Internet i jego znaczenie na rynku pracy - BK-S

Komentarze

Transkrypt

Internet i jego znaczenie na rynku pracy - BK-S
KUŹMIŃSKA-SOŁŚNIA Beata, RP
INTERNET I JEGO ZNACZENIE NA RYNKU PRACY
Streszczenie
Artykuł zwraca uwagę na świadomość potrzeby znajomości technologii
informacyjnej i jej znaczenia na konkurencyjnym rynku pracy, na którym coraz większą
rolę odgrywa Internet. UmoŜliwia on zarówno znalezienie oferty pracy, jak i podjęcie
pracy na odległość - telepracę.
Słowa kluczowe
społeczeństwo informacyjne, rynek pracy, telepraca, Internet, informacja
INTERNET AND ITS MEANING ON MARKET OF WORK
Abstract
The article pays back on consciousness of need of acquaintance informative
technology the attention and her meaning on competitive market of work Internet on
which plays more and more larger part. He makes possible both the finding the offer of
work, as and the undertaking on distance the work - the telejob.
Key words:
informative society, market of work, telejob, Internet, information
1. Wstęp
Rosnąca ilość informacji oraz wzrost jej dostępności dla obywateli to obecnie
bardzo wyraźny trend w procesie rozwoju społecznego. Informacja staje się bogactwem
strategicznym XXI wieku. Znajomość oraz umiejętność pozyskiwania, selekcjonowania
i przetwarzania informacji istotnie wpływa nie tylko na znalezienie, ale i zmianę pracy.
Doskonałym medium informacyjnym i komunikacyjnym jest Internet. Pozwala na
korzystanie w nieograniczonym zakresie ze światowych zasobów informacji,
a dodatkowo wzajemne komunikowanie się uŜytkowników komputerów – społeczności
internetowej.[5] Internet jest efektywnym narzędziem promocji i reklamy, oferuje
bogaty rynek zakupów, pracę na odległość – telepracę, która sprzyja tworzeniu się
nowych miejsc pracy. Internet staje się wszechobecnym medium, które
charakteryzuje[7]:
- wszechobecność (nieograniczony zasięg),
- interaktywność (umoŜliwia współpracę i dialog),
- szybkość (przedsiębiorstwo niemal natychmiast moŜe reagować na zmiany
zachodzące na rynku),
- informacja (moŜliwość pozyskiwania, przechowywania i przekazywania danych).
Cechy te pozwalają na wiele form konkurowania i wchodzenia na nowe rynki.
Stworzenie warunków do zapewnienia bezpośredniego dostępu do informacji,
kształtowanie świadomości społeczeństwa oraz rozwijanie potencjału intelektualnego to
działania umoŜliwiające tworzenie się cywilizacji informacyjnej.
2. Edukacja informatyczna i jej znaczenie na rynku pracy
Szczególne znaczenie dla transformacji do globalnego społeczeństwa
informacyjnego ma system edukacyjny. Jak słusznie zauwaŜa S. Juszczyk „głównym
zadaniem kształcenia informatycznego jest przygotowanie jednostki do efektywnego
503
korzystania w swoim Ŝyciu i pracy zawodowej z technologii informacyjnych, co ma
umoŜliwić pełnowartościowe funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym,
ułatwić rozwój intelektualny, samorealizację oraz mobilność zawodową i dać poczucie
aktywnego uczestnictwa w tworzeniu dóbr materialnych i duchowych”.[3]
Edukacja powinna być zatem, na wszystkich poziomach nauczania, oparta
o podstawowe trwałe i przenikające się filary uczenia się, aby: [1]
- wiedzieć, znać potencjał i moŜliwości nowoczesnych technologii informacyjnych,
- działać, umiejętnie pozyskiwać informacje i krytycznie ja analizować, a następnie
przekształcać w wiedzę,
- umieć Ŝyć wspólnie, umiejętnie korzystać z dóbr nowoczesnych narzędzi
informatycznych i wykorzystywać ich do nauki i pracy,
- być aktywnym, przedsiębiorczym, samodzielnym kreatywnym, ale równieŜ
wraŜliwym na wartości i zdolnym do ciągłej edukacji, przygotowanym do zmiany
miejsca zatrudnienia.
Aby edukacja była skuteczna i spełniała swoje załoŜenia, musi być na bieŜąco
uaktualniana, dostosowana do potrzeb rynku pracy. Dlatego warto inwestować
w edukację informatyczną, gdyŜ to ona w znacznym stopniu przygotowuje obywateli do
posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi i multimediami
w procesie zdobywania wykształcenia oraz w Ŝyciu społecznym i zawodowym.[4]
Edukacja jest w pewnym stopniu odpowiedzialna za losy zawodowe i miejsce na rynku
pracy jej uczestników.[2]
Podstawową przyczyną zmian jakie następują na płaszczyźnie zawodowej, na
skutek rozwoju technik informacyjnych i telekomunikacyjnych, jest powstawanie
gospodarki elektronicznej. Wymagane są nowe kwalifikacje, a takŜe inny sposób
wykonywania czynności zawodowych. Kształtujące się społeczeństwo informacyjne
wywiera duŜy wpływ na funkcjonowanie rynku pracy.[6] Coraz większy nacisk
kładziony jest przez potencjalnych pracodawców na wszechstronne wykształcenie
pracowników. Standardem jest wymóg umiejętności obsługi komputera, posługiwania
się nowoczesnymi technikami komunikacji (telefony komórkowe, Internet, poczta
elektroniczna), pozyskiwania i szybkiego przetwarzania informacji, syntetycznego
myślenia oraz autoprezentacja.
Sieć jest ogromnym rezerwuarem informacji dla potencjalnych przedsiębiorców,
a umiejętność ich pozyskiwania stała się kompetencją decydującą o sukcesie. MoŜna
powiedzieć, Ŝe Internet staje się obecnie największym rynkiem pracy. Jest wiele portali,
które rekrutują swoich pracowników. Coraz więcej firm decyduje się na umieszczenie
swoich ofert na stronach WWW, powstają banki ofert i strony, na których osoby
poszukujące
pracy
zamieszczają
informacje
o
swoich
kwalifikacjach
(np. http://praca.money.pl/, http://www.pracuj.pl/, http://ec.europa.eu/eures). Oprócz
elektronicznej giełdy towarów powstają tzw. giełdy pracy. Na takiej giełdzie
wystawione są kompetencje zawodowe. Z formy tej korzystają nie tylko pracodawcy
przy podejmowaniu decyzji dotyczących zatrudnienia pracowników, ale i poszukujący
pracy.
Sieć jest niezaprzeczalnie tańszym medium masowej komunikacji od gazety
i ma znacznie większy zasięg. UmoŜliwia zarówno znalezienie oferty pracy, jak
równieŜ podjęcie pracy na odległość - telepracę. Corocznie wzrasta zainteresowanie tą
formą zatrudnienia wśród róŜnych grup społecznych. Wynika to przede wszystkim
z charakteru pracy. Telepraca jest szansą na upowszechnienie Internetu. W ślad za
propozycjami Unii Europejskiej naleŜy szeroko propagować telepracę, jako rozwiązanie
504
problemów transportowych, zatrudnienia osób niepełnosprawnych, osób spoza
aglomeracji oraz zmniejszenie kosztów wyposaŜenia miejsc pracy.
3. Telepraca
Telepraca ma znaleźć się w kodeksie pracy. Rząd zajmuje się projektem zmian
w tym zakresie. Pozwoli to pracodawcom bez obaw zatrudniać w tym systemie
pracowników.
Obecnie w systemie „pracy na odległość” najczęściej pracują przedstawiciele handlowi
oraz specjaliści np. programiści, wykonujący swoją pracę w domu, w terenie, poza
siedzibą firmy. Przewiduje się, Ŝe ta forma pracy moŜe trafić na podatny grunt w innych
branŜach jak grafika komputerowa, księgowość, opracowanie projektów czy
tłumaczenia, działalność wydawnicza czy redaktorska.
Bardzo waŜnym elementem popularyzacji idei pracy na odległość wśród
przedsiębiorców i potencjalnych telepracowników jest realizacja projektu „Telepraca.
Praca przyszłości” organizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Strona internetowa projektu „Telepraca” stała się nie tylko
źródłem wiedzy, ale takŜe forum wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy osobami
zainteresowanymi tą formą zatrudnienia.[8]
Organizowane bezpłatne konferencje stanowią upowszechnienie idei telepracy
w Polsce. Skierowane są do przedstawicieli przedsiębiorstw zainteresowanych
wdroŜeniem telepracy oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
i ukierunkowane są na:
- promocję telepracy jako formy aktywności zawodowej i formy poprawy
konkurencyjności w biznesie,
- wzbudzenie zainteresowania telepracą stanowiącą alternatywę dla tradycyjnych
form organizacji przedsiębiorstw,
- zapoznanie uczestników z działalnością pionierską telepracy w Polsce,
- identyfikację podmiotów zainteresowanych telepracą,
Z drugiej strony motywem zainteresowania telepracą, jak wynika z sondaŜy
przeprowadzonych wśród potencjalnych pracowników, jest między innymi chęć
zarobienia dodatkowych pieniędzy, „dorobienia do pensji” wykorzystując wolny czas
po stałej pracy, a często połączenie Ŝycia prywatnego z Ŝyciem zawodowym
i samodzielne dysponowanie swoim czasem- większa niezaleŜność względem
pracodawcy.
4. Wnioski
Obecnie coraz mniejsze znaczenie mają zawody oparte na masowej skali
produkcji, z duŜym udziałem czynności wymagających wykonywania pracy fizycznej.
Większy nacisk kładziony jest natomiast przez potencjalnych pracodawców na
wszechstronne wykształcenie pracowników.
Potrzeba dlatego rzetelnego systemu upowszechniania informacji, dotyczącego
perspektyw zawodowych. Istotna staje się:
- powszechność i dostęp do informacji,
- monitoring rynku pracy,
- system powiązań szkolnictwa wyŜszego z pracodawcami,
505
- wykorzystanie zasobów internetowych w zakresie poszukiwania i pozyskiwania
pracy,
- moŜliwość telepracy.
MoŜliwości, jakie stwarzają nowoczesne technologie informacyjne i telekomunikacyjne
pozwalają na szybki dostęp do ofert pracy nie tylko w kraju, ale poza jego granicami.
Internet to cenne źródło informacji nie tylko o konkurentach, ale równieŜ o całym
mikro- i makrootoczeniu. Standardem jest wymóg umiejętności obsługi komputera,
posługiwania się nowoczesnymi technikami komunikacji (telefony komórkowe,
Internet, poczta elektroniczna), pozyskiwania i szybkiego przetwarzania informacji,
syntetycznego myślenia oraz umiejętności prezentacji własnego stanowiska i efektów
własnej pracy.
„Internet jest jak przypływ. Zaleje przemysł komputerowy i wiele innych zatapiając
tych, którzy nie nauczą się pływać w jego falach”
Bill Gates
5. Literatura
1. DELOR J.: Edukacja. Jest w niej ukryty skarb, Raport dla UNESCO
Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku, Stowarzyszenie
Oświatowców Polskich, Warszawa 1998, s. 85-98, ISBN 8388008-00-5
2. Edukacja dorosłych, doradca zawodowy, rynek pracy, praca zbiorowa pod red.
A. Stopińskiej–Pająk, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2006, s. 9, ISBN: 83-88278-70-3
3. JUSZCZYK S.: Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej, Wyd.
A. Marszałek, Toruń 2003, s. 33, ISDN 83-7441-311-5
4. KUŹMIŃSKA-SOŁŚNIA
B.:
Znaczenie
edukacji
informatycznej
na
konkurencyjnym rynku pracy (w:) Technika-informatyka-edukacja. Teoretyczne
i praktyczne problemy edukacji informatycznej, Tom VI, pod red. Wojciecha
Walata, Rzeszów 2006, s. 40-42, ISBN 83-88845-70-5
5. RACZYŃSKA M., Internet w szkole w świetle badań gimnazjów regionu
radomskiego, Wyd. Politechnika Radomska, Radom 2005, ISDN 1642-5278.
6. SZTANDERSKA U.: Zmiany w strukturze zawodów, (w:) Polska w drodze do
globalnego społeczeństwa informacyjnego, Raport o rozwoju społecznym,
Warszawa 2002, s. 64.
7. TAYLOR M., MURPHY A.: SMEs and e-business.Journal of Small Business and
Enterprise Development, 2004, vol.11, no 3, s. 283.
8. http://www.telepraca-efs.pl/
Lektoroval:
Maria Raczyńska, dr
Kontaktní adresa:
Beata Kuźmińska-Sołśnia
Katedra Informatyki,
Wydział Nauczycielski, Politechnika Radomska,
26-600 Radom, ul. Chrobrego 27, PL,
tel. 048/3617850
e-mail: [email protected]
506

Podobne dokumenty