sp w cedyni - Strona główna

Komentarze

Transkrypt

sp w cedyni - Strona główna
Załącznik nr 4 do opisu z wykonania budżetu
Gminy Cedynia za 2010 r.
OPIS Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 ROK
- SP W CEDYNI
- SP W PIASKU
- GIMNAZJUM W CEDYNI
- ZAS W CEDYNI
DOCHODY
80101- SZKOŁY PODSTAWOWE
0690- wpływy z różnych opłat
0750- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych
0830- wpływy z usług
0920- pozostałe odsetki
0960- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
0970- wpływy z różnych dochodów
80,00
2009,96
6733,64
426,89
200,00
3998,83
Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 13 449,32 zł co stanowi
99,39% planu. Uzyskane dochody pochodzą m.in. z opłat za wydanie
duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, kapitalizacji odsetek od środków
znajdujących się na rachunku bankowym, pobranego wynagrodzenia należnego
płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
potrąconego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, z rozliczenia
projektu POMERANIA z roku ubiegłego tj. projektu P-0122-09 i P-0123-09, z
opłat za przygotowanie lokali wyborczych, wpływy z najmu pomieszczeń
szkolnych i stołówki. Otrzymano również darowiznę od Banku Spółdzielczego
na dofinansowanie zakupu sztandaru do Szkoły Podstawowej w Piasku.
80104 – PRZEDSZKOLA
0830- wpływy z usług 78 400,00
0920-pozostałe odsetki
106,95
Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 78 506,95 zł co stanowi
99,85%planu .Są to dochody otrzymane z wpłat uzyskanych za świadczenie
usług
wychowawczo-dydaktycznych
i
opiekuńczych
w
zakresie
przekraczającym realizacje podstawy programowej oraz odsetki od
nieterminowego uiszczania należności.
1
80110 - GIMNAZJA
0690- wpływy z różnych opłat
0920-pozostałe odsetki
0923-pozostałe odsetki-projekt
0964-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej-projekt
0970-wpływy z różnych dochodów
125,00
277,48
21,44
200,00
286,44
Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 910,36 zł co stanowi 95,63%
planu. Są to głównie wpłaty uzyskane z tytułu wydania duplikatów legitymacji i
świadectw szkolnych, kapitalizacji odsetek od środków znajdujących się na
rachunku bankowym gimnazjum i rachunku bankowym związanym z realizacja
projektu w ramach programu ENGLISH TEACHING - SMALL GRANTS
2010. Dochody pochodzą również z pobranego wynagrodzenia należnego
płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
potrąconego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego a także z
otrzymanej darowizny od Rady Rodziców stanowiącej częściowy wkład w
realizację projektu w ramach programu ENGLISH TEACHING - SMALL
GRANTS 2010.
80114- ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ
SZKÓŁ
0920-pozostałe odsetki
0970-wpływy z różnych dochodów
Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 1435,57 zł co stanowi 88,83%
plan. Wynikają głównie z kapitalizacji odsetek środków znajdujących się na
rachunku bankowym i wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.
2
BUDŻET OŚWIATY
Wykonanie budżetu szkół wyniosło:
dział 801 - 4 920 396,38 zł
dział 854 - 301 542,81 zł
dział 926 13 586,24 zł
co stanowi 97,82 % planowanego budżetu
801- OŚWIATA I WYCHOWANIE
Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło
97,98% planowanego budżetu.
4 920 396,38 zł co stanowi
W ramach tego działu mieszczą sie wydatki przeznaczone na realizacje zadań
określonych w rozdziałach poniżej wymienionych:
a) rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - wykonanie budżetu
stanowi kwotę 2 361 627,41 zł co daje 97,88 % wykonania
planowanego budżetu w tym rozdziale.
Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia
wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi, które stanowią
77,23% planowanego budżetu w tym rozdziale. Wypłacono odprawę
emerytalną dla jednego nauczyciele i siedem nagród jubileuszowych w
tym 6 nagród dla nauczycieli i jedna dla pracownika obsługi.
W ramach tego rozdziału poniesiono koszty na zakup węgla do szkoły
podstawowej w Cedyni i Piasku. Realizowano wydatki związane z
funkcjonowaniem i utrzymaniem czystości budynku tj. woda, ścieki,
zakup środków czystości, paliwa do kosiarki oraz materiałów
gospodarczych i remontowych. Wykonano remont instalacji odgromowej,
schodów wiodących do budynku szkolnego w Cedyni oraz naprawiono
sieć kanalizacji deszczowej. W wyniku długotrwałej eksploatacji i
spowodowanego tym zużycia starej pompy niezbędny okazał się wydatek
poniesiony na zakup nowej pompy do pieca w kotłowni szkolnej w
Cedyni. Wymieniono zniszczone i uszkodzone przez warunki
atmosferyczne lampy wraz z oprawami wokół szkoły w Cedyni. W
związku z nadaniem imienia szkole w Piasku przeznaczono pieniądze na
zakup sztandaru z nadanym imieniem szkoły, zakupiono kostkę brukową,
którą wyłożono przed wejściem do szkoły i zrobiono nowe ogrodzenie
wokół szkoły. Zlecono wykonanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa
pożarowego, wykonano badania poziomu dźwięku, poziomu natężenia
oświetlenia i drgań o miejscowym działaniu na organizm człowieka w
szkole w Cedyni. Dokonano okresowej kontroli stanu technicznego i
przydatności do użytkowania budynków szkolnych wraz z przewodami
kominowymi oraz przeprowadzono kontrolę obejmującą ocenę
3
efektywności energetycznej i doboru wielkości kotła, a także ocenę
parametrów instalacji oraz dostosowania do funkcji, jaką ma ona spełniać.
W trakcie realizacji budżetu za 2010 r. nie zabrakło pieniędzy na zakup
materiałów, artykułów biurowych, druków szkolnych, tonerów, tuszy,
czasopism, publikacji oraz innych materiałów niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania szkoły.
Realizowano szkolenia pracowników w zakresie potrzebnym do
wykonywania zawodu. Szkoła Podstawowa w Cedyni uczestniczyła w
projekcie RADOSNA SZKOŁA, w ramach którego otrzymała
dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych.
Zrealizowano odpis na ZFŚS zgodnie z ustawą.
b) rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH – wykonanie w tym rozdziale wyniosło
183 848,14 zł tj. 98,16 % planowanego budżetu w tym rozdziale
Najpoważniejszą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią
wynagrodzenia nauczycieli + pochodne, które stanowią 88,49%
planowanego budżetu w tym rozdziale. Wypłacono jedną nagrodę
jubileuszową dla nauczyciele.
Zrealizowano odpis na ZFŚS zgodnie z ustawą.
c) rozdział 80104- PRZEDSZKOLA wykonanie w tym rozdziale
wyniosło 193 859,22 zł tj. 98,96 % planowanego budżetu w tym
rozdziale.
Najpoważniejszą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią
wynagrodzenia nauczycieli + pochodne, które stanowią 85,59%
planowanego budżetu w tym rozdziale.
Zakupiono dwa grzejniki do pomieszczeń socjalnych przedszkola.
Zakupiono klocki i zabawki (wózki, warsztaty stolarskie) oraz pojemniki
drewniane, które służą jako uzupełnienie indywidualnych szafek dla
dzieci. Naprawiono huśtawki znajdujące się na placu zabaw poprzez
zamontowanie nowych palisad co było niezbędne dla zapewnienia
bezpieczeństwa dzieci.
Zrealizowano odpisy na ZFŚS zgodnie z ustawą.
d) rozdział 80110 – GIMNAZJA-wykonanie budżetu stanowi kwotę
1 525 363,98 zł tj. 99,07 % planowanego budżetu w tym rozdziale.
Najpoważniejszą grupę wydatków w tym rozdziale stanowią
wynagrodzenia nauczycieli + pochodne, które stanowią 78,21%
planowanego budżetu w tym rozdziale. Wypłacono nagrodę jubileuszową
dla pracownika obsługi.
W ramach tego rozdziału poniesiono koszty na zakup węgla. Realizowano
wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem czystości budynku
4
tj. woda, ścieki, energia, zakup środków czystości, paliwa do kosiarki
oraz materiałów gospodarczych i remontowych. Wykonano remont
instalacji odgromowej, schodów wiodących do budynku w którym mieści
się gimnazjum. Zlecono wykonanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa
pożarowego, wykonano badania poziomu dźwięku, poziomu natężenia
oświetlenia i drgań o miejscowym działaniu na organizm człowieka.
Dokonano okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności do
użytkowania budynków szkolnych wraz z przewodami kominowymi oraz
przeprowadzono kontrolę obejmującą ocenę efektywności energetycznej i
doboru wielkości kotła, a także ocenę parametrów instalacji oraz
dostosowania do funkcji, jaką ma ona spełniać. Wymieniono stolarkę
okienną na korytarzach szkolnych w gimnazjum co zmniejszyło efekt
utraty ciepła a także poprawiło estetykę zewnętrzną szkoły.
W trakcie realizacji budżetu za 2010 r. nie zabrakło pieniędzy na zakup
materiałów, artykułów biurowych, druków szkolnych, tonerów, tuszy,
czasopism, publikacji, tablic korkowych i informatycznych oraz innych
materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły. W
ramach akcji „ocalić od zapomnienia- Katyń 2010” zakupiono tablice
upamiętniającą a także zorganizowano wyjazd do Warszawy dla
laureatów konkursu „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy...”
Realizowano szkolenia pracowników w zakresie potrzebnym do
wykonywania zawodu.
Zrealizowano odpis na ZFŚS zgodnie z ustawą.
e) rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ- wykonanie
stanowi kwotę 296 748,11 zł co stanowi 96,87% planowanego budżetu
w tym rozdziale.
Wynagrodzenia + pochodne pracowników zatrudnionych na przewozach
szkolnych stanowią 19,01% planowanego budżetu w tym rozdziale.
Zabezpieczony został całoroczny dowóz uczniów do szkół znajdujących
się na terenie Gminy Cedynia.
Realizowano usługę polegającą na przewozie ucznia niepełnosprawnego
do specjalistycznego ośrodka w Tanowie.
Zrealizowano odpis na ZFŚS zgodnie z ustawą.
f) rozdział
–
ZESPOŁY
OBSŁUGI
EKONOMICZNO
–
ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ- wykonanie budżetu wyniosło
319 385,18 zł co stanowi 95,69% planowanego budżetu w tym
rozdziale.
Główna grupa wydatków w tym rozdziale to wynagrodzenia pracowników
+ pochodne, które stanowią 81,22% planowanego budżetu w tym
rozdziale.
5
Realizowano szkolenia dla pracowników administracji z zagadnień
niezbędnych do wykonywania pracy w księgowości, których celem było
wyjaśnienie spraw budzących wątpliwości a co ważniejsze nabywanie
nowej wiedzy niezbędnej w wykonywanej pracy. W celu dostępu do
bieżących informacji i zmian w przepisach dotyczących jednostki
dokonano prenumeraty czasopism. Zakupiono materiały niezbędne do
wykonywania pracy tj. artykuły biurowe, tusze, tonery i papier ksero. Do
przechowywania dokumentów księgowych zakupiono szafy.
Zrealizowano odpis na ZFŚS.
g) rozdział – 80146 –DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE
NAUCZYCIELI- wykonanie budżetu stanowi kwotę 13 117,42 zł co
stanowi 66,69 % planowanego budżetu w tym rozdziale.
Realizowane były warsztaty metodyczne, szkolenia rady pedagogicznej
i szkolenia indywidualne nauczycieli.
Zwroty kosztów podróży wg przedstawionych delegacji nauczycieli.
Dofinansowano jeden semestr studiów nauczyciela zatrudnionego
w Gimnazjum w kwocie 1200 zł.
Realizowano wydatki w zakresie literatury fachowej tj. czasopism
i publikacji pogłębiających wiedzę nauczycieli.
h) rozdział 80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ –wykonanie stanowi
kwotę 26 446,92 zł co stanowi 99,99% planowanego budżetu w tym
rozdziale.
Środki dotyczą odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów.
854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 301 542,81 zł co stanowi 96,52 %
planowanego budżetu w tym dziale.
W ramach tego działu mieszczą się wydatki przeznaczone na realizację zadań
określonych w rozdziałach poniżej wymienionych:
a) rozdział 85401- ŚWIETLICE SZKOLNE – wykonanie budżetu
stanowi kwotę 242 567,38 zł tj. 98,81% planowanego budżetu w tym
rozdziale.
Najwięcej środków w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę
wynagrodzeń nauczycieli + pochodne co stanowi 83,72% planowanego
budżetu w tym rozdziale.
Dokonano zakupu materiałów plastycznych i dydaktycznych
wykorzystywanych przez nauczycieli do prowadzenia zajęć
świetlicowych.
Zrealizowano ZFŚS zgodnie z ustawą.
6
b) rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW wykonanie budżetu stanowi kwotę 46 934,00 zł tj. 85,51%
planowanego budżetu w tym rozdziale.
W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:
stypendia szkolne-naukowe w kwocie
6 060,60 zł
stypendia szkolne socjalne w kwocie
32 868,90 zł
pomoc finansową na zakup podręczników w kwocie 8 004,50 zł
c) rozdział 85495- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ –wykonanie
budżetu stanowi kwotę 12 041,43 zł, tj. 99,97% planowanego budżetu
w tym rozdziale.
Główna grupa wydatków w tym rozdziale to wynagrodzenie i pochodne
pracownika administracji prowadzącego stypendia szkolne-socjalne, które
stanowią 88,82% planowanego budżetu w tym rozdziale.
Zakupiono papier ksero i tusze, które wykorzystano do prac związanych z
wydaniem decyzji na stypendia szkolne-socjalne.
Zrealizowano odpis na ZFŚS zgodnie z ustawą.
926 - KULTURA FIZYCZNA
Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 13 586,24 zł co stanowi 76,76 %
planowanego budżetu w tym dziale.
W ramach tego działu mieszczą się wydatki przeznaczone na realizację zadań
określonych w rozdziale poniżej wymienionych:
c) rozdział 92601- OBIEKTY SPORTOWE wykonanie budżetu stanowi
kwotę 13 586,24 zł tj. 76,76% planowanego budżetu w tym rozdziale.
W ramach tego rozdziału wypłacono wynagrodzenie pracownikom
nadzorującym obiekt sportowy „Boisko Orlik 2012”. Zakupiono środki
czystości, drobne materiały gospodarcze oraz siatki na bramki.
Zrealizowano odpis na ZFŚS.
7
OPIS Z WYKONANIA PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU
„ ENGLISH TEACHING - SMALL GRANTS 2010”
Rozdział 80110 – GIMNAZJA-wykonanie budżetu w ramach projektu
stanowi kwotę 8.339,11 zł tj. 99,46 % planowanego budżetu przeznaczonego
na realizacje projektu
Gimnazjum w Cedyni w roku 2010 r. zrealizowało projekt „Programu English
Teaching” finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności. Realizatorem projektu była Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Cel
programu to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz
zwiększenie zainteresowania uczeniem się i nauczaniem języka angielskiego we
wsiach i małych miastach w Polsce.
Kwota grantu wyniosła 8015 zł brutto i została przeznaczona na sfinansowanie
kosztów osobowych i rzeczowych.
Koszty osobowe zostały przeznaczone na wypłatę honorarium koordynatora
projektu i nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu.
Koszty rzeczowe są związane z wyposażeniem biblioteczki anglojęzycznej
( książki i filmy). Zakupiono również programy komputerowe do nauki języka
angielskiego, gry, plansze, tablice edukacyjne, materiały niezbędne do zajęć
teatralnych i przygotowania spektakli, laptop HP 625, zapłacono za obsługę
prowadzenia konta bankowego, materiały i artykuły biurowe. Zrealizowano
wycieczkę do kina na film „Uczeń czarnoksiężnika”
Z wkładu własnego, który wyniósł 370 zł brutto sfinansowano prowadzenie
konta bankowego, opłaty za rozmowy telefoniczne przeprowadzane w ramach
realizacji projektu oraz dofinansowano zakup laptopa w kwocie 200 zł .
Sporządził:
dnia 15.02.2011r.
8
Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania budżetu
Gminy Cedynia za 2010 r.
Cedynia, dnia 15.02.2011 r.
Wykaz zobowiązań jednostek oświatowych za 2010 r.
w dziale 801,854, 926
klasyfikacja
budżetowa
dział-rozdz.
80101
RAZEM
80103
RAZEM
80104
RAZEM
80110
RAZEM
80113
SP Cedynia
kwota zobowiązania
w tym wymagalne
§
1
2
SP Piasek
kwota zobowiązania w tym wymagalne
3
GIMNAZJUM
kwota zobowiązania w tym wymagalne
4
5
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4370
1 896,91
22 789,59
78 281,03
24 865,40
3 781,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
923,95
8 837,67
36 042,62
11 494,09
1 679,37
0,00
0,00
0,00
0,00
125,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3020
4010
4040
4110
4120
131 614,84
188,42
2 014,93
6 777,18
2 186,50
354,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59 103,32
89,20
976,92
2 459,75
923,44
149,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 521,78
356,61
3 130,41
11 053,25
3 584,08
581,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 599,14
0,00
3020
4010
4040
4110
4120
18 705,87
0,00
6
0,00
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
3020
4010
4040
4110
4120
RAZEM
Strona 1
0,00
kwota zobowiązania
ZAS
w tym wymagalne
kwota zobowiązania
7
8
11
RAZEM
w tym wymagalne
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 553,35
4 156,63
35,04
7,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 820,86
31 627,26
114 323,65
36 359,49
5 461,28
7 553,35
4 156,63
35,04
7,82
125,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 752,84
0,00
202 471,00
277,62
2 991,85
9 236,93
3 109,94
504,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 120,92
356,61
3 130,41
11 053,25
3 584,08
581,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 884,51
20 321,34
76 347,37
23 725,87
3 767,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 509,25
2 335,87
19,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 705,87
1 884,51
20 321,34
76 347,37
23 725,87
3 767,42
2 509,25
2 335,87
19,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126 046,51
0,00
4 865,08
0,00
1 368,22
4 244,10
1 504,78
231,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130 911,59
0,00
1 368,22
4 244,10
1 504,78
231,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 348,53
0,00
7 348,53
0,00
80114
3020
3030
4010
4040
4110
4120
4170
RAZEM
OGÓŁEM DZIAŁ 801:
85401
3020
4010
4040
4110
4120
RAZEM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 145,76
16 857,96
5 007,76
770,18
25,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 807,51
0,00
26 807,51
0,00
50 773,96
0,00
161 842,49
0,00
63 702,46
0,00
126 046,51
0,00
402 365,42
0,00
326,89
1 990,23
7 879,73
2 604,62
422,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52,42
253,00
1 165,89
1 206,83
68,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
178,48
972,17
4 054,84
1 242,18
201,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
557,79
3 215,40
13 100,46
5 053,63
693,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 224,06
0,00
2 747,02
0,00
6 649,20
0,00
22 620,28
0,00
13 224,06
0,00
2 747,02
0,00
6 649,20
0,00
22 620,28
0,00
4010
0,00
0,00
0,00
0,00
4110
0,00
0,00
0,00
0,00
4120
0,00
0,00
0,00
0,00
4170
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 773,96
0,00
424 985,70
0,00
OGÓŁEM DZIAŁ 854:
92601
0,00
0,00
4 145,76
16 857,96
5 007,76
770,18
25,85
RAZEM
OGÓŁEM 801 + 854 + 926
175 066,55
0,00
66 449,48
0,00
132 695,71
Sporządził: M. Jędrzejewska
Strona 2
0,00
Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za 2010 r.
Cedynia, 15.02.2011r.
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA - GIMNAZJUM W CEDYNI
SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania
wykonania wydatków
wydatków budżetowych
bud
w rozdziale 80110 za 2010 r. Gimnazjum w Cedyni
w zakresie zrealizowanego projektu w ramach programu:
ENGLISH TEACHING-SMALL GRANTS 2010
PAR.
4113
4123
4173
4213
4243
4303
4743
4753
wydatki sfinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
TREŚĆ
PLAN
WYKONANIE
Składki na ubezpieczenia społeczne
222
218,20
Składki na Fundusz Pracy
35
35,41
Wynagrodzenia bezosobowe
1 467
1 445,00
Zakup materiałów i wyposażenia
2 800
2 800,00
Zakup pomocy nauk, dydaktycznych i książek
1 500
1 500,00
Zakup usług pozostałych
1 490
1 470,50
Zak.mat. papier. do sprz.drukar. i urz.kserograficz.
100
100,00
Zak.akcesoriów komp. w tym programów i licencji
400
400,00
OGÓŁEM
8 014
7 969,11
wydatki sfinansowane z wkładu własnego
TREŚĆ
4214 Zakup materiałów i wyposażenia
4304 Zakup usług pozostałych
4374 Opłaty z tytułu zak.usług telek.tel.stacjonarnej
OGÓŁEM
PAR.
Sporzadził: M. Jędrzejewska
PLAN
220
90
60
370
WYKONANIE
220,00
90,00
60,00
370,00
% WYK.
98,29
101,17
98,50
100,00
100,00
98,69
100,00
100,00
99,44
% WYK.
100,00
100,00
100,00
100,00
Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za 2010 r.
Cedynia, 15.02.2011r.
GIMNAZJUM W CEDYNI
SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2010 ROK
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
z wykonania wydatków bud
DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ 80110-GIMNAZJA
TREŚĆ
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- dodatek wiejski dla nauczycieli
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli
- ekwiwalent za pranie odzież,używ.wł.odzieży-naucz.
- środki wynikające z przepisów bhp-nauczyciele
- ekwiwalent za pranie odzież,używ.wł.odzieży-obsług.
- środki wynikające z przepisów bhp-obsługa
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
1.Wynagrodzenia nauczycieli w tym:
- wynagrodzenia zasadnicze wraz z dodatkami
- nagrody jubileuszowe
- godziny ponadwymiarowe i indywidualne
- jednorazowy dodatek uzupełniający
- nagrody DEN
- urlop zdrowotny
2. Wynagrodzenia administracji
- wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami
- nagrody DEN
3. Wynagrodzenia obsługi
- wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami
- nagrody DEN
- prace interwencyjne
- nagroda jubileuszowa
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 8.5% od wypłaconego wynagrodzenia dla pracowników za rok 2009
- nauczyciele
- administracja
- obsługa
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
- nauczyciele
- administracja
- obsługa
4113 Składki na ubezpieczenia społeczne-projekt
4120 Składki na Fundusz Pracy
- nauczyciele
- administracja
- obsługa
4123 Składki na Fundusz Pracy-projekt
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4173 Wynagrodzenia bezosobowe-projekt
PAR.
PLAN
73 908
950 147
68 654
161 348
222
25 720
35
1 400
1 467
WYKONANIE
73 455,15
57 810,77
12 247,98
810,15
1 261,01
946,90
378,34
947 004,47
834 806,77
695 629,68
3 113,04
68 088,01
25 325,68
7 012,00
35 638,36
16 305,96
15 696,96
609,00
95 891,74
92 242,58
949,00
69,07
2 631,09
68 652,97
60 160,13
774,18
7 718,66
161 321,42
143 725,69
2 449,46
15 146,27
218,20
25 719,64
23 319,78
397,44
2 002,42
35,41
1 400,00
1 445,00
% WYK.
99,39
99,67
100,00
99,98
98,29
100,00
101,17
100,00
98,50
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- wyposażenie różne
- artykuły, materiały biurowe, druki szkolne
- wyposażenie apteczek
- prenumeraty, czasopisma, publikacje
- materiały gospodarcze, materiały do dr. remontów
- paliwo do kosiarki, środki czystości
4213 Zakup materiałów i wyposażenia-projekt
4214 Zakup materiałów i wyposażenia-projekt
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książ.
- pomoce naukowe i dydaktyczne
4243 Zakup pomocy nauk, dydaktycznych i ks.-projekt
4270 Zakup usług remontowych
- naprawa sprzętu
4280 Zakup usług zdrowotnych
- nauczyciele
- administracja
- obsługa
4300 Zakup usług pozostałych
- usł. serwisowe
- prowizja bankowa, opł za usł. elektr.
- usługi transportowe
- pozostałe usługi:pocztowe,rtv
4303 Zakup usług pozostałych-projekt
4304 Zakup usług pozostałych-projekt
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370 Opłaty z tytułu zak.usług telek.świad.w stacjonar.
4374 Opłaty z tytułu zak.usług telek.tel.stacj.-projekt
4410 Podróże służbowe krajowe
- nauczyciele
- obsługa
4430 Różne opłaty i składki
- ubezpieczenie sprzętu
4440 Odpisy na ZFŚS
- nauczyciele i emeryci obsł., administracja
- administracja
- obsługa
4700 Szkolenia pracownik.niebęd. członk.kor.sł.cyw.
- nauczyciele
- administracja
4740 Zak.mat. papier. do sprz.drukarskiego i urz.kser.
4743 Zak.mat. papier. do sprz.drukar. i urz.kser.-projekt
4750 Zak.akcesoriów komp. w tym programów i licencji
- programy, licencje, akces. komp., aktualizacje
- tusze, tonery
4753 Zak.akc. komp. w tym programów i licencji-projekt
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80110
11 760
2 800
220
289
1 500
715
820
5 269
1 490
90
400
2 100
60
4 192
1 267
56 381
910
1 000
100
1 258
400
1 375 922
11 337,07
2 034,65
1 198,02
566,85
274,00
3 274,96
3 988,59
2 800,00
220,00
288,50
288,50
1 500,00
317,20
317,20
820,00
510,00
120,00
190,00
5 013,38
238,20
1 595,00
1 252,68
1 927,50
1 470,50
90,00
348,00
1 911,25
60,00
3 277,56
3 255,49
22,07
1 267,00
1 267,00
56 375,02
50 786,53
873,21
4 715,28
910,00
670,00
240,00
990,77
100,00
1 256,31
446,32
809,99
400,00
1 370 004,82
96,40
100,00
100,00
99,83
100,00
44,36
100,00
95,15
98,69
100,00
87,00
91,01
100,00
78,19
100,00
99,99
100,00
99,08
100,00
99,87
100,00
99,57
ROZDZIAŁ 80146-DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
TREŚĆ
PAR.
4210 Zakup materiałow i wyposażenia
- publikacje, czasopisma,
4300 Zakup usług pozostałych
- usługi pocztowe
- dofinanasowanie studiów dla nauczycieli
4410 Podróże służbowe krajowe
- nauczyciele
4700 Szkolenia pracownk.niebęd. członk.kor.sł.cyw.
- szkolenia nauczycieli, rady pedagogicznej
4740 Zak.mat.papier.do sprz.drukarskiego i urz.kserogr.
4750 Zak.akcesoriów komp., w tym programów i licencji
- tonery i tusze
- akcesoria komputerowe,programy
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80146
PLAN
147
1 230
1 268
2 749
492
685
6 571
WYKONANIE % WYK.
146,01
146,01
1 229,29
29,29
1 200,00
1 267,72
1 267,72
2 630,00
2 630,00
491,03
685,00
289,00
396,00
6 449,05
99,33
99,94
99,98
95,67
99,80
100,00
98,14
ROZDZIAŁ 80195-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
TREŚĆ
PAR.
4440 Odpisy na ZFŚS
- odpisy na ZFŚS emeryci-nauczyciele
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80195
PLAN
WYKONANIE
% WYK.
1 346
1 345,20
99,94
1 346
1 345,20
1 345,20
99,94
DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ROZDZIAŁ 85401- ŚWIETLICE SZKOLNE
PAR.
TREŚĆ
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- dodatek wiejski dla nauczycieli
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli
środki wynikające z BHP
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
1.Wynagrodzenia nauczycieli w tym:
- wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami
- nagrody DEN
- jednorazowy dodatek uzupełniający
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- materiały i art.biurowe
4440 Odpisy na ZFŚS
OGÓŁEM
PLAN
5 773
WYKONANIE
5 044
9 513
1 663
23
5 753,02
4 366,22
1 287,99
98,81
50 057,72
50 057,72
46 504,55
491,00
3 062,17
5 043,44
9 512,04
1 543,17
10,98
4 654
76 751
10,98
4 653,55
76 573,92
50 081
% WYK.
99,65
99,95
99,99
99,99
92,79
47,74
99,99
99,77
ROZDZIAŁ 85415-POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
TREŚĆ
3240 Stypendia dla uczniów
- stypendia szkolne /naukowe/
3260 Inne formy pomocy dla uczniów
- podręczniki
- stypendia socjalne
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85415
PAR.
PLAN
2 548
37 869
40 417
WYKONANIE
2 548,00
2 548,00
36 453,40
3 584,50
32 868,90
39 001,40
% WYK.
100,00
96,26
96,50
ROZDZIAŁ 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
TREŚĆ
PAR.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
- wynagrodzenia zasadnicze administracja
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 8.5% od wypłaconego wynagrodzenia dla
pracowników za rok 2009
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4440 Odpisy na ZFŚS
4740 Zak.mat.papier.do sprz.drukarskiego i urz.kserogr.
- papier ksero
4750 Zak.akcesorów komput.,w tym programów i licencji
- tonery i tusze
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85195
RAZEM
Sporządził: M. Jędrzejewska
PLAN
8 239
WYKONANIE
% WYK.
8 238,95
8 238,95
774,18
774,18
100,00
1 449,72
235,17
523,93
400,00
400,00
419,48
419,48
12 041,43
99,91
99,65
99,99
100,00
1 513 052,00 1 505 415,82
99,50
775
1 451
236
524
400
420
12 045
99,89
99,88
99,97
Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za 2010 r.
Cedynia, dnia 15.02.2011 r.
SZKOŁA PODSTAWOWA W CEDYNI
SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2010 ROK
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE
z wykonania wydatków bud
ROZDZIAŁ 80101- SZKOŁY PODSTAWOWE
PAR.
TREŚĆ
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- dodatek wiejski dla nauczycieli
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,używ.odzież. wł.
środki wynikajace z przepisów bhp
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
1.Wynagrodzenia nauczycieli w tym:
- wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami
- godziny ponadwymiarowe i indywidualne
- nagrody DEN
- odprawa emerytalna
- ekwiwalent za urlop
- jednorazowy dodatek uzupełniający
- nagrody jubileuszowe
2. Wynagrodzenia administracji w tym:
- wynagrodzenie zasadnicze
- nagrody DEN
- ekwiwalent za urlop
3. Wynagrodzenia obsługi w tym:
- wynagrodzenie zasadnicze
- nagrody jubileuszowe
- nagrody DEN
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8.5% od wypłaconego wynagrodzenia dla pracownikow
za rok 2009
- nauczyciele
- administracja
- obsługa
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
- nauczyciele
- administracja
- obsługa
4120 Składki na Fundusz Pracy
- nauczyciele
- administracja
- obsługa
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- czasopisma , publikacje, druki szkolne
- wyposażenie i pozostałe materiały
- materiały gospodarcze, mat. do dr.remontow
- paliwo do kosiarki , środki czystości
- materiały biurowe , artyku biurowe, znaczki
- wyposażenie apteczek
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- pomoce naukowe i dydaktyczne "RADOSNA SZKOŁA"
PLAN
WYKONANIE
% WYK.
79 446
70 542,84
55 836,66
12 595,12
2 111,06
88,79
991 802
991 157,02
839 891,82
713 264,91
75 154,66
8 532,00
8 506,29
2 916,44
15 529,50
15 988,02
23 009,77
22 409,75
185,00
415,02
128 255,43
123 817,99
3 443,44
994,00
76 895,29
99,93
76 897
166 695
26 328
1 300
19 300
12 110
66 779,41
1 654,59
8 461,29
166 431,85
142 677,45
3 674,71
20 079,69
26 269,63
22 630,81
596,20
3 042,62
1 300,00
16 846,31
3 190,19
1 345,47
4 103,72
7 793,93
223,00
190,00
12 000,00
12 000,00
100,00
99,84
99,78
100,00
87,29
99,09
- książki
4270 Zakup usług remontowych
- naprawa ksero, konserwacja maszyn urzadzeń
4280 Zakup usług zdrowotnych
- nauczyciele
- administracja
- obsługa
4300 Zakup usług pozostałych
- usługi transportowe
- prowizja bankowa i opłata za usł. elektroniczną
- pozostałe usługi ,wyk.pieczątek, opłata rtv, usługi serwis.
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370 Opł.z tyt.zak.usł.telekomunikacyjnych-stacjonarnych
4410 Podróże służbowe krajowe
- nauczyciele
- administracja
- obsługa
4430 Różne opłaty i składki
- ubezpieczenie sprzętu
4440 Odpisy na ZFŚS
- nauczyciele
- administracja
- obsługa + emeryci obsługi
4700 Szkolenia pracowników niebędących.czł.kor.sł.cyw.
- nauczyciele
- administracja
- obsługa
4740 Zak.mat. papier. do sprz.drukarskiego i urz.kserograf.
4750 Zak.akcesoriów komp. w tym programów i licencji
- programy, licencje, akcesoria komputerowe
- tusze, tonery
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80101
1 000
260
6 760
400
2 700
2 400
864
64 301
1 450
700
5 606
1 460 319
418,40
418,40
240,00
140,00
60,00
40,00
4 805,09
1 384,11
1 753,50
1 667,48
348,00
2 208,95
1 598,22
1 417,22
146,90
34,10
864,00
864,00
64 300,67
56 441,87
1 047,84
6 810,96
620,00
190,00
400,00
30,00
468,00
4 617,12
3 898,23
718,89
1 441 931,39
41,84
92,31
71,08
87,00
81,81
66,59
100,00
100,00
42,76
66,86
82,36
98,74
ROZDZIAŁ 80103- ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PAR.
TREŚĆ
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- dodatek wiejski dla nauczycieli
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
1.Wynagrodzenia nauczycieli w tym:
- wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami
- wynagrodzenie za godziny ponad., godz. indywid.
- nagrody DEN
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8.5% od wypłaconego wynagrodzenia dla
pracowników za rok 2009
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- wyposażenie i pozostałe materiały
- materiały, artykuły biurowe, czasopisma
4300 Zakup usług pozostałych
- usługi transportowe
- inne, pozostałe usługi
4410 Podróże służbowe krajowe
4440 Odpisy na ZFŚS
4700 Szkolenia pracowników .niebęd. członk.kor.sł.cywilnej
4740 Zak.mat.pap.do sp.drukarskiego i urządz. kserograficz.
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80103
PLAN
WYKONANIE
6 897
77 315
5 648
6 543,09
5 199,10
1 343,99
77 314,55
77 314,55
62 723,27
14 071,28
520,00
5 647,63
5 647,63
% WYK.
94,87
100,00
99,99
13 540
2 187
1 200
13 441,63
2 180,84
0,00
99,27
99,72
0,00
400
0,00
0,00
300
5 383
100
410
111,80
5 282,40
0,00
0,00
37,27
98,13
0,00
0,00
113 380
110 521,94
97,48
ROZDZIAŁ 80104-PRZEDSZKOLA
PAR.
TREŚĆ
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- dodatek wiejski dla nauczycieli,
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli
- srodki wynikające z przep. bhp
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
1.Wynagrodzenia nauczycieli w tym:
- wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami
- wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
- ekwiwalent za urlop
- nagrody DEN
- dodatek uzupełniający
2.Wynagrodzenia obsługi w tym:
- wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami
- nagrody DEN
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8.5% od wypłaconego wynagrodzenia dla
pracowników za rok 2009
- nauczyciele
- obsługa
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
- nauczyciele
- obsługa
4120 Składki na Fundusz Pracy
- nauczyciele
- obsługa
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- materiału i art.biurowe
- wyposażenie
- środki czystości
- materiały do drobnych remontów
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- pomoce dydaktyczne i naukowe
4270 Zakup usług remontowych
4300 Zakup usług pozostałych
- opłaty pocztowe,
- usługi transportowe
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
- ubezpieczenie sprzętu
4440 Odpisy na ZFŚS
- nauczyciele
- obsługa
4740 Zak.mat.papier.do sprz.drukarskiego i urz.kserogr.
- papier
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80104
PLAN
WYKONANIE
11 057
132 123
9 085
22 848
3 698
3 800
900
100
700
500
27
10 859
200
195 897
11 056,98
7 940,24
3 085,10
31,64
132 097,88
113 998,77
109 342,29
480,93
804,76
760,00
2 610,79
18 099,11
17 946,11
153,00
9 083,93
7 598,53
1 485,40
22 785,86
19 915,24
2 870,62
3 697,05
3 231,27
465,78
3 161,40
300,55
1 674,12
167,23
1 019,50
207,10
207,10
97,60
279,00
35,00
244,00
312,40
27,00
27,00
10 858,02
9 810,18
1 047,84
195,00
195,00
193 859,22
% WYK.
100,00
99,98
99,99
99,73
99,97
83,19
23,01
97,60
39,86
62,48
100,00
99,99
97,50
98,96
ROZDZIAŁ 80146-DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
TREŚĆ
PAR.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
czasopisma, publikacje, pozostałe inne
4300 Zakup usług pozostałych
- usługi pocztowe
4410 Podróże służbowe krajowe
- delegacje nauczyciele
4700 Szkolenia prac.niebęd. członk.kor.sł.cyw.
- szkolenia nauczycieli, rady pedagogicznej
4740 Zak.mat.papier.do sprz.drukarskiego i urz.kserogr.
4750 Zak.akcesoriów komp. w tym programów i licencji
tonery i tusze
programy, licencje i akces.komputerowe
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80146
PLAN
2 000
2 100
3 819
1 000
800
1 800
11 519
WYKONANIE
1 188,82
1 188,82
131,60
131,60
2 504,43
2 504,43
461,22
461,22
0,00
809,67
359,90
449,77
5 095,74
% WYK.
59,44
6,27
65,58
46,12
0,00
44,98
44,24
ROZDZIAŁ 80195-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
TREŚĆ
PAR.
4440 Odpisy na ZFŚS
- odpisy na ZFŚS emeryci-nauczyciele
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80195
PLAN
WYKONANIE
% WYK.
21 872
21 871,56
100,00
21 872
21 871,56
21 871,56
100,00
DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ROZDZIAŁ 85401-ŚWIETLICE SZKOLNE
PAR.
TREŚĆ
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- dodatek wiejski dla nauczycieli
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
1.Wynagrodzenia nauczycieli w tym:
- wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami
- wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
- jednorazowy dodatek uzupełniający
- nagrody DEN
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8.5% od wypłaconego wynagrodzenia dla
pracowników za rok 2009
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
artykuły materiały biurowe
4280 Zakup usług zdrowotnych
4410 Podróże służbowe krajowe
4440 Odpisy na ZFŚS
4700 Szkolenia prac.niebęd. członk.kor.sł.cyw.
4740 Zakup mat.pap. do sprzętu drukar.i urządz.kserogr.
4750 Zak.akcesoriów komp., w tym programów i licencji
- tusze, tonery
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85401
PLAN
11 173
93 093
5 037
18 494
2 733
611
72
200
9 590
30
100
100
141 233
WYKONANIE
10 859,95
7 482,98
3 376,97
92 230,87
92 230,87
88 379,86
170,01
3 119,00
562,00
5 037,18
5 037,18
18 079,90
2 665,85
240,00
240,00
70,00
111,80
9 583,79
30,00
100,00
100,00
100,00
139 109,34
% WYK.
97,20
99,07
100,00
97,76
97,54
39,28
97,22
55,90
99,94
100,00
100,00
100,00
98,50
ROZDZIAŁ 85415-POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
TREŚĆ
3240 Stypendia dla uczniów
- stypendia szkolne /naukowe/
3260 Inne formy pomocy dla uczniów
OGÓŁEM
PAR.
RAZEM
Sporządził: M. Jędrzejewska
PLAN
2 785
WYKONANIE
% WYK.
2784,60
2784,60
3060,00
5 844,60
99,99
1 954 005,00 1 918 233,79
98,17
7 000
9 785
43,71
59,73
Załącznik Nr 4 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za 2010 r.
Cedynia, dnia 15.02.2011 r.
SZKOŁA PODSTAWOWA W PIASKU
SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2010 ROK
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
DZIAŁ 801- Oświata i wychowanie
z wykonania wydatków bud
ROZDZIAŁ 80101-SZKOŁY PODSTAWOWE
PAR.
TREŚĆ
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- dodatek wiejski dla nauczycieli
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli,
- ekwiwalent za używanie wł.odzieży,pranie i zakup-naucz.
- ekwiwalent za używanie wł.odzieży,pranie i zakup-obsług.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
1.Wynagrodzenia nauczycieli w tym:
- wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami
- godziny ponadwymiarowe i indywidualne
- nagrody DEN
- urlop zdrowotny
- nagrody jubileuszowe
- jednorazowy dodatek uzupełniający
2. Wynagrodzenia administracji w tym:
- wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami
-nagrody DEN
3. Wynagrodzenia obsługi w tym:
- wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami
- nagrody jubileuszowe
- nagrody DEN
- prace interwencyjne
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8.5% od wypłaconego wynagrodzenia dla pracownikow
za rok 2009
- nauczyciele
- administracja
- obsługa
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
- nauczyciele
- administracja
- obsługa
4120 Składki na Fundusz Pracy
- nauczyciele
- administracja
- obsługa
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- czasopisma , publikacje, druki szkolne
- materiały i art.biurowe
- wyposażenie, pozostałe materiały
- paliwo do kosiarki , środki czystości
- materiały gospodarcze i do drob.remontów
- sztandar do szkoły
- kostka brukowa
PLAN
35 747
472 154
35 121
78 870
12 578
1 760
17 077
WYKONANIE
35 128,34
26 349,93
7 656,05
396,68
725,68
471 929,85
387 436,53
331 330,05
21 958,89
4 336,00
17 848,27
9 257,03
2 706,29
21 060,54
20 892,54
168,00
63 432,78
61 994,76
474,00
495,00
469,02
35 119,50
28 256,28
1 763,45
5 099,77
78 869,48
65 275,06
3 444,98
10 149,44
12 442,71
10 039,75
558,98
1 843,98
1 760,00
16 843,81
1 549,12
1 576,49
1 348,00
2 000,08
1 173,77
3 200,00
5 996,35
% WYK.
98,27
99,95
100,00
100,00
98,92
100,00
98,63
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- pomoce naukowe i dydaktyczne
- książki
4280 Zakup usług zdrowotnych
- nauczyciele
- obsługa
4300 Zakup usług pozostałych
- usługi transportowe
- prowizja bankowa i opłata za usł. elektroniczną
- pozostałe usługi:serwisowe,pocztowe,rtv,wyd.biuletynu
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług tel.tel.stacjonarnej
4410 Podróże służbowe krajowe
- nauczyciele
4430 Różne opłaty i składki
- ubezpieczenie sprzętu
4440 Odpisy na ZFŚS
- nauczyciele
- administracja
- obsługa i emeryci ( obsługa)
4700 Szkolenia prac. niebęd.czł.kor.sł.cyw.
- nauczyciele
- obsługa
4740 Zak.mat. papier. do sprz.drukarskiego i urz.kser.
4750 Zak.akcesoriów komp., w tym programów i licencji
- programy, licencje, akcesoria komputerowe
- tusze, tonery
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80101
598
800
3 920
348
1 500
739
405
37 619
600
293
1 458
701 587
598,00
348,00
250,00
730,00
590,00
140,00
3 584,30
194,13
1 484,30
1 905,87
348,00
1 328,91
259,75
259,75
405,00
405,00
37 618,55
33 077,91
1 047,84
3 492,80
580,00
400,00
180,00
292,46
1 457,47
636,30
821,17
699 296,13
100,00
91,25
91,44
100,00
88,59
35,15
100,00
100,00
96,67
99,82
99,96
99,67
ROZDZIAŁ 80103- ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PAR.
TREŚĆ
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- dodatek wiejski dla nauczycieli
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
1.Wynagrodzenia nauczycieli w tym:
- wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami
- wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe + indyw.
- urlop zdrowotny
- jednorazowy dodatek uzupełniający
- nagrody jubileuszowe
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8.5% od wypłaconego wynagrodzenia dla
pracowników za rok 2009
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4440 Odpisy na ZFŚS
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80103
PLAN
3 235
WYKONANIE
% WYK.
2 635
3 234,45
2 730,45
504,00
54 314,89
54 314,89
27 573,38
3 041,41
20 234,66
793,04
2 672,40
2 635,04
100,00
8 792
1 427
409
2 989
73 922
2 635,04
8 791,42
1 426,47
408,50
2 515,43
73 326,20
99,99
99,96
99,88
84,16
99,19
54 435
ROZDZIAŁ 80146- DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
PAR.
TREŚĆ
PLAN
WYKONANIE
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
48
48,00
czasopisma, prenumeraty
48,00
4410 Podróże służbowe krajowe
371
370,12
- nauczyciele
370,12
4700 Szkolenia pracownik.niebęd. członk.kor.sł.cyw.
1160
1154,51
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80146
1579
1572,63
99,98
99,78
% WYK.
100,00
99,76
99,53
99,60
ROZDZIAŁ 80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
TREŚĆ
PAR.
4440 Odpisy na ZFŚS
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc.
emeryci - nauczyciele
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80195
PLAN
WYKONANIE
% WYK.
3 231
3 230,16
3 230,16
99,97
3 231
3 230,16
99,97
Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
ROZDZIAŁ 85401- ŚWIETLICE SZKOLNE
TREŚĆ
PAR.
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- dodatek wiejski dla nauczycieli
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia nauczycieli w tym:
- wynagrodzenia zasadnicze wraz z dodatkami
- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
- jednorazowy dodatek uzupełniający
- nagrody DEN
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8.5% od wypłaconego wynagrodzenia dla pracowników
za rok 2009
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- wyposażenie
-artykuły, materiały biurowe
4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek
4440 Odpisy na ZFŚS
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85401
ROZDZIAŁ 85415- POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
TREŚĆ
3240 Stypendia dla uczniów
- stypendia szkolne / naukowe /
3260 Inne formy pomocy dla uczniów
- zakup podręczników dla uczniów
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85415
PAR.
RAZEM
Sporządził: M. Jędrzejewska
PLAN
WYKONANIE
1 902
17 931
1 361
2 029
565
452
159
3 094
27 493
PLAN
728
% WYK.
1 901,01
1 299,01
602,00
17 884,09
17 844,09
16 991,23
512,45
257,41
123,00
1 360,91
1 360,91
99,95
1 693,62
401,72
389,79
118,50
271,29
159,00
3 093,98
26 884,12
83,47
71,10
86,24
WYKONANIE
99,74
99,99
100,00
100,00
97,79
% WYK.
100,00
4 688
728,00
728,00
1 360,00
1 360,00
2 088,00
812 500,00
806 397,24
99,25
3 960
34,34
44,54
Załącznik Nr4 do opisu z wykonania
budżetu Gminy Cedynia za 2010 r.
Cedynia, dnia 15.02.2011 r.
ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W CEDYNI
SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2010 ROK
z wykonania wydatków bud
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ 80101-SZKOŁY PODSTAWOWE
utrzymanie obiektu SP w Piasku i Cedyni
PAR.
TREŚĆ
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- zak.śr.wyn.z przep. bhp
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- zakup węgla
- materiały do drobnych remontów
- materiały gospodarcze
- wyposażenie
4260 Zakup energii
- energia
- woda
4270 Zakup usług remontowych
- konserwacja sieci i centrali
- remont schodów
- remont instalacji odgromowej
- konserwacja sprzętu przeciwpożarowego
4300 Zakup usług pozostałych
- usługi transportowe
- wywóz nieczystości
- badanie techniczne budynków
- pozostałe usługi
- usługi kominiarskie
- pomiary elektryczne i hałasu
- obsługa kotłowni
4430 Różne opłaty i składki
-emisja pyłów i gazów
-ubezpieczenie sprzętu i budynków
4440 Odpisy na ZFŚS
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80101
PLAN
WYKONANIE
93
1 300
101 536
53 437
35 722
54 438
2 674
524
1 230
250 954
92,48
92,48
1 254,80
88 860,39
73 337,41
4 518,15
1 706,72
9 298,11
40 663,87
37 359,50
3 304,37
32 608,60
420,48
9 554,98
22 134,16
498,98
52 639,41
917,10
10 638,52
7 518,94
6 740,73
2 203,93
4 236,19
20 384,00
2 590,42
2 328,42
262,00
523,92
1 166,00
220 399,89
% WYK.
99,44
96,52
87,52
76,10
91,28
96,70
96,87
99,98
94,80
87,82
ROZDZIAŁ 80110-GIMNAZJA
utrzymanie obiektu w Gimnazjum
TREŚĆ
PAR.
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- zakup środków wynikających z przepisów bhp
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- zakup węgla
- materiały do drobnych remontów
- materiały gospodarcze
- wyposażenie różne
4260 Zakup energii
- energia
- woda
4270 Zakup usług remontowych
- konserwacja sprzętu przeciwpożarowego
- konserwacja sieci i centrali
- remont schodów
- wymiana stolarki okiennej
- remont instalacji odgromowej
4300 Zakup usług pozostałych
- wywóz nieczystości
- pomiary elektryczne
- badanie techniczne budynków
- badanie poziomu hałasu
- usługi kominiarskie
- obsługa kotłowni
- usługa transportowa
- pozostałe usługi
4430 Różne opłaty i składki
- składki za odprowadzenie pyłów i gazów
- ubezpieczenie sprzętu i budynków
4440 Odpisy na ZFŚS
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80110
PLAN
WYKONANIE
59
% WYK.
58,46
58,46
145,20
40 521,63
35 619,64
866,51
780,49
3 254,99
99,08
87,61
175
18 748,06
17 439,73
1 308,33
69 556,24
248,88
239,52
5 444,98
42 097,02
21 525,84
24 908,35
5 546,99
1 982,24
2 199,06
431,79
943,07
11 616,00
109,05
2 080,15
1 246,58
1 120,58
126,00
174,64
163 813
155 359,16
200
44 838
21 400
70 158
25 736
1 247
72,60
90,37
99,14
96,78
99,97
99,79
94,84
ROZDZIAŁ 80113- DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
PAR.
TREŚĆ
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
4010
- środki wynikające z przepisów bhp
Wynagrodzenia osobowe pracowników
- wynagrodzeniA pracowników obsługi
- nagrody DEN
- ekwiwalent za urlop
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
4040
4110
4120
4210
4280
4300 Zakup usług pozostałych
- dowożenie uczniów do szkół zgodnie
z zawartą umową
- dowóz ucznia niepełnosprawnego / wg umowy/
4440 Odpisy na ZFŚS
4700 Szkolenia prac. niebęd.czł.kor.sł.cyw.
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80113
PLAN
80
48 323
2 802
8 437
1 511
105
250
241 950
WYKONANIE
79,35
79,35
46 389,08
40 639,97
2 202,00
3 547,11
2 802,01
7 620,52
1 426,35
0,00
110,00
235 805,98
232 366,08
% WYK.
99,19
96,00
100,00
90,32
94,40
0,00
44,00
97,46
3 439,90
2 725
150
306 333
2 514,82
0,00
296 748,11
92,29
0,00
96,87
ROZDZIAŁ 80114- ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ
PAR.
TREŚĆ
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
PLAN
WYKONANIE
274
- środki wynikające z przepisów bhp
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
1.Wynagrodzenie pracowników administracji w tym:
- nagrody
- ekwiwalent za urlop
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8.5% od wypłaconego wynagrodzenia dla pracowników
za rok 2009
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- materiały i art.biurowe, znaczki pocztowe
- czasopisma i publikacje
- środki czystości
- wyposażenie, pozostałe inne
4270 Zakup usług remontowych
4300 Zakup usług pozostałych
- opłata za usługi pocztowe,znaczki
- pozostałe usługi
- prowizja bankowa, usługa elektroniczna
- obsługa KZP
- obsługa informatyczna
- gwarancj pr.SIGID
4370 Opłaty z tytułu zak.usług tel.świad.w pub.sie.telef.
4410 Podróże służbowe krajowe
- delegacje
- ryczałt za używanie wł. auta
4430 Różne opłaty i składki
- ubezpieczenie sprzętu, budynku
4440 Odpisy na ZFŚS
4700 Szkolenia prac.niebęd. członk.kor.sł.cyw.
4740 Zak.mat. papier. do sprz.drukarskiego i urz.kser.
4750 Zakup akcesoriów komput., w tym prog. i licencji
- programy, licencje, akcesoria komp., aktualizacje
- tonery, tusze
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80114
DZIAŁ 926 -KULTURA FIZYCZNA
ROZDZIAŁ 92601- OBIEKTY SPORTOWE
PAR.
TREŚĆ
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- środki wynikające z przep. bhp
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
- wynagrodzenia pracowników obsługi
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- środki czystości
- wyposażenie
- materiały gospod. i remontowe
200
211 214
18 689
39 315
6 502
2 400
9 726
800
13 955
1 030
4 950
155
6 881
7 570
2 000
8 100
333 761
PLAN
273,90
273,90
185,35
209 659,81
197 279,22
10 052,00
2 328,59
18 424,41
18 424,41
35 488,61
5 552,70
1 969,00
7 600,96
2 567,20
674,56
139,20
4 220,00
183,00
13 463,46
103,35
2 060,71
1 706,48
1 307,52
5 760,00
2 525,40
660,04
3 983,59
2 597,81
1 385,78
155,00
155,00
6 398,86
6 065,00
1 867,90
7 453,59
944,20
6 509,39
319 385,18
WYKONANIE
84
470
810
370
12 000
2 046
83,56
83,56
270,89
270,89
33,17
356,85
11 125,00
602,26
47,50
324,76
230,00
% WYK.
99,96
92,68
99,26
98,58
90,27
85,40
82,04
78,15
22,88
96,48
64,08
80,48
100,00
92,99
80,12
93,40
92,02
95,69
% WYK.
99,48
57,64
4,10
96,45
92,71
29,44
4270
4280
4300
4440
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Odpisy na ZFŚS
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 92601
RAZEM
Sporządził: M. Jędrzejewska
200
120
200
1 400
17 700
0,00
120,00
30,50
964,01
13 586,24
0,00
100,00
15,25
68,86
76,76
1 072 561,00
1 005 478,58
93,75

Podobne dokumenty