regulamin akcji promocyjnej pod nazwą

Komentarze

Transkrypt

regulamin akcji promocyjnej pod nazwą
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ,
Przy zakupie 2 sztuk dowolnych dodatków (krawat, mucha, pasek, spinki, poszetka, skarpety) drugi,
dodatek -50% (01.04.16-30.04.16)
§1
DEFINICJE
Organizator - Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi: adres 93-124 Łódź, ul. Kilińskiego
228, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000079261, nr tel. 42 68 36 605, NIP: 728-013-21-71, REGON: 004311429, kapitał zakładowy:
62.145.700,20 zł w całości opłacony.
Promocja – akcja promocyjna przeznaczona dla klientów Sklepów Firmowych objęta
uregulowaniami Regulaminu.
Sklep Firmowy - sklep firmowy Organizatora uczestniczący w Promocji objętej Regulaminem
(lista Sklepów Firmowych stanowi załącznik do Regulaminu).
Regulamin – niniejszy regulamin, który definiuje warunki i zasady udziału Uczestnika w
Promocji.
Uczestnik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie
trwania Promocji zakupiła Towar jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 121), albo przedsiębiorca, bez względu na formę
organizacyjno-prawną (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba
prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy
prawa przyznają zdolność prawną), który w okresie trwania Promocji zakupił Towar.
Towar – każdy: krawat, poszetka, mucha, spinki, pasek, skarpety
Cena Promocyjna – -50% od pierwszej ceny na każdą drugą, tańszą sztukę Towaru
Produkt Promocyjny – zestaw dowolnych 2 sztuk z asortymentu: krawat, mucha, pasek,
poszetka, spinki, skarpety
Dowód Zakupu - paragon lub faktura dokumentująca zakup Towaru.
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Promocja organizowana przez Organizatora w oparciu o Regulamin prowadzona jest w
Sklepach Firmowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których lista stanowi załącznik nr
1 do Regulaminu.
2. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami). Regulamin Promocji nie podlega
zatwierdzeniu w trybie określonym w ww. ustawie.
3. Promocja trwa od dnia 01.04.2016 roku do dnia 30.04.2016 roku nie później jednak niż do
wyczerpania puli Produktów Promocyjnych.
1
4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem:
http://www.prochnik.pl
§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i uzależnione od spełnienia warunków określonych
w Regulaminie.
2. Z udziału w Promocji wyklucza się osoby będące pracownikami lub zleceniobiorcami
Organizatora, w tym zatrudnione w Salonach Firmowych.
§4
ZASADY I PRZEBIEG PROMOCJI
1. Uczestnik przystępujący do Promocji, który zakupi w Sklepie Firmowym Towar otrzyma
możliwość zakupienia Produktu Promocyjnego w cenie Promocyjnej.
2. Produkt Promocyjny nie może być wymieniony przez Organizatora na gotówkę bądź inny
towar.
3. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Promocji wielokrotnie w trakcie jej trwania, po
każdorazowym spełnieniu warunków określonych w ust. 1.
4. Promocja nie łączy się z innymi zniżkami i promocjami organizowanymi przez Organizatora.
5. Decyzję w przedmiocie skorzystania z możliwości zakupu Produktu Promocyjnego Uczestnik
winien przekazać sprzedawcy Sklepu Firmowego najpóźniej przed wystawieniem faktury lub
zaewidencjonowaniem sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Zakup Produktu
Promocyjnego podlega ujęciu w Dowodzie Zakupu.
§5
REKLAMACJE
Reklamacje Towarów i Produktów Promocyjnych rozpatrywane są na podstawie następujących
przepisów prawnych:
a) w przypadku, gdy Towar lub Produkt Promocyjny został zakupiony przez Uczestnika
będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego zastosowanie
znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827);
b) w przypadku, gdy Towar lub Produkt Promocyjny został zakupiony przez Uczestnika
nie będącego konsumentem ww. rozumieniu, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu
cywilnego.
2
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, Sklepach Firmowych oraz pod adresem:
http://www.prochnik.pl
2. Udział Uczestnika w akcji promocyjnej oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w
Regulaminie.
3. W wypadku wątpliwości dotyczących postanowień Regulaminu, Uczestnik ma prawo w okresie
trwania Promocji zwrócić się do Organizatora o dokonanie wyjaśnień postanowień
Regulaminu.
4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd
powszechny właściwy ze względu na przepisy obowiązującego prawa.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2016 roku do dnia zakończenia Promocji.
7. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany stosunków
gospodarczych, finansowych i ekonomicznych wywierających wpływ na realizację Promocji.
3
Załącznik nr 1 [Lista Sklepów Firmowych]
Lp.
1
Sklepy Firmowe
Stary Browar
Półwiejska 42
2
Złote Tarasy
Złota 59
3
4
5
61-888 Poznań
00-120 Warszawa
MODO
ul. Łopuszańska 22 lokal A12
02-220 Warszawa
Zielone Arkady
ul. Wojska Polskiego 1
85-171 Bydgoszcz
Fashion House Outlet Center
Przywidzka 8
6
80-174 Gdańsk
Factory Ursus
Plac Czerwca 1976r. 6
7
Galeria Bałtycka
Grunwaldzka 141
8
80-264 Gdańsk
Silesia City Center
Chorzowska 107
9
40-101 Katowice
Factory Wrocław
Graniczna 2
10
54-610 Wrocław
Galeria Echo
Świetokrzyska 20
11
25-406 Kielce
M1
Al. Pokoju 67
12
31-580 Kraków
Factory Kraków
Prof. A. Rożańskiego 32
13
20-234 Lublin
Factory Outlet
Dębiecka 1
15
62-030 Luboń
Centrala Outlet
Kilińskiego 228
16
93-124 Łódź
Manufaktura
Karskiego 5
17
91-071 Łódź
Magnolia Park
Legnicka 58
18
54-204 Wrocław
Wola Park
Górczewska 124
19
20
01-460 Warszawa
Outlet Center Białystok
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 15 B
City Center
Stanisława Matyi 2
21
61-586 Poznań
02-675 Warszawa
Factory Annopol
Annopol 2
23
03-236 Warszawa
Fashion House Outlet Center Sosnowiec
Orląt Lwowskich 138
24
41-208 Sosnowiec
Galaxy
Al. Wyzwolenia 18-20
25
15-960 Białystok
Galeria Mokotów
ul. Wołoska 12
22
32-085 Kraków
Outlet Center
ul. Mełgiewska 16D
14
02-495 Warszawa
70-554 Szczecin
Fashion House Outlet Center Piaseczno
Puławska 42E
05-500 Piaseczno
4
5

Podobne dokumenty