Instrukcje To jest proste... - rolety

Komentarze

Transkrypt

Instrukcje To jest proste... - rolety
FAHER
Instrukcje
Monta¿ i instrukcja u¿ytkowania napêdów rurowych FAHER Typ 35 , Typ 45, Typ 59
UWAGA! Monta¿ napêdów powinien byæ dokonywany przez osoby wykwalifikowane!
Podczas instalacji nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ aktualnych przepisów prawa
budowlanego
oraz wszystkich norm bezpieczeñstwa obowi¹zuj¹cych w danym kraju czy regionie.
Niew³aœciwy monta¿ mo¿e byæ przyczyn¹ wypadków!
Proszê zapoznaæ siê z poni¿sz¹ instrukcj¹.
I. Wprowadzenie
Produkty FAHER znajduj¹ swoje zastosowanie, jako napêdy do rolet, bram rolowanych oraz
markiz. S¹ kompletnie z³o¿one, wygodne w monta¿u, ³atwe w obs³udze i niezawodne.
II. Bezpieczeñstwo
1. Silnik powinien zostaæ dobrany zgodnie z tabel¹ doboru okreœlon¹ przez producenta.
2. Przed monta¿em nale¿y dok³adnie ogl¹dn¹æ silnik i kabel elektryczny zasilaj¹cy , czy nie
posiadaj¹ ¿adnych uszkodzeñ mechanicznych. W przypadku wyst¹pienia takich uszkodzeñ nie
montowaæ.
3. Sprawdziæ prawid³owe funkcjonowanie wszystkich mechanicznych ruchomych czêœci silnika.
4. Nigdy nie nale¿y uderzaæ w silnik ¿adnymi twardymi narzêdziami, nawet podczas instalacji, mo¿e
to prowadziæ do trwa³ych uszkodzeñ.
5. Kabel elektryczny silnika pod³¹czaæ tylko przy wy³¹czonym napiêciu.
6. W³¹czniki elektryczne nie powinny byæ obs³ugiwane przez dzieci bez nadzoru doros³ych.
7. Monta¿ silnika musi byæ zgodny z Instrukcj¹. Nale¿y siê upewniæ, czy urz¹dzenie porusza siê w
prowadnicach swobodnie i nie napotyka na ¿adne przeszkody. Przed monta¿em nale¿y sprawdziæ,
czy dane techniczne podane na tabliczce znamionowej odpowiadaj¹ regionalnym standardom.
8. Przy³¹cze elektryczne powinno byæ uziemione.
9. Si³a wci¹gu i czas pracy musz¹ zostaæ dobrane indywidualnie do ka¿dej bramy, rolety, markizy
lub ¿aluzji.
10. Kabel elektryczny powinien byæ zaizolowany i nie nara¿ony na promienie s³oneczne.
11. Nale¿y regularnie kontrolowaæ instalacje elektryczn¹-u¿ywaæ silnika tylko jeœli nie jest
uszkodzona.
12. Silnik podczas pracy nagrzewa siê; nale¿y zwróciæ uwagê aby kabel elektryczny nie znajdowa³
siê bezpoœrednio w strefie nagrzewania.
13. Podczas u¿ytkowania nale¿y zwracaæ uwagê, aby ¿adne osoby nie znajdowa³y siê w strefie
opadu bramy , rolety lub markizy.
14. Nale¿y stosowaæ odpowiednie zabezpieczenia wg aktualnych norm bezpieczeñstwa.
15. Nie nale¿y u¿ywaæ bramy, rolety lub markizy podczas prowadzonych w pobli¿u prac
konserwatorskich.
16. Podczas przeprowadzania prac serwisowych koniecznie od³¹czyæ napiêcie.
17. W przypadku uszkodzenia kabla elektrycznego nale¿y zast¹piæ go tylko kablem oryginalnym.
18. Silnik powinien zostaæ zamontowany w miejscu suchym i przewiewnym.
19. Silnik powinien byæ przechowywany w miejscu suchym.
20. Kabel elektryczny nie mo¿e mieæ kontaktu z pancerzem bramy rolowanej czy rolety (zarówno
podczas monta¿u jak i podczas normalnego u¿ytkowania)
21. Monta¿ powinien byæ dokonywany zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami oraz przez
wykwalifikowane osoby posiadaj¹ce aktualne uprawnienia SEP
2010 - www.faher.pl - kopiowanie oraz wprowadzanie zmian bez zgody producenta jest zabronione !!
To jest proste...
FAHER
Instrukcje
Monta¿ i instrukcja u¿ytkowania napêdów rurowych FAHER Typ 35 , Typ 45, Typ 59
22. W przypadku jakichkolwiek pytañ odnoœnie monta¿u, nale¿y skontaktowaæ siê ze sprzedawc¹.
III. W³aœciwoœci
1. Silniki rurowe FAHER s¹ montowane bezpoœrednio w wale bramy, rolety, markizy czy ¿aluzji.
2. Napêd jest przenoszony przez odpowiedni adapter i zabierak, który jest po³¹czony na sta³e z
wa³em.
3. Zakresy pracy ustawia siê za pomoc¹ wy³¹czników krañcowych.
4. W przypadku awarii pr¹du, silniki wyposa¿one w NHK, mog¹ byæ obs³ugiwane rêcznie.
Model z nhk
Model bez NHK
IV. Monta¿
1. Napiêcie sieciowe musi odpowiadaæ napiêciu silnika ( patrz: tabliczka znamionowa na silniku)
2. Adapter i zabierak musi dobrze pasowaæ do wa³u.
3. Przed zamocowaniem silnika do wa³u, nale¿y w pierwszej kolejnoœci poprawnie zamocowaæ
adapter i zabierak.
4. Silnik mo¿na montowaæ po lewej lub prawej stronie wa³u.
5. Wa³ musi zostaæ zamontowany w taki sposób, aby wykluczyæ jego poluzowanie czy wypadniecie
z ³o¿ysk lub urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed opadniêciem pancerza.
6. Schemat monta¿owy:
1,10-p³yta mocuj¹ca
2,4,5,6,11-œruba mocuj¹ca,
3-³o¿ysko lub urz¹dzenie przeciwspadkowe
7-ogranicznik
8-wa³
9-silnik
2010 - www.faher.pl - kopiowanie oraz wprowadzanie zmian bez zgody producenta jest zabronione !!
To jest proste...
FAHER
Instrukcje
Monta¿ i instrukcja u¿ytkowania napêdów rurowych FAHER Typ 35 , Typ 45, Typ 59
1. Uruchomiæ silnik za pomoc¹ pod³¹czonego wy³¹cznika, sprawdziæ czy ruch jest zgodny z
kierunkiem na wy³¹czniku.
2. Je¿eli kierunek nie jest zgodny z oznaczonym na wy³¹czniku nale¿y zamieniæ kabel br¹zowy z
czarnym
V. Ustawienie zakresów pracy.
Zakresy pracy silnika mo¿na ustawiæ dowolnie wed³ug potrzeb;
1. Ustawienie dolnego zakresu: Krêciæ za pomoc¹ bolca do regulacji œrubê reguluj¹c¹ w kierunku
< + >, celem zwiêkszenia opadu bramy, rolety lub wysiêgu markizy. Krêciæ za pomoc¹ bolca do
regulacji œrubê reguluj¹c¹ w kierunku < - >, celem zmniejszenia opadu bramy, rolety lub zwijania
markizy.
2. Ustawienie górnego zakresu: nale¿y postêpowaæ analogicznie jak wy¿ej z drug¹ œruba
reguluj¹c¹.
3. Po ustawieniu wy³¹czników krañcowych, nale¿y sprawdziæ czy brama, roleta lub markiza
po naciœniêciu wy³¹cznika, opada i podnosi siê zgodnie z naszym ¿yczeniem,
je¿eli nie, nale¿y powtórzyæ krok 1 i 2.
2010 - www.faher.pl - kopiowanie oraz wprowadzanie zmian bez zgody producenta jest zabronione !!
To jest proste...

Podobne dokumenty