czesc_iiid_-_opis_fazy_d_

Komentarze

Transkrypt

czesc_iiid_-_opis_fazy_d_
Faza D - Użytkowanie
PROJEKT CELOWY Nr 6T07 2004 C/6413
„KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDOWLANYMI
PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI
FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
PUBLICZNYCH I POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ”
III.
OPISY FAZ PRZEDSIĘWZIĘCIA
11. FAZA D – UŻYTKOWANIE
217
Faza D - Użytkowanie
11.1 Działanie 4.10.100: użytkowanie inwestycji w okresie gwarancji
Czynności wykonywane w związku z użytkowaniem inwestycji w okresie gwarancji
obejmują:
- założenie i prowadzenie Książki obiektu przez personel Użytkownika,
- zaplanowanie i przeprowadzanie przeglądów okresowych przez personel
Użytkownika samodzielnie lub z udziałem Wykonawcy inwestycji,
- usuwanie ujawnionych wad przez Wykonawcę inwestycji.
Powyższe czynności powinny być wykonywane zgodnie z Ustawą Prawo budowlane oraz
zgodnie z ustaleniami podanymi w:
•
•
•
•
•
Protokole z przekazania zrealizowanego Przedsięwzięcia Użytkownikowi,
obejmującym:
- dokumentację powykonawczą obiektów zrealizowanych w ramach
Przedsięwzięcia,
- dokumenty i decyzje dotyczące użytkowania obiektu oraz instrukcje
obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z
obiektem,
Protokole odbioru końcowego z wykazem wad w wykonaniu Robót
budowlanych ujawnionych podczas odbioru końcowego,
Umowie o wykonanie robót budowlanych,
Dokumentach ustalających zobowiązania
gwarancyjne Wykonawcy,
sporządzonych przez Wykonawcę zgodnie z Umową o wykonanie robót
budowlanych i przekazanych Użytkownikowi z Protokołem odbioru końcowego,
Planie działań w Fazie Użytkowania.
Realizacja prac wykonywanych w związku z użytkowaniem inwestycji w okresie
gwarancji powinna być monitorowana przez Kierownika Przedsięwzięcia.
11.1.1 Założenie i prowadzenie Książki obiektu.
Zgodnie z art.64 ust.1 ustawy Prawo budowlane, Użytkownik inwestycji jest
zobowiązany prowadzić dla każdego obiektu Książkę obiektu budowlanego, stanowiącą
dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu
technicznego, remontów, przebudowy w okresie użytkowania obiektu budowlanego.
Sposób założenia i prowadzenia Książki obiektu budowlanego określa rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie książki obiektu budowlanego – Dz.U.
Nr 120, poz.1134.
11.1.2 Zaplanowanie i przeprowadzanie przeglądów okresowych i pomiarów
eksploatacyjnych
Obowiązek przeprowadzania przeglądów okresowych i pomiarów eksploatacyjnych
wykonanych obiektów inwestycyjnych wynika z dyspozycji podanych w art.62 ustawy Prawo
218
Faza D - Użytkowanie
budowlane. Przeglądy te powinny być wykonane w okresie gwarancji, aby ich wyniki
pozwoliły na ocenę wyników Przedsięwzięcia i posłużyły do wyegzekwowania usunięcia
ujawnionych wad.
Umiejscowienie i zakres przeglądów okresowych i pomiarów eksploatacyjnych w okresie
gwarancyjnym powinien wynikać z Instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i
urządzeń związanych z obiektem oraz z Planu dla Fazy Użytkowania. Na tej podstawie
powinien zostać opracowany Plan przeglądów okresowych i pomiarów eksploatacyjnych,
określający:
-
terminy, przedmiot i zakres przeglądów i pomiarów eksploatacyjnych,
sposób przeprowadzenia poszczególnych przeglądów i pomiarów,
sposób oceny przeprowadzonych przeglądów i pomiarów,
rodzaj protokołów, dokumentujących przeprowadzenie poszczególnych
przeglądów i pomiarów oraz ich wyniki,
osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie poszczególnych przeglądów i
pomiarów, z uwzględnieniem wymaganych wykonanie tych przeglądów,
kwalifikacji personelu,
zasady dokonywania płatności za wykonanie przeglądów i pomiarów, z
określeniem potrzeb finansowych z tego tytułu.
Pomiary eksploatacyjne powinny prowadzić do wyznaczenia wartości liczbowych
parametrów, charakteryzujących zdolności produkcyjne, usługowe, wydajność itp. walory
użytkowe inwestycji. Pomiary mogą dotyczyć ciągu technologicznego, obiektu o określonej
funkcji lub całej inwestycji, złożonej z wielu obiektów tworzących układ technologiczny.
Protokoły z przeprowadzonych przeglądów okresowych i pomiarów powinny
opisywać zaobserwowane wady i dotyczyć:
-
obiektów budowlanych jako całości, ich poszczególnych elementów
konstrukcyjnych, budowlanych i wykończeniowych, w aspekcie stwierdzenia czy
nie ujawniają się wady w ich wykonaniu objęte gwarancją,
wszystkich instalacji w obiektach i przyborów oraz urządzeń związanych z tymi
instalacjami w aspekcie ich prawidłowego funkcjonowania,
urządzeń i wyposażenia technologicznego, co do jego funkcjonowania zgodnie z
przeznaczeniem,
elementów zagospodarowania terenu, co do prawidłowości zachowań w
warunkach użytkowania.
Protokoły z pomiarów eksploatacyjnych powinny podawać wartości parametrów,
uzyskane z pomiarów lub ze sprawozdawczości eksploatacyjnej oraz ich
porównanie z wartościami projektowanymi.
11.1.3 Usuwanie przez Wykonawcę inwestycji wad ujawnionych w okresie gwarancji
Wady, odnotowane w protokołach z przeprowadzonych przeglądów okresowych i
pomiarów, powinny być usuwane przez Wykonawcę w ramach gwarancji udzielonej na
219
Faza D - Użytkowanie
warunkach określonych w Umowie o roboty budowlane. Wykonanie naprawy i usunięcie
wady powinno być udokumentowane przez Wykonawcę i potwierdzone przez służby
eksploatacyjne Użytkownika. Dokumenty te powinny określać przedmiot naprawy lub
likwidowaną wadę, termin wykonania naprawy lub usunięcia wady oraz przedstawiciela
Wykonawcy odpowiedzialnego za usunięcie wady i przedstawiciela Użytkownika,
upoważnionego do potwierdzenia faktu naprawy lub usunięcia wady.
11.2 Działanie 4.10.110: odbiór ostateczny inwestycji.
Przeprowadzenie odbioru ostatecznego inwestycji powinno obejmować:
-
powołanie Komisji Odbioru ostatecznego,
zaplanowanie czynności Odbioru ostatecznego,
komisyjne przeprowadzenie odbioru przedmiotu Przedsięwzięcia i zwolnienie
Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych,
sporządzenie zestawienia kosztów poniesionych na realizację Przedsięwzięcia.
Powyższe prace powinny zostać wykonane przez Kierownika Przedsięwzięcia i
Kierownika Zespołu Zarządzającego z udziałem Użytkownika, zgodnie z ustaleniami
podanymi w:
-
Protokole odbioru końcowego,
Protokołach z przeglądów okresowych i gwarancyjnych,
Umowie o wykonanie Robót budowlanych,
Planie Fazy Użytkowania.
W ramach odbioru ostatecznego inwestycji powinien zostać dokonany pełny przegląd
wszystkich obiektów i urządzeń w obiektach oraz zagospodarowania terenu inwestycji, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na elementy, roboty lub urządzenia, wymienione w
Protokole odbioru końcowego oraz w protokołach z przeglądów okresowych inwestycji,
przeprowadzanych w okresie gwarancyjnym.
11.2.1 Powołanie Komisji odbioru ostatecznego i zaplanowanie czynności odbioru
ostatecznego
W skład Komisji odbioru ostatecznego powinni wchodzić:
-
przedstawiciele Inwestora i Użytkownika,
Kierownik Przedsięwzięcia,
Kierownik budowy oraz upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy
przedstawiciel Projektanta, odpowiedzialny za kierowanie pracami
ewentualnie inspektorzy nadzoru inwestorskiego i branżowi specjaliści służb
eksploatacyjnych użytkownika.
Plan przeprowadzenia czynności odbioru ostatecznego powinien określać:
220
Faza D - Użytkowanie
•
•
•
•
•
imienny skład komisji odbioru ostatecznego,
terminy przeglądów poszczególnych obiektów w zakresie:
- robót ogólnobudowlanych,
- poszczególnych instalacji i urządzeń,
- ciągów technologicznych i urządzeń technologicznych,
wykaz osób uczestniczących w podkomisjach przeglądowych poszczególnych
rodzajów robót,
ramowy zakres obowiązków komisji, podkomisji branżowych i członków
komisji,
dokumenty powstające w wyniku przeglądów poszczególnych obiektów.
11.2.2 Komisyjne przeprowadzenie ostatecznego odbioru inwestycji i zwolnienie
Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych
Przeprowadzenie ostatecznego odbioru inwestycji obejmuje przegląd przez Komisję
odbioru ostatecznego wszystkich zrealizowanych obiektów i instalacji oraz urządzeń w tych
obiektach, objętych przedmiotem gwarancji Wykonawcy. Celem przeglądu jest stwierdzenie,
że obiekty, instalacje i urządzenia w obiektach funkcjonują prawidłowo, a wady ujawnione w
okresie gwarancji zostały usunięte przez Wykonawcę w ramach udzielonej gwarancji.
Na podstawie wyników pomiarów eksploatacyjnych, Komisja odbioru ostatecznego
powinna
potwierdzić
osiągnięcie
przez
inwestycję
planowanych
parametrów
eksploatacyjnych.
Przeprowadzenie
odbioru ostatecznego powinno być udokumentowane przez
sporządzenie Protokołu odbioru ostatecznego inwestycji, zawierającego:
-
dane identyfikujące inwestycję, datę odbioru końcowego oraz Inwestora,
Wykonawcę i Projektanta,
skład Komisji Odbioru ostatecznego i okres jej pracy,
wyniki przeglądu ostatecznego zrealizowanych obiektów, instalacji w obiektach
oraz ciągów technologicznych i urządzeń objętych gwarancją Wykonawcy,
ewentualnie wykaz dostrzeżonych usterek lub wymaganych napraw,
ocenę uzyskaną przez Przedsięwzięcie jako całość i przez poszczególne obiekty,
oraz osiągnięcie zamierzonych efektów eksploatacyjnych,
ogólną ocenę wykonanych robót budowlanych i wywiązania się gwaranta –
Wykonawcy robót budowlanych z obowiązków z tytułu gwarancji,
wniosek Komisji o zwolnienie Wykonawcy z obowiązków gwarancyjnych i
zwrot niewykorzystanych kwot należytego wykonania Umowy.
Pomyślny wynik odbioru ostatecznego inwestycji upoważnia władze wykonawcze
inwestora do realizacji wniosku o zwolnienie Wykonawcy z obowiązków gwarancyjnych.
11.2.3 Zestawienie kosztów poniesionych na realizację Przedsięwzięcia
221
Faza D - Użytkowanie
Kierownik Przedsięwzięcia powinien spowodować opracowanie zestawienia
poniesionych kosztów poniesionych przez Inwestora w okresie od sformułowania inicjatywy
przedsięwzięcia inwestycyjnego, przez przygotowanie i realizację przedsięwzięcia, do
uzyskania przez inwestycję planowanych parametrów eksploatacyjnych.
Opracowanie powinno również komentować uzyskane wyniki przez Przedsięwzięcie,
w tym wyniki finansowe, z odniesieniem się do oceny zaistniałych zjawisk.
11.3 Działanie 4.10.120: ocena przebiegu i rezultatów przedsięwzięcia i przygotowanie
do Przeglądu nr 4
11.3.1 Ocena przebiegu i rezultatów przedsięwzięcia przez władze wykonawcze
inwestora
Ocena przebiegu i rezultatów Przedsięwzięcia powinna zostać przeprowadzona jako
przygotowanie
zwierzchnie
do Przeglądu zamykanego przedsięwzięcia, dokonywanego przez władze
Inwestora.
Ocenę
powinien
przeprowadzić
Zespół
Zarządzający
Przedsięwzięciem, na wniosek Kierownika przedsięwzięcia. W ocenie powinien również
uczestniczyć Użytkownik.
Pomyślny wynik oceny upoważnia do postawienia wniosku o przejęcie przez
Użytkownika
pełnej
odpowiedzialności
za
stan
techniczny,
utrzymanie
i
efekty
eksploatacyjne obiektów zrealizowanych w ramach Przedsięwzięcia. Oznacza to formalne
zamknięcie Przedsięwzięcia.
Wynikiem działania jest Raport z oceny przebiegu i rezultatów przedsięwzięcia,
opracowany przez Przewodniczącego Zespołu Zarządzającego Przedsięwzięciem dla władz
wykonawczych Inwestora.
Raport powinien zawierać oceny, dotyczące:
-
przedmiotu, wyników i rezultatów Przedsięwzięcia w świetle danych zawartych
w Podstawowych Założeniach Przedsięwzięcia, dotyczących zakresu, jakości
kosztu i terminu realizacji przedsięwzięcia,
przyjętej strategii przygotowania i realizacji Przedsięwzięcia oraz zarządzania
procesem inwestycyjnym,
rezultatów działania osób odpowiedzialnych za Przedsięwzięcie ze strony
Inwestora i innych osób działających na rzecz Przedsięwzięcia ze strony
Inwestora,
funkcjonowania i efektów działania Zespołu Zarządzającego i Zespołu
Kierującego Przedsięwzięciem,
wyegzekwowania przez służby inwestorskie wywiązania się z zobowiązań
umownych przez Projektanta i Wykonawcę robót budowlanych,
wniosków dla kolejnych działań inwestycyjnych.
222
Faza D - Użytkowanie
Jeżeli władze wykonawcze inwestora akceptują treść ustaleń zawartych w Raporcie z
oceny przebiegu i rezultatów przedsięwzięcia, powinny:
-
dokonać formalnego zamknięcia przedsięwzięcia,
zgłosić wniosek do władz zwierzchnich o przeprowadzenie Przeglądu nr 4 dla
oceny osiągnięcia celu i zakładanych rezultatów przedsięwzięcia.
11.3.2 Ocena przebiegu i rezultatów przedsięwzięcia przez władze zwierzchnie inwestora
Po formalnym zamknięciu przedsięwzięcia i po przejęciu przez Użytkownika pełnej
odpowiedzialności za stan techniczny, utrzymanie i efekty eksploatacyjne obiektów
zrealizowanych w ramach Przedsięwzięcia, władze zwierzchnie inwestora powinny
przeprowadzić Przegląd nr 4 przedsięwzięcia na celu upewnienia się, że:
-
przedsięwzięcie było właściwie zarządzane przez inwestora,
przydzielone środki finansowe zostały racjonalnie wykorzystane i uzyskano
planowane rezultaty przedsięwzięcia,
w świetle uzyskania planowanych rezultatów przedsięwzięcia, podjęcie
przedsięwzięcia było rzeczywiście uzasadnione.
-
Podstawą Przeglądu nr 4 przeprowadzanego przez władze zwierzchnie inwestora
powinien być Raport z oceny przebiegu i rezultatów przedsięwzięcia z dokumentami
pozwalającymi na sprawdzenie:
-
spełnienia wymagań funkcjonalnych i technicznych, ustalonych dla
przedmiotu przedsięwzięcia,
zgodności planowanej i rzeczywistej wartości kosztorysowej przedsięwzięcia,
zgodności planowanych i rzeczywistych terminów realizacji przedsięwzięcia,
zgodności planowanych i rzeczywistych parametrów eksploatacyjnych
inwestycji,
zgodności planowanych i rzeczywistych rezultatów przedsięwzięcia,
ewentualnych odchyleń wyników i rezultatów przedsięwzięcia od wartości
planowanych, poprawności przyjętych metod zarządzania przedsięwzięciem i
skuteczności podejmowanych działań korygujących.
Wyniki Przeglądu nr 4 powinny być udokumentowane przez sporządzenie Oceny osiągnięcia
celu i zakładanych rezultatów przedsięwzięcia. Analiza ocen dla zbiorów przedsięwzięć
realizowanych
przez poszczególnych
inwestorów podległych
określonym
władzom
zwierzchnim powinna stanowić podstawę dla:
o formułowania ocen na temat skuteczności działań władz wykonawczych
poszczególnych Inwestorów i wnioskowania zmian organizacyjnych lub
kadrowych,
o gromadzenia danych dla doskonalenia poziomu zarządzania w podległych
organizacjach inwestorskich.
223

Podobne dokumenty