LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW

Komentarze

Transkrypt

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW
LITERATURA
I TREŚCI PROGRAMOWE
STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH
„PRACA SOCJALNA
I EKONOMIA SPOŁECZNA”
STUDIA PODYPLOMOWE
PRACA SOCJALNA I EKONOMIA SPOŁECZNA
PROGRAMY NAUCZANIA
Ogółem SEMESTR I
SEMESTR II
SEMEST III
godzin W Ćw Rygor W Ćw Rygor W Ćw Rygor
Współczesne
teorie i metody
pracy socjalnej
20
10
Z
10
A. ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE
B. PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI W PRACY SOCJALNEJ
C. WYBRANE WSPÓŁCZESNE TEORIE PRACY SOCJALNEJ
D. WYBRANE ASPEKTY PRACY Z INDYWIDUALNYM PRZYPADKIEM
E. PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ
F. EFEKTYWNA PRACA SOCJALNA Z GRUPĄ
F. WPROWADZENIE DO PROJEKTU SOCJALNEGO - PRACA ZALICZENIOWA
Literatura:
CH. DE ROBERTIS: METODYKA DZIAŁANIA W PRACY SOCJALNEJ. KATOWICE
1998;
CH. DE ROBERTIS, H. PASCAL: POSTĘPOWANIE METODYCZNE W PRACY
SOCJALNEJ Z GRUPAMI I ZE SPOŁECZNOŚCIAMI. KATOWICE 1999;
R. A. SKIDMORE, M. G. THACKERAY: WPROWADZENIE DO PRACY SOCJALNEJ.
KATOWICE 1998;
A. NOCUŃ, J. SZMAGALSKI: PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI W PRACY
SOCJALNEJ I ICH KSZTAŁCENIE. KATOWICE 1998;
CH. D. GARVIN, B. S. SEABURY: DZIAŁANIA INTERPERSONALNE W PRACY
SOCJALNEJ. T.1 - 2; KATOWICE 1998
K. WÓDZ: PRACA SOCJALNA W ŚRODOWISKU ZAMIESZKANIA. KATOWICE 1998;
B. DUBOIS, K KROGSRUD MILEY: PRACA SOCJALNA. ZAWÓD, KTÓRY DODAJE
SIŁ. KATOWICE 1999;
J. LISHMAN (RED.): PODRĘCZNIK TEORII DLA NAUCZYCIELI PRAKTYKI W
PRACY SOCJALNEJ. KATOWICE 1998;
T. KAŹMIERCZAK, M. ŁUCZYŃSKA, WPROWADZENIE DO POMOCY SPOŁECZNEJ,
KATOWICE 1998
1
Ogółem
godzin
Współczesne
kierunki rozwoju
polityki społecznej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
SEMESTR I
10
SEMESTR II
SEMEST III
Z
Główne kierunki reform polityki społecznej w państwach zachodnich.
Polityka społeczna w Unii Europejskiej
Podstawowe zasady i wartości w polityce społecznej Unii Europejskiej.
Rynek pracy w Unii Europejskiej - integracja i koordynacja.
Polityka społeczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego
Aktywna polityka społeczna wobec nowych problemów społecznych
Polityka społeczna w Polsce w okresie transformacji.
Trzeci sektor w polityce społecznej
Perspektywy unijnej polityki społecznej
Literatura:
10. Głąbicka K.: Polityka społeczna w Unii Europejskiej. DW Elipsa, Warszawa 2001.
11. Golinowska S.: Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Warszawa 1997.
12. Golinowska S.: Polityka społeczna. Koncepcje-instytucje-koszty. Poltext, Warszawa
2000.
13. Hrynkiewicz J. (red.): Decentralizacja funkcji społecznych państwa. ISP, Warszawa 2001.
14. Rynek pracy w wybranych krajach. Metody przeciwdziałania bezrobociu. Red.
E.Kryńska. IPiSS, Warszawa 1999.
15. Anioł W.: Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski. IPS UW, Warszawa2003
16. Szylko-Skoczny M.: Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej.
IPS UW, Warszawa 2004
17. Baczewski G.: Oblicza biedy w zjednoczonej Europie. Wydawnictwo UMCS, Lublin
2008
18. Rymsza M. (red.): W stronę aktywnej polityki społecznej. ISP, Warszawa 2003
19. Piątek K., Karwacki A. (red.): Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy
socjalnej. Akapit, Toruń 2007
20. Gliński P., Lewenstein B., Siciński A. (red.): Samoorganizacja społeczeństwa polskiego:
III sektor a wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie. IFiS PAN, Warszawa 2004
Ogółem
godzin
Wprowadzenie do
ekonomii społecznej
20
SEMESTR I
SEMESTR II
5
5
5
Z
5
SEMEST III
Z
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z pojęciami ekonomia społeczna, przedsiębiorstwo
i przedsiębiorczość społeczna. Omówiona zostanie rola trzeciego sektora w rozwijaniu
przedsięwzięć ekonomii społecznej. Przedstawiona zostanie ponadto idea ekonomii
społecznej w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej oraz w Polsce oraz jej rola w
aktywnej polityce społecznej. Podane zostaną przykłady instytucji ekonomii społecznej, ze
szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce.
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stara Ekonomia Społeczna
Ekonomia społeczna a przedsiębiorstwo społeczne
Ekonomia społeczna a trzeci sektor
Ekonomia społeczna w Unii Europejskiej
Ekonomia społeczna w Polsce
Rola ekonomii społecznej w aktywnej polityki społecznej
Literatura:
• Kapitał Społeczny Ekonomia Społeczna [red] T. Kazimierczak, M. Rymsza Instytut
Spraw Publicznych Warszawa 2007 www.ekonomiaspoleczna.pl
• Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne Wprowadzenie do problematyki
[red] E. Leś T. Collegium Civitas Warszawa 2008 www.ekonomiaspoleczna.pl
• Podstawy kształcenia w zakresie przedsiębiorczości społecznej pakiet edukacyjny
[red] E. Leś, M. Ołdak Collegium Civitas Warszawa 2008
• Społeczność lokalna w działaniu [red] T. Kaźmierczak, K. Hernik ISP Warszawa 2008
www.liskow.org.pl
• Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym [red] E. Leś, M. Ołdak I. CC
Warszawa 2007 www.gospodarkaspoleczna.pl
• Z teorii i praktyki gospodarki społecznej [red] Leś, M. Ołdak I. CC Warszawa 2006
www.gospodarkaspoleczna.pl
• Ekonomia społeczna perspektywa rynku pracy i pomocy społecznej [red] J. StaręgaPiasek IRSS Warszawa 2007
• Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej – wyniki badań ekonomii
społecznej w Polsce [red] J. Dąbrowska Stowarzyszenie Klon/Jawor Warszawa 2008
• Przychylić nieba i chleba. Przedsiębiorczość społeczna ludzi wsi.[red] A. Juros Wrzos
Warszawa 2008
• W stronę aktywnej polityki społecznej [red]T. Kaźmierczak, M. Rymsza Instytut
Spraw Publicznych Warszawa 2003
Ogółem
godzin
Pomoc społeczna
jako instytucja
10
SEMESTR I
10
SEMESTR II
SEMEST III
Z
Koncepcje i modele pomocy społecznej – analiza porównawcza
Podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem pomocy społecznej, (instytucje,
cele, funkcje, instrumenty, organizacja, cechy charakterystyczne); miejsce pomocy społecznej
w systemie zabezpieczenia społecznego
Podstawy prawne i finansowe funkcjonowania systemu pomocy społecznej. System
pomocy społecznej w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. Publiczne wydatki
społeczne.
Niepubliczne podmioty w pomocy społecznej – socjalne organizacje pozarządowe
Pomoc społeczna a polityka rodzinna
3
Literatura:
D. Zalewski, Opieka i pomoc społeczn. Dynamika instytucji, wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2005.
T. Kaźmierczak, M. Łuczyńska (red.), Wprowadzenie do pomocy społecznej, Śląsk, Katowice
1998.
T. Kaźmierczak, Praca socjalna. Między upośledzeniem społecznym a obywatelskością,
Śląsk, Katowice 2006.
Ogółem
godzin
Wybrane
zagadnienia
prawne
30
SEMESTR I
SEMESTR II
SEMEST III
10
10
10
Z
Z
Z
Przedmiotem zajęć jest prezentacja i analiza wybranych elementów prawa i postępowania
administracyjnego oraz prawa pomocy społecznej.
Literatura:
Jacek Boratyński, Prawo i postępowanie administracyjne. Wybrane zagadnienia prawne.
Prawo administracyjne. Postępowanie administracyjne, WsiP, Warszawa 2007
Wojciech Kocot [red.] Elementy prawa, Difin, Warszawa 2008
Iwona Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Wolters Kluwer Polska 2008
Ogółem
godzin
Prowadzenie
przedsiębiorstwa
społecznego
40
SEMESTR I
SEMESTR II
SEMEST III
10
10
10
Z
10
Z
Celem zajęć jest praktyczna nauka założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego.
Literatura:
1. ustawa o spółdzielniach socjalnych z dnia 27.04.2006r.
2. ustawa z dnia 16.09.1982 r. - Prawo spółdzielcze
3. ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004r.
4. Broszura wydana przez Stowarzyszenie Klon/Jawor „Jak założyć spółdzielnię socjalną” –
autor: Beata Kwiatkowska, Monika Chrzczonowicz – Warszawa 2007r
4
Ogółem
godzin
Wybrane elementy
teorii organizacji i
zarządzania
SEMESTR I
SEMESTR II
SEMEST III
10
20
10
Z
Teorie organizacji i zarządzania - podstawowe pojęcia. Pojęcie organizacji jej rodzaje,
funkcjonowanie i cechy. Twórcy naukowej teorii organizacji i zarządzania w ujęciu
klasycznym i współczesnym. Socjologiczne teorie organizacji i zarządzania. Teorie
organizacji i zarządzania w pracy socjalnej.
Instytucje pomocy, przedsiębiorstwo społeczne, spółdzielnia socjalna jako system i
jako społeczność. Organizacja pracy a proces dezintegracji instytucji pomocy jako zakładu
pracy. Style i strategie kierowania ludźmi. Społeczne aspekty organizacji – schematy
organizacyjne instytucji pomocowej, przedsiębiorstwa społecznego, spółdzielni socjalnej
(liniowy, funkcjonalny, sztabowy, mieszany ...) Specyfika zarządzania w pomocy społecznej.
Nowoczesne metody zarządzania: zarządzanie strategiczne, zarządzanie przez jakość TQM.
Zarządzanie zespołem. Organizowanie pracy większych grup pracowniczych.
Literatura:
Bank J. Zarządzanie przez jakość. Warszawa 1996;
Bugdal M. Jacher W. Szpitemeter J. Zarządzanie jakością. Katowice 1996;
Drucker P.F. Praktyka zarządzania. Kraków 1994;
Hirszowicz M. Wstęp do socjologii organizacji. Warszawa 1970;
Krzyszkowski J. Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej. Łódź 1998;
Łucewicz Ł. Organizacja zachowania człowieka. Wrocław 1999;
Maslyk-Musiał E. Społeczeństwo i organizacje. Lublin 1999;
Tarkowski Z. Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej. Lublin 2000;
Stalewski T. Łucewicz J. Socjologia organizacji. Zagadnienia wybrane. Wrocław 1994.
Ogółem
godzin
Kierowanie i
zarządzanie
superwizyjne
10
SEMESTR I
SEMESTR II
5
5
SEMEST III
Z
Zagadnienia:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Superwizja – wprowadzenie do zagadnienia
Superwizja jako istotny element nowoczesnej i profesjonalnej pracy socjalnej
Metodyka superwizji
Rodzaje, podstawowe funkcje oraz fazy superwizji
Zakresy i metody superwizji
Działania interpersonalne w procesie superwizyjnym
Cele superwizji
Superwizja w procesie doskonalenia pracownika socjalnego i instytucji pomocy
społecznej
Superwizja w społeczeństwie zmiany
5
X.
XI.
Superwizja procesu pracy z klientem pomocy społecznej
Przydatność superwizji w pracy socjalnej – warsztat podsumowujący
Literatura:
1. Bartkowiak G.: Psychologia zarządzania. Poznań 1999
2. Berne E. W co grają ludzie. Warszawa 2002
3. Delooz P., Lopez M-L.: Systematyzacja i ocena doświadczeń zawodowych w
pracy socjalnej. Warszawa 1995
4. Dudak A., Sarzyńska E.: Superwizja jako dziedzina doradztwa zawodowego,
w: Kargul J. (red.) Dyskursy młodych andragogów 2. Zielona Góra 2001
5. Gajdamowicz H., Bilski D., Szmidt K.J. (red): Granice autonomii teorii i
praktyki edukacyjnej. Łódź 2002
6. Gilbert M.C., Evans K.: Superwizja w psychoterapii. Gdańsk 2004
7. Griffin R. W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa 1996
8. Kadushin A.: Supervision In Social Work. New York 1985
9. Kantowicz E.: Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej. Olsztyn 2001
10. Krzyszkowski J.: Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej.
Łódź 1998
11. Lishman J.: Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej.
Katowice 1998
12. McKenna E., Beech N.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa 1997
13. Nocuń A., Szmagalski J.: Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich
kształcenie, Warszawa 1996
14. Sutton C.: Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańsk 2004
15. Szmagalski J. (red.): Nadzór i zarządzanie w pracy socjalnej. Warszawa 1993
16. Szmagalski J (red.): Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy.
Warszawa 2005
17. Szmagalski J.: Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych.
Warszawa 2004
18. Steward M.(red.): Praktyka kierowania. Warszawa 1996
19. Thompson N., Osada M., Andersen B.: Praktyczna nauka pracy socjalnej.
Warszawa 1995
20. Wódz K., Leśniak-Berek E.: Superwizja w pomocy społecznej, w: Pawlas-Czyż
S., Wódz K.: Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych.
Toruń 2007
Ogółem
godzin
Podstawy
rachunkowości
•
•
20
SEMESTR I
SEMESTR II
20
SEMEST III
Z
Zapoznanie studentów z ogólnymi światowymi koncepcjami rachunkowości jako
podstawowego systemu informacyjnego przedsiębiorstwa oraz szczegółowymi
rozwiązaniami praktyki rachunkowości w Polsce.
Przybliżenie walorów decyzyjnych informacji generowanych przez rachunkowość
finansową. Zapoznanie ze standardami w zakresie ich systematyki i wyceny.
6
•
Kształtowanie umiejętności praktycznych z zakresu rachunkowości oraz
przygotowanie do korzystania z księgowych baz danych i do posługiwania się jej
fachowym językiem.
Literatura:
W. Gmytrasiewicz, A. Kasmańska, I. Olchowicz, Rachunkowość finansowa, Difin,
Warszawa 1999.
W. Gabrusewicz, A. Kamela-Sowińska, H. Poetschke, Rachunkowość zarządcza, PWE,
Warszawa 2001
Ogółem
godzin
Metody badań
społecznych
30
SEMESTR I
SEMESTR II
10
5
5
Z
10
SEMEST III
Z
1. Specyfika nauk społecznych i ich metod badawczych
2. Przedmiot i cel badań socjologicznych
3. Etyczne aspekty badań socjologicznych
4. Typy badań
5. Określanie problematyki badawczej
6. Proces badawczy
7. Eksplikacja i operacjonalizacja
8. Hipoteza, rodzaje hipotez
9. Wskaźniki zjawisk społecznych
10. Zmienna, rodzaje zmiennych
11. Kodowanie i skalowanie, rodzaje skal
12. Próba badawcza, rodzaje prób
13. Metody badań socjologicznych
14. Metoda badań terenowych
15. Metoda reprezentacyjna
16. Metoda eksperymentalna
17. Metoda badań na materiałach historycznych
18. Metoda socjometryczna
19. Techniki badań socjologicznych
20. Obserwacja
21. Analiza dokumentów
22. Wywiad
23. Badania ankietowe
24. Struktura kwestionariusza ankiety
25. Badania ilościowe a badania jakościowe
21.
22. Literatura:
23.
24. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003
25. 2. . J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999
7
26. 3. K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych, Warszawa 2000
27. 4. L. A. Gruszczyński, Kwestionariusze w socjologii, Katowice 1999
28. 5. L. A. Gruszczyński, Elementy metod i technik badań socjologicznych, Tychy 2002
29. 6. L. Sołoma, Metody i techniki badań socjologicznych, Olsztyn 1999
30. 7. Z. Kędzior, K. Karcz, Badania marketingowe w praktyce, Warszawa 2001
31. 8. Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych,
32. Poznań 2001
9. D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2007
Ogółem
godzin
Projekty
międzykulturowe
10
SEMESTR I
10
SEMESTR II
SEMEST III
Z
Program tego przedmiotu będzie wspólny dla wszystkich partnerów projektu SOWOSEK i
zostanie przyjęty na spotkaniu w Ostrawie 19-20 lutego 2009 roku.
Ogółem
godzin
Zarządzanie
projektem
socjalnym
10
SEMESTR I
SEMESTR II
SEMEST III
5
5
Z
Celem zajęć jest nauka konstrukcji projektu socjalnego oraz procesu zarządzania projektem
socjalnym. Diagnoza w projekcie socjalnym. Struktura projektu. Ewaluacja w projekcie
socjalny. Procedury zarządzania projektem.
Literatura:
De Robertis Cristina, Metodyka działania w pracy socjalnej, Warszawa 1996
Kamińska Hanna, Struktura projektu na przykładzie projektu świetlicy środowiskowej [W:]
E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski [red.], Wokół problemów działania społecznego,
Warszawa 1996. Strony 181-188
Kotlarska-Michalska Anna [red.] Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej, Poznań
1999
Krzyszkowski Jerzy, Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, Łódź 1998
Marynowicz-Hetka Ewa, Piekarski Jacek [red.], Wokół problemów działania społecznego,
Warszawa 1996
Ornacka Katarzyna, Ewaluacja. Między naukami społecznymi i pracą socjalną, Kraków
2003
Piekarski Jacek, Marynowicz-Hetka Ewa, Projekt działania i jego funkcje, [w:] E.
Marynowicz-Hetka, J. Piekarski [red.], Wokół problemów działania społecznego, Warszawa
1996
Robson Colin, Projektowanie ewaluacji, [w:] „Ewaluacja w edukacji”, Warszawa 1997
Wódz Kazimiera, Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Katowice 1998
8
Ogółem
godzin
Ewaluacja
SEMESTR I
SEMESTR II
SEMEST III
5
10
5
Z
Miejsce ewaluacji w naukach społecznych. Badania ewaluacyjne a badania naukowe.
Ewaluacja wobec pracy socjalnej. Podstawowe pojęcia i teorie ewaluacji. Programowanie
społeczne jako element teorii ewaluacyjnej. Komponenty wiedzy i wartości w teorii i praktyce
ewaluayjnej. Praktyczne modele ewaluacji i ich bezpośrednie zastosowanie: model ewaluacji
proaktywnej; model ewaluacji wyjaśniającej; model ewaluacji interakcyjnej; model ewaluacji
monitorującej. Modele ewaluacyjne w praktyce działania w pracy socjalnej i polityce
społecznej. Ewaluacja w procesie kształcenia pracowników służb społecznych.
Tradycja badań ewaluacyjneych i ewaluacji w pracy socjalnej w krajach
anglosaskich. Polskie tradycje ewaluacji w pracy socjalnej. Podejścia i modele praktyki
ewaluacyjnej w pracy socjalnej dziś i perspektywy ich rozwoju w przyszłości. Sposoby
przygotowania programów interwencji umożliwiające zrealizowanie jego podstawowego celu
oraz uzyskanie oczekiwanych rezultatów – praktyka ewaluacji.
Literatura:
Delooz P. Lopez M.L. Systematyzacja i ocena doświadczeń zawodowych w pracy socjalnej.
Katowice 1999;
Golinowska S. Topińska I. Pomoc społeczna – zmiana i warunki skutecznego działania.
Warszawa 2002;
Korporowicz L. Społeczne wyzwania ewaluacji. „Remedium” nr 10. 2000;
Ornacka K. Ewaluacja. Między naukami społecznymi i pracą socjalną. Kraków 2003;
Szatur-Jaworska B. Opracowanie wskaźników i narzędzi ewaluacji dla oceny skuteczności
pomocy społecznej. Warszawa 1996;
Journal of Social Work Research and Evaluation;
Ogółem
godzin
Instytucje i
organizacje
realizujące cele
pomocy społecznej
z uwzględnieniem
organizacji
pozarządowych
10
SEMESTR I
5
5
SEMESTR II
SEMEST III
Z
Instytucje publiczne i organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy
społecznej. Prawne i organizacyjne ramy działania organizacji pozarządowych w zakresie
szeroko pojętej polityki społecznej. Możliwości, rozwój i zagrożenia współpracy sektora
pozarządowego z sektorem publicznym w kontekście przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu, pracy socjalnej i polityce społecznej.
Organizacje pożytku publicznego i ich funkcjonowanie w przestrzeni społecznogospodarczej Zlecanie zadań administracji publicznej z zakresu pomocy społecznej
organizacjom pozarządowym. Finansowanie sektora pozarządowego w nowych warunkach
9
społeczno-gospodarczych związanych z akcesją Polski do struktur Unii Europejskiej.
Partnerstwo publiczno-prywatne w działaniach związanych z Organizowaniem Społeczności
Lokalnej, rewitalizacją, animacją społeczno-gospodarczą. Dialog obywatelski i współpraca
lokalnych, regionalnych władz samorządowych i podległych im instytucji polityki społecznej
i pomocy społecznej z przedstawicielami trzeciego sektora w kontekście rozwiązywania
problemów społecznych i działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego.
Literatura:
Blicharz J. Udział polskich organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań administracji
publicznej. Wrocław 2005;
Gliński P. Lewenstein B. Siciński A. Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i
wspólnoty lokalna w jednoczącej się Europie. Warszawa 2004;
Gliński P. Style działania organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku
publicznego? Warszawa 2006;
Golinowska S. D. Głogosz Pozarządowe instytucje Społeczne. Między państwem a
społeczeństwem. Warszawa 1999;
Guć. M. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - poradnik dla
samorządów. Warszawa 2004;
Kaźmierczak T. Rymsza M. Kapitał społeczny Ekonomia Społeczna. Warszawa 2007;
Rymsza M. Współpraca sektora Obywatelskiego z administracją publiczną. Warszawa 2004;
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
Zasady Dialogu Społecznego. Dokument programowy rządu z dnia 22 października 2002;
Nowe partnerstwo dla spójności. Konwergencja konkurencyjność współpraca. Luksemburg
2004;
Załuska M. Bocznia J. Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim. Warszawa
1996;
Ogółem
godzin
Zarządzanie
personelem
10
SEMESTR I
5
5
SEMESTR II
SEMEST III
Z
Cele i funkcje zarządzania personelem
Koncepcje zarządzania personelem
Modele zarządzania personelem
Planowanie personelu
Motywacja jako funkcja zarządzania personelem
Literatura:
1. E. McKenna, N. Beech, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 1997.
2. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1996.
3. M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu,
Kraków 1996
4. P. Drucker, Praktyka zarządzania, Czytelnik Nowoczesność Akademia
Ekonomiczna w Krakowie, 1998
6. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2003
10
Ogółem
godzin
Polityka
gospodarcza i
społeczna Unii
Europejskiej
10
SEMESTR I
SEMESTR II
SEMEST III
5
5
Z
Rozwój i zakres europejskiej polityki społecznej. Polityka społeczna w kontekście Funduszy
Strukturalnych. Europejski Fundusz Społeczny i jego priorytety: poprawa funkcjonowania
instytucji rynku pracy, systemów kształcenia i szkolenia oraz polityki społecznej; inwestycje
w kapitał ludzki (wzrost poziomu wykształcenia, przystosowanie umiejętności pracowników
do nowych wyzwań, zapewnienie dostępu dla wszystkich do rynku pracy; wspieranie
dostosowań w administracji publicznej w zakresie budowania zdolności administracyjnej.
Społeczne partnerstwo na szczeblu europejskim.
Wpływ polityki społecznej i polityki spójności Unii Europejskiej na kierunki rozwoju
polityki społecznej w Polsce. Polityka rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w kontekście
polityki społeczno-gospodarczej UE. Możliwości wykorzystania nowych narzędzi polityki
społecznej powstałych w wyniku akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej.
Literatura:
Cini Michelle. Unia Europejska organizacja i funkcjonowanie. Warszawa 2007;
Głąbicka K. Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne.
Warszawa 2001;
Głąbicka K. Polityka spójności społeczno-gospodarczej. Warszawa 2000;
Grosse T. G. Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej. Warszawa 2004;
Jankowska A. Kierzkowski T. Knopik R. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Warszawa
2005;
Jasiński P. Ross C. UE a władza lokalna i regionalna. Warszawa 2006;
Mikołajewicz Z. Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej. Opole
2006;
Pietrzyk I. Polityka regionalna Unii Europejskiej. Warszawa 2004;
Wojtaszczyk K.A Fundusze strukturalne i polityka regionalna Unii Europejskiej. Warszawa
Narodowa Strategia Spójności (Narodowa Strategia Ram Odniesienia) 2007-2013;
Strategia Polityki Społecznej 2007-2013 Warszawa 2005;
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020. Katowice 2005;
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013” Katowice
2005;
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
Nowe partnerstwo dla spójności. Konwergencja konkurencyjność współpraca. Luksemburg
2004;
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. Ustalające przepisy
ogólne w sprawie funduszy strukturalnych..
11
Ogółem
godzin
Marketing
społeczny
•
•
•
•
•
•
SEMESTR I
10
SEMESTR II
5
5
SEMEST III
Z
Marketing społeczny i marketing zaangażowany społecznie
Narzędzia marketingu społecznego
Public relations w organizacji pozarządowej i instytucji użyteczności publicznej
Etapy przygotowania i realizacji kampanii społecznych
Metody i techniki badań marketingowych w marketingu społecznym
Wybrane kampanie społeczne w Polsce i na świecie
Literatura:
E. Aronson, D.T. Wilson, M.R. Akert, Psychologia społeczna, serce i umysł, Poznań 1997
S. Black, Public relations, Warszawa 1999
W. Budzyński, Public relations. Zarządzanie reputacją firmy, Warszawa 1998
R. B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 2001
T. Goban-Klas, Alma Kadragis, Piotr Czarnowski, Public relations czyli promocja reputacji,
Warszawa 1997
P. Kotler, N. Lee, Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej efektywności,
Warszawa 2007
D. Maison, P. Wasilewski, Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej,
Fundacja Komunikacji Społecznej, Warszawa 2002
12

Podobne dokumenty