Statut Przedszkola nr 30 „Mały Olimpijczyk” w

Komentarze

Transkrypt

Statut Przedszkola nr 30 „Mały Olimpijczyk” w
STATUT
Przedszkola
nr 30
„Mały Olimpijczyk”
w Poznaniu
Zatwierdzony Uchwałą nr 22/2015 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 30 „Mały
Olimpijczyk” w Poznaniu z dnia 09 marca 2015r.
Statut Przedszkola nr 30 „Mały Olimpijczyk” w Poznaniu
22 października 2015
§1
1. Statut publicznego przedszkola, zwanego dalej „przedszkolem” określa jego nazwę.
1) Na nazwę składają się:
- określenie „przedszkole”
2) Ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy przedszkola – 30
3) Imię przedszkola: „Mały Olimpijczyk”
4) Oznaczenie siedziby placówki: 60-566 Poznań ,ul. Szamotulska 75a
2. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Poznań
3. Placówka posługuje się pieczęciami o następującej treści:
1) Na fakturach sprzedażowych i zakupowych oraz na umowach z kontrahentami
MIASTO POZNAŃ
Przedszkole nr 30 „Mały Olimpijczyk”
ul. Szamotulska 75a
60-566 Poznań
NIP 209-00-01-440
2) Na pozostałych dokumentach
PRZEDSZKOLE NR 30
„Mały Olimpijczyk”
ul. Szamotulska 75a, tel. 061-8472-920
60-566 Poznań
Regon 301617816 NIP 781-18-59-493
§2
1. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną
przez ministra właściwego do spraw wychowania przedszkolnego,
koncentrując się na takich celach jak:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności
intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej
orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
2) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego
radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego
Strona 2 z 22
Statut Przedszkola nr 30 „Mały Olimpijczyk” w Poznaniu
22 października 2015
znoszenia stresów i porażek;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych
relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce
dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób
zrozumiały dla innych;
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności
wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy
rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich
ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości
i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
11) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez
rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie
pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach
edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności
językowej i kulturowej;
12) w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości
narodowych w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do
mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem
regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z
późn. zm.1), podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem
mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez
rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie
pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub
języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.
13) Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz poszczególni
nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane
wspomaganie rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości,
a w przypadku dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – stosownie także do ich
możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju
psychofizycznego.
Strona 3 z 22
Statut Przedszkola nr 30 „Mały Olimpijczyk” w Poznaniu
22 października 2015
2. Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej
przedszkola. Dzieci kończące wychowanie przedszkolne powinny wykazywać się
umiejętnościami i wiadomościami w każdym z wymienionych w podstawie
programowej obszarów.
3. Przedszkole nr 30 „Mały Olimpijczyk”
1) stosownie do nadanej nazwy, promuje sportowy styl życia poprzez:
a) organizowanie zajęć o charakterze sportowym i wdrażanie do regularnej
aktywności sportowej
b) dawanie możliwości poznawania różnych dyscyplin sportowych.
c) Stwarzanie możliwości wykorzystania zdobytych umiejętności w różnych
formach aktywności ruchowej.
d) Kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarówno
indywidualnym, jak i zespołowym.
e) Czerpanie radości z rożnych form ruchu
f) Realizowanie projektów związanych z dużymi imprezami sportowymi oraz
wybitnymi, polskimi sportowcami
g) Organizowanie uroczystości związanych z Dniem Olimpijczyka oraz
Olimpiad Przedszkolnych
2) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej poprzez:
a) realizowanie w trakcie zajęć i zabaw tematyki dotyczącej zarówno teraźniejszości
jak i przeszłości naszej Ojczyzny; ze zwróceniem szczególnej uwagi na znajomość
folkloru ziem polskich, w tym przede wszystkim, regionu wielkopolskiego ,
b) umieszczenie w salach godła Polski
c) przedszkole gromadzi, przechowuje i wykorzystuje w ramach zabaw , zajęć
i uroczystości przedszkolnych stroje ludowe z sześciu regionów Polski,
d) współuczestnictwie w życiu środowiska lokalnego, m.in. poprzez współpracę
z lokalnymi organizacjami i instytucjami, tworzeniu więzi z najbliższym
otoczeniem
społeczno-przyrodniczym,
wychowaniu
skierowanym
na poszanowanie kultury, tradycji rodzinnego miasta,
e) przedszkole wychowuje w poszanowaniu dla dzieci z różnych kultur i grup
etnicznych oraz językowych
f) organizowanie, na życzenie i za pisemną zgodą rodziców, nauki religii w grupach
dzieci 4-,5- i 6-letnich
g) dzieciom nie uczestniczącym w katechezie zapewnia się opiekę nauczyciela
w innym oddziale
h) w salach, na życzenie większości rodziców, mogą wisieć krzyże
4. Dyrektor przedszkola organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie
przedszkolne w porozumieniu z organem prowadzącym.
Strona 4 z 22
Statut Przedszkola nr 30 „Mały Olimpijczyk” w Poznaniu
22 października 2015
5. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji zawarte są w planie
rozwoju placówki, planie rocznym i w planach pracy poszczególnych oddziałów
przedszkolnych.
6. Przedszkole realizuje zadania, koncentrując się na :
1) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganiu rodziny
w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole,
2) w przypadku dzieci niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju
i stopnia niepełnosprawności, stymulując rozwój dziecka poprzez
- zapewnienie poczucia akceptacji i bezpieczeństwa,
- systematyczne rozpoznawanie aktualnych możliwości dziecka oraz
prognozowanie przez nauczyciela zmian rozwojowych,
- w miarę możliwości placówka organizuje zespół wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka lub współpracuje w tym zakresie
z najbliższym ośrodkiem organizującym wczesne wspomaganie rozwoju
- współpracę z poradnią psychologiczną
- budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej wychowanka
- rozwijanie specyficznych dla dziecka właściwości, cech, uzdolnień
- kształtowanie czynnej postawy dziecka wobec własnego zdrowia
i bezpieczeństwa oraz rozwijanie jego sprawności ruchowej,
- rozumienie siebie i otaczającego świata, poprzez wyrabianie postaw
pro ekologicznych w duchu zasady zrównoważonego rozwoju
- wspieranie własnej aktywności dziecka w celu nabywania przez nie
umiejętności poprzez szeroko pojęte działanie i doświadczanie
- uczenie odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej,
- kształtowanie systemu wartości opartych m.in. na empatii, altruizmie
i rozumieniu potrzeb innych
3) korygowaniu zaburzonych funkcji percepcyjno – motorycznych, szczególnie
istotnych w procesie przygotowania do nauki czytania i pisania poprzez ćwiczenia:
koncentracji uwagi, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, sprawności
manualnej, percepcji słuchowej i wzrokowej, koordynacji słuchowo-ruchowej,
doskonalące mowę i umiejętności wypowiadania się,
4) organizowaniu indywidualnego, obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego dla dzieci , których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie
utrudnia uczęszczanie do przedszkola, na podstawie orzeczenia wydanego przez
zespół orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
Strona 5 z 22
Statut Przedszkola nr 30 „Mały Olimpijczyk” w Poznaniu
22 października 2015
7. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi , dostosowując metody i sposoby
oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb
środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych,
a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi, w czasie
pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć organizowanych przez placówkę
poza terenem przedszkola zgodnie z przyjętymi procedurami pn. „Bezpieczne
przedszkole” oraz „Regulaminem spacerów i wycieczek Przedszkola nr 30”
i „Instrukcją udzielania pierwszej pomocy”
8. Dziecko przyprowadzają i odbierają z przedszkola osobiście rodzice, prawni
opiekunowie lub upoważniona przez nich osoba, zapewniająca dziecku
pełne bezpieczeństwo.
9. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbioru dzieci z przedszkola określa
regulamin Przedszkola nr 30 określający zasady przyprowadzania i odbioru dzieci
z przedszkola
10. Regulamin znają i przestrzegają:
1) rodzice, prawni opiekunowie dzieci
2) nauczyciele
3) personel obsługowy przedszkola
§3
1. Organami przedszkola są :
1) dyrektor przedszkola
2) rada pedagogiczna
3) rada rodziców
2. Dyrektor przedszkola
1) Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu lub poprzez powierzenie
funkcji przez organ prowadzący.
2) Kieruje on bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą placówki,
3) reprezentuje ją na zewnątrz w sprawach bezpośrednio związanych z działalnością
podstawową przedszkola,
4) Dyrektor odpowiedzialny jest za:
a) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
Strona 6 z 22
Statut Przedszkola nr 30 „Mały Olimpijczyk” w Poznaniu
22 października 2015
b) koordynowanie opieki nad dziećmi,
c) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka,
d) opracowanie mierzenia jakości pracy placówki z uwzględnieniem lokalnych
potrzeb, ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz
wykorzystania wyników,
e) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie jakości pracy placówki,
f) przekazywanie raportu o jakości pracy placówki Radzie Rodziców i Radzie
Pedagogicznej,
g) opracowywanie koncepcji pracy placówki wspólnie z Radą Pedagogiczną
i wykorzystanie wyników mierzenia jakości pracy placówki,
h) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny
ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,
i) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie
do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
j) przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizowanie jej uchwał podjętych
w ramach kompetencji stanowiących,
k) wstrzymanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa
powiadomienie o tym stosownych organów,
l) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie
odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
m) planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego
przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami,
n) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi
przedszkola,
o) współpracę z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami
nadzorującymi i kontrolującymi,
p) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie
nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
q) przyznawanie nagród, udzielenie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem
zaopiniowanym przez radę pedagogiczną;
r) podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola
w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,
s) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami
Kodeksu Pracy, bhp i ppoż;
t) stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju;
u) koordynację współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im
swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiana informacji
między nimi;
v) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez
pracowników;
Strona 7 z 22
Statut Przedszkola nr 30 „Mały Olimpijczyk” w Poznaniu
22 października 2015
w) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
x) powiadomienie do 30. Września dyrektora szkoły, w obwodzie której
dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku przedszkolnego
w przedszkolu;
y) dyrektor informuje w formie pisemnej dyrektora szkoły podstawowej
obwodowej danego dziecka i rodziców / opiekunów prawnych
o niezrealizowaniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
w przypadku , gdy absencja dziecka w przedszkolu przekroczyła 50%.
2) Rada Pedagogiczna
Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.
Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
3) Rada Rodziców
Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola, stanowi reprezentację rodziców
jego wychowanków.
Rada rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
§4
1. Przedszkole jest jednostką
jest przez Miasto Poznań.
budżetową, której działalność
finansowana
2. Źródłem dochodu mogą być:
1) wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
2) wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, będące
w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
4) wpływy i opłaty od organizacji, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych
oraz na przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych,
5) wpływy z usług w zakresie właściwości danej jednostki budżetowej określonej
w statucie (w tym odpłatność za żywienie),
6) wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych - w ramach akcji szkolnych
organizowanych przez placówki,
7) wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku.
3. Przeznaczenie uzyskanych przez przedszkole dochodów:
1) cele wskazane przez darczyńcę lub spadkodawcę, jeżeli zostały określone,
2) remont lub odtworzenie mienia w przypadku otrzymania dochodu z tytułu
odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie,
Strona 8 z 22
Statut Przedszkola nr 30 „Mały Olimpijczyk” w Poznaniu
22 października 2015
3) sfinansowanie wydatków związanych z uzyskaniem dochodów np.: dochody
z wynajmu sali gimnastycznej wiążą się z poniesieniem wydatków na zakup
energii elektrycznej, cieplnej, wody, środków czystości itp.,
4) dofinansowanie bieżącej działalności jednostek.
5) wydatki związane z bankową obsługą rachunku.
§5
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci
zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, ale nie może być niższa niż 15
w oddziale.
§ 6
1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie
z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania
przedszkolnego będącą załącznikiem do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
oraz na podstawie programów wychowania przedszkolnego.
1) Dopuszczanie przez dyrektora do użytku w przedszkolu programów
wychowania przedszkolnego reguluje procedura wewnętrzna.
2) Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego
stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
3. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe takie jak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
język angielski
rytmika
zajęcia logopedyczne dla dzieci 6- letnich
religia
gimnastyka korekcyjna dla 5- i 6-latków
inne, a w szczególności sprzyjające rozwojowi sprawności ruchowej
wychowanków Przedszkola nr 30 „Mały Olimpijczyk”
4. Za organizację zajęć odpowiada dyrektor placówki.
5. Zajęcia, w miarę możliwości finansowych , opłacane są ze środków przyznanych
przez Miasto Poznań.
Strona 9 z 22
Statut Przedszkola nr 30 „Mały Olimpijczyk” w Poznaniu
22 października 2015
6. Dzieci, które nie biorą udziału w zajęciach dodatkowych, mają w tym czasie
zapewnioną opiekę nauczyciela w swojej grupie wiekowej.
7. Czas trwania zajęć dodatkowych dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci
i wynosi:
1) z dziećmi 3-4 lat - około 15 minut
2) z dziećmi 5-6 lat - około 30 minut
8. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne
przepisy.
§7
1. Przedszkole posiada warunki do działania 6 oddziałów dzieci na pobyt całodzienny.
2. Przedszkole mieści się w budynku wolnostojącym.
3. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada następujące pomieszczenia:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
6 sal zajęć dla poszczególnych grup wiekowych,
sala gimnastyczna,
szatnie dla dzieci,
sekretariat,
kancelaria dyrektora,
pokój nauczycielski i logopedy,
pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
pomieszczenia kuchni,
sanitariaty dla dzieci, sanitariaty dla personelu,
ogród przedszkolny wraz ze zgromadzonym tam sprzętem
§8
1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji przedszkola, opracowany przez dyrektora , w terminie
podanym przez organ prowadzący.
2. Arkusz ten określa w szczególności:
1) czas pracy poszczególnych oddziałów
2) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących
stanowiska kierownicze
3) ogólną liczbę godzin pracy przedszkola finansowanych ze środków
przydzielonych przez organ prowadzący.
Strona 10 z 22
Statut Przedszkola nr 30 „Mały Olimpijczyk” w Poznaniu
22 października 2015
Arkusz organizacji przedszkola nowelizuje się aneksem zmieniającym pierwotny
dokument, który jest podpisany przez dyrektora przedszkola i organ prowadzący.
§9
1) Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora
przedszkola, na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad opisanych
w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz ochrony zdrowia
i higieny pracy, zasady określonej w §5 ust. 2 oraz oczekiwań rodziców /prawnych
opiekunów/.
2) Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad
danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
3. Ustalony przez dyrektora, ramowy rozkład dnia, może, zarządzeniem dyrektora, ulec
zmianie w przypadku chwilowych zmian organizacyjnych.
§ 10
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez
organ prowadzący, zgodnie z ust. 2 pkt. 2.
2. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 6.00 – 17.00.
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
1) Czas otwarcia przedszkola może zostać zmieniony w zależności od potrzeb rodziców
i za zgoda organu prowadzącego.
2) Podstawa programowa realizowana jest w ciągu pobytu dziecka w przedszkolu.
3) Jednomiesięczna, ruchoma przerwa wakacyjna oraz inne przerwy w pracy
przedszkola zatwierdzane są przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora.
4) Zmiana organizacji pracy przedszkola może nastąpić w okresach obniżonej frekwencji
(ferie zimowe, wiosenne, dyżur wakacyjny, epidemia grypy itp.) ; wówczas dyrektor
placówki może organizować grupy łączone, odpowiednio do zmniejszonej liczby
dzieci.
Strona 11 z 22
Statut Przedszkola nr 30 „Mały Olimpijczyk” w Poznaniu
22 października 2015
5) W przypadku konieczności przeprowadzenia remontu kapitalnego, przedszkole może
być nieczynne przez dwa miesiące. Dzieci uczęszczają wtedy do wskazanych
rodzicom przedszkoli.
6) Ze względów organizacyjnych w dniach przedświątecznych, między poszczególnymi
świętami lub w innych okolicznościach, przedszkole zapewnia opiekę przy liczbie
zgłoszeń większej niż 10 wychowanków, może również pełnić dyżur w wyznaczonych
dniach , na zmianę z placówkami, w których odbywają się również dyżury wakacyjne.
7) Przedszkole prowadzi zajęcia w grupach łączonych z zachowaniem zasady łączenia
grup dzieci zbliżonych wiekiem.
3. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
1) Miasto Poznań,
2) Rodziców, w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,
3) Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie
z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych,
4) Przedszkole zapewnia dziecku bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę od
poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie w godzinach od 8.00 do 13.00.
5) zakres realizowanych przez Organ prowadzący – Miasto Poznań – świadczeń ,
oraz zasady odpłatności za te świadczenia określa porozumienie zawarte pomiędzy
dyrektorem przedszkola w imieniu organu prowadzącego a rodzicami (opiekunami
prawnymi) dziecka.
6) Tryb rozwiązania i wygaśnięcia porozumienia pomiędzy rodzicami/opiekunami
prawnymi a dyrektorem określa § 10 porozumienia.
7) Wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole ustala się zgodnie
z bieżącą uchwałą Rady Miasta Poznania.
8) Opłata za przedszkole składa się z dwóch części
a) opłata za korzystanie przez dziecko z opieki w czasie przekraczającym
podstawę programową
b) opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu
9) Zasady zwrotu stawki za pobyt i żywienie, za nieobecność dziecka w przedszkolu,
określa bieżąca uchwała Rady Miasta Poznania.
10) Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do:
a) informowania rodziców o wysokości opłat za przedszkole;
b) naliczania odpłatności i egzekwowania indywidualnie za każde dziecko,
11) Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry, do 15 dnia każdego
miesiąca,
12) Formy płatności reguluje porozumienie zawarte z rodzicami.
13) Przedszkole, na prośbę rodziców, może umożliwić ubezpieczenie dziecka lub
dzieci, od następstw nieszczęśliwych wypadków
Strona 12 z 22
Statut Przedszkola nr 30 „Mały Olimpijczyk” w Poznaniu
22 października 2015
14) Wybór firmy ubezpieczeniowej oraz wariant ubezpieczenia konsultowany jest z
radą rodziców.
15) Ubezpieczenie dziecka lub dzieci, od następstw nieszczęśliwych wypadków
jest dobrowolne
16) Warunki korzystania z wyżywienia, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala
dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym i rada rodziców.
17) Z tytułu korzystania z wyżywienia w przedszkolu rodzice zobowiązani
są do uiszczania opłat, które wynoszą:
a) trzy posiłki
100% dziennej stawki żywieniowej,
b) obiad
50% dziennej stawki żywieniowej,
c) śniadanie
30% dziennej stawki żywieniowej
d) podwieczorek
e) 20% dziennej stawki żywieniowej,
18) Przedszkole, w porozumieniu z radą rodziców, może organizować imprezy dla
dzieci (koncerty, przedstawienia teatralne), wycieczki itp. Finansowane są one ze
środków gromadzonych przez radę rodziców.
19) Koszty wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w innych gminach niż
Miasto Poznań pokrywa gmina , w której zamieszkuje dziecko , zgodnie z art. 79a
Ustawy o systemie oświaty (przepis wchodzi w życie z dniem 1.09.2014r.)
§ 11
Statut przedszkola określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez
Przedszkole z uwzględnieniem przepisów § 12-15. Szczegółowe zakresy czynności
pracowników pedagogicznych i nie pedagogicznych znajdują się w aktach osobowych wyżej
wymienionych pracowników.
1. Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy
nim a dyrektorem:
1) współkieruje bieżącą działalnością dydaktyczną przedszkola,
2) współdecyduje o organizacji zajęć dodatkowych,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy pozostałych pracowników,
4) wykonuje prace biurowe związane z bieżącą działalnością przedszkola,
a szczególnie zlecone przez dyrektora,
5) organizuje zastępstwa za nieobecnych w pracy nauczycieli w celu zapewnienia
opieki dzieciom i ciągłości realizacji programu,
6) reprezentuje placówkę na zewnątrz, w przypadku nieobecności dyrektora.
2. Nauczyciele:
1) zatrudniani są na podstawie Karty Nauczyciela (Ustawa z dnia 6 stycznia 1982r. –
Karta Nauczyciela Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.), oraz według
Strona 13 z 22
Statut Przedszkola nr 30 „Mały Olimpijczyk” w Poznaniu
22 października 2015
2)
3)
4)
5)
harmonogramu pracy nauczycieli, zastosowanego w arkuszu organizacji
przedszkola, na dany rok szkolny,
wykonują pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą,
są odpowiedzialni za jakość i wyniki pracy wychowawczo – dydaktycznej
i opiekuńczej, a także za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece wychowanków,
szczegółowy zakres czynności znajduje się w aktach osobowych nauczycieli,
uczestniczą w wewnątrzprzedszkolnym systemie doskonalenia nauczycieli
3. Pracownicy administracji i obsługi:
1) pracownicy niepedagogiczni zatrudniani są w przedszkolu na podstawie kodeksu
pracy (Ustawa z dn.26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy, Dz.U nr 24,poz.141 ze
zm.),
2) w przedszkolu zatrudnia się pracowników administracji i obsługi, których
podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola, jako
placówki publicznej, utrzymanie ładu i porządku w budynku oraz otoczeniu wokół
niego,
3) szczegółowy zakres czynności pracowników administracji , znajdujący się w ich
aktach osobowych, ustala dyrektor przedszkola, w oparciu o obowiązujące
przepisy.
§ 12
1. W przedszkolu:
1) liczącym co najmniej 6 oddziałów
2) posiadającym oddziały zlokalizowane w różnych miejscach albo
3) w którym co najmniej 2 oddziały pracują dłużej niż 10 godzin dziennie,
może być utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola.
2. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko
wicedyrektora w innych przypadkach, niż określone w ust. 1 a także za zgodą organu
prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze.
§ 13
1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch
nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału, lub realizowanych zadań.
2.
Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, przynajmniej jeden
z nauczycieli opiekuje się swoim oddziałem przez wszystkie lata pobytu dziecka
w przedszkolu. Zmiana nauczyciela może być spowodowana względami
organizacyjnymi, kadrowymi w placówce lub na uzasadniony wniosek rady rodziców.
Strona 14 z 22
Statut Przedszkola nr 30 „Mały Olimpijczyk” w Poznaniu
22 października 2015
§ 14
1. Przedszkole jest placówką ogólnodostępną bez oddziałów integracyjnych.
§ 15
1. Obowiązkiem nauczyciela jest rzetelne realizowanie zadań związanych
z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola,
a w szczególności:
1) Nauczyciele współdziałają z rodzicami ( opiekunami prawnymi) dziecka
w sprawach wychowania i nauczania, z uwzględnieniem prawa rodziców
(opiekunów prawnych) do znajomości zadań wynikających z programu
wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania
informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.
2) prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej poprzez:
systematyczne planowanie pracy , a zwłaszcza:
a)
-
-
-
planowanie działań opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych zgodnie
z podstawą programową wychowania przedszkolnego, wybranymi programami
z uwzględnieniem możliwości rozwojowych dzieci
i
odpowiedzialnością za ich zdrowie, bezpieczeństwo i życie podczas pobytu w
przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów, wyjazdów
weryfikację planów pracy na drodze monitorowania i ewaluacji postępów
dzieci;
opracowywanie miesięcznych planów pracy z dziećmi z uwzględnieniem:
 zadań z rocznego planu pracy przedszkola,
 potrzeb , zainteresowań i możliwości rozwojowych dzieci,
zwłaszcza w przypadku grup zróżnicowanych wiekowo,
 dostępności dla rodziców i wszystkich nauczycieli, aby
w przypadku zastępstwa plan wyznaczał działania grupy,
stwarzanie sytuacji edukacyjnych dostosowanych do możliwości rozwojowych
dzieci, ich zainteresowań i uzdolnień;
dążenie do osiągnięcia przez dzieci kompetencji kluczowych;
stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania
dążenie do eliminowania przyczyn niepowodzeń dzieci,
współdziałanie z innymi nauczycielami oraz pracownikami celem
skoordynowania oddziaływań wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczych;
Strona 15 z 22
Statut Przedszkola nr 30 „Mały Olimpijczyk” w Poznaniu
22 października 2015
b) planowanie własnego rozwoju zawodowego oraz systematyczne podnoszenie
swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych
formach doskonalenia;
c) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej , realizacja jej postanowień
i uchwał,
d) staranne prowadzenie dziennika danego oddziału, zgodnie
z obowiązującymi przepisami
e) opracowywanie
- planu współpracy z rodzicami,
- planu wychowawczego dla grupy we współpracy i przy akceptacji
rodziców ;
- tworzenie programu profilaktycznego przedszkola;
3) Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne, mając na celu poznanie
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych wychowanków oraz dokumentuje
te obserwacje.
a) Nauczyciel systematycznie prowadzi obserwacje pedagogiczne wszystkich
dzieci w oddziale, przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu,
a w razie potrzeby przekazuje dokumentację innemu nauczycielowi.
Nauczyciel gromadzi obserwacje w segregatorze grupowym, na podstawie
obserwacji organizuje pracę indywidualną z dzieckiem,
b) Nauczyciel, z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko
nauki w klasie I szkoły podstawowej, przeprowadza analizę gotowości
dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) w celu
zgromadzenia informacji, które mogą pomóc:
- rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęci
nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości,
odpowiednio do potrzeb, wspomagać;
- nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego
programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie
realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole
podstawowej;
- pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której
zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy
związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
c) Na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci
Strona 16 z 22
Statut Przedszkola nr 30 „Mały Olimpijczyk” w Poznaniu
22 października 2015
wydaje się rodzicom informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w
szkole podstawowej. Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku
szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo
może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
4) Nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc
psychologiczno – pedagogiczną (z psychologiem, logopedą, nauczycielem
gimnastyki korekcyjnej) w celu wspomagania i stymulowania rozwoju dziecka
oraz uczestniczy w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
zgodnie z przedszkolną procedurą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. W przedszkolu stosuje się różnorodne formy współdziałania z rodzicami (opiekunami
prawnymi) dziecka:
1) Nauczyciele otaczają opieką każde dziecko i utrzymują kontakt z jego rodzicami
(opiekunami prawnymi)
2) spotkania organizacyjne z rodzicami odbywają się co najmniej jeden raz w roku,
a pozostałe według planu współpracy nauczycieli z rodzicami
3) Nauczyciel w ramach współpracy z rodzicami organizuje:
a) spotkania grupowe – dwa razy w roku szkolnym w celu przekazania informacji
o postępach dziecka
b) konsultacje indywidualne – dwa razy w roku szkolnym lub wg potrzeb
rodziców,
c) zajęcia otwarte – co najmniej raz w roku szkolnym,
d) uroczystości zgodnie z kalendarium imprez opracowanym na dany rok szkolny
e) Nauczyciel sporządza plan spotkania z rodzicami. Rodzice potwierdzają
podpisem swoją obecność.
4) Rodzice mają prawo do:
a) zapoznania się z podstawą programową wychowania przedszkolnego
oraz zadaniami wynikającymi z koncepcji pracy przedszkola i miesięcznych
planów pracy w danym oddziale,
b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn
trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków
Strona 17 z 22
Statut Przedszkola nr 30 „Mały Olimpijczyk” w Poznaniu
22 października 2015
z obserwacji przedszkola,
e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola dyrektorowi
przedszkola, organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną
poprzez swoje przedstawicielstwa w Radzie Rodziców.
f) korzystać z różnych form współpracy przedszkola z rodzicami
5) Inne formy współpracy przedszkola z rodzicami:
a) zajęcia otwarte, warsztaty
b) spotkania okolicznościowe,
c) imprezy o charakterze integracyjnym (np. festyny)
d) współpraca z Radą Rodziców
e) gazetka „Okiem Przedszkolaka”
f) formuła „ Teatr Rodzice – Dzieciom
g) zbieranie informacji – ankiety, kwestionariusze,
6) Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a) przestrzeganie zapisów niniejszego statutu,
b) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
c) przestrzeganie Regulaminu przyprowadzania i odbioru dziecka
z przedszkola oraz innych regulaminów obowiązujących w placówce
d) stosowanie się do zapisów zawartych w podpisanym z dyrektorem
porozumieniu
e) współpraca z nauczycielem w celu optymalizacji i ujednolicenia
oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych
f) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,
niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach
zakaźnych.
7) za szczególne zaangażowanie w działalność przedszkola, a także za wkład
w rozwój i promocję placówki, na zakończenie roku szkolnego, lub podczas
innych ważnych uroczystości przedszkolnych, dyrektor w porozumieniu z radą
pedagogiczną może przyznać honorowy tytuł „Przyjaciel Przedszkola nr 30 ”
lub list pochwalny dyrektora
Strona 18 z 22
Statut Przedszkola nr 30 „Mały Olimpijczyk” w Poznaniu
22 października 2015
a) rodzicom,
b) oraz innym osobom, organizacjom lub instytucjom
§ 16
1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku
kalendarzowym , w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym , w którym dziecko kończy 6 lat. (przepis wchodzi w życie z dn.
1.09.2014r.)
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także
zostać objęte dziecko , które ukończyło 2,5 roku.
3. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
4. Obowiązek, o którym mowa w ust.3, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.
5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej
jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8
lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym
roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 8 lat. (wchodzi w życie z dn. 1.09.2014r)
6. Rekrutacja do przedszkola, prawa i obowiązki dzieci
1) Rekrutacja odbywa się na zasadach zdefiniowanych w tzw. ustawie
rekrutacyjnej, tj. Ustawa z dn. 06.12.2013 r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7) oraz Uchwale
nr VII/37/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2015r. (Dz.
Urz. Woj. 2015.1097)
2) Szczegółowe zasady i terminy rekrutacji dzieci do przedszkola określa organ
prowadzący - Urząd Miasta Poznania,
3) Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
a w szczególności ma prawo do:
a) właściwie
zorganizowanego
procesu
opiekuńczo-wychowawczo
dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) szacunku dla jego potrzeb,
c) życzliwego i podmiotowego traktowania,
d) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy
4) Dziecko uczęszczające do przedszkola ma obowiązek:
Strona 19 z 22
Statut Przedszkola nr 30 „Mały Olimpijczyk” w Poznaniu
22 października 2015
a)
b)
c)
d)
przestrzegać norm i zasad ustalonych w grupie
poszanowania wspólnej własności,
poszanowania pracy innych osób,
przestrzegania zasad bezpieczeństwa w placówce i poza nią;
5) Dyrektor, w porozumieniu z rada pedagogiczną, może podjąć decyzję
o skreśleniu dziecka z listy wychowanków uczęszczających do przedszkola
w przypadku nieprzestrzegania przez rodziców/opiekunów prawnych
postanowień niniejszego statutu, a w szczególności w przypadku
zaobserwowania przez nauczycieli niepokojących zachowań dziecka, które
zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu innych wychowanków oraz odmowy
rodziców/opiekunów prawnych współpracy ze specjalistami świadczącymi
pomoc psychologiczną , pedagogiczną, logopedyczna i zdrowotną.
6) Dyrektor może rozwiązać porozumienie w sprawie korzystania z usług
publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Poznań w następujących
przypadkach opisanych w § 10 ww porozumienia
7) Rodzic/opiekun prawny może zwrócić się do dyrektora przedszkola z prośbą
o przedłużenie terminu płatności w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia
§ 17
1. Za stan mienia i zabezpieczenie majątku przedszkola odpowiada dyrektor przedszkola.
2. Majątek przedszkola może być zbywany i przekazywany dla innej placówki z terenu
miasta Poznania na podstawie protokołu przekazu.
3. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie
z przepisami.
6. Wewnętrzne akty normatywne uchwalone przez organy działające w przedszkolu
nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
7. Statut jest dokumentem otwartym. Rada Pedagogiczna może wprowadzać zmiany
w drodze uchwały w oparciu o aktualizowane prawo.
Strona 20 z 22
Statut Przedszkola nr 30 „Mały Olimpijczyk” w Poznaniu
22 października 2015
8. Informacje zawarte w karcie zgłoszenia do przedszkola, kwestionariuszu osobowym
i inne dokumenty ze względu na treść podlegają Ustawie o Ochronie Danych
Osobowych i służą wyłącznie do użytku wewnętrznego przedszkola.
9. W przypadku gdy sytuację rodzinną dziecka regulują dokumenty sądowe
rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do przedstawienia w/w dokumentów
do wglądu dyrektorowi przedszkola.
§ 18
Postanowienia końcowe:
1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
a. wywieszenie statutu na tablicach ogłoszeń,
b. udostępnienie zainteresowanym Statutu przez dyrektora Przedszkola;
c. opublikowanie statutu na stronie internetowej Przedszkola nr 30
2. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą
być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
3. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane na drodze uchwał podjętych przez radę
pedagogiczną Przedszkola.
Traci moc Statut uchwalony dnia 26 lutego 2014r. uchwałą rady pedagogicznej
nr 21/2014
Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola
w dniu 22 października 2015r.
Strona 21 z 22
Statut Przedszkola nr 30 „Mały Olimpijczyk” w Poznaniu
22 października 2015
Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
3. Ustawa z dn. 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7)
4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych
statutów publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz
publicznego przedszkola (Dz.U.z 2001r. Nr 61, poz.624)
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół. (Dz.U.z 2009r. Nr 4, poz.17 z późn. zmianami)
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
(Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.225 z późn. zm.).
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zmianami)
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 września 2008r. w sprawie sposobu i trybu
organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2008r. Nr 175, poz. 1086)
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw,
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010r. Nr 97, poz. 624)
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013r. poz. 532),
11. Uchwała NrXVII/2014/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29 września 2015r.
w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkola, których organem prowadzącym jest Miasto
Poznań.
Strona 22 z 22