zapytanie ofertowe 24 - Poradnia Psychologiczno

Komentarze

Transkrypt

zapytanie ofertowe 24 - Poradnia Psychologiczno
ZAPYTANIE OFERTOWE / ROZEZNANIE CENOWE
nr 24/EFS/2014
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup nagród rzeczowych dla uczniów
biorących udział w konkursie na najlepszą pracę projektową w ramach zajęć profilowanych
projektu „Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową” na podstawie umowy z
dnia 06.06.2013r. nr POKL.09.01.02-28-141/13-00 współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO.
1. ZAMAWIAJĄCY
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku
ul. Westerplatte 10
14-400 Pasłęk
NIP:578-25-94-446
Zamawiający oświadcza, że procedurę wyboru Wykonawcy przeprowadzi osobiście, bez
udziału osób trzecich.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności dla projektów
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Materiały biurowe dostarczane będą zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego
według cen jednostkowych brutto określonych w ofercie Wykonawcy.
Niezbędna specyfikacja dostępna na formularzu cenowym załącznik nr 1.
4. KRYTERIUM WYBORU
1. Kryterium wyboru projektu będzie cena całego zamówienia – 100%
2. Podane w ofercie ceny powinny być cenami netto i brutto i obejmować wszystkie
składniki niezbędne do wykonania/dostarczenia przedmiotu zapytania.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe, wymagane jest także podanie
sumarycznej wartości oferty. Wartość oferty powinna być wyrażona w PLN w
cenach netto i brutto.
4. Cena powinna być określona przez Dostawcę z uwzględnieniem wszystkich
upustów, które oferuje Dostawca.
5. Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty.
5. TERMIN WYKONANIA OFERTY
1. Termin wykonania zamówienia do 28.08.2014.
2. Sposób zapłaty – przelew 30 dni.
6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego
zapytania.
2. Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową;
- posiadać datę sporządzenia;
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
[email protected], faksem na numer 55 248 11 00, lub poczty, kuriera, osobiście na
adres Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Westerplatte 10, 14-400 Pasłęk, do dnia
22.08.2014. do godz. 13.00. Otwarcie ofert 13:05.
2. Ocena ofert zostanie dokonana 22.08.2014r. O wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający poinformuje oferentów poczta elektroniczną, faksem lub telefonicznie oraz na
stronie internetowej http://www.ppp-paslek.pl/
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zapytanie ofertowe umieszczona na stronie internetowej http://www.ppp-paslek.pl/
8. DODATKOWE INFORMACJE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu Edyta Sienkiewicz pod numerem
503139054 lub e-mail: [email protected]
9. KONTAKT
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Westerplatte 10
14-400 Pasłęk
Tel. 055 2482432
e-mail: [email protected]
10. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Oświadczenie Oferenta
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Załącznik nr 1
„MOJE KOMPETENCJE TRAMPOLINĄ W PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWĄ”
FORMULARZ OFERTOWY
Dane oferenta:…………………………………………………………………………………
Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………..
Adres/siedziba:………………………………………………………………………………..
NIP:……………………………………………………………………………………………..
TEL., FAX, MAIL:…………………………………………………………………………..
Ja niżej podpisany, składam w imieniu ……………………………………………………..
którą/e reprezentuję, ofertę wykonania usługi opisanej w zapytaniu ofertowym nr
23/EFS/2014 dot. zaopatrzenie w podręczniki do zajęć profilowanych w ramach projektu
„Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową” na podstawie umowy z dnia
06.06.2013r. nr POKL.09.01.02-28-141/13-00 współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zobowiązuje się wykonać je w
cenie:
lp
Nazwa towaru
1
Tablet z
Androidem 4.4
Kitkat
Ilość
sztuk
Specyfikacja towaru
Kwota
brutto
13
Parametry techniczne
Przekątna ekranu
7 cali
Częstotliwość procesora
• Przekątna
ekranu: 7 cali
• z Wi-Fi
• Pamięć
wewnętrzna: 16
GB
Cena
jednostk
owa
brutto
1 GHz
System operacyjny Android 4.2 Jelly Bean
Komunikacja Wi-Fi
Pamięć wewnętrzna 16 GB
Rozdzielczość
1024 x 600
Pamięć RAM
Aparat
1 GB
2 Mpx
Kamera przednia
Bluetooth
0,3 Mpx
Nie
Pojemność akumulatora
3000 mAh
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2
Tablet z
Androidem 4.4
Kitkat
• Przekątna
ekranu: 8 cali
• z Wi-Fi
• Pamięć
wewnętrzna: 16
GB
3
Drukarka laserowa
bezprzewodowa
Przekątna ekranu 8 cali
Procesor MediaTek MT8125
System operacyjny Android 4.2 Jelly
Bean
Częstotliwość procesora 1,2 GHz
Komunikacja Wi-Fi
Pamięć wewnętrzna 16 GB
Rozdzielczość 1280 x 800
Pamięć RAM 1 GB
Typ ekranu IPS
Aparat 5 Mpx
Kamera przednia 1,6 Mpx
Wyjście telewizyjne Nie
USB microUSB
Bluetooth 4.0
Moduł GPS Tak
Pojemność akumulatora 6000 mAh
Typ akumulatora Litowo-jonowy
2
1
Gwarancja
1 rok w serwisie zewnętrznym
nominalna
prędkość
druku

18 str./min.
rozdzielcz
ość w
pionie

600 dpi
rozdzielcz
ość w
poziomie

600 dpi
normatyw
ny cykl
pracy

5000 str./mies.
gramatura
papieru

60 - 163 g/m²
pojemnoś
ć
podajnika
papieru

150 szt.
maks.
pojemnoś
ć
podajnikó
w

150 szt.
zainstalow
ana
pamięć

8 MB
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
maks.
pojemnoś
ć pamięć

8 MB
prędkość
procesora

266 MHz
maks.
rozmiar
nośnika

A4
złącza
zewnętrzn
e


Wi-Fi
szerokość

349 mm
głębokość

238 mm
wysokość

196 mm
waga

5.3 kg

Kaseta z czarnym tonerem do
drukarek HP LaserJet CE285A z
technologią Smart Printing CE285A
symbol
tonera
USB 2.0
dodatkow
Pojemność tac odbiorczych papieru: 100 szt. |
e
informacj Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft
Windows 2003 Server, Microsoft Windows
e
2008 Server, Microsoft Windows XP, Microsoft
Windows Vista, Microsoft Windows 7, Mac OS
Xv10.4.0 lub nowszy | ePrint
Łączna wartość brutto słownie:
…................................................................................................................................................
Oferent oświadcza, iż zapoznał się z Zapytaniem ofertowym i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
Usługę wykona z należytą starannością.
………………………………………
Miejscowość, data
……………………………………….
Podpis i pieczątka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Załącznik nr 2
Pieczęć firmowa Oferenta
………………………………………….
(miejscowość, data)
OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w nawiązaniu do zaproszenia zawartego w zapytaniu ofertowym nr
24/EFS/2013 dotyczącym dot. zaopatrzenia w podręczniki do zajęć profilowanych w ramach
projektu „Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową” na podstawie umowy z
dnia 06.06.2013r. nr POKL.09.01.02-28-141/13-00 współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ja/My
…………………………………………………………………………………………..
Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta
reprezentując
………………………………………………………………………………….………..
Pełna nazwa i adres firmy
Oświadczam/y, że
1. posiadam/y uprawnienia do wykonywania zamówienia;
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
3. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia. Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę/ymy niezwłocznie odpowiednie
dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w tym oświadczeniu.
………………………………………
Miejscowość, data
……………………………………….
Podpis i pieczątka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne dokumenty