Regulamin konkursu

Komentarze

Transkrypt

Regulamin konkursu
KONKURS W RAMACH III FESTIWALU SZTUKI WIDEO „PUNKTY WIDZENIA”
DLA STUDENTÓW ORAZ ABSOLWENTÓW (2008 - 2012) AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH ORAZ
UCZELNI WYŻSZYCH POSIADAJĄCYCH KIERUNKI ARTYSTYCZNE
Mianem Konkursu określa się udział w konkursie w ramach III Festiwalu Sztuki Wideo „Punkty
Widzenia” w Łodzi. Mianem Organizatora określa się Stowarzyszenie Kultura Aktywna z siedzibą
w Łodzi. Mianem Osoby Zainteresowanej określa się każdą osobę lub grupę osób, która prześle
zgłoszenie na Konkurs na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Mianem Uczestnika
określa się Osobę Zainteresowaną, która pomyślnie przejdzie postępowanie kwalifikacyjne, na
zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA FESTIWALU:
1.1. Organizatorem Festiwalu Sztuki Wideo „Punkty Widzenia” są członkowie Stowarzyszenia
Kultura Aktywna. Festiwal organizowany jest pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych im.
Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
1.2. Festiwal rozpocznie się w dniu 26 kwietnia 2013 r. i trwać będzie do dnia 28 kwietnia 2013 r.
2. CELE KONKURSU:
2.1. Promocja artystów.
2.2. Wyłonienie oryginalnych osobowości w sztuce wideo.
2.3. Wspieranie nowych talentów w środowisku sztuki.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA:
3.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca studentem lub
absolwentem (lat od 2008 do 2012) Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni wyższych posiadających
kierunki artystyczne.
3.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie płyty DVD z pracą/pracami oraz
dołączonym formularzem zgłoszeniowym na adres:
Punkty Widzenia 2013 / Konkurs
Kamila Turkowska
ul. Lniana 2 m. 3
91-158 Łódź
3.4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie
warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 3.4 oznacza akceptację wszystkich punktów
Regulaminu Konkursu.
3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn
od niego niezależnych.
3.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych
osoby trzeciej przez uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do
prezentacji.
4. ZASADY KONKURSU:
4.1. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane osobiście przez Osobę
Zainteresowaną, do których przysługują Osobie Zainteresowanej nieograniczone autorskie prawa
osobiste i majątkowe, a także nienaruszające prawa właścicieli do wizerunków i obiektów
zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym.
4.2. Osoba Zainteresowana zgłasza swój udział w Konkursie poprzez nadesłanie prac, formularza
zgłoszeniowego oraz oświadczenia.
4.3. Formularz zgłoszeniowy zawiera: nazwę konkursu, imię i nazwisko autora, nazwę uczelni,
wydział, rok studiów lub ukończenia studiów, adres e-mail, numer telefonu, opis pracy. Formularz
zgłoszeniowy dostępny jest na stronie Festiwalu: www.punktywidzenia.com
4.4. Zgłoszenie musi zawierać wszystkie dane wyszczególnione w formularzu zgłoszeniowym.
Formularz, który nie zostanie w całości wypełniony, jego treść będzie nieczytelna, bądź nie
zostanie podpisane oświadczenie, zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia, bez wzywania do
uzupełnienia oraz bez powiadamiania Osoby Zainteresowanej.
4.5. Na Konkurs Osoba Zainteresowana może nadesłać maksymalnie dwie prace w kategorii wideo.
4.6. Prace w kategorii wideo muszą być przesłane na nośniku w formacie MPEG 2, lub MPEG 4.
Organizator zastrzega sobie możliwość pozostawienia bez rozpatrzenia projektu, który nie spełni
warunków zawartych w Regulaminie.
4.7. Prace w ww. kategorii będą przyjmowane wyłącznie na nośniku DVD/CD w formie plików
wideo w formacie wymienionym w pkt. 4.6. Każdy nośnik powinien być podpisany tytułem oraz
imieniem i nazwiskiem Osoby Zainteresowanej.
4.8. Zgłoszenie pracy wideo do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że
przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych prac i że ponosi on
wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.
4.9. W przypadku, gdy na zgłaszanych pracach wideo widnieją rozpoznawalne osoby uczestnik jest
zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację pracy wideo i móc
na żądanie organizatora przedstawić taką zgodę na piśmie.
4.10. Zgłoszenie prac wideo do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika zgody
na prezentowanie zgłoszonych prac na stronach internetowych należących do organizatora.
4.11. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap polega na wysłaniu formularza
zgłoszeniowego oraz prac wideo drogą pocztową. Na tej podstawie Komisja Konkursowa wybierze
prace, które przejdą do drugiego etapu i tym samym będą prezentowane podczas konkursowego
przeglądu odbywającego się w ramach Festiwalu.
4.12. Termin zgłaszania prac upływa z dniem 05.04.2013 r. (data stempla pocztowego/przyjęcia
przez kuriera). 09.04.2013 r. na stronie internetowej Festiwalu zostanie ogłoszona lista
zakwalifikowanych do przeglądu uczestników. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 28.04.2013.
4.13. Organizator powołuje Komisję Konkursową.
4.14. Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało:
a. Zapoznanie się z nadesłanymi pracami na Konkurs, ich ocena oraz wyłonienie Uczestników
Festiwalu.
b. Komisja Konkursowa wyłoni Uczestników Festiwalu do dnia 09.04.2013 r.
c. Uczestnicy Festiwalu wezmą udział w dwudniowej prezentacji, podczas której Jury wyłoni
zwycięzców Konkursu.
4.15. Udział Osoby Zainteresowanej w Konkursie zależny jest od decyzji Komisji Konkursowej,
wyrażonej na podstawie postępowania kwalifikacyjnego. W skład Komisji wchodzą osoby
powołane przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
4.16. Nagrodami dla wyłonionych Uczestników festiwalu w ww. konkursie będą:
nagroda I, nagroda II, nagroda III oraz nagrody zaproszonych łódzkich Galerii.
4.17. Termin zgłoszeń upływa z dniem 05.04.2013.
4.18. Uczestnicy zostaną powiadomieni o decyzji Komisji w drodze e–mailowej. W terminie 10 dni
od dnia otrzymania e – maila z powiadomieniem, Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć materiały
uzupełniające:
a. Portret Uczestnika nadający się do druku (krótszy bok min.50mm, 300dpi).
b. Tekst dotyczący danego projektu i twórczości Uczestnika.
c. Materiały graficzne, będące kopiami prezentowanych prac lub ich dokumentacją w formacie
cyfrowym, w rozdzielczości umożliwiającej ich prezentację w materiałach poligraficznych (krótszy
bok min. 200mm, 300dpi) oraz na stronie internetowej Festiwalu.
4.19. Niedostarczenie materiałów uzupełniających przez uczestnika w terminie określonym przez
Organizatora jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w przeglądzie konkursowym. W takim
wypadku Organizator zastrzega sobie prawo wybrania innego Uczestnika spośród otrzymanych
zgłoszeń.
5. JURY:
5.1. Organizatorzy powołują Jury w składzie: prof. Ryszard W. Kluszczyński, Joanna Sokołowska,
Ewa Surowiec, Daniel Rumiancew, Paweł Hajncel.
5.2. Werdykt Jury będzie ogłoszony ostatniego dnia Festiwlau - 28 kwietnia 2013 roku.
5.3. W trakcie trwania Festiwalu autonomiczne nagrody przyznawać będą reprezentanci kilku
łódzkich instytucji sztuki. Ich wyróżnienia przyznawane będą niezależnie od werdyktu Jury
głównego.
6. PRAWA AUTORSKIE:
6.1. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie organizatora do korzystania (w sposób nieograniczony
czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności, choć niewyłącznie, w wydawnictwach
i pozostałych mediach organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących
w szczególności:
a. Utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części
lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i zwielokrotnienie
audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub
formatu.
b. Wprowadzenie do pamięci komputera.
c. Nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników
obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie,
rozpowszechnianie i odtwarzanie prac wideo, a także innego ich używania zgodnie z
postanowieniami regulaminu.
d. Wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne
udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki
multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających
podobnie.
e. Nadanie przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego
przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu.
f. Nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej
przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, retransmisję przewodową lub bezprzewodową
przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, niezależnie od
standardu, systemu lub formatu.
g. Wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy: sponsoringu, product
placement, public relations, promocji sprzedaży organizatora.
h. Inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie, w
tym w szczególności wyświetlanie w kinach, inne przypadki publicznego odtwarzania, w tym na
ekranach diodowych w jakichkolwiek miejscach, udostępnianie lub przesyłanie za pomocą.
6.2. Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa prac wideo rozpowszechnianych zgodnie z
niniejszym Regulaminem.
6.3. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z prac zgodnie z
niniejszym regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie prac wideo
na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania wideo.
6.4. Uczestnik dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione w pracach wideo, a
także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od organizatora wynagrodzenia za korzystanie z
prac wideo zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za
rozpowszechnianie prac wideo na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego
udostępniania prac wideo, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub,
odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się
wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy.
6.5. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs plików, których
własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą zgłoszenia.
6.6. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu
naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, uczestnik pokryje koszty i zapłaci
odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej organizatora, to jest:
www.punktywidzenia.com
7.2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, a także zawieszenia lub
zakończenia Konkursu bez rozstrzygnięcia, jeśli prace nadesłane na Konkurs nie spełnią wymagań
Organizatora.
7.3. Zmiany dokonane w Regulaminie, bądź też informacje o zawieszeniu lub zakończeniu
Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Festiwalu www.punktywidzenia.com
7.4. Prace zgłoszone na Konkurs na nośniku DVD/CD nie będą zwrócone Osobom
Zainteresowanym.
7.5. Organizator zapewnia Uczestnikom nocleg oraz wyżywienie (obiady) na czas ich pobytu w
ramach Festiwalu. Terminy pobytu Uczestników ustalane są indywidualnie, po ogłoszeniu listy
Uczestników Festiwalu.
7.6. Wszelkie pytania i uwagi można kierować do organizatorów Festiwalu, których adresy e-mail
podano w zakładce Kontakt.
7.7. Złamanie ustaleń regulaminu Festiwalu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z
uczestnictwa w Festiwalu.
7.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
7.9. Nadesłane na Festiwal dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez organizatora
wyłącznie w celu wykonania obowiązków związanych z Festiwalem oraz w celach informacyjnomarketingowych organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Festiwalu przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania.
KONTAKT
1. Kontakt z Uczestnikami odbywa się drogą mailową.
2. Informacje o zakwalifikowaniu się do przeglądu konkursowego zostaną opublikowane na stronie
internetowej Organizatora oraz wysłane drogą mailową w terminie do 9.04.2013 roku.
3. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące konkursu prosimy kierować drogą mailową na adres
koordynatorów konkursu.
4. Koordynatorzy konkursu:
Lea Leonowicz - [email protected]
Sebastian Ropzara: [email protected]
Kamila Turkowska - [email protected]

Podobne dokumenty