcyjne (w zależności od szybkości pracy uczniów
w danej grupie.
Cele ogólne:
1. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów.
2. Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Paint oraz korzystanie z niego
przy projektowaniu drogi w perspektywie zbieżnej na lekcjach informatyki
(techniki) przy realizacji treści z wychowania komunikacyjnego.
Cele pozostałe:
1. Poznanie pojęć związanych z drogą: droga, ruch drogowy, rodzaje dróg,
podział dróg, elementy drogi, skrzyżowania.
2. Poznanie pojęć: perspektywa, perspektywa zbieżna.
3. Poznanie programu do tworzenia prezentacji – PowerPoint /wybrane funkcje –
otworzenie prezentacji, pokaz prezentacji, zakończenie pracy z programem/.
4. Ćwiczenie umiejętności samodzielnego poruszania się w środowisku
programu/.
5. Doskonalenie umiejętności pracy z programem Paint.
6. Doskonalenie umiejętności pracy z komputerem i systemem operacyjnym
(utworzenie folder, utworzenie pliku, zapamiętanie pliku w określonym miejscu
na dysku, otworzenie pliku i dokonanie w nim zmian i ich zapamiętanie,
drukowanie pliku).
7. Pobudzenie zmysłowej percepcji ucznia.
Osiągnięcia ucznia:
• Potrafi uruchomić prezentację oraz korzystać z wybranych jej funkcji.
• Zna pojęcia: droga, ruch drogowy, skrzyżowanie.
• Potrafi wymienić elementy drogi w mieście i poza miastem.
• Wie, że są różne rodzaje dróg, z których korzystają uczestnicy ruchu
drogowego.
• Rozumie pojęcia: perspektywa, perspektywa zbieżna.
• Potrafi wykonać prosty rysunek zgodnie z zasadami perspektywy zbieżnej,
umieszczając na nim określone elementy drogi.
Metody i formy pracy:
pogadanka, prezentacja – pokaz, ćwiczenia praktyczne, praca z programami
PowerPoint i Point, praca indywidualna lub w zespołach dwuosobowych
Środki dydaktyczne:
Zestaw komputerowy, oprogramowanie, prezentacja „Droga – perspektywa zbieżna”,
kodeks ruchu drogowego, podręcznik dla klas czwartych do wychowania
komunikacyjnego, np. „Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa.”.
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Wprowadzenie: W klasie IV przygotowujecie się do egzaminu na kartę
rowerową w ramach wychowania komunikacyjnego. Na zajęciach najbliższych
poznacie podstawowe pojęcia związane z drogą oraz spróbujecie narysować
fragment drogi w perspektywie zbieżnej z dowolnymi jej elementami, przy
użyciu programu Point. Do przybliżenia tematu użyjemy prezentacji „Droga perspektywa zbieżna” wykonanej w programie PowerPoint.
2. Uczniowie włączają komputery, zwracając uwagę na kolejność włączania
urządzeń zestawu. Przez sieć lokalną kopiują sobie z komputera nauczyciela
prezentację „Droga - perspektywa zbieżna” (ścieżka:
otoczenie sieciowe\nauczyciel\dokumenty\prezentacje\droga)
Kopiowanie: zaznaczyć plik – kopiuj; w swoim komputerze otworzyć folder
pulpit i wybrać polecenie wklej.
3. Na jednym z komputerów nauczyciel demonstruje uczniom jak obsługiwać
prezentację: uruchomienie prezentacji – wybór polecenia pokaz slajdów,
przejście do kolejnych slajdów, powrót do poprzedniego slajdu, zakończenie
pokazu, zakończenie pracy z programem PowerPoint.
4. Uczniowie uruchamiają prezentację w swoich komputerach, klękając w jej
ikonę 2x lewym przyciskiem myszy.
5. Pogadanka z dyskusją na temat dróg (Co to jest droga? Jakie drogi uczniowie
znają? Kto korzysta z dróg? W jaki sposób drogi łączą się ze sobą?)
6. Uczniowie wyświetlają kolejne slajdy prezentacji związane z drogą. Nauczyciel
w tym samym czasie omawia te slajdy, zwracając uwagę na pojęcia: droga,
ruch drogowy, uczestnik ruchu drogowego, skrzyżowanie. Dokonuje podziału
dróg ze względu na nawierzchnię, nasilenie ruchu drogowego, przeznaczenie,
kierunek, kierunek którym odbywa się ruch pojazdów, szybkość jazdy i inne
drogi oraz omawia połączenia dróg – typowe skrzyżowania.
7. Rozmowa na temat – „Z jakich elementów składa się droga? Które jej elementy
są konieczne, żeby móc mówić o drodze, a które nie?
8. Nauczyciel omawia elementy drogi w mieście i elementy drogi poza miastem,
zwracając uwagę na pojęcia: jezdnia, pas ruchu, chodnik, pobocze.
9. Podsumowanie pojęć związanych z drogą – uczniowie rozwiązują krzyżówkę z
wykorzystaniem powyższych pojęć /załącznik do scenariusza/.
10. Pogadanka na temat: W jaki sposób można pokazać przestrzeń na płaskiej
kartce (płaszczyźnie)? – korelacja z techniką i plastyką.
Pogadankę kończy nauczyciel podsumowaniem: Jednym ze sposobów
przedstawiania przestrzeni na płaszczyźnie jest perspektywa zbieżna.
Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na pojęcia: perspektywa, perspektywa
zbieżna. Następnie omawia zasady sporządzania rysunku w perspektywie
zbieżnej i kolejne etapy rysowania drogi w tej perspektywie (może
zademonstrować przykładowe dwie lub trzy prace, wykonane na technice,
informatyce lub plastyce przez uczniów z poprzedniego roku).
11. Nauczyciel prosi uczniów jeszcze raz o obejrzenie slajdu – Kolejne etapy
rysowania drogi w perspektywie zbieżnej. Prosi o pytania, jeśli dzieci czegoś
nie rozumieją.
12. Uczniowie zamykają prezentację i program PowerPoint.
13. Nauczyciel prosi uczniów o uruchomienie programu POINT i zaprojektowanie
fragmentu drogi z dowolnie wybranymi jej elementami przy użyciu poznanych
wcześniej narzędzi i funkcji programu oraz informuje zasadach oceny prac:
poprawność, estetyka, dokładność (wykorzystanie lupy, siatki w dopracowaniu
szczegółów rysunku), stopień trudności, wykorzystanie w pracy narzędzi
(kopiowanie, przenoszenie, przerzucanie, obracanie elementów, zmiana
wymiarów obiektu).
14. Uczniowie samodzielnie lub w grupach dwuosobowych (gdy grupa liczy więcej
osób niż ilość komputerów w pracowni) wykonują projekt drogi w
perspektywie zbieżnej – ok. 90 - 135 minut.
Zapisują swoje prace (pliki) pod nazwą droga.bmp w określonym folderze na
dysku.
Nauczyciel obserwuje pracę uczniów, służy radą i pomocą tym, którzy mają
trudności. Dogląda poprawności wykonania zadania
Uwaga:
Prezentację można wykorzystać do realizacji takiego samego lub podobnego tematu na
lekcji wychowania technicznego lub plastyki zarówno w klasach czwartych, jak i
piątych czy szóstych.

Podobne dokumenty