kliknij tutaj - ZSOiT Miastko

Komentarze

Transkrypt

kliknij tutaj - ZSOiT Miastko
Wymagania edukacyjne
Kod języka JavaScript
PRZEDMIOT: Programowanie aplikacji internetowych
KLASA: III TI
NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES) - 351203 (podstawowy).
Poziomy wymagań
Dział programu Konieczny – K
Podstawowy- P
Rozszerzający- R
Uczeń:
- zna zasadę działania obiektów i klas
w JavaScript
- potrafi dobrać algorytmy do
rozwiązania danego problemu
- potrafi instalować i kompilować
programy
- zna środowisko programistyczne
języka Java
- umie oceniać wpływ błędnych
danych na wynik działania programu
- zna pojęcia obiektów w Javie
- potrafi aktywnie uczestniczyć
podczas tworzenia projektu
grupowego
- wie jak wyszukiwać informacje i
błędy w kodzie programu
- potrafi zaprojektować klasy
przykładowych obiektów Java
- zna zasadę wykonywania
operacji na macierzach
- zna zasady tworzenia apletów
- zna zasadę programowania
obsługi zdarzeń myszy i
klawiatury
- zna zasadę tworzenia okna
aplikacji i menu
- zna zasadę tworzenia prostych
aplikacji sieciowych
Dopełniający- D
- potrafi tworzyć proste banery
- umie wykorzystać przyciski do
wywołania akcji
- umie stworzyć okno aplikacji i
menu
- zna zasadę projektowania
programu wielowątkowego
- potrafi tworzyć samodzielnie
skrypty obliczeniowe
- potrafi tworzyć samodzielnie
operacje na macierzach
potrafi stworzyć program
wielowątkowy
PHP – obiektowy, skryptowy język programowania
- wie do czego służy język
programowania PHP
- potrafi scharakteryzować
strony wykonane w
poszczególnych językach
programowania
- potrafi zastosować tabele i
ramki do prezentacji danych
oraz rozmieszczenia ich na
stronie WWW
- potrafi dokonać optymalizacji
działania aplikacji
internetowych
- wie jak publikować skrypty
PHP
- potrafi połączyć się z bazą
danych i wysłać zapytania ze
strony WWW
- potrafi dołączyć do strony
internetowej aplety Javy
- potrafi zastosować techniki
programowania w
architekturze klient – serwer
- potrafi zastosować wybrany
język skryptowy po stronie
przeglądarki
- potrafi wykorzystać
skrypt PHP na stronie www
- potrafi wykonać prosty
skrypt php zawierający
podstawowe dane
- potrafi wykorzystać
arkusze stylów CSS
- potrafi wykonać własny
arkusz styli CSS
- potrafi zaprojektować
internetowe bazy danych
- potrafi zastosować pliki,
tablice i napisy w
wybranym języku
programowania
- za pomocą języków
programowania potrafi
wykonać prosta stronę
współpracująca z bazą
danych
- potrafi wykonać
wyszukiwarkę bazodanowe
- umie stworzyć interfejs do
obsługi bazy danych
- zna zasadę i umie
wykonać dynamiczne
formularze na stronie
WWW
- potrafi zaprojektować
aplikację internetową i
umieścić ją na serwerze
- potrafi instalować
serwerowe aplikacje
bazodanowe
- potrafi obsługiwać
interpretery języków PHP
po stronie serwera
- potrafi stworzyć aplikację
webową za pomocą
dynamicznych języków
programowa
Kryteria ocen:
Dopuszczający- otrzymuje uczeń, który opanował 80% wymagań z poziomu koniecznego
Dostateczny – otrzymuje uczeń, który opanował 100 % wymagań z poziomu K i 75 % z poziomu P
Dobry - otrzymuje uczeń, który opanował 100 % wymagań z poziomu K i P oraz 75 % z poziomu R
Bardzo dobry - otrzymuje uczeń, który opanował 100 % wymagań z poziomu K , P i R oraz 75 % z poziomu D
Celujący- otrzymuje uczeń, który opanował 100 % treści programowych a ponadto proponuje rozwiązania nietypowe, bierze udział w
konkursach przedmiotowych.

Podobne dokumenty