algorytm postępowania dla osób obsługujących monitoring wizyjny

Komentarze

Transkrypt

algorytm postępowania dla osób obsługujących monitoring wizyjny
Załącznik nr 1 do umowy nr ……………………….
ALGORYTM POSTĘPOWANIA
DLA OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH MONITORING WIZYJNY TERENÓW
GMINY STALOWA WOLA
W przypadku zaobserwowania przez operatora
Monitoringu Miejskiego (MM)
naruszenia porządku publicznego stanowiącego przestępstwo lub wykroczenie, w tym także
o charakterze chuligańskim takiego jak:
– zabójstwo /art. 148 kk/
– bójka, pobicie /art. 158 kk/
– rozbój – to kradzież przy użyciu siły, groźby bezprawnej /art. 280 kk/
– naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego /art. 222 kk/
(policjant, strażak)
– umyślne niszczenie mienia /art. 278 kk lub art. 119 kw/
– kradzież mienia /art. 278 kk lub art. 119 kw/
– kradzież z włamaniem /art. 279 kk/ (kradzież z włamaniem polega na dokonaniu
kradzieży mienia po uprzednim pokonaniu przeszkody np. Po wybiciu szyby,
wyłamaniu zamku w drzwiach itp.)
– zderzenie pojazdów, potrącenie pieszego (kolizja drogowa – wypadek drogowy)
/art. 86 kw, art. 177 kk/
– podpalenie – pożar, eksplozja, zawalenie się budowli /art. 163 kk/
– rozpijanie małoletniego /art. 208 kk/ (dostarczanie mu napojów alkoholowych,
namawianie do spożycia, ułatwianie spożywania alkoholu małoletniemu)
– zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego /art. 51 kw/
(polega na wywołaniu uczucia zaniepokojenie, podenerwowania wobec przynajmniej
jednej osoby, utrudnienia lub uniemożliwienia ludziom normalnego zachowania
w miejscach publicznych)
– umieszczanie ogrodzeń i plakatów w miejscu do tego nie przeznaczonym /art. 63a
kw/
– umyślne
usuwanie ogłoszeń
i
plakatów
wystawionych
publicznie
i uniemożliwienie zapoznania się z takim ogłoszeniem /art. 67 kw/
– rzucanie kamieniami lub innymi przedmiotami w pojazdy mechaniczne będące
w ruchu /art. 76 kw/
– dopuszczenie się publicznie nieobyczajnego wybryku /art. 140 kw/ (jest to
zachowanie polegające na rażącym publicznym a więc występującym w miejscu
dostępnym do nieograniczonej liczby osób zachowaniu które może doprowadzić do
zgorszenia np. załatwianie potrzeby fizjologicznej. Do zaistnienia wykroczenia nie
musi wystąpić skutek w postaci świadka – osoby zgorszonej, np.: załatwianie potrzeb
–
–
–
–
–
–
–
fizjologicznych w miejscu publicznym, leżenie w stanie nietrzeźwości na ziemi,
obnażanie się, uprawianie sexu itp.)
umieszczanie nieprzyzwoitych napisów i ogłoszeń w miejscu publicznym /art. 141
kw/
uszkadzanie urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego tj. np. telefonu,
kamery, ławek, znaków drogowych, itp. /art. 143 kw/
niszczenie roślinności, drzew, krzewów przez osoby lub zwierzęta pod ich
nadzorem, deptanie trawników w miejscach innych niż wyznaczone dla celów
rekreacji przez właściwego zarządcę terenu / art. 145 kw/
zanieczyszczanie, zaśmiecanie miejsca publicznego /art. 145 kw/
zanieczyszczania chodników, trawników, placów przez zwierzęta (psy) – Uchwała
RM
wyprowadzania psa bez smyczy /art. 77 kw/
spożywania alkoholu lub usiłowanie spożywania alkoholu w miejscu publicznym
art. 43 ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
lub innych nie wymienionych zdarzeń naruszających ład i porządek oraz
bezpieczeństwo publiczne, zobowiązany jest on do niezwłocznego powiadomienia
odpowiednich służb o zaobserwowanym zdarzeniu.
W tabeli znakiem X oznaczono podmiot/służbę odpowiedzialny/ą za obsługę zdarzeń.
Kategoria zdarzenia
Policja
– zabójstwo /art. 148 kk/
– bójka, pobicie /art. 158 kk/
– rozbój /art. 280 kk/
– naruszenie nietykalności cielesnej
funkcjonariusza publicznego /art. 222 kk/
– umyślne niszczenie mienia
/art. 278 kk lub art. 119 kw/
– kradzież mienia /art. 279 kk lub art. 119 kw/
– kradzież z włamaniem /art. 279 kk/
– kolizja drogowa/wypadek drogowy
/art. 86 kw, art. 177 kk/
– pożar, eksplozja, zawalenie się budowli
/art. 163 kk/
– zakłócenie spokoju, porządku publicznego
/art. 51 kw/
– umieszczanie ogrodzeń i plakatów w miejscu do
tego nie przeznaczonym /art. 63a kw/
– umyślne usuwanie ogłoszeń
i plakatów /art. 67 kw/
X
X
X
Pogotowie
Ratunkowe
Straż
Pożarna
X
X
X
X
X
X
X
X
X
– rzucanie kamieniami w pojazdy mechaniczne
będące w ruchu /art. 76 kw/
– dopuszczenie się publicznie nieobyczajnego
wybryku /art. 140kw/
– umieszczanie nieprzyzwoitych napisów i
ogłoszeń w miejscu publicznym /art. 141 kw/
– uszkadzanie urządzeń przeznaczonych do
użytku publicznego, dewastacja mienia
/art. 143 kw/
– niszczenie roślinności, drzew, krzewów
/ art. 145 kw/
– zanieczyszczanie, zaśmiecanie miejsca
publicznego /art. 145 kw/
– zanieczyszczania chodników, trawników, placów
przez zwierzęta (psy) – Uchwała RM
– wyprowadzania psa bez smyczy /art. 77 kw/
– spożywania alkoholu lub usiłowanie spożywania
alkoholu w miejscu publicznym
/art. 43 ust. 1 UTPA/
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Legenda:
UTPA – Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
kw – Kodeks wykroczeń
kk – Kodeks karny
Wykaz telefonów:
Telefon Alarmowy
Pogotowie Ratunkowe
Straż Pożarna
Komenda Policji
112
999
998
997
Sposób postępowania podmiotów obsługujących monitoring wizyjny
I. Operator Monitoringu Miejskiego, po zaobserwowaniu naruszenia prawa, postępuje
zgodnie z następującą procedurą:
1. Drogą telefoniczną powiadamia dyżurnego Komendy Powiatowej Policji
w Stalowej Woli o zaobserwowaniu zdarzenia.
2. Udziela dyżurnemu KPP lub innej powiadamianej służbie wszelkich
niezbędnych dla przyjęcia zgłoszenia informacji o zaistniałym zdarzeniu
(relacja z wcześniejszej zaobserwowanej sytuacji).
3. Zapewnia rejestrację i ewentualne archiwizowanie przebiegu całego zdarzenia
oraz udostępnia za zgodą Właściciela nagranie na potrzeby toczącego się
postępowania.
4. Prowadzi rejestr zaobserwowanych zdarzeń oraz archiwizuje na płytach DVD.
II. Dyżurny Stanowiska Kierowania KPP.
1.
Rozpoznaje charakter zdarzenia i podejmuje decyzję o zakresie
podjętych w tej sprawie czynności.
III.Inne służby i podmioty realizują zadania zgodnie z kompetencjami wynikającymi
z odrębnych przepisów (Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe).
Zatwierdził:
.......................................
(Zleceniodawca)
Zaakceptował:
.......................................
(Zleceniobiorca)