Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych

Komentarze

Transkrypt

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych
STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Warunki techniczne
dla prac geodezyjnych i kartograficznych
PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Archiwizacja państwowego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
polegająca
na
przekształceniu
analogowych
map
zasadniczych/sytuacyjno-
wysokościowych do postaci cyfrowej.
Krotoszyn, wrzesień 2014 r.
1
WAR U N K I T E C H N I C Z N E
Archiwizacja państwowego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
polegająca
na
przekształceniu
analogowych
map
zasadniczych/sytuacyjno-
wysokościowych do postaci cyfrowej.
I. Dane formalno-organizacyjne
I.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Archiwizacja państwowego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej polegająca
na przekształceniu analogowych map zasadniczych/sytuacyjno-wysokościowych do postaci
cyfrowej.
I.2. OBSZAR OPRACOWANIA
Powiat: krotoszyński
I.3. OBOWIĄZUJĄCE PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE
Uwaga: Niniejszy wykaz przepisów sporządzono wg stanu na dzień 03.09.2014 r. i ma charakter
pomocniczy. Aktualność przepisu należy sprawdzić w dacie stosowania. Przedmiotową pracę
geodezyjno- kartograficzną wykonawca pracy zobowiązany jest wykonać zgodnie z aktualnymi
przepisami prawa obowiązującymi w trakcie wykonania zlecenia.
a) Podstawowe przepisy prawne:
–
Ustawa z dn. 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z
2010r. Dz. U. Nr 193, poz.12 z póź. zm.)
–
Rozporządzenie Rady Ministrów z 15.10.2012r. w sprawie państwowego systemu
odniesień przestrzennych (Dz. U. z dnia 14.11.2012r. Poz. 1247),
–
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8.11.2011r.
sprawie
standardów
technicznych
wykonywania
geodezyjnych
w
pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263
2
poz. 1572 z dnia 7.12.2011r.),
− Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia z dnia 5 września 2013 r. w
sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. z 2013r. poz.1183).
− Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie
formularzy
dotyczących
zgłaszania
prac
geodezyjnych
i
kartograficznych,
zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2014r. poz. 924).
− Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie
udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U.z 2014r. poz.917).
II.
Cel i zakres pracy.
II.1 Cel pracy:
Archiwizacja państwowego zasobu dokumnetacji geodezyjnej i kartograficznej polegająca na
przekształceniu analogowych map zasadniczych/sytuacyjno-wysokościowych do postaci cyfrowej.
II.2 Zakres prac do wykonania w ramach zlecenia:
- zeskanowanie sekcji map zasadniczych/sytuacyjno-wysokościowych,
- skalibrowanie i wpasowanie rastrów mapy zasadniczej/sytuacyjno-wysokościowej,
- wyczyszenie rastrów mapy zasadniczej/sytuacyjno-wysokościowejpoprzez usunięcie
elementów niebędących treścią mapy,
- utworzenie obiektów "zasięg zasobu geodezyjnego" w bazie danych mapy numerycznej
i podłączenie do bazy skanów mapy zasadniczej/sytuacyjno-wysokościowej.
3
II.3 Analiza istniejącej dokumentacji
1.Baza danych mapy numerycznej
W państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym znajduje się baza danych mapy
numerycznej dla obszaru objętego niniejszym opracowaniem posiadająca w swym zakresie obiekty:
działki, budynki, klasoużytki oraz poziomą i wysokościową osnowę geodezyjną.
Baza danych mapy numerycznej prowadzona jest w państwowym układzie współrzędnych
geodezyjnych "2000" za pomocą systemu informacji przestrzennej "GEO-INFO".
2.Analogowa mapa zasadnicza/sytuacyjno-wysokościowa
Mapy zasadnicze/ sytuacyjno-wysokościowe prowadzone dotychczas w formie analogowej
(na folii). Dla obszaru miast założono mapy zasadnicze w układach lokalnych oraz pojedyncze
mapy w układzie "1965".
Szczegółowe dane dotyczące mapy zasadniczej/sytuacyjno-wysokościowej zawiera załącznik nr 1
do warunków technicznych.
W niektórych przypadkach treść mapy zasadniczej/ sytuacyjno-wysokościowej założonej w
układzie lokalnym powiela się z treścią mapy zasadniczej/ sytuacyjno-wysokościowej założonej w
układzie „1965”.
II.4 Pobranie z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krotoszynie
(zwany dalej Ośrodek) materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
Na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Krotoszynie należy pobrać z PODGiK DVD z bazą danych mapy
numerycznej w zakresie działek, budynków, poziomej osnowy geodezyjnej oraz skany map
zasadniczych/sytuacyjno-wysokościowych.
Pobranie materiałów, o których wyżej mowa rozumie się jako wykonanie odpowiednich
czynności polegających na przetworzeniu oryginalnej dokumentacji analogowej na wersję cyfrową,
które wykona wykonawca niniejszego opracowania.
Przetworzenie dokumentacji analogowej na cyfrową wykonane zostanie przez wykonawcę w
formie skanowania oryginałów materiałów znajdujących się w zasobie.
Materiały w postaci oryginałów map dostępne są w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Krotoszynie w Ośrodku.
Dopuszcza się wypożyczenie materiałów w celu skanowania w cyklu jednodniowym. po uprzedniej
zgodzie Zamawiającego.
4
III. Skanowanie i kalibracja rastów mapy zasadniczej.
1. Przed kompleksowym rozpoczęciem prac wykonawca przedstawi próbkę przetworzonych w
formę cyfrową dokumentów do zaopiniowania pracownikowi PODGiK (inspektorowi nadzoru)
celem dokonania oceny.
Skanowanie map należy wykonać na skanerze zapewniającym rozdzielczość rzeczywistą
(optyczną) 400 dpi oraz dokładność skanowania 0,0002 m.
Zeskanowane mapy zasadnicze/sytuacyjno-wysokosciowe zapisać w formacie pliku .TIFF.
Pliki .TIFF nazywać zgodnie z numerem sekcji mapy zasadniczej/sytuacyjno-wysokościowej z
dodaniem odpowiednio przedrostka dla poszczególnych miasta: Krotoszyn- KRO_nr sekcji,
Sulmierzyce- SUL_nr sekcji, Zduny- ZDUNY_nr sekcji, Koźmin Wlkp.- KOŹMIN_nr sekcji,
Kobylin- KOBYLIN_nr sekcji.
Mapy zasadnicze/sytuacyjno-wysokościowe prowadzone dotyczas przez Ośrodek w technice
monochromatycznej należy zeskanować w technice czarno-białej, natomiast mapy wielobarwne
zeskanować w kolorze.
Skany map zasadniczych nazywać zgodnie numerem sekcji mapy zasadniczej.
Uzyskane cyfrowe obrazy rastrowe map poddać korekcji polegającej w szczególności na:
1)
eliminacji plam, szumów pikselowych, zlewek elementów liniowych oraz zabrudzeń tła,
2)
uzyskaniu czytelności treści przybliżonej do oryginału.
2. Kalibrację rastrów map analogowych należy wykonać przy wykorzystaniu co najmniej 20
punktów dostosowania, położonych na arkuszu mapy objętym kalibracją, rozmieszczonych
równomiernie na granicy zewnętrznej oraz wewnątrz transformowanego obszaru, z zachowaniem
dokładności transformacji wyrażonej błędem średnim transformacji nie większym niż:
1)
0,20 m - w przypadku mapy w skali 1:500;
2)
0,40 m - w przypadku mapy w skali 1:1000.
Wpasowanie rastrów map analogowych wykonać w oparciu o przecięcia siatki kwadratów map
zasadniczych ("siatka krzyży").
W przypadku braku "siatki krzyży" wpasowanie rastrów map wykonać o punkty jednoznacznie
identyfikowalne na mapie tj.
1) punkty graniczne zawarte w państwowym tejestrze granic i powierzchni jednostek
podziałów terytorialnych kraju (PRG), w szczególności węzłowe,
2) punkty osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej osnowy sytuacyjnej,
3) punkty określające kontury budynków.
5
Prace związane z kalibracją rastrów map analogowych wykonać zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Należy wykonać raporty z kalibracji sekcji mapy zasadniczej obrazujące dokładność wpasowania
rastra oraz odchyłki na przyjętych punktach dostosowania. Raporty dołączyć do operatu
technicznego w formie papierowwej oraz formie elektronicznej.
3.
Utworzyć folder o nazwie "Mapy zasadnicze", a następnie podfoldery o nazwie
odpowiadającej jednostce ewidencyjnej, w których zostaną zapisane skalibrowane rastry map wraz
z plikami georeferencyjnymi.
Skalibrowane
rastry
map
zasadniczych/sytuacyjno-wysokościowych
powinny
obejmować
wyłącznie treść mapy zasadniczej/sytuacyjno-wysokościowe w granicach ramki mapy.
Skalibrowany raster mapy nazwać zgodnie z numerem sekcji mapy zasadniczej/sytuacyjnowysokościowej z dodaniem odpowiednio przedrostka dla poszczególnych miasta: KrotoszynKRO_nr sekcji, Sulmierzyce- SUL_nr sekcji, Zduny- ZDUNY_nr sekcji, Koźmin Wlkp.KOŹMIN_nr sekcji, Kobylin- KOBYLIN_nr sekcji.
IV. Utworzenie obiektów "zasięg zasobu geodezyjnego".
Skalibrowane mapy zasadnicze dołączyć do bazy danych w systemie GEO-INFO 6, poprzez
utworzenie obiektów „zasięg zasobu geodezyjnego”.
Geometria obiektu „zasięg zasobu geodezyjnego” powinna odpowiadać ramce mapy zasadniczej/
sytuacyjno- wysokościowej.
Każdy zdefiniowany i wprowadzony do bazy danych obiekt w ramach przedmiotowej pracy
geodezyjnej powinien mieć wypełnione wszystkie pola rekordu obiektu na podstawie informacji
pozyskanych z materiałów geodezyjnych i kartograficznych.
Dla utrzymania jednolitości zapisów w polach rekordu obiektów dokonać porządkowych uzgodnień
z ośrodkiem dokumentacji. Uzgodnić z Ośrodkiem aliasy.
Po utworzeniu zasobu numerycznego dla obszaru opracowania oraz uzyskaniu pozytywnej opinii iż
przedmiot zamówienia nie zawiera wad oraz usterek, połączyć bazę danych z aktualną bazą danych
znajdująca się w Ośrodku.
Z połączenia baz sporządzić raporty, które należy przekazać do PODGiK wraz z wnioskiem o
przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
6
V.
Wykonawca pracy zobowiązany jest do sukcesywnego przekazywania skalibrowanych map
do PODGiK tj. po 30 wpasowanych rastrów map dziennie wraz z plikami georeferencyjnymi.
W pierwszej kolejności zostaną skalibrowane mapy wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie
pozostałe prace przewidziane w warunkach technicznych należy wykonać do 5.12.2014r.
VI. Operat techniczny
Operat techniczny powinien zawierać następujące dokumenty:
1) sprawozdanie techniczne, zawierające podstawowe informacje o zakresie wykonanych prac,
ich wykonawcy, terminach realizacji najważniejszych etapów prac, osiągniętych rezultatach
itd.,
2) raporty z wpasowania rastra mapy zasadniczej,
3) DVD z bazą danych numerycznej mapy numerycznej,
4) płyta DVD zawierająca:
- skalibrowane rastry mapy zasadniczej/ sytuacyjno- wysokościowej wraz z raportami
kalibracji,
- rastry map zasadniczych sprzed kalibracji,
- baza danych mapy numerycznej w zakresie obiektów "zasięg zasobu geodezyjnego".
6)
kopia poświadczenia przyjęcia zgłoszenia pracy geodezyjnej przez Ośrodek w Krotoszynie,
7) warunki techniczne opracowania,
8) dziennik roboty – kopia,
9) protokoły kontroli technicznej,
10) inne dokumenty o charakterze pomocniczym,
11) oryginalne nośniki z wydanymi bazami danych mapy numerycznej.
Uwaga: Zbiory informatyczne należy wykonać w dwóch egzemplarzach.
Cały operat techniczny podlega przekazaniu do Starosty Krotoszyńskiego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krotoszynie.
Krotoszyn dnia: 09. 09.2014 r.
Warunki techniczne opracował:
Zatwierdził, dnia 09.09.2014 r.
............................................................................................
/podpis i imienna pieczątka/
7

Podobne dokumenty