Zaproszenie do składania ofert dostawa tuszów i tonerów 2016

Komentarze

Transkrypt

Zaproszenie do składania ofert dostawa tuszów i tonerów 2016
Znak sprawy: Z.II.2300/Zp/56/2016
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
o wartości poniżej 30 000 euro
Przedmiot zamówienia:
DOSTAWA TUSZÓW, TONERÓW I TASIEMEK DO DRUKAREK
DO SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU
W trybie:
postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro.
Podstawa:
„Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku” w sprawie zasad
dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku.
Nisko, Grudzień 2016
Dostawa tuszów, tonerów i tasiemek do drukarek do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
Znak sprawy: Z.II.2300/Zp/56/2016
Nisko, dnia: 30/12/2016 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO
1) Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko
NIP: 865-20-74-945, REGON: 000306680
Tel. (15) 8416 703, 8416 779, Fax. (15) 8416 704, www.szpital-nisko.pl, e-mail: [email protected]
2) Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa tuszów, tonerów i tasiemek do drukarek do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku.
(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia)
3) Termin wykonania zamówienia: Sukcesywnie w ciągu roku od daty udzielenia zamówienia.
4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą:
Lp.
Wymagany dokument
1.
Formularz ofertowy. Wypełniony formularz ofertowy.
2.
Oświadczenie o spełnianiu warunków.
3.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
4.
5.
6.
Aktualny odpis lub oświadczenie. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o dzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
Wykaz dostaw lub usług. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Formularz cenowy. Wypełniony formularz cenowy.
5) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń
lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz
z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), (…) jeżeli Zamawiający
lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania, Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami w formie
pisemnej.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Piotr Tabor – Specjalista ds. zamówień publicznych, tel. (15) 8416 779.
Maria Kosz – Specjalista ds. zaopatrzenia , tel. (15) 8416 712.
Sylwia Skrzypek – Referent ds. zamówień publicznych, tel. (15) 8416 779,
6) Termin związania ofertą: 30 dni.
7) Opis sposobu przygotowywania ofert:
System ProPublico © Datacomp
Strona 2/14
Dostawa tuszów, tonerów i tasiemek do drukarek do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
-
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
oferta musi być sporządzona zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego ogłoszenia,
Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom.
Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie opisanej w następujący sposób: „Dostawa tuszów,
tonerów i tasiemek do drukarek do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku. NIE OTWIERAĆ
przed: 09/01/2017”.
8) Miejsce oraz termin składania ofert:
Siedziba Zamawiającego, pokój nr 12 do dnia: 09/01/2017 r. do godziny 10.00
9) Opis sposobu obliczenia ceny:
Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.
10) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia
tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
- Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr
-
Nazwa kryterium
Waga
1
Cena (koszt)
85 %
2
Warunki płatności
10 %
3
Termin realizacji zamówienia
5%
punkty przyznawane za powyższe kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium
1
2
3
Wzór
Cena (koszt): Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof – cena podana w badanej ofercie
Warunki płatności: Liczba punktów = (Wof/Wmax) * 100 * waga
gdzie:
- Wof – najkrótszy termin płatności podany w badanej ofercie
- Wmax – najdłuższy termin płatności spośród wszystkich ofert
Termin realizacji zamówienia: Liczba punktów = (Tmin/Tof) * 100 * waga
gdzie:
- Tmin – najkrótszy termin realizacji spośród wszystkich ofert,
- Tof – termin realizacji podany w badanej ofercie
11) Załączniki:
-
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 – wzór formularza ofertowego,
Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków,
Załącznik nr 4 – wzór o braku podstaw do wykluczenia,
Załącznik nr 5 – wzór wykazu wykonanych usług lub dostaw,
Załącznik nr 6 – wzór (projekt umowy),
Załącznik nr 7 – wzór formularza cenowego.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania
zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, oraz przepisami
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
Data: 30/12/2016
p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku
Roman Ryznar
podpis Kierownika Zamawiającego
System ProPublico © Datacomp
Strona 3/14
Dostawa tuszów, tonerów i tasiemek do drukarek do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Ogólna charakterystyka i warunki realizacji zamówienia:
−
Dostawa tuszów, tonerów i tasiemek do drukarek do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
2. Zakres przedmiotowy:
Lp.
1.
PAKIET 1
Nazwa artykułu
Farba do drukarki RISOGRAPH CR1610EP, kolor czarny
2.
Matryca do drukarki RISOGRAPH CR1610EP
1
3.
Tasiemka do drukarki OKI 3321 Microline*)
5
4.
Tasiemka do drukarki OKI 590 Microline*)
1
5.
Toner do drukarki EPSON LX300+II*)
1
6.
Toner do drukarki HP LaserJet 1000*)
5
7.
Toner do drukarki HP LaserJet 1005*)
10
8.
Toner do drukarki HP LaserJet 1010*)
30
9.
Toner do drukarki HP LaserJet 1020*)
5
10.
Toner do drukarki HP LaserJet 1022*)
1
11.
Toner do drukarki HP LaserJet 1100*)
1
12.
Toner do drukarki HP LaserJet 1200*)
6
13.
Toner do drukarki HP LaserJet 1536 dnf MFP*)
14.
Toner do drukarki HP LaserJet 2014*)
1
15.
Toner do drukarki HP LaserJet 4000N*)
2
16.
Toner do drukarki HP LaserJet 4050T*)
1
17.
Toner do drukarki HP LaserJet CP1515n, kolor czarny
2
18.
Toner do drukarki HP LaserJet CP1515n, kolor czerwony
2
19.
Toner do drukarki HP LaserJet CP1515n, kolor niebieski
2
20.
Toner do drukarki HP LaserJet CP1515n, kolor żółty
2
21.
Toner do drukarki HP LaserJet M1005 MFP*)
1
22.
Toner do drukarki HP LaserJet M1132 MFP*)
1
23.
Toner do drukarki HP LaserJet P1005*)
1
24.
Toner do drukarki HP LaserJet P1006*)
2
25.
Toner do drukarki HP LaserJet P1102*)
17
26.
Toner do drukarki HP LaserJet Pro MFP M225dn*)
6
27.
Toner do drukarki HP LaserJet P 1102w
10
28.
Toner do drukarki HP LaserJet M1212nf MFP*)
1
29.
Toner do drukarki Muratec TS2550
1
30.
Toner do drukarki OKI B410d
2
System ProPublico © Datacomp
ilość/rok
1
170
Strona 4/14
Dostawa tuszów, tonerów i tasiemek do drukarek do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
PAKIET 1
Nazwa artykułu
Lp.
31.
ilość/rok
2
Toner do drukarki OKI B431dn
32.
Toner do drukarki Samsung CLP-510, kolor czarny*)
3
33.
Toner do drukarki Samsung CLP-510, kolor czerwony*)
2
34.
Toner do drukarki Samsung CLP-510, kolor niebieski*)
2
35.
Toner do drukarki Samsung CLP-510, kolor żółty*)
2
36.
Toner do drukarki Samsung ML – 1640*)
1
37.
Toner do drukarki Samsung ML – 2010P*)
2
38.
Toner do drukarki Samsung SCX-3205*)
8
39.
Toner do drukarki Samsung SCX-4200*)
10
40.
Toner do drukarki Samsung SCX-4300*)
5
41.
Toner do drukarki Xerox Phaser 3250*)
6
42.
Toner do kserokopiarki Olivetti d-Copia 1600*)
2
43.
Toner do kserokopiarki Olivetti d-Copia 300MF
7
44.
Toner do kserokopiarki Toshiba e-studio 166
1
45.
Tusz do drukarki Brother DCP 145C, kolor czarny
1
46.
Tusz do drukarki Brother DCP 145C, kolor czerwony
1
47.
Tusz do drukarki Brother DCP 145C, kolor niebieski
3
48.
Tusz do drukarki Brother DCP 145C, kolor żółty
1
49.
Tusz do drukarki HP Deskjet 1050A, czarny
3
50.
Tusz do drukarki HP Deskjet 1050A, kolor
2
51.
Tusz do drukarki HP Deskjet ink advantage K 209A, kolor*)
3
52.
Tusz do drukarki HP Deskjet ink advantage K 209A, czarny*)
3
53.
Toner do drukarki HP LaserJet pro 400 MFP*)
10
54.
Toner do drukarki HP LaserJet 1018*)
1
55.
Toner do drukarki HP LaserJet pro M127*)
5
56.
Marker CD czarny
200
Uwaga:
Atramenty, tasiemki i tonery tylko oryginalne firm: HP, OKI, Canon, Muratec, Brother, Samsung, Olivetti,
Xerox, Toshiba, Riso.
*) - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompatybilnych tonerów posiadających nowe wałki światłoczułe,
listwy czyszczące oraz chip pozwalający na komunikację kasety z drukarką, a także wszelkie elementy
odpowiedzialne za jakość i niezawodność wydruku.
System ProPublico © Datacomp
Strona 5/14
Dostawa tuszów, tonerów i tasiemek do drukarek do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
Załącznik nr 2
pieczęć wykonawcy
WZÓR FORMULARZA OFERTY
Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 1,
37-400 Nisko
Nawiązując do zaproszenia do udziału w postępowaniu i złożenia oferty cenowej w postępowaniu
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego znak Z.II.2300/Zp/56/2016 na: Dostawę tuszów, tonerów i tasiemek
do drukarek do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku oferujemy realizację dostaw objętych zapytaniem
ofertowym, zgodnie z wymogami Opisu Przedmiotu Zamówienia za cenę: ___________ zł (bez VAT),
(słownie: _________________________________________________ ) Cena brutto (z VAT) ______________ zł,
(słownie: __________________________________________________)
Termin płatności oferowany zamawiającemu za realizację przedmiotu zamówienia wynosi min. 60 dni tj. _____
dni od daty dostarczenia faktury.
Termin realizacji zamówienia wynosi: _____ dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia tj. do dnia: __________________.
3. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / zamierzamy zlecić podwykonawcom.
4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt ogólnych warunków umowy
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
5. Osoba(y) uprawnione do podpisania umowy: _____________________________________________________
6. Załącznikami do niniejszej oferty są:
(1) ______________________________________________________________________________________
(2) ______________________________________________________________________________________
(3) ______________________________________________________________________________________
(4) ______________________________________________________________________________________
(5) ______________________________________________________________________________________
(6) ______________________________________________________________________________________
(7) ______________________________________________________________________________________
*) - niepotrzebne skreślić
dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
System ProPublico © Datacomp
Strona 6/14
Dostawa tuszów, tonerów i tasiemek do drukarek do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
Załącznik nr 3
pieczęć wykonawcy
OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w trybie zapytania ofertowego na:
Dostawę tuszów, tonerów i tasiemek do drukarek do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
oświadczamy, że:
1) Nie podlegamy wykluczeniu,
2) Spełniamy warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.
dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
System ProPublico © Datacomp
Strona 7/14
Dostawa tuszów, tonerów i tasiemek do drukarek do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
Załącznik nr 4
pieczęć wykonawcy
OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w trybie zapytania ofertowego na:
Dostawę tuszów, tonerów i tasiemek do drukarek do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz.
831 i 996), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art.
270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5) lub art. 46 lub
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny,
skarbowe,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
poz. 769).
Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 2.
Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności.
Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu
lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje
lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.
Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału
w postępowaniu.
Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych.
Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544).
System ProPublico © Datacomp
Strona 8/14
Dostawa tuszów, tonerów i tasiemek do drukarek do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
−
−
Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne.
Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615).
Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych.
Jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy
pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:
zamawiającym,
osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
członkami komisji przetargowej,
osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania.
Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia
wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych.
Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt. 5.
Wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających
z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 złotych.
Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
System ProPublico © Datacomp
Strona 9/14
Dostawa tuszów, tonerów i tasiemek do drukarek do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
Załącznik nr 5
pieczęć wykonawcy
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG LUB DOSTAW
Nazwa Wykonawcy:
_______________________________________________________________________
Adres Wykonawcy:
_______________________________________________________________________
Telefon: ______________________________________ Fax: _________________________________________
L.p.
Rodzaj wykonanych
dostaw lub usług
Miejsce wykonania
dostaw lub usług
Data wykonania
dostaw lub usług
Wartość brutto
wykonanych dostaw
lub usług wzł
Wykaz ważniejszych dostaw lub usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat odpowiadających swoim rodzajem
i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że
roboty te zostały wykonane z należytą starannością.
dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
System ProPublico © Datacomp
Strona 10/14
Dostawa tuszów, tonerów i tasiemek do drukarek do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
Załącznik nr 6
U M O W A (PROJEKT)
Nr ___/Zp/2016
W dniu __/__/2016 r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku z siedzibą przy ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko, reprezentowanym przez:
1. ________________________________________
Zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem:
0000028548, NIP: 865-20-74-945, REGON 000306680, zwanym dalej „Kupującym” a:
____________________________________________________________________________________________
reprezentowanym przez:
1. ________________________________________
zwanym dalej „Sprzedającym”
Zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w _______________, ______ Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem:
_____________________, NIP: _____________________, REGON: _____________________.
Zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
zapytania ofertowego z dnia 30/12/2016 r. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996) zatwierdzonymi przez
p.o. Dyrektora SPZZOZ Nisko zawarta zostaje umowa o treści następującej:
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
§1.
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Sprzedającego na rzecz Kupującego tuszów, tonerów i tasiemek do
drukarek do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku w asortymencie i ilościach określonych w załączniku
nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej umowy zgodnie ze złożoną ofertą z dnia __/__/2016 r.
Kupujący zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych tuszów, tonerów i tasiemek do drukarek do
Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku w okresie realizacji umowy, w zależności od jego rzeczywistych
potrzeb, z zastrzeżeniem nie przekroczenia całkowitej wartości umowy określonej w §2 ust. 1 umowy, przy
czym łączne ograniczenie zamówienia na tusze, tonery i tasiemki do drukarek przez Kupującego nie będzie
większe niż 20% w stosunku do wartości/ilości określonej niniejszą umową.
§2.
CENA UMOWY
Strony uzgadniają wartość umowy na: ______,__ zł brutto (słownie: ____________________________
_________________________________________), w tym obowiązujący podatek VAT: _____,__ zł (słownie:
________________________________________________________), a cenę powyższą wyliczono na
podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych na załączniku nr 1 stanowiącym integralną część umowy.
W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą tuszów, tonerów i tasiemek do
drukarek do bezpośredniego odbiorcy tj. opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy,
transport, itp.
Ceny jednostkowe określone w załączniku, nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy
z zastrzeżeniem ust. 4.
Ceny objęte umową mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawek VAT na oferowane dostawy. Nowa
stawka VAT obowiązuje od dnia jej wprowadzenia przepisami przy czym Sprzedający zobowiązany jest
poinformować Kupującego o nowej stawce najpóźniej na 7 dni przed jej wprowadzeniem pod rygorem
stosowania poprzednio obowiązującej stawki VAT, chyba że stawka ta ulegnie obniżeniu to strony stosować
będą nowa stawkę z dniem jej wejścia w życie zgodnie z przepisami.
§3.
WARUNKI PŁATNOŚCI
Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Kupujący zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie
uzgodnionych cen jednostkowych oraz ilości rzeczywiście zrealizowanych dostaw.
Kupujący zobowiązuje się do zapłaty faktury za przedmiot umowy przelewem w terminie __ dni od daty
dostarczenia faktury. Jeżeli Kupujący otrzyma fakturę po upływie 5 dni od daty jej wystawienia, termin
płatności liczy się od dnia otrzymania faktury przez Kupującego.
System ProPublico © Datacomp
Strona 11/14
Dostawa tuszów, tonerów i tasiemek do drukarek do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
1
Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w banku przez Kupującego dokumentu „polecenie
przelewu”.
Przeniesienia ewentualnych zobowiązań Kupującego wobec Sprzedającego na osobę trzecią, Sprzedający może
dokonać po upływie 30 dni, po uprzedzeniu Kupującego o tej czynności oraz uzyskaniu przez Kupującego
zgody Powiatu Niżańskiego na cesję wierzytelności na podstawie art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.).
Sprzedający oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty
w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 403). Sprzedający, mając na względzie, że Kupujący jest
podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) nie będzie żądał odsetek ustawowych za okres począwszy od 30–go dnia
po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia Kupującemu faktury VAT do dnia zapłaty,
o którym mowa w ust. 21.
§4.
DOSTAWA
Dostawy realizowane będą w okresie od __/__/2017 r. do __/__/2018 r. w uzgodnionych na bieżąco
wielkościach i asortymencie wg każdorazowego zgłoszonego na piśmie zapotrzebowania (dopuszcza się formę
przekazywania zamówień telefonicznie lub faksem) z realizacją do ___ dni roboczych licząc od dnia
otrzymania zamówienia od otrzymania zamówienia.
Sprzedający zobowiązuje się dostarczać tusze, tonery i tasiemki do drukarek w odpowiednich opakowaniach
oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczanego towaru przed czynnikami
pogodowymi, uszkodzeniem, itp.
Reklamacje ilościowe (zgodności dostawy z zamówieniem i deklarowanymi ilościami wyszczególnionymi
w specyfikacji ilościowo - asortymentowej dołączonej przez Sprzedającego do dostawy) Kupujący zgłaszać
będzie Sprzedającemu pisemnie w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze od daty odbioru towaru.
Reklamacje jakościowe dostarczanych tuszów, tonerów i tasiemek do drukarek Kupujący zgłasza
Sprzedającemu na piśmie wraz z uzasadnieniem.
Sprzedający zobligowany jest do ustosunkowania się do wniesionej przez Kupującego reklamacji w terminie
7 dni roboczych od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni roboczych jest uważany za uznanie
przez Sprzedającego reklamacji i tym samym skutkuje obowiązkiem dokonania wymiany wadliwego towaru
na zgodny z zamówieniem.
Sprzedający zobowiązuje się do dostarczania sprzedawanego towaru wraz z fakturą do magazynu Kupującego
transportem własnym, przesyłką pocztową lub poprzez wynajętego w tym celu przewoźnika.
Sprzedający zobowiązuje się w czasie trwania umowy do posiadania w ofercie asortymentu będącego
przedmiotem niniejszego postępowania, a w przypadku przejściowych braków zobowiązuje się dostarczyć
zamówiony towar od innego podmiotu w cenie określonej w umowie.
§5.
KARY UMOWNE
Kupujący będzie miał prawo żądać kar umownych z następujących tytułów i następującej wysokości:
a) 0,2% wartości brutto zareklamowanych przez Kupującego towarów złej jakości za każdy dzień
oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową,
b) 0,2% wartości brutto zamówionego towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie ponad termin określony
umową,
W przypadku odstąpienia Sprzedającego od wykonania postanowień umowy bez zgody Kupującego,
Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części
umowy.
W przypadku gdy szkoda powstała przewyższa ustanowioną karę umowną Kupujący ma prawo żądać
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
W przypadku odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn innych niż określonych art. 145 ustawy - Prawo
zamówień publicznych, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto
niezrealizowanej części umowy.
Jeśli termin płatności ustalono na okres dłuższy niż 60 dni.
System ProPublico © Datacomp
Strona 12/14
Dostawa tuszów, tonerów i tasiemek do drukarek do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
5.
W przypadku nie uregulowania przez Kupującego płatności w terminie określonym w § 3 pkt. 1
Sprzedającemu przysługuje prawo naliczania odsetek, ustalonych w drodze negocjacji nie wyższych jak
odsetki ustawowe.
§6.
DOPUSZCZALNOŚĆ DOKONYWANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY ORAZ WARUNKI
DOKONYWANIA TAKICH ZMIAN
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następujących przypadkach:
a. Zmiana stron umowy,
b. Zmiana banków lub numerów kont bankowych stron,
c. Zmiana stawek podatku VAT,
d. Dopuszcza się w trakcie realizacji umowy zmianę ilości zamawianych tuszów, tonerów i tasiemek do
drukarek z tym, że wartość dostarczonych towarów nie może przekroczyć ogólnej wartości umowy.
e. Dopuszcza się zmianę cen jednostkowych na niższe niż zaoferowane w ofercie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
§7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzenie do umowy postanowień
niekorzystnych dla Kupującego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty Sprzedającego,
chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy.
Niewypełnianie warunków umowy przez Sprzedającego tj. nieterminowe lub niezgodne pod względem
asortymentu bądź ilości z zamówieniem realizowane dostawy, nieprzestrzeganie cen zawartych w umowie,
a także istotne, powtarzające się uchybienia w zakresie jakości dostarczanych towarów lub ich terminów
ważności daje podstawę Kupującemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa
Sprzedającego do naliczania kar umownych.
Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Kupujący może odstąpić od umowy lub
zrezygnować z niektórych pozycji zamówienia (art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych) w razie
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy
wykonanej do dnia odstąpienia od umowy.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy Sąd
Powszechny wg siedziby Kupującego.
Niniejszą umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Sprzedający:
System ProPublico © Datacomp
Kupujący:
Strona 13/14
Dostawa tuszów, tonerów, tasiemek do drukarek i tuszów do pieczątek oraz etykiet termotransferowych
do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
Załącznik nr 7
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO
PAKIET NR ____
Lp.
Nazwa handlowa asortymentu
J.m.
Ilość
Cena jednostki
netto
Wartość netto
Stawka VAT %
Wartość brutto
Producent
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
RAZEM:
System ProPublico © Datacomp
netto
brutto
Strona 14/14

Podobne dokumenty