RBL

Komentarze

Transkrypt

RBL
RBL - 5
2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
04-470 Warszawa, ul. Marsa 110
Warszawa, dnia 05.04.2016 r.
WYJAŚNIENIE
TREŚCI
SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH
WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/38/2016.
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych,
Zamawiający
2
Regionalna
Baza
Logistyczna,
zawiadamia,
że w postępowaniu na dostawę baterii do min oraz części zamiennych do sprzętu
łączności – akumulatory, w dniach od 21.03.2016 r., do 30.04.2016 r wpłynęły
wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
następującej treści:
WNIOSEK NR 1
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej Rozdziału V „Warunki
udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków” pkt. 6.1. W zakresie zadania od nr 2 do nr 10, którą musi posiadać
firma startująca w przetargu. Czy certyfikat wykonawcy w zakresie dystrybucji,
serwisowania
i
montażu
baterii
oraz
akumulatorów
jest
równoważny
z certyfikatami posiadanymi przez (........).
Firma (.......) posiada:
- koncesję MSWiA: (...) na wytwarzanie i obrót wyrobów o przeznaczeniu
wojskowym i policyjnym.
- Certyfikat (...)Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej.
- Certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – wyroby elektroniczne,
elektryczne i elektromechaniczne. Obrót wyrobami elektrycznymi, elektronicznymi
i elektromechanicznymi użytku cywilnego. Usługi montażu podzespołów wyrobu.
- AQAP 2120:2009 w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – wyroby elektroniczne, elektryczne
RBL-5
Strona 1
i
elektromechaniczne.
Obrót
wyrobami
elektrycznymi,
elektronicznymi
i elektromechanicznymi użytku cywilnego. Usługi montażu podzespołów wyrobu.
- Certyfikat Systemu Zarządzania Wewnętrzny System Kontroli (....) w zakresie :
wywóz, przewóz i transfer wewnątrzunijny towarów o znaczeniu strategicznym
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.11.2000r.
- Certyfikat IQNET i PCBC PN-EN:ISO2001:2009 o numerze (...) w zakresie:
import, export i transfer wewnątrzunijny towarów o znaczeniu strategicznym.
Czy dokumenty te i certyfikaty uprawniają nas do startu w przetargu „Dostawa
baterii do min oraz części zamiennych do sprzętu łączności – akumulatory” Kod
CPV: 31.44.00.00-2; 31.40.00.00-0.
Czy wymagany jest jeszcze jakiś dodatkowy certyfikat?
Z góry dziękuję za odpowiedz.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił
wyjaśnienia:
Zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, warunki udziału w postepowaniu
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków stanowią przede
wszystkim treść ogłoszenia o zamówieniu i tym samym nie podlegają wykładni w
trybie art. 38 ustawy Pzp. Taki wniosek płynie także z treści art. 22 ust.3 ustawy Pzp.
Wobec powyższego Zamawiający nie znajduje podstaw do dokonywania interpretacji
określonych przez siebie warunków przedmiotowych jak i podmiotowych.
Zamawiający na obecnym etapie nie ma możliwości dokonywania oceny
dokumentów, które potencjalnie mogłyby być złożone wraz z ofertą. Warunki udziału
należy rozumieć literalnie z uwzględnieniem zawodowego charakteru konkretnego
przedmiotu zamówienia. Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu określił jakie
warunki udziału w postepowaniu Wykonawcy winni spełniać.
Zamawiający żądał złożenia wraz z ofertą dokumentów takich jak:
Certyfikat ISO 9001 wykonawcy, w języku polskim w zakresie dystrybucji,
serwisowania i montażu baterii oraz akumulatorów;
certyfikat ISO 9001 w języku polskim - producenta;
karty katalogowe w języku polskim (rzeczywiste zdjęcie i specyfikacja techniczna).
oraz dokumentów określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz
SIWZ Rozdział VI .
RBL-5
Strona 2
WNIOSEK NR 2
Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania numer D/38/2016 na dostawę baterii
do min oraz części zamiennych do sprzętu łączności poniżej przesyłamy następujące
pytania:
Pytanie nr 1
Czy w związku z duża ilością wymaganego asortymentu w zakresie zadania nr 1
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 60 do 80
dni? Akumulatory mają pochodzić z produkcji 2016 r., a w chwili obecnej nie ma
takich stanów magazynowych.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił
wyjaśnienia:
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia w zakresie
zadania nr 1 z 60 dni na 80 dni.
Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ zakresie terminu realizacji.
Pytanie nr 2
Czy w związku z tym, że przedmioty zamówienia obejmuje swoim zakresem zadania
nr 2,3,4,5,6 przeznaczone są do specjalistycznych radiostacji które podlegają
ograniczeniom w obrocie, ich dostawa wymaga uzyskania licencji eksportowej
kraju producenta tj. Stanów Zjednoczonych. Proces uzyskania licencji eksportowej
trwa około 30 dni. Niemożliwe jest zatem zrealizowanie dostawy w wymaganym
przez Zamawiającego terminie 30 dni. Czy biorąc pod uwagę ten fakt Zamawiający
wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia zarówno w przypadku
zamówień gwarantowanych jak i opcjonalnych z 30 do 70 dni?
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił
wyjaśnienia:
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia w zakresie
zadania od nr 2 do nr 10
z
30 dni na 70 dni, w przypadku zamówienia
gwarantowanego oraz opcjonalnego.
Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w przedmiocie sprawy.
RBL-5
Strona 3
Pytanie nr 3
Czy w zakresie zadania nr 3 Zamawiający dopuszcza dostarczenie zasilaczy
ALI143(BT-70480) wyprodukowanych w czwartym kwartale 2015 r. z pełnym okresem
gwarancji?
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił
wyjaśnienia:
Zamawiający dopuszcza dostarczenie zasilaczy ALI 143 z datą produkcji IV kwartał
2015 rok z zastrzeżeniem pełnej przydatności i gwarancji na okres minimum 12
miesięcy od daty dostawy.
Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w przedmiocie sprawy.
Pytanie nr 4
Prosimy o sprecyzowanie zapisów dotyczących zadań nr 8 i 9. Wymagane akumulatory
EUROPOWER 33-12 i EUROPOWER 7,2-12 są akumulatorami wykonanymi w
technologii AGM (elektrolit uwięziony jest w separatorach z włókna szklanego o dużej
porowatości), natomiast w opisie przedmiotu zamówienia użyto akumulator żelowy.
Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza dostarczenie akumulatorów zarówno
wykonanych w technologii żelowej jak i AGM?
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił
wyjaśnienia:
Zamawiający wymaga, zaoferowania produktu wykonanego w technologii AGM.
Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w przedmiocie sprawy.
Pytanie nr 5
Czy w przedmiocie zamówienia nr 2 – zasilacz akumulatorowy ALI 116R,
Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnego zasilacza akumulatorowego ALI 116
R czy samego pakietu ogniw w rozmiarze D? Poniżej zdjęcia: ( Załączono zdjęcia)?
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił
wyjaśnienia:
Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnego zasilacza akumulatorowego ALI
116R oraz pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
WNIOSEK NR 3
Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
RBL-5
Strona 4
W załączniku nr 1 do SIWZ, zadanie nr 4, Zamawiający podaje dla zasilacza
akumulatorowego BB-590/U (BT-70409) pojemności: 12V-4,8Ah/24V-2,4Ah.
BT-70409 to symbol zasilacza akumulatorowego BB-590/U stosowany przez
producenta, firmę Bren-Tronics, NSN 6140-01-063-3918.
Wg informacji otrzymanej od firmy Bren-Tronics w zależności od odstępności w
danym okresie na rynku ogniw Ni-Cd, producent dostarcza zasilacze o pojemnościach
12V-4,8Ah/24V2,4Ah lub 12V-4,4Ah/24V-2,2Ah.
Czy w związku z tym, że nie można przewidzieć jakie ogniwa będą dostępne w trakcie
realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza dla w/w zasilacza również pojemności
12V-4,4Ah/24V-2,2Ah?
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił
wyjaśnienia:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia – w zakresie zadania
nr 4 o pojemnościach:
12V- od 4,4 do 4,8 Ah
24V- od 2,2 do 2,4 Ah
Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w przedmiocie sprawy.
WNIOSEK NR 4
W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu(...) składamy trzy wnioski:
WNIOSEK NR 1
Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu oraz załącznik nr 2A do oferty – dotyczy zadania
nr 1.
Bateria litowa 2LS-14250 – wnioskujemy o zmianę:
- pojemność na 1200mAh – maksymalna pojemność baterii LS14250 to 1200mAh
- maksymalna średnica baterii na 15,50mm
- maksymalna długość baterii na 52.50mm
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił
wyjaśnienia:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów przedmiotu zamówienia w zakresie
zadania nr 1 oraz pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
RBL-5
Strona 5
WNIOSEK NR 2
Opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 2-10
Zadanie nr 10
Pakiet akumulatorów HR-AAU 1650 Sanyo 2x3 – zmiana producenta akumulatorów z
Sanyo na FDK. Marka Sanyo jako producent akumulatorów HR-AAU już nie istnieje.
Obecnie te akumulatory są produkowane przez firmę FDK.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił
wyjaśnienia:
Zamawiający zmienia zaoferowanie produktu i precyzuje zapis specyfikacji
zmieniając w opisie specyfikacji aktualnego producenta:
PAKIET AKUMULATORÓW hr-aaU 1650 FDK 2x3 7,2V 1650 mAh
Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w przedmiocie sprawy.
WNIOSEK NR 2
Proszę o udostępnienie wszystkich wymaganych do oferty dokumentów w formie
edytowalnej, np. Word, Excel.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił
wyjaśnienia:
Zamawiający informuje, że załączniki Nr 2, 3, 3A do SIWZ w wersji WORD
zamieścił na stronie internetowej
www.2rblog.wp.mil.pl
w celu udostępnienia
Wykonawcom.
WNIOSEK NR 5
Pytanie nr 1
Ad. Rozdz. V pkt. 6.1. – SIWZ – Co zamawiający rozumie pod pojęciem „ Certyfikat
wykonawcy, w języku polskim w zakresie dystrybucji, serwisowania i montażu baterii
oraz akumulatorów”.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił
wyjaśnienia:
Zamawiający żąda, zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu oraz SIWZ - Rozdział VI
pkt. 2 ppkt. 2.5.1 SIWZ w celu potwierdzenia warunku :
2.5 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, do oferty należy załączyć:
RBL-5
Strona 6
2.5.1 W zakresie zadania nr 2 - 10:
Certyfikat ISO 9001 wykonawcy, w języku polskim w zakresie dystrybucji,
serwisowania i montażu baterii oraz akumulatorów;
certyfikat ISO 9001 w języku polskim - producenta;
karty katalogowe w języku polskim (rzeczywiste zdjęcie i specyfikacja techniczna).
Pytanie nr 2
Ad. Rozdz. V pkt. 6.1. – SIWZ – Czy zamawiający dopuszcza przedłożenie
Zamawiającemu kart katalogowych (specyfikacji technicznych) w języku angielskim,
jako dokumentów potwierdzających spełnienie zgodności oferowanych dostaw z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił
wyjaśnienia:
Zamawiający informuje, iż postępowanie przetargowe prowadzone jest w języku
polskim,
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz.U. z 2013 r., ) – art. 9 ust. 2 „Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzone jest w języku polskim”, tym samym zamawiający nie
dopuszcza złożenia kart katalogowych w języku angielskim.
Pytanie nr 3
Ad. Zadanie nr 4 – Załącznik nr 1 do SIWZ – Czy Zamawiający dopuszcza w
przypadku zadania nr 4 tj. Zasilacz akumulatorowy BB – 590/U (BT-70409)
pojemność w zakresach:
2,2 Ah in 24V Mode, 4,8 Ah in 12V Mode.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił
wyjaśnienia:
Zamawiający wyraża zgodę w przypadku zadania nr 4 tj. Zasilacz akumulatorowy BB
– 590/U (BT-70409) pojemność w zakresach:
12V- od 4,4 do 4,8 Ah
24V- od 2,2 do 2,4 Ah
Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w przedmiocie sprawy.
RBL-5
Strona 7
Pytanie nr 4
Ad. §4 pkt. 10 lit. a) – załącznik nr 5A do SIWZ – Czy Zamawiający wyraża zgodę na
zmianę treści w/w zapisu na następującą:
„usunie wady w przedmiocie umowy w terminie 60 dni, licząc od daty otrzymania
„Protokołu reklamacji”.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił
wyjaśnienia:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany w powyższym zakresie.
Pytanie nr 5
Ad. §4 pkt. 10 lit. e) – załącznik nr 5A do SIWZ – Czy Zamawiający wyraża zgodę na
zmianę treści w/w zapisu na następującą:
„wymieni wadliwy przedmiot umowy na nowy w terminie 60 dni licząc od daty
otrzymania „Protokołu reklamacyjnego”, jeżeli usunięcie wad będzie niemożliwe lub
niewskazane.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił
wyjaśnienia:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany w powyższym zakresie.
Pytanie nr 6
Ad. § 5 pkt. 3 ppkt. 1) – załącznik nr 5A do SIWZ – Czy Zamawiający wyraża zgodę
na zmianę treści w/w zapisu na następującą:
„usunie wady przedmiotu umowy w terminie 60 dni, licząc od daty otrzymania
„Protokołu reklamacji”, a w przypadku wydłużenia czasu naprawy dostarczy
przedmiot zastępczy o parametrach równoważnych z naprawianym.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił
wyjaśnienia:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany w powyższym zakresie.
Pytanie nr 7
Ad. § 5 pkt. 3 ppkt. 5) – załącznik nr 5A do SIWZ – Czy Zamawiający wyraża zgodę
na zmianę treści w/w zapisu na następującą:
„wymieni wadliwy przedmiot umowy na nowy w terminie 60 dni, od daty otrzymania
RBL-5
Strona 8
„Protokołu reklamacji”, w sytuacji gdy usunięcie wad przedmiotu umowy będzie
niemożliwe lub nieopłacalne; Wykonawca w żadnym przypadku nie może odmówić
zadośćuczynieniu żądaniu Zamawiającego”.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił
wyjaśnienia:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany w powyższym zakresie.
Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień treści SIWZ, dokonał
zmiany treści SIWZ oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu.
KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO
/-/ z up. mgr Elżbieta KALWASIŃSKA
RBL-5
Strona 9

Podobne dokumenty