Karta Sprawności Fizycznej Ucznia

Komentarze

Transkrypt

Karta Sprawności Fizycznej Ucznia
Karta Sprawności Fizycznej Ucznia
jest formą testu służącą do zbadania zdolności koordynacyjno - kondycyjnych uczniów XII
Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Badanie składa się z 5 wybranych prób z
Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej. Zadania uczniowie wykonują dwa razy w
roku szkolnym (jesienią i wiosną). Osiągnięte wyniki przeliczane są na punkty a następnie na
stopnie. Przy wystawianiu oceny brany jest również pod uwagę postęp w usprawnianiu.
Opis wykonania prób
Bieg 50 m - próba szybkości biegowej:
Na sygnał "na miejsca" testowany staje nogą wykroczną za linią startową w pozycji startowej
wysokiej (nie stosuje się startu niskiego). Następnie na sygnał "start" biegnie jak najszybciej
do mety. Czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy.
Skok w dal z miejsca - próba mocy (siły nóg):
Testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na
odległość, do piaskownicy lub na materac. Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie.
Liczy się wynik skoku lepszego. Długość skoku zawarta jest pomiędzy linią skoku a ostatnim
śladem pięt. Skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć.
Wytrzymanie w zwisie na drążku - próba siły rąk i barków (dziewczęta):
Z przestawionego krzesła badany przechodzi do zwisu nachwytem o ramionach ugiętych.
Dłonie winny znajdować się na szerokości barkowa Na sygnał "start" zaczyna się próba zwisu
i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu winien znajdować się wyraźnie nad
drążkiem. Próba wykonywana jest l raz. Liczy się ilość wytrzymanych sekund we
wspomnianej pozycji. Pomiar kończy się z chwilą, gdy podbródek znajduje się poniżej
drążka.
Podciąganie na drążku próba siły rąk i barków (chłopcy):
Badany przechodzi do zwisu nachwytem. Ręce znajdują się na szerokości barków. Na sygnał
"start" testowany ugina ręce podciągając się na wysokość podbródka, po czym bez chwili
odpoczynku przechodzi do zwisu prostego. Ćwiczenie powtarza się aż do chwili zmęczenia.
Próba wykonana jest 1 raz. Liczy się ilość pełnych podciągnięć na wysokość podbródka.
Bieg zwinnościowy:
Na sygnał "na miejsca" badany staje na linii startu. Na komendę "start" biegnie do drugiej
linii (odległość 10 m), podnosi z półkola klocek, po czym wraca na linię startu, gdzie kładzie
klocek (klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi klocek i wracając kładzie
go ponownie w półkolu. Liczy się czas, mierzony z dokładnością do 1/10 s Próba zostaje
zakończona z chwilą, gdy drugi klocek znajduje się w półkolu. Próba zostaje unieważniona,
gdy klocek jest do półkola wrzucony. Tak wykonaną próbę należy powtórzyć.
Skłony w przód z leżeniem tyłem przez 30 s - próba siły mięśni brzucha:
Badany leży na macie z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami i kolanami ugiętymi pod
kątem prostym. Ręce splecione na karku. Testowanemu pomaga partner, który przytrzymuje
stopy tak, aby me odrywały się od podłoża. Na sygnał "start" badany wykonuje skłony w
przód dotykając łokciami kolan następnie wraca do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie trwa 30
sekund. Notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund. Badanego nie
dyskwalifikuje się w wypadku, gdy robi dłuższe przerwy w czasie wykonywania skłonów.
Zasady oceniania z KSFU
Uczniowie otrzymują oceny za trzy z pięciu przez siebie wykonanych prób.
W przypadku nie podejścia do danej próby uczeń otrzymuje 0 punktów i ocena za tę próbę
brana jest pod uwagę w pierwszej kolejności. Jeżeli uczeń jest częściowo zwolniony z części
ćwiczeń, które uniemożliwiają wykonanie danej próby, to ma obowiązek zaliczenia w innej
formie w okresie jednego miesiąca.
Szczegółowa punktacja
65 pkt i więcej
- 6 (cel)
64-60 pkt
- 5 (bdb)
59-50 pkt
- 4 (db)
49-40 pkt
- 3 (dst)
39-1 pkt
- 2 (dop)
0 pkt
- 1 (ndst)
7DEHODGRSU]HOLF]DQLDX]\VNDQ\FKZ\QLNyZQDSXQNW\± ./$6$3,(5:6=$
OLF]ED
V
OLF]ED
381.7$&-$
V
6,$'<
=/()(1,$
=:,61$
5.$&+
FP
%,(*;0
V
32'&,*$1,(
1$5.$&+
OLF]ED
%,(*
1$0
V
6.2.:'$/
=0,(-6&$
V
%,(*1$0
V
6,$'<
=/()(1,$
FP
&+à23&<
%,(*;0
V
%,(*
1$0
6.2.:'$/
=0,(-6&$
SNW
%,(*1$0
381.7$&-$
'=,(:&=7$
SNW
&+à23&<± ./$6$'58*$
381.7$&-$ %,(*1$ 6.2.:'$/ %,(*1$
SNW
V
FP
C
V
8*,1$1,(
5.
OLF]ED
%,(*;
V
6,$'<
=/()(1,$
OLF]ED
%,(*1$ 6.2.:'$/
V
=:,6
%,(*;
V
V
V
%,(*1$
FP
'=,(:&=7$± ./$6$'58*$
6,$'< 381.7$&-$
=/()(1,$
OLF]ED
SNW
381.7$&- %,(*1$
$
SNW
V
'=,(:&=7$± ./$6$75=(&,$
6.2.:
'$/
%,(*1$
8*,1$1,( %,(*;
6,$'<
5.
=/()(1,$
FP
V
V
V
V
OLF]ED
%,(*1$ 6.2.:'$/
FP
&+à23&<± ./$6$75=(&,$
%,(*1$
V
8*,1$1,(
5.
OLF]ED
%,(*;
V
6,$'<
=/()(1,$
OLF]ED
381.7$&-$
SNW