Załącznik do ogłoszenia o konkursie

Komentarze

Transkrypt

Załącznik do ogłoszenia o konkursie
PROJEKT
UMOWA NAJMU Nr D/G.XXII…../2017
zawarta w Łodzi w dniu ............ r. pomiędzy:
Sądem Okręgowym w Łodzi, 90-921 Łódź, pl. Dąbrowskiego 5,
NIP: 725-10-42-790, REGON: 000323163
reprezentowanym przez ………………………………………….
zwanym dalej „Wynajmującym”
a
...
zwaną dalej „Najemcą”
o następującej treści:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest najem powierzchni użytkowej zwanej dalej „lokalem”,
znajdującej się w siedzibie Wynajmującego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
gastronomicznej w postaci bufetu. Łączna powierzchnia lokalu wynosi 111,26 m 2 .
Przedmiot najmu, o którym mowa w § 1 ust. 1 usytuowany jest w budynku Sądu Okręgowego w
Łodzi przy Placu Dąbrowskiego 5, a Wynajmującemu służy prawo do rozporządzania nim.
Najemca ma prawo do współużytkowania łazienki oraz ciągu komunikacyjnego (korytarza).
Wynajmujący zobowiązuje się udostępnić Najemcy lokal będący przedmiotem najmu w
dniu …………………… na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, zawierającego
szczegółowy opis pomieszczeń i ich stanu, stany liczników mediów: energii elektrycznej oraz
wody zimnej i ciepłej. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy.
Najemcy służy prawo do używania wynajmowanego lokalu przez czas trwania niniejszej umowy
w zamian za regularne uiszczanie ustalonych opłat.
Najemca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje oraz umiejętności niezbędne
do realizacji niniejszej umowy, a także przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób korzystających z usług bufetu.
§2
1. Wynajmujący oddaje Najemcy w najem lokal wskazany w § 1 wraz z elementami wyposażenia.
2. Szczegółowy wykaz elementów wyposażenia, o których mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 2
do niniejszej umowy.
1.
2.
3.
4.
§3
Najemca przeprowadzi na swój koszt i we własnym zakresie prace adaptacyjne niezbędne do
uruchomienia działalności gastronomicznej.
Najemca nie może bez pisemnej zgody Wynajmującego dokonywać w lokalu jakichkolwiek
zmian w postaci adaptacji budowlanych czy przebudowy pomieszczeń.
Najemca wyposaży lokal w będące jego własnością meble i urządzenia oraz sprzęt
gastronomiczny, niezbędne do prowadzenia działalności gastronomicznej.
Termin przewidziany na wykonanie prac adaptacyjnych i wyposażenie lokalu w meble i sprzęt
niezbędne do uruchomienia działalności gastronomicznej – do 21 dni kalendarzowych od daty
protokolarnego udostępnienia lokalu Najemcy.
5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności materialnej za mienie Najemcy znajdujące się w
lokalu, z zastrzeżeniem szkody powstałej z winy Wynajmującego.
6. Najemca zobowiązany jest do ubezpieczenia mienia, o którym mowa w ust. 5, we własnym
zakresie.
7. Najemca zobowiązany jest do dbałości o mienie Wynajmującego oraz do poszanowania
prowadzonej przez Wynajmującego działalności.
8. Najemca zobowiązany jest do stałego utrzymywania wynajmowanych pomieszczeń w należytym
stanie technicznym i wykonywania na własny koszt i we własnym zakresie wszelkich bieżących
remontów i konserwacji, z zastrzeżeniem ust. 2.
9. Najemca zobowiązany jest do utrzymania porządku i codziennego sprzątania wynajmowanej
powierzchni.
10. Umieszczenie jakichkolwiek oznaczeń Najemcy bądź reklam w miejscach przeznaczonych do
wspólnego użytkowania wymaga uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego.
11. Najemca zobowiązuje się do usunięcia oraz pokrycia rzeczywistych kosztów szkód
wyrządzonych w przedmiocie najmu lub szkód w mieniu Wynajmującego, powstałych w
wyniku działalności Najemcy lub osób trzecich, za które odpowiada lub z którymi
współpracował. O wystąpieniu ewentualnych szkód w przedmiocie najmu Najemca ma
obowiązek powiadomić niezwłocznie (w ciągu 24 godzin) Wynajmującego.
12. Najemca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z Polisą
………………………, seria ……….. Nr …………………………., stanowiącą załącznik nr 7
do umowy.
13. W przypadku wygaśnięcia polisy przed zakończeniem realizacji umowy, Najemca zobowiązuje
się do przedłużania okresu ubezpieczenia w taki sposób, by występowała ciągłość
ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. Najemca każdorazowo ma
obowiązek niezwłocznego przedstawienia Zleceniodawcy nowej polisy lub innego dokumentu
ubezpieczenia.
§4
1. Najemca zobowiązuje się prowadzić w lokalu działalność gastronomiczną w postaci bufetu dla
pracowników Wynajmującego i interesantów. W ramach swej działalności Najemca
zobowiązany jest oferować sprzedaż w szerokim asortymencie niżej wymienionych artykułów:
- pieczywo,
- zestawy śniadaniowe (na gorąco i na zimno, w tym co najmniej 3 sałatki),
- wyroby garmażeryjne,
- zestawy obiadowe (co najmniej: 2 zupy, 3 dania mięsne i 1 danie jarskie, 3 surówki/warzywa
gotowane)
- napoje gorące,
- napoje zimne,
- galanteria cukiernicza,
- desery,
- owoce i warzywa,
- inne artykuły spożywcze nie wymienione powyżej, a sugerowane przez konsumentów.
2. Najemca zobowiązuje się do udzielenia ….. % bonusu na zestawy obiadowe i wszystkie artykuły
dla pracowników Wynajmującego, zgodnie z przedłożoną ofertą.
3. Ceny na poszczególne artykuły oraz serwowane dania zawarte w ofercie Najemcy mogą
wzrosnąć w czasie obowiązywania umowy o aktualny wskaźnik inflacji.
4. Najemca zobowiązany jest do umieszczania w miejscu widocznym dla konsumentów aktualnego
w danym dniu menu, ze wskazaniem cen poszczególnych dań.
5. W pomieszczeniach będących przedmiotem najmu obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży
wszelkich środków leczniczych, odurzających, wyrobów tytoniowych i alkoholu.
6. Ustala się, że bufet będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, za
wyjątkiem dni świątecznych.
7. W szczególnych przypadkach, na pisemny wniosek Wynajmującego lub Najemcy, złożony z
odpowiednim, co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, termin pracy bufetu może być
zmieniony.
§5
Wynajmujący zobowiązuje się wobec Najemcy do zapewnienia dostaw do lokalu:
- energii elektrycznej,
- wody,
- ciepła w wodzie gorącej i centralnego ogrzewania,
oraz do:
- odprowadzania ścieków,
- wywozu nieczystości,
- udostępnienia linii telefonicznej.
1.
2.
3.
4.
§6
Najemca zobowiązuje się ponosić następujące koszty z tytułu najmu lokalu:
1) opłatę za najem w wysokości …………….. zł. miesięcznie
2) opłaty za media obejmujące:
a) koszty zużycia energii elektrycznej – na podstawie wskazań podlicznika energii
elektrycznej, wg stawki za 1 kWh, ustalonej dla Wynajmującego przez dostawcę i
dystrybutora energii,
b) koszty zużycia wody zimnej – na podstawie wskazań wodomierza, wg stawki za 1 m3,
ustalonej przez ZWiK,
c) koszty zużycia wody gorącej – na podstawie wskazań wodomierza, wg stawki za 1 m3,
obliczonej w oparciu o obciążające Wynajmującego faktury za wodę i ciepło w wodzie
gorącej,
d) koszty odprowadzania ścieków – na podstawie wskazań wodomierzy wody zimnej i
gorącej, wg stawki za 1 m3, ustalonej przez ZWiK,
e) koszty centralnego ogrzewania – wg stawki za 1 m2 wynajmowanej powierzchni,
obliczonej na podstawie faktur za ciepło obciążających Wynajmującego,
f) koszty wywozu …… m3 odpadów stałych – wg stawki za odbiór 1 m3 odpadów,
określonej na podstawie uchwały Nr XX/454/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18
listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki za pojemnik z odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 4530),
g) koszty połączeń telefonicznych z numeru wew. 907 – na podstawie billingów.
Wysokość stawek opłat za media określa „Specyfikacja opłat za media” stanowiąca
załącznik nr 3 do umowy.
Należności, o których mowa w ust. 1 będą płatne na podstawie noty obciążeniowej wystawianej
przez Wynajmującego do dnia 15 każdego miesiąca (za miesiąc poprzedni), na wskazany przez
Wynajmującego rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty wystawienia noty.
Opłata za najem określona w ust. 1 pkt 1, będzie waloryzowana raz w roku, od dnia 1 kwietnia,
w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni,
ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i opublikowany w Monitorze
Polskim. Waloryzacji dokonuje Wynajmujący, wystawiając notę obciążeniową w odpowiedniej
wysokości. Pierwsza waloryzacja będzie miała miejsce w 2018 roku. Dokonana na tej podstawie
zmiana wysokości opłaty za najem nie stanowi zmiany umowy i wprowadzana jest bez
zachowania okresów wypowiedzenia.
W przypadku zmiany stawek będących podstawą opłat za media, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
Wynajmujący przedstawi Najemcy pisemną informację dotyczącą nowych wielkości opłat i
terminu, od którego będą obowiązywały. Zmiana stawek nie wymaga zmiany umowy.
§7
Najemca wskazuje adres do doręczania wszelkiej korespondencji, w tym not księgowych:
…………………………………………………………………………………………………………
Zmiana adresu wymaga aneksu do umowy.
§8
1. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich wymogów sanitarnych określonych
przepisami prawa dotyczącymi zasad prowadzenia działalności gastronomicznej.
2. Najemca obowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w instrukcji bezpieczeństwa
pożarowego obowiązującej w obiekcie Wynajmującego. Wyciąg z instrukcji bezpieczeństwa
pożarowego stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
3. Najemca zobowiązany jest do przedstawienia na piśmie Wynajmującemu listy pracowników
zatrudnionych w bufecie i zobowiązuje się dokonywać jej aktualizacji w przypadku zmian w
zatrudnieniu.
§9
1. Najemca nie ma prawa do oddawania lokalu osobom trzecim w jakąkolwiek formę używania.
2. Najemca zobowiązany jest korzystać z lokalu w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu i
właściwościom, a także w sposób zgodny z niniejszą umową.
§ 10
Najemca zobowiązuje się rozpocząć działalność, o której mowa w § 4, w dniu ……………. r.
§ 11
Umowa niniejsza została zawarta na czas określony, na okres 3 lat, od dnia ……………… do
dnia ……………… .
§ 12
Wynajmujący może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia przed upływem okresu, na jaki
została zawarta w przypadku:
1) opóźnienia Najemcy w regulowaniu opłat, o których mowa w § 6 ust. 1 za dwa pełne okresy
płatności. Wynajmujący powinien jednak uprzedzić o tym Najemcę na piśmie, udzielając mu
dodatkowego terminu miesięcznego do zapłaty zaległych opłat;
2) używania przez Najemcę przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,
właściwościami albo postanowieniami niniejszej umowy.
§ 13
Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy za wypowiedzeniem. Okres
wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
§ 14
W związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy Najemcy nie przysługuje od Wynajmującego
jakakolwiek forma odszkodowania.
§ 15
Po upływie okresu, na jaki zawarta została niniejsza umowa, Najemca wyda Wynajmującemu
przedmiot umowy w stanie niepogorszonym, co zostanie stwierdzone podpisaniem przez strony
protokołu odbioru. Jeżeli Najemca ulepszył przedmiot najmu, Wynajmujący, w braku odmiennej
umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej
ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego.
§ 16
Do bieżących kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu umowy, Strony wyznaczają swoich
przedstawicieli:
a) ze strony Wynajmującego: ……………………………………………………...………………….,
tel. .....................................................................................
b) ze strony Najemcy: ………………………………………………………………………………..,
tel. .....................................................................................
§ 17
1. Każda ze stron zobowiązuje się do zachowania ścisłej poufności i nie ujawniania osobom trzecim informacji otrzymanych od drugiej strony lub jej dotyczących, bez względu na formę uzyskania takich informacji, oraz do zachowania najwyższej ostrożności przy przechowywaniu oraz
przetwarzaniu tych informacji, chyba że druga strona udzieli pisemnej zgody na zwolnienie z tego obowiązku. Za „informacje” w rozumieniu niniejszej umowy uważa się wszelkie zagadnienia
techniczne, finansowe lub handlowe, w jakikolwiek sposób związane z działaniami którejkolwiek ze stron lub mające na nie wpływ, w tym dane we wszelkiej postaci oraz szczegóły dotyczące systemów informatycznych, ich bezpieczeństwa oraz konfiguracji, w tym haseł, bez
względu sposób i formę, w jakiej strona lub strony weszły w posiadanie informacji. Powyższy
zakaz obowiązuje bezterminowo.
2. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
oraz przepisów wykonawczych w zakresie powierzonych mu danych osobowych.
3. Najemca ponosi wobec Wynajmującego pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Wynajmującemu lub osobom trzecim, będące następstwem naruszenia obowiązków umownych opisanych w ust. 1 i 2.
§ 18
Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem sytuacji opisanych w § 6 ust. 3 i 4.
§ 19
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 20
Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami niniejszej umowy rozstrzygane będą przez
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego.
§ 21
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§22
Integralną część umowy stanowią załączniki:
Załącznik nr 1 – protokół zdawczo-odbiorczy
Załącznik nr 2 – wykaz wyposażenia wchodzącego w skład przedmiotu najmu
Załącznik nr 3 – specyfikacja opłat za media
Załącznik nr 4 – wyciąg z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
Załącznik nr 5 – oferta
Załącznik nr 6 – zaświadczenie Najemcy o aktualnym wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej
Załącznik nr 7 – polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Najemcy
Wynajmujący:
Najemca:

Podobne dokumenty