SkytePark przy naszej szkole

Komentarze

Transkrypt

SkytePark przy naszej szkole
SkytePark przy naszej szkole
(pi±tek, 07 kwiecieñ 2006) - Nades³a³ Administrator - Ostatnia aktualizacja (pi±tek, 07 kwiecieñ 2006)
Przy naszej szkole z inicjatywy Stowarzyszenia Bli¿ej Centrum powsta³ nowy SkytePark, którego budowa zosta³a
zrealizowana pzrez w³adze miasta Gdañska.
R E G U L A M I N SkyteParku
1. Skate park jest czynny od poniedzia³ku do pi±tku od godziny 15:00 do 20:00.
w dni wolne od nauki od 8.00 do 20.00
2. Korzystanie ze skate parku jest bezp³atne.
3. U¿ytkownicy korzystaj± za skate parku na w³asn± odpowiedzialno¶æ.
4. Od korzystaj±cych ze skate parku wymaga siê bezwzglêdnie ostro¿nej i bezpiecznej jazdy.
5. Urz±dzenia w obrêbie skate parku przeznaczone s± do u¿ytkowania przez osoby je¿d¿±ce na deskorolce lub rolkach
z podstawowymi umiejêtno¶ciami.
6. Na jednym elemencie mog± je¼dziæ maksymalnie dwie osoby.
7. Jazda bez pe³nego zabezpieczenia, w tym bez kasku, ochraniaczy na kolana, ³okcie i nadgarstki, jest zabroniona.
8. Osoby, które nie ukoñczy³y osiemnastego roku ¿ycia, mog± przebywaæ na terenie skate parku wy³±cznie pod opiek±
rodziców lub opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych.
9. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.
10. Zabrania siê:
§ palenia tytoniu,
§ wnoszenie oraz spo¿ywania alkoholu i innych u¿ywek,
§ przebywanie po spo¿yciu alkoholu i innych u¿ywek,
§ wprowadzania psów,
§ gry w pi³kê na urz±dzeniach,
§ wrzucania przedmiotów mog±cych stworzyæ zagro¿enie dla u¿ytkowników,
11. Za wypadki na terenie skate parku, nie spowodowane zaniedbaniami administratora obiektu, wy³±czn±
odpowiedzialno¶æ ponosz± korzystaj±cy z urz±dzeñ skate parku.
12. W przypadku opadów atmosferycznych skate park jest nieczynny.
13. Jazda na deskorolce czy rolkach jest sportem niebezpiecznym. Przestrzeganie zasad tego regulaminu nie eliminuje
w ca³o¶ci ryzyka urazów.
14. Ryzyko zwi±zane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu na obiekcie, ponosi u¿ytkownik, w zwi±zku z
czym, za szkody zarówno na osobie jak i na mieniu, wynik³e z u¿ytkowania skate parku, administrator skate parku nie
ponosi odpowiedzialno¶ci.
15. Ka¿dy u¿ytkownik jest zobowi±zany do zapoznanie siê i przestrzegania niniejszego regulaminu. PAMIÊTAJ!
http://sp65.edu.pl - Szko³a Podstawowa nr 65 im. Alfa Liczmañskiego w Gdañsku Powered by Mambo
Generated: 2 March, 2017, 15:28
Nic nie chroni Ciebie przed upadkiem z przeszkód , nie przeceniaj swoich mo¿liwo¶ci, nie wykonuj akrobacji bez
sportowego przygotowania.
Telefony alarmowe:
· Pogotowie ratunkowe - 999
· Stra¿ Po¿arna - 998
· Policja – 997
Kilka wa¿nych zasad
1. Zawsze najpierw zbadaj przeszkodê, a pó¼niej wykonuj na niej triki
2. Przed wykonaniem ewolucji upewnij siê, czy przeszkoda jest wolna
3. Nie skacz, je¿eli nie jeste¶ pewien, ¿e miejsce l±dowania jest puste.
4. Uszkodzenia przeszkód natychmiast sygnalizuj administratorowi skate parku
5. Respektuj gorszych od siebie
6. Nie ¶mieæ
7. Respektuj pracê, jak± wk³ada administrator skate parku w jego utrzymanie.
http://sp65.edu.pl - Szko³a Podstawowa nr 65 im. Alfa Liczmañskiego w Gdañsku Powered by Mambo
Generated: 2 March, 2017, 15:28