RT 5 - Zagadnienia do ustnego egzaminu dyplomowego I stopnia

Komentarze

Transkrypt

RT 5 - Zagadnienia do ustnego egzaminu dyplomowego I stopnia
Katedra Technologii Lotniczych
Wydział Transportu Politechnika Śląska
Zagadnienia do ustnego egzaminu inżynierskiego
Przedmioty kierunkowe dla wszystkich studentów kierunku Transport
1. Zasady tolerowania wymiarów i pasowania, oznaczenia chropowatości, tolerowanie kształtu i
położenia.
2. Definicje karbu, wpływ karbu na wytrzymałość zmęczeniową elementów maszyn.
3. Budowa łożyska tocznego, klasyfikacja łożysk tocznych, dobór typu i rozmiarów łożyska.
4. Współczesne techniki kształtowania blach i taśm stosowanych na elementy pojazdów
samochodowych.
5. Pomiary wielkości wibroakustycznych, skale bezwzględne i względne, krzywe korekcyjne A, B, C,
pomiary hałasu komunikacyjnego i ocena szkodliwości hałasu.
6. Wymagania techniczne dotyczące elementów i wyposażenia pojazdów samochodowych związane
z bezpieczeństwem i ochroną środowiska.
7. Podstawowe cechy geometryczne kół zębatych i ich dobór.
8. Wyznaczanie wytrzymałości zazębienia na złamanie i naciski w metodzie L. Műllera.
9. Podstawowe parametry i wskaźniki oraz charakterystyka zewnętrzna silnika spalinowego.
10. Toksyczne składniki spalin, graniczne wartości emisji, aktywne i pasywne metody zmniejszania
toksyczności spalin.
11. Narysować i omówić wykres statycznej próby rozciągania dla materiałów kruchych, sprężystoplastycznych i plastycznych.
12. Układy równowagowe, reguła dźwigni.
13. Równanie stanu dla gazu doskonałego i półdoskonałego.
14. Wykresy pracy i ciepła dla obiegu termodynamicznego.
15. Sposoby przekazywania ciepła.
16. Pojęcia obsługiwania, obsługi, naprawy obiektu technicznego.
17. Definicje trwałości, niezawodności, gotowości technicznej.
18. Wskaźniki technologiczności i podatności diagnostycznej.
19. Pojęcie jakości w ujęciu produktu materialnego oraz usługi.
20. Cel, zakres oraz funkcje systemów zarządzania jakością.
1
Katedra Technologii Lotniczych
Wydział Transportu Politechnika Śląska
Zagadnienia dla specjalności: Nawigacja Powietrzna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Pomoce i systemy nawigacyjne stosowane w transporcie lotniczym w aspekcie wybranych trzech
międzynarodowych dokumentów.
Wymienić 10 zasadniczych systemów nawigacyjnych pokładowo – naziemnych i krótko je
scharakteryzować.
Nawigacyjny trójkąt prędkości, elementy składowe i ich charakterystyka
Czas, jego rodzaje i zależności pomiędzy nimi.
Sposoby definiowania zbieżności południków i obliczenia w wybranej metodzie.
Radionamiar i jego elementy składowe
Charakterystyka metod lotu do radiolatarni.
Punkt Krytyczny i sposób obliczanie jego położenia.
Rodzaje map lotniczych i ich charakterystyka (wymienić przynajmniej 8).
Wymagania dotyczące certyfikacji przewoźnika lotniczego i nadzoru i ich charakterystyka.
Stosowane dokumenty ICAO i ich charakterystyka
Wypełnić formularz „Plan lotu” i omówić
Charakterystyka typów NOTAM-ów, napisać aktualny, dowolny NOTAM w wersji standardowej i
„Q”.
Charakterystyka SNOWTAM, napisać aktualny, dowolny SNOWTAM.
Cykl AIRAC i obowiązujące wyprzedzenia, związane z podawaniem informacji
Charakterystyka AIP Polska
Charakterystyka Lotniczej Sieci Łączności Stałej (AFTN) i struktura depeszy AFTN.
Procedura podejścia do lądowania wg. ILS dla wybranego lotniska – występujące elementy z
opisem.
Podział operacji terminalowej z punktu widzenia funkcjonalnego
Operacje terminalowe, związane z przylotami i odlotami. Rodzaje przesyłek.
Odprawa załogi i statków powietrznych. Skład załogi, obowiązki pracowników pokładowych.
Rodzaje informacji PIB (Pre-flight Information Bulletin).
Przewóz dzieci, ładunków niebezpiecznych.
Działanie w sytuacjach awaryjnych. Wyposażenie samolotów w apteczki, gaśnice, kamizelki i
tratwy ratunkowe- zasady ich użycia.
Zagrożenie terroryzmem- sposoby przeciwdziałania zjawisku.
Licencjonowanie, szkolenie załóg personelu pokładowego.
Fronty atmosferyczne (rodzaje, sposób powstania, prędkość, ruchy powietrza, formowanie).
Zjawiska atmosferyczne i ich charakterystyka.
Charakterystyka warstw atmosfery z uwzględnieniem temperatury oraz prezentacja po jednym z
wybranych zjawisk akustycznych i optycznych.
Zasadniczy podział chmur i charakterystyka. Charakterystyka mas powietrza, podział, strefy
występowania na kuli ziemskiej.
Charakterystyka niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych dla lotnictwa.
2
Katedra Technologii Lotniczych
Wydział Transportu Politechnika Śląska
Zagadnienia dla specjalności: Mechanika i Eksploatacja Lotnicza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Siła nośna statku powietrznego – powstawanie, prawo Bernouliego.
Siły, momenty działające na samolot – układ odniesienia, relacje sił w poszczególnych fazach lotu.
Klasyfikacja struktur płatowca statku powietrznego – zasadnicze elementy struktury w zależności
od jego rodzaju. Podać przykłady odnoszące się do poszczególnych elementów klasyfikacji.
Elementy mechanizacji skrzydła statku powietrznego – przeznaczenie, rodzaje, omówić z
uwzględnieniem elementów aerodynamiki statku powietrznego.
Charakterystyka instalacji paliwowej samolotu – przeznaczenie, zasadnicze elementy, zasady
eksploatacji.
Charakterystyka instalacji hydraulicznej statku powietrznego – przeznaczenie, zasadnicze
elementy, zasady eksploatacji.
Charakterystyka instalacji elektrycznej statku powietrznego – przeznaczenie, zasadnicze elementy,
zasady eksploatacji.
Klasyfikacja poszczególnych grup przyrządów pokładowych statku powietrznego – przeznaczenie,
zasada działania poszczególnych grup przyrządów, dajniki, zasadnicze przyrządy pokładowe.
Klasyfikacja napędów lotniczych – przeznaczenie, podział, budowa, ogólna charakterystyka
działania.
Omówić zasady i zasadnicze dokumenty certyfikacyjne statku powietrznego. Omówić metodologię
wypełniania jednego z nich posługując się formularzem wzorcowym.
Pojęcie zdatności do lotu statku powietrznego. Organizacje zapewniające zdatność do lotu statku
powietrznego – przeznaczenie, struktura organizacyjna.
Zasady licencjonowania personelu technicznego obsługi statków powietrznych – typy licencji,
wymagania formalno – prawne, możliwe ścieżki licencjonowania ( w tym szkolenie teoretyczne,
praktyki, staż, szkolenie na typ oraz uwarunkowania czasowe).
Omówić budowę i przeznaczenie elementów łopaty wirnika nośnego śmigłowca.
Omówić układy i elementy przenoszenia mocy śmigłowca.
Na podstawie wykresu mocy niezbędnej i rozporządzalnej śmigłowca dwusilnikowego omówić
prędkości eksploatacyjne podczas lotu na jednym i dwóch silnikach.
Omówić sterowanie kierunkowe śmigłowca jednowirnikowego ze śmigiełkiem ogonowym oraz inne
ekwiwalentne układy sterowania śmigłowcem jednowirnikowym.
Przeznaczenie i ogólna budowa instalacji przeciwoblodzeniowych i odladzających.
Warunki powstawania pożaru na statku powietrznym, czynne i bierne metody walki z pożarem.
Budowa instalacji przeciwpożarowych.
Pojęcia podstawowe z zakresu eksploatacji. Stany eksploatacyjne statku powietrznego. Wskaźniki
eksploatacyjne. Przyczyny powstawania niesprawności.
Podać ogólne zasady magazynowania wyrobów lotniczych.
Jakie czynności i sprawdzenia należy wykonać przy pobieraniu wyrobu lotniczego z magazynu
przed jego zabudową na statku powietrznym.
Omówić zasady przechowywania statków powietrznych.
Rodzaje podwozi statków powietrznych – przeznaczenie i budowa.
Omówić zasady kołowania i holowania statku powietrznego.
Omówić zasady bezpieczeństwa i p. poż. podczas pracy na sprzęcie lotniczym i w warsztacie.
Kiedy wyrób lotniczy uważany jest za niezdatny według Part M.
Główne zasady i dokumentacja związana z utrzymywaniem ciągłej zdatności do lotu.
Warunki powstawania pożaru na statku powietrznym, czynne i bierne metody walki z pożarem.
Budowa instalacji przeciwpożarowych.
Jakie czynności i sprawdzenia należy wykonać przy pobieraniu wyrobu lotniczego z magazynu
przed jego zabudową na statku powietrznym.
Omówić zasady przechowywania statków powietrznych.
3