Baranów, 20 maja 2015 roku GP.6220.04.2015.MM Regionalny

Komentarze

Transkrypt

Baranów, 20 maja 2015 roku GP.6220.04.2015.MM Regionalny
Baranów, 20 maja 2015 roku
GP.6220.04.2015.MM
Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. J. H. Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kępnie
ul. Pocztowa 1
63-600 Kępno
Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 poz. 1235 j.t. ze zm.) zwracam się
z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na
„przebudowie drogi gminnej nr G852570 Grębanin-Żurawiniec na długości 1,9 km” na
działkach nr: 153, 151, 61/3, 84, 82 (obręb geodezyjny Grębanin), gm. Baranów, powiat
kępiński oraz 135, 136, 105/1, 110/2, 132, 143, 147, 93, 92, 191, 192, 142/4, 104, 187, 134,
188 (obręb geodezyjny Żurawiniec), gm. Baranów, powiat kępiński.
Wnioskodawcą w przedmiotowej sprawie jest Gmina Baranów, z siedz. ul. Rynek
21, 63-604 Baranów, reprezentowana przez Zakład Usług Technicznych „DROGOPROJEKT” s.c., z siedz. ul. Piastowska 14a/16, 63-500 Ostrzeszów.
Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia,
inwestycja polega na przebudowie przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 60
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 213 poz. 1397 ze zm.),
zatem kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko.
W załączeniu:
- kopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia,
- karta informacyjna przedsięwzięcia,
- mapy z projektem zagospodarowaniem terenu 1:500,
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości
Grębanin
- informacja o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowości Żurawiniec
Wójt Gminy Baranów
Bogumiła Lewandowska-Siwek
Sprawę prowadzi: Małgorzata Matuszewska,
tel. 62/78 10 432, e-mail: [email protected]
Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a
Do wiadomości:
1. Inwestor: Gmina Baranów
2. Pełnomocnik: Zakład Usług Technicznych „DROGO-PROJEKT” s.c.,
ul. Piastowska 14a/16, 63-500 Ostrzeszów
3. Strony zgodnie z rozdzielnikiem
Sprawę prowadzi: Małgorzata Matuszewska,
tel. 62/78 10 432, e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty