Raport z oceny stosowania zasad Ładu Korporacyjnego

Komentarze

Transkrypt

Raport z oceny stosowania zasad Ładu Korporacyjnego
RAPORT Z OCENY
STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH W
POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W
OPOLU LUBELSKIM ZA 2015 ROK
Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Opolu
Lubelskim nr 57/2014 z dnia 10.12.2014 a także uchwałą Rady Nadzorczej
Powiatowego Banku Spółdzielczego w Opolu Lubelskim nr 21/2014 z 10.12.2014
przyjmuje się i zobowiązuje do stosowania w PBS w Opolu Lubelskim „Zasady
ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”. W Powiatowym Banku
Spółdzielczym w Opolu Lubelskim odstępuje się od stosowania następujących
Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych:
1) § 6 w brzmieniu:
§6.
1. W przypadku wprowadzenia instytucji nadzorowanej anonimowego sposobu
powiadamiania organu nadzorującego lub organu nadzorującego
o nadużyciach w tejże instytucji, powinna być zapewniona możliwość
korzystania z tego narzędzia przez pracowników bez obawy negatywnych
konsekwencji ze strony kierownictwa i innych pracowników instytucji
nadzorowanej.
2. Organ zarządzający powinien przedstawić organowi nadzorującemu raporty
dotyczące powiadomień o poważnych nadużyciach.”
Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w opublikowanym przez Urząd Komisji
Nadzoru Finansowego dokumencie „Pytaniami i odpowiedzi” odstąpienie od
przestrzegania zapisu § 6 nie wymaga uzasadnienia.
2) § 8 ust. 4 w części dotyczącej:
„zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach
organu stanowiącego.”
Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali,
charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank,
odstępuję się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego
udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie
Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu
specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli
stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku
zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania
Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem
poleconym, co najmniej 21 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób
informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa
w Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem
technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej
wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są
nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu
stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.
W Powiatowym Banku Spółdzielczym w Opolu Lubelskim nie stosuje się następujących
Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych gdyż nie dotyczą Banku: §
11, § 22 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 - 6 w części dotyczącej komitetu audytu, § 53, § 54, § 55,
§ 56, § 57.
Powołując się na §27 Zasad ładu korporacyjnego Rada Nadzorcza dokonuje
regularnej
oceny
stosowania
zasad
wprowadzonych
wyżej
wymienionym
dokumentem. Pomijając zasady, od których stosowania odstąpiono Zarząd
Powiatowego Banku Spółdzielczego w Opolu Lubelskim przyjął i dostosował się do
ich przestrzegania w następujących elementach:
1. Organizacja i struktura organizacyjna – instytucja nadzorowana posiada
przejrzystą i adekwatną do skali prowadzonej działalności gospodarczej strukturę
organizacyjną, w której zakres obowiązków są odpowiednio przypisane i
podzielone. Struktura została określona tak, by nie zachodziły wątpliwości co do
zakresu obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych stanowisk i sekcji.
Instytucja nadzorowana dostosowała się do wymogów Zasad Ładu Korporacyjnego
i zamieściła na swojej stronie internetowej strukturę organizacyjną.
2. Relacja z udziałowcami instytucji nadzorowanej – instytucja nadzorowana
działa w interesie wszystkich udziałowców, biorąc pod uwagę ich interesy, o ile nie
są one sprzeczne z interesami instytucji nadzorowanej. Zapewnia także jednakowy,
właściwy dostęp do podstawowych informacji i zapewnia ich rzetelność.
3. Organ zarządzający – organ zarządzający jest jedynym uprawnionym i
odpowiedzialnym za zarządzanie działalnością nadzorowanej instytucji, w której
bierze pod uwagę przede wszystkim jej bezpieczeństwo kierując się przy tym
zasadami określonymi w przepisach prawa.
4. Polityka wynagradzania – polityka wynagrodzeń w instytucji nadzorowanej
opiera
się
o
„Regulamin
wynagradzania
Zarządu
Powiatowego
Banku
Spółdzielczego w Opolu Lubelskim”. Wynagrodzenia ustalane są adekwatnie do
sytuacji finansowej instytucji nadzorowanej i do pełnionej funkcji.
5. Polityka informacyjna – polityka informacyjna instytucji nadzorowanej opiera się
na ułatwieniu równego dostępu do wszystkim zainteresowanym i jest udostępniana
na stronie internetowej instytucji.
6. Działalność promocyjna i relacje z klientami – reklamy produktu lub usługi
oferowanej przez instytucję nadzorowaną są rzetelne i w sposób jasny wskazują
jakiego produktu dotyczą. Instytucja nadzorowana prowadzi zorganizowaną formę
rozpatrywania skarg i reklamacji klientów. Zasady zostały określone w „Instrukcji
rozpatrywania skarg i reklamacji w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Opolu
Lubelskim”
7. Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne – system kontroli wewnętrznej w
instytucji nadzorowanej obejmuje wszystkie szczeble w strukturze organizacyjnej
instytucji. Praca audytu oparta jest na ściśle określonych zasadach zawartych w
„Regulaminie kontroli wewnętrznej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w
Opolu Lubelskim”. Zakres obowiązków pracownika audytu zapewnia niezależność
wykonywania zadań w tym zakresie.
We wszystkich wymienionych elementach Powiatowy Bank Spółdzielczy w Opolu
Lubelskim dostosował swoje działania do wymagań narzuconych przez Zasady Ładu
Korporacyjnego.