Raport - Kuratorium Oświaty w Krakowie

Komentarze

Transkrypt

Raport - Kuratorium Oświaty w Krakowie
Nadzór pedagogiczny
System Ewaluacji Oświaty
RAPORT Z EWALUACJI
PROBLEMOWEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. HELENY MARUSARZÓWNY
Zakopane
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Wstęp
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów
do spraw ewaluacji.
Ewaluacja
zewnętrzna
polega
na zbieraniu
i analizowaniu
informacji
na temat
funkcjonowania
szkoły
w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:
1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.
2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
4. Uczniowie są aktywni.
5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
8. Promowana jest wartość edukacji.
9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.
10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego
rozwoju.
11. Szkoła
lub placówka,
sprawdzianu,
organizując
egzaminu
procesy
gimnazjalnego,
edukacyjne,
egzaminu
uwzględnia
maturalnego,
wnioski
z analizy
egzaminu
wyników
potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań
zewnętrznych i wewnętrznych.
12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.
Ewaluacja ma także na celu ustalenie, czy szkoła/placówka spełnia wymagania określone w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6.08.2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.
Spełnianie przez szkołę/placówkę wymagań badane jest w odniesieniu do poziomów:
●
podstawowego - świadczącego m.in. o prawidłowym przebiegu i efektach procesów kształcenia,
wychowania i opieki oraz umożliwianiu uczniom rozwoju na miarę ich
●
indywidualnych możliwości,
wysokiego - świadczącego o wysokiej skuteczności tych działań
Szkoła lub placówka spełnia badane wymagania, jeżeli realizuje każde z tych wymagań co najmniej na poziomie
podstawowym
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. HELENY MARUSARZÓWNY
2/26
Opis metodologii
Badanie zostało zrealizowane w dniach 19-09-2016 - 07-10-2016 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,
w skład którego weszli: Marzena Bąk, Maria Zielińska. Badaniem objęto 81 uczniów (ankieta i wywiad
grupowy),
96
rodziców
(ankieta
i wywiad
grupowy)
i 31
nauczycieli
(ankieta
i wywiad
grupowy).
Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego
i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji i szkoły. Na
podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły:
"Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne", "Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów,
z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji".
Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:
WZN - Wywiad z nauczycielami
AD - Analiza danych
AD - Ankieta dla dyrektora
AN - Ankieta dla nauczycieli
AR - Ankieta dla rodziców
ADUMD - Ankieta dla uczniów "Mój dzień"
ADUMS - Ankieta dla uczniów "Moja szkoła"
OL - Obserwacja lekcji
OS - Obserwacja szkoły
WD - Wywiad z dyrektorem
WZP - Wywiad z partnerami
WZPN - Wywiad z pracownikami niepedagogicznymi
WZPOP - Wywiad z przedstawicielem organu prowadzacego
WZR - Wywiad z rodzicami
WZU - Wywiad z uczniami
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. HELENY MARUSARZÓWNY
3/26
Obraz placówki
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Heleny Marusarzówny w Zakopanem położona jest
w centrum miasta. Na specyfikę jej działania, w tym kształtowanie postaw uczniów oraz wspomaganie ich
indywidualnego rozwoju wpływ mają potrzeby uczniów i środowiska lokalnego, które Szkoła diagnozuje
w sposób systemowy. Ich zaspokajaniu służą adekwatne działania edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne
prowadzone przez nauczycieli, we współpracy z licznymi instytucjami wspierającymi pracę Szkoły.
Przykładem działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego jest m.in.: utworzenie w roku szkolnym
2015/2016 i prowadzenie oddziałów integracyjnych, w których uczniowie niepełnosprawni mogą realizować
obowiązek szkolny wspólnie z rówieśnikami, czy też objęcie uczniów codzienną opieką świetlicową w godzinach
uwzględniających oczekiwania rodziców. W odpowiedzi na rozpoznane potrzeby edukacyjne uczniów, Szkoła
proponuje bogatą ofertę dodatkowych zajęć edukacyjnych, w tym rozwijających zainteresowania i uzdolnienia;
wspierających
w nabywaniu
wiadomości
i umiejętności
oraz
pokonywaniu
trudności
w uczeniu
się;
rewalidacyjnych; psychoedukacyjnych. Z uwagi na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów w Szkole zatrudnieni
są specjaliści: psycholog, pedagog, logopeda, oligofrenopedagog, surdopedagog. Nauczyciele, w szczególności
na pierwszym etapie edukacyjnym, stosują różne formy indywidualizacji pracy z uczniem podczas lekcji,
dostosowując metody i formy pracy do rozpoznanych potrzeb, możliwości, stylów uczenia się uczniów.
Szkoła w sposób systemowy odpowiada na potrzeby uczniów wynikające z ich sytuacji społecznej i losowej,
czego przykładem jest skuteczna pomoc udzielana dzieciom i ich rodzinom we współpracy między innymi z:
Tatrzańską
Izbą
Gospodarczą
w Zakopanem,
Miejskim
Ośrodkiem
Pomocy
Społecznej
w Zakopanem.
W działania charytatywne z dużym zaangażowaniem włączają się rodzice uczniów.
Szkoła wychowuje nowe pokolenia w duchu poszanowania powszechnie uznawanych wartości patriotycznych,
obywatelskich, proekologicznych. Wzorcem dla uczniów w kształtowaniu postawy szacunku dla Małej Ojczyzny
i tradycji regionalnych jest Patronka Szkoły Helena Marusarzówna. Liczne działania charytatywne na rzecz osób
potrzebujących wsparcia uczą szacunku dla drugiego człowieka.
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. HELENY MARUSARZÓWNY
4/26
Informacja o placówce
Patron
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. HELENY MARUSARZÓWNY
Helena Marusarzówna
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Miejscowość
Zakopane
Ulica
Orkana
Numer
6
Kod pocztowy
34-500
Urząd pocztowy
Zakopane
Telefon
182014426
Fax
182014426
Www
www.sp1zakopane.szkolnastrona.pl
Regon
49057354900000
Publiczność
publiczna
Kategoria uczniów
Dzieci lub młodzież
Charakter
brak specyfiki
Uczniowie, wychow., słuchacze
310
Oddziały
16
Nauczyciele pełnozatrudnieni
33.00
Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy)
5.00
Nauczyciele niepełnozat._(w etatach)
2.83
Średnia liczba uczących się w oddziale
19.38
Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela
9.39
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
tatrzański
Gmina
Zakopane
Typ gminy
gmina miejska
Nazwa placówki
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. HELENY MARUSARZÓWNY
5/26
Obszary badawcze umożliwiające opisanie działań szkoły
w zakresie wymagań
Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
Poziom podstawowy:
Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które są dostosowane do potrzeb
uczniów i środowiska. (V/1)
Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między
wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. (V/2)
Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów,
pracowników szkoły, rodziców. (V/3)
W szkole lub placówce realizowane są działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły
lub placówki. (V/4)
Poziom wysoki:
W szkole lub placówce, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze i
profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia
się ich skuteczność oraz, w razie potrzeby, modyfikuje. (V/5)
Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
Poziom podstawowy:
W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia
się oraz sytuację społeczną każdego ucznia. (VI/1)
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne
organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie
do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia. (VI/2)
Poziom wysoki:
W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w
odniesieniu do każdego ucznia. (VI/3)
Szkoła lub placówka pomaga przezwyciężyć trudności ucznia wynikające z jego sytuacji społecznej. (VI/4)
W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom. (VI/5)
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. HELENY MARUSARZÓWNY
6/26
Wnioski
1. W Szkole systematycznie monitorowany jest poziom poczucia bezpieczeństwa uczniów, a relacje
wśród członków społeczności szkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
2. Ustalone w Szkole zasady postępowania są - zdaniem uczniów i rodziców - akceptowane
i przestrzegane.
3. Prowadzona w Szkole diagnoza potrzeb, możliwości oraz sytuacji społecznej uczniów stanowi
podstawę do przygotowania adekwatnej oferty zajęć dodatkowych oraz działań o charakterze
edukacyjnym, wychowawczym, profilaktycznym i opiekuńczym, z której uczniowie powszechnie
korzystają.
4. Nauczyciele deklarują stosowanie różnych form indywidualizacji procesu edukacyjnego, niemniej
część z nich nie ma powszechnego zastosowania na lekcjach.
5. Szkoła, podejmując działania na rzecz wspierania rozwoju uczniów, w pełnym zakresie korzysta
z zasobów środowiska lokalnego, o czym świadczy efektywna współpraca z licznymi instytucjami.
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. HELENY MARUSARZÓWNY
7/26
Wyniki ewaluacji
Wymaganie:
Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Szkoła prowadzi diagnozę potrzeb uczniów i środowiska w którym funkcjonuje. Podejmowane
działania wychowawcze i profilaktyczne są odpowiedzią na rozpoznane potrzeby. W szkolnych
programach wychowawczym i profilaktyki, w szczególności uwzględnia się zadania przyczyniające
się do podnoszenia u uczniów poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. Liczne inicjatywy
prowadzone we współpracy z organem prowadzącym, instytucjami współpracującymi ze szkołą
i rodzicami, korzystnie wpływają na zapobieganie występowaniu zjawisk niepożądanych społecznie
oraz kształtowanie u uczniów postaw opartych na zasadach i wartościach przestrzeganych przez
całą społeczność szkolną. Podstawę do wprowadzana modyfikacji programów wychowawczego
i profilaktyki stanowi ocena skuteczności wdrożonych działań oraz akceptacja proponowanych
zmian przez rodziców i uczniów.
Obszar badania: Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które
są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska. (V/1)
W szkole rozpoznaje się potrzeby uczniów oraz środowiska lokalnego w szczególności poprzez wywiady
z pracownikami instytucji funkcjonujących w Zakopanem: Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny; Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej; Sądu Rejonowego; Domu Dziecka oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Źródłem informacji są również: rozmowy z rodzicami; nauczycielami; specjalistami w tym psychologiem,
logopedą, pedagogiem; obserwacje zachowania uczniów; indywidualne rozmowy z uczniami oraz analiza ich
wytworów. Zebrane informacje stanowią podstawę do opracowania programu wychowawczego i programu
profilaktyki, w których uwzględniane są także oczekiwania rodziców. W szkole realizowane są zadania
z zakresu: wychowania patriotycznego i obywatelskiego, edukacji regionalnej, promowania zdrowego stylu
i trybu życia, zapobiegania patologiom i uzależnieniom, przeciwdziałania agresji i kształtowania osobowości
ucznia. Najczęściej wymieniane przez respondentów formy realizacji zadań to: zajęcia terapeutyczne,
psychoedukacyjne;
zajęcia
z wychowawcą
klasy;
dodatkowe
zajęcia
sportowe
w ramach
działalności
reaktywowanego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orły”; festyny, np. „Festyn środowiskowy”. Zadania
wychowawcze kształtujące rozwój moralny, emocjonalny i duchowy uczniów realizowane są między innymi
poprzez: wspólne z rodzicami angażowanie się w akcje charytatywne wzbogacane kiermaszami na rzecz osób
chorych na mukowiscydozę "Bieg po oddech", na rzecz Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem „Biegnij
po nadzieję” oraz w kampanię „Pola Nadziei”; akcję „Wyślij kartkę bohaterom”; sprzedaż ozdób świątecznych;
spotykania społeczności szkolnej przy tablicy edukacyjnej promującej uniwersalne wartości wychowawcze.
W ramach profilaktyki regularnie realizowane są programy np.: „Dzień przeciw przemocy”; „Trzymaj formę”; „
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. HELENY MARUSARZÓWNY
8/26
Nie pal przy mnie, proszę”; „Zdrowe – nie trudne”; gminny program profilaktyczny „Parasol” oferujący uczniom
różnorodne zajęcia np: zespołu instrumentalnego, chóru, przyrodnicze, matematyczne, historyczne, języka
angielskiego,
plastyczne,
relaksacyjno-terapeutyczne
gimnastyki
-
„Bawię
się
korekcyjnej,
i pracuję”,
teatralne,
„Rozwijam
się
szachowe,
i odpoczywam
komputerowe,
czynnie”,
w których
w ubiegłym roku szkolnym wzięło udział około 100 uczniów. Ponadto realizowany jest poszerzony program
wychowania fizycznego. Uczniowie uczą się szacunku do przyrody, dbają o zwierzęta organizując zbiórki dla
schroniska.
Szkoła,
realizując
działania
wynikające
z założeń
programu
wychowawczego
i profilaktyki
współpracuje z instytucjami, takimi jak: Tatrzańska Izba Gospodarcza w Zakopanem w zakresie zapewnienia
uczniom posiłków, udzielania pomocy materialnej dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
ekonomicznej lub niekorzystnych wydarzeń losowych, dofinansowania wycieczek uczniów; Teatr Zwierciadło
i Kabaret Krasnoludków, które prezentują spektakle zawierające treści wychowawcze dotyczące między innymi
ryzyka sięgania po środki psychotropowe; Tatrzański Park Narodowy w zakresie realizacji programu „Bliżej
Tatr”; Urząd Miasta Zakopane w zakresie projektu „Postaw na rodzinę” oraz z rodzicami uczniów, którzy
przygotowują przedstawienia teatralne dla swoich dzieci. Nauczyciele podejmują liczne szkolenia podnoszące ich
kompetencje
wychowawcze,
między
innymi:
„Uczniowie
trudni
i nadpobudliwi”,
„Systemowe
wsparcie
środowiska wychowawczego”, „Powiat przeciw przemocy”, „Jak rozpoznać zaburzenia rozwojowe u dzieci”,
„Praca z dzieckiem wycofanym i nieśmiałym w edukacji wczesnoszkolnej”, „Współpraca i rywalizacja wśród
dzieci”, „Wychowanie do odpowiedzialności”. Szkoła funkcjonuje w centrum miasta turystycznego, w którym
osiedlają się rodziny z całej Polski. Atuty wynikające z lokalizacji Szkoły to przede wszystkim bliskość stadionu
sportowego, Tatrzańskiego Centrum Kultury i Sportu "Jutrzenka", dolin tatrzańskich, galerii, muzeów,
co sprzyja realizacji różnorodnych działań, w tym spotkań z ciekawymi postaciami zasłużonymi dla regionu.
Szkoła, wychodząc na przeciw oczekiwaniom rodziców oraz uwzględniając specyfikę środowiska lokalnego,
zorganizowała
zajęcia
świetlicowe
do godz.
17:30.
Uczniowie
w tym
czasie
mogą
korzystać
z zajęć
pozalekcyjnych np. szkoły tańca, nauki gry na instrumentach – flet, gitara. W czasie ferii zimowych uczniowie
mają zorganizowane zajęcia, a w ramach Zielonej Szkoły wyjeżdżają nad morze. Najważniejszą zmianą, jaka
zaszła w szkole w okresie ostatnich dwóch lat w odpowiedzi na problemy środowiska lokalnego jest utworzenie
klas integracyjnych. Nauczyciele, chcąc doskonalić swoje umiejętności związane z zaspokajaniem potrzeb
uczniów klas integracyjnych nawiązali współpracę ze szkołą w Sopocie, która posiada kilkuletnie doświadczenie
w tym zakresie. Kolejną inicjatywą wynikającą z potrzeb środowiska jest organizowanie wsparcia uczniom
powracającym z zagranicy. Szkoła diagnozuje potrzeby uczniów - wychowanków Domu Dziecka w Zakopanem,
co stanowi podstawę dla opracowania indywidualnych planów pomocy, które są monitorowane i w razie
potrzeby modyfikowane. Postawy patriotyczne kształtowane są między innymi poprzez udział uczniów
w uroczystościach z okazji rocznic i świąt państwowych, szkolnych i miejskich. W programie wychowawczym
zawarte jest zadanie budowania pozytywnego obrazu szkoły i tworzenia jej tradycji wokół osoby Patrona Szkoły
poprzez: organizowanie okolicznościowych uroczystości, Memoriału im. Heleny Marusarzówny, konkursów
plastycznych i quizów wiedzy oraz realizowanie wspólnych inicjatyw z zaprzyjaźnionym od wielu lat Zespołem
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogórskiej Woli, mającym również za patrona Helenę Marusarzównę.
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. HELENY MARUSARZÓWNY
9/26
Obszar badania: Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i
psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na
wzajemnym szacunku i zaufaniu. (V/2)
Priorytetowym zadaniem wynikającym z programu wychowawczego jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa
komunikacyjnego z uwagi na lokalizację szkoły. W tym celu: wydzielono drogi dojścia pomiędzy dojeżdżającymi
samochodami; zamontowano stanowiska parkingowe dla rowerów; systematycznie podejmowane są działania
profilaktyczne skierowane do uczniów, w szczególności dotyczące poznania przepisów, znaków drogowych
i zasad poruszania się w ruchu miejskim, dróg ewakuacyjnych i zasad ewakuacji z budynku szkoły. Wszyscy
pracownicy szkoły troszczą się o zapewnienie uczniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. Poziom
bezpieczeństwa uczniów jest monitorowany przez nauczycieli i wychowawców. Wprowadzono podwójny
dzwonek ułatwiający nauczycielom organizację przerw międzylekcyjnych. Na szkolnych korytarzach dyżury pełni
dwóch nauczycieli, a w okresie sprzyjającym przebywaniu uczniów na świeżym powietrzu zwiększana jest liczba
nauczycieli dyżurujących na podwórku szkolnym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia osobistego
każdego ucznia zostały zakupione szafki, jak również wprowadzano obowiązek zamykania pomieszczeń.
Zainstalowany monitoring wizyjny sprzyja rozpoznawaniu i zapobieganiu potencjalnym zagrożeniom w budynku
szkoły. W ramach działań wychowawczych służących zastępowaniu agresji, realizowane są zajęcia alternatywne
zawierające
w swoich
programach
elementy
profilaktyki
oraz
terapii.
Nauczyciele
na bieżąco
reagują
na niewłaściwe zachowania uczniów oraz wzmacniają pożądane poprzez: przypominanie zasad obowiązujących
w szkole i odwoływanie się do nich; wyrażanie dezaprobaty i niezgody na zachowania nieakceptowane,
odwoływanie się do klasowych kodeksów oraz zasad ustalania oceny zachowania według przyjętego w szkole
systemu.
Dane
z ankiet
skierowanych
do uczniów
świadczą
o ich
poczuciu
bezpieczeństwa
w różnych
sytuacjach. Uczniowie sygnalizują zdarzającą się sporadycznie agresję słowną i fizyczną oraz zachowania
odbierane jako nieprzyjemne. Wskazują, że w pierwszej kolejności o pomoc zwracają się do nauczycieli
i wychowawców (wykres 1w). Uczniowie uważają, że relacje panujące w szkole oparte są na wzajemnym
zaufaniu i szacunku (wykres 1j). Wszyscy respondenci biorący udział w badaniu podkreślili, iż szkoła jest
miejscem zapewniającym dzieciom poczucie bezpieczeństwa.
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. HELENY MARUSARZÓWNY
10/26
Wykres 1j
Wykres 1w
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. HELENY MARUSARZÓWNY
11/26
Obszar badania: Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i
przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców. (V/3)
Na
pierwszym
etapie
edukacyjnym
uczniowie
partycypują
w ustalaniu
zasad,
przygotowując
kodeks
odpowiedniego zachowania. W klasach IV – VI obowiązuje system ustalenia oceny zachowania, który
opracowała rada pedagogiczna w konsultacji z rodzicami. Poczucie wpływu na kształtowanie zasad zachowania
deklarują uczniowie klas piątych, przy czym zdecydowane stanowisko wyraża 15 z 36 ankietowanych, 14 z 36
wybrało sformułowanie „raczej tak”, natomiast 7 z 36 uczniów uważa, że takiego wpływu nie ma (wykres 1j).
Uczniowie mają wysoką samoocenę dotyczącą przestrzegania przez nich ustalonych zasad: 19 z 36 wybrało
odpowiedź „zawsze”, 16 z 36 odpowiedź „przeważnie”, 1 odpowiedź „czasami” (wykres 2j). Bardziej krytyczni
są w stosunku do swoich kolegów: 4 z 36 uważa, że „wszyscy” przestrzegają ustalone zasady, 19 z 36 uważa,
że „większość” przestrzega, natomiast 13 z 36 wypowiedziało się, że inni uczniowie nie przestrzegają ustalonych
zasad (wykres 3j). Rodzice wypowiedzieli się, że mają wpływ na stosowane w szkole zasady, które - ich
zdaniem - budowane są wokół systemu wartości związanych z postacią Patronki Szkoły Heleny Marusarzówny.
Zdaniem uczniów, nauczyciele i pracownicy szkoły przestrzegają ustalone zasady, 25 z 36 uczniów uważa,
że „wszyscy”, a 11 z 36, że „większość”. Dyrektor, dokonując w roku szkolnym 2015/2016 analizy: ilości
i wysokości ocen klasyfikacyjnych zachowania, kart oceny opisowej w klasach 1-3 oraz kart oceny zachowania
w klasach 4-6 wnioskuje, że ilość zachowań nieakceptowanych w szkole jest niewielka, dotyczy kilku uczniów,
a poprawę można było zaobserwować już w drugim półroczu.
Wykres 1j
Wykres 2j
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. HELENY MARUSARZÓWNY
12/26
Wykres 3j
Obszar badania:
W szkole lub placówce realizowane są działania antydyskryminacyjne
obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki. (V/4)
Specyfika środowiska lokalnego oraz wynikające z niej potrzeby i trudności uczniów mogą stanowić przyczynę
niewłaściwego
stosunku
wobec
osób
z:
trudnościami
ekonomicznymi,
niepełnosprawnością
fizyczną
lub intelektualną, innym kolorem skóry, które z tych powodów mogą być narażone na dyskryminację. W celu
przeciwdziałania takim sytuacjom, podejmowane są adekwatne działania wychowawcze i profilaktyczne (wykres
1w), realizowane głównie na: zajęciach obowiązkowych z wykorzystaniem np.: tekstów literackich na temat
tolerancji;
katechezach
wskazujących
na konkretne
przykłady
postaw
ewangelicznych
wobec
drugiego
człowieka; warsztatach z psychologiem oraz w ramach programów integracji z osobami niepełnosprawnymi.
W szkole systematycznie organizowanie są: akcje między innymi „Poznaj, żeby zrozumieć”, „Światowy Dzień
Osób Niepełnosprawnych”; spotkania przedstawicieli Policji z uczniami i rodzicami na temat cyberprzemocy
i konsekwencji prawnych. W przypadku sporadycznie zdarzającej się agresji słownej czy fizycznej, nauczyciele
i inni pracownicy szkoły reagują natychmiast, angażując w razie potrzeby również rodziców lub prawnych
opiekunów. Nauczyciele, uprzedzając ewentualne niewłaściwe zachowania uczniów wobec osób dotkniętych np.
trudnościami ekonomicznymi, niepełnosprawnością fizyczną, wskazują na pozytywne cechy i umiejętności
takiego dziecka, które często ma szansę zostać liderem zgodnie ze swoimi predyspozycjami.
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. HELENY MARUSARZÓWNY
13/26
Wykres 1w
W wymaganiu "Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne." w odniesieniu do
poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:
Obszar badania:
W szkole lub placówce, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się
podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie
zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie
potrzeby, modyfikuje. (V/5)
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawcy klas IV-VI raz w tygodniu dokonują analizy realizacji
zadań wychowawczych oraz oceny ich efektywności. Co trzy tygodnie w klasach IV-VI dokonuje się analizy
zachowań uczniów w celu zaplanowania działań naprawczych na kolejny etap pracy z uczniem. Analiza
skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych odbywa się zarówno w zespołach wychowawczych jak
i w zespołach nauczycieli uczących w jednym oddziale, a w razie potrzeby w spotkaniach zespołów uczestniczą:
psycholog, pedagog, wychowawcy domu dziecka, rodzice lub prawni opiekunowie uczniów. Wychowawcy
na każde
półrocze
i koniec
roku
szkolnego
przedstawiają
sprawozdanie,
odnosząc
się
do efektów
podejmowanych działań w stosunku do klasy, grupy lub do poszczególnych uczniów. W modyfikowaniu działań
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. HELENY MARUSARZÓWNY
14/26
wychowawczych i profilaktycznych wykorzystywane są wnioski: z monitorowania sytuacji wychowawczej,
obserwacji zachowania uczniów, analizy frekwencji, analizy ocen bieżących i uwag dotyczących zachowania oraz
informacje od rodziców i wyniki przeprowadzonych ankiet. Uczniowie i rodzice mają możliwość wpływania
na system oddziaływań wychowawczych. Przykładem modyfikacji jest: dostosowanie działań wychowawczych
i profilaktycznych do potrzeb i integracji uczniów niepełnosprawnych; wdrożenie programu „Jak radzić sobie
z trudnymi zachowaniami u dzieci”; opracowanie przez pedagoga autorskiego programu dla ucznia z ADHD;
zmiana jednolitego stroju i wprowadzenie tarczy szkolnej; dostosowanie do potrzeb rodziców terminów spotkań
z wychowawcą klasy; ograniczenie używania telefonów komórkowych. Wszystkie zaplanowane przez nauczycieli
działania wychowawcze oraz profilaktyczne, uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów oraz potrzeby
środowiska, są w pełni akceptowane przez rodziców.
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. HELENY MARUSARZÓWNY
15/26
Wymaganie:
Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Nauczyciele stosują różne sposoby diagnozowania obszarów rozwoju i funkcjonowania uczniów,
przy czym - jak wynika z przeprowadzonych badań - powszechnie wykorzystywanym przez
wszystkich
społecznych,
jest
obserwacja
emocjonalnych
uczniów.
uczniów
Stosownie
podejmowane
do rozpoznanych
są
adekwatne
potrzeb
działania
edukacyjnych,
służące
ich
zaspokajaniu. Wszyscy nauczyciele deklarują indywidualizowanie procesu edukacyjnego, choć nie
wszystkie obserwowane lekcje wskazują na powszechność prowadzonych działań. Uczniowie
i rodzice pozytywnie oceniają poziom udzielanego im wsparcia.
Obszar badania: W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby
rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia. (VI/1)
Nauczyciele wykorzystują różne sposoby diagnozowania możliwości, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
sposobów uczenia się oraz sytuacji społecznej uczniów. Z analizy odpowiedzi udzielonych w ankiecie (wykres
1w) wynika, iż metodą powszechnie stosowaną przez wszystkich nauczycieli (31) jest obserwowanie zachowania
uczniów. Większość nauczycieli (ponad 70% ankietowanych) deklaruje: przeprowadzanie rozmów z uczniami
i rodzicami, wymienianie spostrzeżeń z innymi nauczycielami, analizowanie dokumentacji ucznia, pozyskiwanie
informacji od specjalistów pracujących z uczniem i jego rodziną, monitorowanie osiągnięć uczniów. Niewielka
grupa nauczycieli (5 z 31) korzysta ze specjalistycznych testów diagnostycznych służących rozpoznawaniu typu
inteligencji, preferencji sensorycznych, stylów uczenia się, czy też badań socjometrycznych (4 z 31).
Nauczyciele (3 z 31) w kategorii odpowiedzi „inne (jakie?)” wymienili nazwy stosowanych przez siebie narzędzi
diagnostycznych, między innymi ankietę „Jak poznaję świat? Patrzę, słucham, dotykam...”, testy z programu
„Lepsza Szkoła” Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Wyniki badań wskazują, że rozpoznanie prowadzone
przez
nauczycieli,
wychowawców
klas,
specjalistów
zatrudnionych
w szkole
-
pedagoga,
psychologa,
oligofrenopedagoga, surdopedagoga, logopedę - dotyczy różnych obszarów funkcjonowania ucznia. Stosowane
metody
i narzędzia
pozwalają
określić
w szczególności:
zasób
wiadomości
i umiejętności
uczniów;
nieprawidłowości w rozwoju mowy oraz wynikające z nich trudności; wady postawy; preferowany przez dziecko
sposób odbierania informacji; uzdolnienia uczniów. W celu rozpoznawania i monitorowania sytuacji materialnej
i rodzinnej uczniów szkoła współpracuje między innymi z Domem Dziecka w Zakopanem, Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Zakopanem, Sądem Rodzinnym w Zakopanem. W ocenie uczniów, prowadzone przez
nauczycieli rozmowy na temat ich zainteresowań nie są powszechne - 18 z 31 ankietowanych wskazuje,
że podejmuje je połowa i mniej nauczycieli, a zdaniem 10 z 36 nie odbywają się wcale (wykres 1j). Spośród
uczniów, którzy napotykają na trudności w nauce porównywalna liczebnie grupa twierdzi, że wszyscy
lub większość nauczycieli rozmawia z nimi na ten temat (13 z 36) jak również, że czyni to połowa i mniej
uczących (11 z 36) - wykres 2j. Rozmowy na temat preferowanego przez uczniów stylu uczenia się, zdaniem 16
z 36 ankietowanych uczniów są podejmowane przez połowę i mniej nauczycieli lub wcale, natomiast 10 z 36
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. HELENY MARUSARZÓWNY
16/26
uczniów nie potrafi określić, czy jest ich uczestnikiem (wykres 3j). Spośród 86 ankietowanych rodziców, fakt
podejmowanych
przez
nauczycieli
rozmów
na temat
potrzeb
i możliwości
ich
dzieci
potwierdza
61
respondentów.
Wykres 1j
Wykres 2j
Wykres 3j
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. HELENY MARUSARZÓWNY
17/26
Wykres 1w
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. HELENY MARUSARZÓWNY
18/26
Obszar badania: Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze
i
specjalistyczne
organizowane
dla
uczniów
wymagających
szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia
rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb
każdego ucznia. (VI/2)
W wyniku prowadzonego w szkole rozpoznania potrzeb uczniów, wyodrębniono tych, którzy potrzebują
odpowiedniego wsparcia z uwagi na: niepełnosprawność, szczególne uzdolnienia, indywidualne zainteresowania,
specyficzne trudności w uczeniu się i niepowodzenia edukacyjne, trudne zachowania, zaburzenia komunikacji
językowej, choroby przewlekłe, zaistniałe w ich życiu sytuacje kryzysowe bądź traumatyczne, trudną sytuację
bytową rodziny, preferowany sposób uczenia się. Działania podejmowane wobec uczniów niepełnosprawnych
wynikają z opracowanych przez zespół nauczycieli i specjalistów indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych.
Są
to
w szczególności:
zajęcia
rewalidacyjne,
zajęcia
integracyjne,
zajęcia
terapii
pedagogicznej oraz gimnastyki korekcyjnej. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, są objęci
pomocą psychologiczno - pedagogiczną w formie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, dydaktyczno wyrównawczych, terapeutycznych oraz korzystają z indywidualnych porad psychologa i pedagoga szkolnego.
Szkoła organizuje także zajęcia logopedyczne, z których w bieżącym roku szkolnym korzysta 35 uczniów.
Z uczniami prezentującymi trudne zachowania prowadzona jest systematyczna praca, między innymi w formie
zajęć psychoedukacyjnych. Uczniowie przewlekle chorzy mogą liczyć na wsparcie nauczycieli i wychowawcy
klasy w codziennym funkcjonowaniu. Dla uczniów, u których rozpoznano szczególne uzdolnienia, jak również
tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania szkoła zapewnia różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych,
między innymi: zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, przyrodnicze, języka angielskiego, matematyczne, biblijne,
teatralne, szachowe, sportowe. Uczniowie są przygotowywani do konkursów przedmiotowych, tematycznych,
artystycznych, wiedzy z różnych dziedzin oraz zawodów sportowych. Szkoła umożliwia uczniom udział
w zajęciach
pozaszkolnych
w ramach
programu
„Już
pływam”,
„Jeżdżę
z głową”.
W ocenie
27
z 36
ankietowanych uczniów, zajęcia pozalekcyjne odpowiadają ich zainteresowaniom, co czwarty piątoklasista jest
odmiennego zdania. Opinie uczniów na temat przydatności zajęć pozalekcyjnych są podzielone (wykres 1j) - 20
z 36 ankietowanych dostrzega ich znaczenie dla własnego rozwoju, pozostali (16 z 36) wybrali odpowiedzi
negatywne. Szkoła, zdaniem 3/4 ankietowanych uczniów, zapewnia im powszechny dostęp do zajęć
pozalekcyjnych (wykres 2j). Dla 59 z 86 ankietowanych rodziców, zajęcia pozalekcyjne są adekwatne
do potrzeb ich dzieci, niemniej co siódmy rodzic nie ma informacji na ten temat (wykres 3j). W klasach edukacji
wczesnoszkolnej realizowany jest projekt e-Twinning „Od misia do niedźwiedzia” rozwijający u uczniów
zainteresowania czytelnicze. Uwzględniając potrzeby uczniów - wzrokowców, słuchowców, kinestetyków wynikające
z dominujących
sposobów
poznawania
i doświadczania
rzeczywistości,
nauczyciele
stosują
odpowiednie pomoce dydaktyczne, w tym środki multimedialne. Wykorzystują między innymi platformę
edukacyjną Squla oraz program Matlandia wspierający naukę matematyki w klasach IV-VI, współpracujące
z tablicą interaktywną. Uczniowie przeżywający trudne sytuacje losowe i rodzinne obejmowani są przez
psychologa i pedagoga zajęciami psychoedukacyjnymi. Nauczyciele uczestniczą w ustalaniu i realizowaniu
indywidualnych planów wspierania, którymi obejmowani są uczniowie - wychowankowie Domu Dziecka
w Zakopanem. Szkoła we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zakopanem, jak również
poprzez akcje charytatywne organizuje pomoc materialną dla uczniów i ich rodzin. Miejscem zaspokajającym
potrzeby
edukacyjne,
społeczne
i emocjonalne
uczniów
jest
świetlica
szkolna.
Nauczyciele
deklarują
podejmowanie różnych form wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wykres 1w),
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. HELENY MARUSARZÓWNY
19/26
najczęściej wskazując na: udzielanie bieżącej pomocy w przezwyciężaniu trudności w nauce, problemów
rodzinnych, społecznych, emocjonalnych (29 z 31); podejmowanie rozmów z uczniem w sytuacji, kiedy
zauważają jakiś problem (dydaktyczny, wychowawczy, społeczny) - 27 z 31; prowadzenie zajęć rozwijających
uzdolnienia (21 z 31), zajęć dydaktyczno - wyrównawczych (15 z 31); wspieranie uczniów w odkrywaniu
optymalnych dla nich sposobów uczenia się i dobieraniu właściwych metod zapamiętywania nowych treści
i nabywania umiejętności (16 z 31); organizowaniu pomocy socjalnej dla uczniów w trudnej sytuacji (15 z 31).
Formy wymienione przez nauczycieli w kategorii „inne jakie?” dotyczą udzielania uczniom indywidualnej pomocy
poprzez: udział w akcjach charytatywnych; wspieranie mocnych stron ucznia; tworzenie okazji do aktywności
artystycznej, sportowej, społecznej; pracę nad cechami osobowości ucznia.
Wykres 1j
Wykres 2j
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. HELENY MARUSARZÓWNY
20/26
Wykres 3j
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. HELENY MARUSARZÓWNY
21/26
Wykres 1w
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. HELENY MARUSARZÓWNY
22/26
W wymaganiu "Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich
indywidualnej sytuacji." w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane
świadczące o działaniach szkoły/placówki:
Obszar
badania:
W
szkole
lub
placówce
są
prowadzone
działania
uwzględniające
indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do każdego ucznia. (VI/3)
Wszyscy ankietowani nauczyciele (31) deklarują, że indywidualizują proces edukacyjny wobec wszystkich
lub większości uczniów. Różne formy indywidualnego podejścia nauczycieli do uczniów widoczne były
na większości obserwowanych lekcji (10 z 13), niemniej były zajęcia, na których indywidualizacja nie wynikała
z celowego, zaplanowanego działania nauczyciela. Zestawienie danych liczbowych stanowiących wyniki ankiety
skierowanej do nauczycieli oraz przeprowadzonych obserwacji zajęć (13) wskazuje, iż najczęściej deklarowane
przez ponad 70 % uczących formy indywidualizacji to: uwzględnianie zaleceń zawartych w opiniach
i orzeczeniach poradni psychologiczno - pedagogicznych (27 z 31), co miało miejsce podczas 5 z 13 lekcji;
respektowanie zróżnicowanego tempa pracy uczniów (26 z 31) - 9 z 13 lekcji; wspomaganie indywidualne
uczniów podczas wykonywania zadań (25 z 31) - 11 z 13 lekcji; stosowanie różnych strategii motywowania
i wyzwalania aktywności uczniów (25 z 31) - 5 z 13 lekcji; tworzenie każdemu uczniowi okazji do odniesienia
sukcesu na miarę jego możliwość (24 z 31) - 8 z 13 lekcji; monitorowanie angażowania się w zajęcia, sposobu
wykonywania zadań, nabywania wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia (24 z 31) - 8 z 13 lekcji;
uwzględnianie czynników wewnętrznych - nastrój, napięcie emocjonalne, zmęczenie - mających wpływ
na przebieg i wyniki uczenia się (23 z 31) - 6 z 13 lekcji; uwzględnianie specyficznych trudności uczniów
wynikających z dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii (22 z 31) - 1 z 13 lekcji. Około 2/3 ankietowanych
nauczycieli
(19
z 31)
deklaruje
regularne:
stosowanie
zróżnicowanych
metod,
form
pracy,
środków
dydaktycznych, uwzględniając style uczenia się uczniów, co zaobserwowano na 11 z 13 lekcji; różnicowanie
zakresu materiału, rodzaju zadań i stopnia ich trudności, uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości
uczniów, ich uzdolnienia i zainteresowania, co w praktyce miało miejsce na 4 z 13 lekcji; różnicowanie
sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności (prace pisemne, wypowiedzi ustne, działania praktyczne) wystąpiło na 6 z 13 lekcji. Połowa i mniej ankietowanych wskazuje, że: różnicuje kryteria oceniania osiągnięć
edukacyjnych uczniów (15 z 31), czego nie zaobserwowano na zajęciach; każdemu uczniowi udziela
kształtującej informacji zwrotnej (14 z 31) - wystąpiło na 5 z 13 lekcji; przydziela uczniów do grup w sposób
zamierzony, np. zgodnie z przewagą danego typu inteligencji (inteligencje wielorakie Howarda Gardnera), bądź
łącząc celowo w grupy uczniów o różnych preferencjach (13 z 31), co miało miejsce na 5 z 13 obserwowanych
lekcji.
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. HELENY MARUSARZÓWNY
23/26
Obszar badania: Szkoła lub placówka pomaga przezwyciężyć trudności ucznia wynikające z
jego sytuacji społecznej. (VI/4)
Szkoła prowadzi działania służące zaspokojeniu potrzeb i przezwyciężaniu trudności wynikających z sytuacji
społecznej uczniów. W środowisku lokalnym zaznaczają się problemy dotyczące w szczególności: rodzin
o niskim statusie materialnym; znajdujących się w traumatycznej sytuacji związanej z chorobą lub śmiercią
członka rodziny; rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne; rodzin niepełnych lub z różnych przyczyn
objętych
nadzorem
kuratorów
zawodowych
lub społecznych;
dzieci
przebywających
w placówkach
opiekuńczych; współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa dziecka, wynikających z dostępności sieci internetowej
oraz cyberprzemocy. W celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb uczniów, związanych z sytuacją ekonomiczną
ich rodzin szkoła organizuje różnorodne formy wsparcia, takie jak: zapewnienie posiłków; zakup podręczników;
pomoc finansowa w szczególności związana z leczeniem dziecka, będąca najczęściej wynikiem prowadzonych
akcji charytatywnych; umożliwienie udziału w koloniach, wycieczkach szkolnych; przygotowanie paczek
żywnościowych w okresach przedświątecznych oraz upominków mikołajkowych spełniających marzenia dzieci.
Szkoła systematycznie wspiera uczniów - wychowanków Domu Dziecka w Zakopanem między innymi poprzez
organizację zajęć dodatkowych, udzielanie wsparcia psychologicznego, ścisłą współpracę z wychowawcami
placówki. W odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego związane z kształceniem oraz integracją społeczną
dzieci niepełnosprawnych szkoła w roku szkolnym 2015/2016 utworzyła oddział integracyjny. Z uwagi
na turystyczny charakter miasta oraz związaną z tym specyfikę pracy rodziców, szkoła zapewnia uczniom
codzienną opiekę świetlicową, a w okresie ferii organizuje zajęcia w formie półzimowiska. Realizacja wielu
z wymienionych działań jest możliwa dzięki ścisłej współpracy szkoły z licznymi instytucjami, w tym: Poradnią
Psychologiczno
-
Pedagogiczną
w Zakopanem,
Tatrzańską
Izbę
Gospodarczą
w Zakopanem,
Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zakopanem, Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem, Ośrodkiem
Interwencji Kryzysowej w Zakopanem, Sądem Rodzinnym w Zakopanem. Mając na uwadze zagrożenia
dotyczące bezpieczeństwa dzieci, szkoła - we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zakopanem przeprowadza działania interwencyjne i profilaktyczne, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, cyberprzemocy, bezpieczeństwa w sieci (dla uczniów klas 1-6) oraz odpowiedzialności prawnej
nieletnich (dla uczniów klas 5-6). Przedstawiciele kilku wymienionych powyżej instytucji partnerskich
podkreślają aktywność szkoły w poszukiwaniu sposobów na przezwyciężanie trudności wynikających ze
społecznej sytuacji uczniów, jak również dostrzegają skuteczność podejmowanych działań.
Obszar badania: W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce
odpowiada ich potrzebom. (VI/5)
Ankietowani uczniowie klas piątych (25 z 36) twierdzą, że w sytuacjach, gdy potrzebują pomocy ze strony
nauczycieli, są wspierani przez wszystkich lub większość z nich (wykres 1j). Blisko 1/3 informuje, że uzyskuje
pomoc od połowy i mniejszej liczby uczących. Wśród piątoklasistów (29 z 36) powszechne jest przekonanie,
że zdecydowana większość nauczycieli wierzy w ich możliwości (wykres 2j). Co piąty uczeń uważa, że wiarę
w to, że może się nauczyć nawet trudnych rzeczy okazuje mu połowa i mniej nauczycieli. Uczniowie klas
szóstych, oceniający kwestię otrzymywanego od nauczycieli poczucia wsparcia z perspektywy jednego dnia
zajęć szkolnych, w większości (24 z 36) wskazali, że uzyskali je od połowy i mniejszej liczby uczących lub też
wcale (wykres 3j). Większość ankietowanych rodziców uważa, że nauczyciele (66 z 86) i wychowawcy (72 z 86)
okazują wsparcie ich dzieciom w trudnych dla nich sytuacjach.
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. HELENY MARUSARZÓWNY
24/26
Wykres 1j
Wykres 2j
Wykres 3j
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. HELENY MARUSARZÓWNY
25/26
Raport sporządzili
●
Marzena Bąk
●
Maria Zielińska
Kurator Oświaty:
........................................
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. HELENY MARUSARZÓWNY
26/26