Wzór umowy zlecenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia

Komentarze

Transkrypt

Wzór umowy zlecenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia
Garbatka – Letnisko, dnia 03 września 2012 roku.
RIB.IZP.RC.271.24.2012
ROZEZNANIE
CENOWE
prowadzone w postępowaniu dot. zlecenia usługi „Prowadzenie zajęć
pozalekcyjnych w ramach Projektu Systemowego „Dziecięca Akademia
Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach
podstawowych”
Rozeznanie cenowe dotyczy usługi o wartości szacunkowej poniżej 14.000 EURO
(netto), nie podlegających ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.)
I. Nazwa i Adres Zamawiającego:
Gmina Garbatka – Letnisko
ul. Skrzyńskich 1
26 – 930 Garbatka – Letnisko
NIP 812-18-44-959 REGON 670 223 623
tel. (48) 62 10 194, fax. (48) 62 10 054
Osoba do kontaktu: insp. Agnieszka Serafin tel. (048) 62 10 163 wew. 22,
podins. Magdalena Węsek tel. 48. 62 10 194 wew. 20
II. Nazwa i przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach
Projektu Systemowego „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające
kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”
CZĘŚĆ I Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas IV – V z informatyki
1. Przeprowadzenie w roku szkolnym 2012/2013 zajęć pozalekcyjnych z
informatyki dla klas IV-V w wymiarze 40 godz. , w tym 4 godz. miesięcznie.
2. Rzetelne prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć.
3. Współpraca z opiekunem grupy uczniów biorących udział w zajęciach,
dyrektorem szkoły uczestniczącej Projekcie w zakresie związanym z
prawidłowa realizacją projektu.
CZĘŚĆ II Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas VI z informatyki
1. Przeprowadzenie w roku szkolnym 2012/2013 zajęć pozalekcyjnych z
informatyki dla klas VI w wymiarze 40 godz., w tym 4 godz. miesięcznie.
2. Rzetelne prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć.
3. Współpraca z opiekunem grupy uczniów biorących udział w zajęciach,
dyrektorem szkoły uczestniczącej Projekcie w zakresie związanym z
prawidłowa realizacją projektu.
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1
CZĘŚĆ III Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas IV - V z matematyki
1. Przeprowadzenie w roku szkolnym 2012/2013 zajęć pozalekcyjnych z
matematyki dla klas IV - V w wymiarze 20 godz., w tym 2 godz. miesięcznie.
2. Rzetelne prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć.
3. Współpraca z opiekunem grupy uczniów biorących udział w zajęciach,
dyrektorem szkoły uczestniczącej Projekcie w zakresie związanym z
prawidłowa realizacją projektu.
CZĘŚĆ IV Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas VI z matematyki
1. Przeprowadzenie w roku szkolnym 2012/2013 zajęć pozalekcyjnych z
matematyki dla klas VI w wymiarze 20 godz., w tym 2 godz. miesięcznie.
2. Rzetelne prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć.
3. Współpraca z opiekunem grupy uczniów biorących udział w zajęciach,
dyrektorem szkoły uczestniczącej Projekcie w zakresie związanym z
prawidłowa realizacją projektu.
CZĘŚĆ V Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas IV - V z przyrody
1. Przeprowadzenie w roku szkolnym 2012/2013 zajęć pozalekcyjnych z
przyrody dla klas IV - V w wymiarze 10 godz., w tym 1 godz. miesięcznie.
2. Rzetelne prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć.
3. Współpraca z opiekunem grupy uczniów biorących udział w zajęciach,
dyrektorem szkoły uczestniczącej Projekcie w zakresie związanym z
prawidłowa realizacją projektu.
CZĘŚĆ VI Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas VI z przyrody
1. Przeprowadzenie w roku szkolnym 2012/2013 zajęć pozalekcyjnych z
przyrody dla klas VI w wymiarze 10 godz., w tym 1 godz. miesięcznie.
2. Rzetelne prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć.
3. Współpraca z opiekunem grupy uczniów biorących udział w zajęciach,
dyrektorem szkoły uczestniczącej Projekcie w zakresie związanym z
prawidłowa realizacją projektu.
CZĘŚĆ VII Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas IV - V z języka
angielskiego
1. Przeprowadzenie w roku szkolnym 2012/2013 zajęć pozalekcyjnych z
języka angielskiego dla klas IV - V w wymiarze 40 godz., w tym 4 godz.
miesięcznie.
2. Rzetelne prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć.
3. Współpraca z opiekunem grupy uczniów biorących udział w zajęciach,
dyrektorem szkoły uczestniczącej Projekcie w zakresie związanym z
prawidłowa realizacją projektu.
CZĘŚĆ VIII Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas VI z języka
angielskiego
1. Przeprowadzenie w roku szkolnym 2012/2013 zajęć pozalekcyjnych z
języka angielskiego dla klas VI w wymiarze 40 godz., w tym 4 godz.
miesięcznie.
2. Rzetelne prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć.
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2
3. Współpraca z opiekunem grupy uczniów biorących udział w zajęciach,
dyrektorem szkoły uczestniczącej Projekcie w zakresie związanym z
prawidłowa realizacją projektu.
CZĘŚĆ IX Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas IV - V z zajęć
sportowo-wychowawczych
1. Przeprowadzenie w roku szkolnym 2012/2013 zajęć pozalekcyjnych z zajęć
sportowo-wychowawczych dla klas IV -V w wymiarze 60 godz., w tym 6
godz. miesięcznie.
2. Rzetelne prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć.
3. Współpraca z opiekunem grupy uczniów biorących udział w zajęciach,
dyrektorem szkoły uczestniczącej Projekcie w zakresie związanym z
prawidłowa realizacją projektu.
CZĘŚĆ X Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas VI z zajęć sportowowychowawczych
1. Przeprowadzenie w roku szkolnym 2012/2013 zajęć pozalekcyjnych z zajęć
sportowo-wychowawczych dla klas VI w wymiarze 60 godz., w tym 6 godz.
miesięcznie.
2. Rzetelne prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć.
3. Współpraca z opiekunem grupy uczniów biorących udział w zajęciach,
dyrektorem szkoły uczestniczącej Projekcie w zakresie związanym z
prawidłowa realizacją projektu.
CZĘŚĆ XI Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas IV - V z zajęć w
zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
1. Przeprowadzenie w roku szkolnym 2012/2013 zajęć pozalekcyjnych w
zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla klas IV - V w
wymiarze 30 godz., w tym 3 godz. miesięcznie.
2. Rzetelne prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć.
3. Współpraca z opiekunem grupy uczniów biorących udział w zajęciach,
dyrektorem szkoły uczestniczącej Projekcie w zakresie związanym z
prawidłowa realizacją projektu.
CZĘŚĆ XII Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas VI z zajęć w zakresie
wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
1. Przeprowadzenie w roku szkolnym 2012/2013 zajęć pozalekcyjnych w
zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla klas VI w wymiarze
30 godz., w tym 3 godz. miesięcznie.
2. Rzetelne prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć.
3. Współpraca z opiekunem grupy uczniów biorących udział w zajęciach,
dyrektorem szkoły uczestniczącej Projekcie w zakresie związanym z
prawidłowa realizacją projektu.
Miejsce wykonywania usługi edukacyjnej: Zespół Szkół Samorządowych w
Garbatce-Letnisko (Publiczna Szkoła Podstawowa w Garbatce-Letnisko)
Dopuszcza
się
możliwość
udzielenia
zamówienia
w
z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.
częściach,
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3
Każdy z Wykonawców zamówienia może złożyć ofertę na wszystkie części
zamówienia lub na jedną z części.
III. Termin wykonania zamówienia:
Rok szkolny 2012/2013
IV. Kryterium wyboru oferty - cena - 100%.
V. Forma złożenia oferty – ofertę należy złożyć w formie pisemnej, osobiście,
listownie lub drogą faksową na nr (048) 62 10 054, bądź na adres Zamawiającego
wskazany w pkt. 1 – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2012
roku do godz. 15.00.
VI. Ofertę należy złożyć na dołączonym „formularzu ofertowym” – stanowiącym
załącznik do niniejszego rozeznania cenowego.
VII. Oferowany przedmiot umowy musi być zgodny z wymaganiami stawianymi
przez Zamawiającego.
Wójt Gminy
/-/ Robert Kowalczyk
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4
FORMULARZ OFERTOWY
w postępowaniu dotyczącym „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach
Projektu Systemowego „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające
kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”
CZĘŚĆ I Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas IV – V z informatyki
Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
NIP ……………………………………………….. REGON ………………………………
Nr konta bankowego na które będą regulowane należności:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu …………………………………. Nr fax. ……………………………………
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę brutto: ……………. zł/h słownie: ………………………………………………
Oświadczam, że:
1. akceptuję warunki umowy,
2. posiadam kwalifikacje pedagogiczne
…………………………………………………………………..
Podpis oferenta
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
5
FORMULARZ OFERTOWY
w postępowaniu dotyczącym „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach
Projektu Systemowego „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające
kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”
CZĘŚĆ II Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas VI z informatyki
Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
NIP ……………………………………………….. REGON ………………………………
Nr konta bankowego na które będą regulowane należności:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu …………………………………. Nr fax. ……………………………………
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę brutto: ……………. zł/h słownie: ………………………………………………
Oświadczam, że:
1. akceptuję warunki umowy,
2. posiadam kwalifikacje pedagogiczne
…………………………………………………………………..
Podpis oferenta
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6
FORMULARZ OFERTOWY
w postępowaniu dotyczącym „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach
Projektu Systemowego „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające
kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”
CZĘŚĆ III Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas IV – V z matematyki
Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
NIP ……………………………………………….. REGON ………………………………
Nr konta bankowego na które będą regulowane należności:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu …………………………………. Nr fax. ……………………………………
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę brutto: ……………. zł/h słownie: ………………………………………………
Oświadczam, że:
1. akceptuję warunki umowy,
2. posiadam kwalifikacje pedagogiczne
…………………………………………………………………..
Podpis oferenta
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
7
FORMULARZ OFERTOWY
w postępowaniu dotyczącym „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach
Projektu Systemowego „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające
kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”
CZĘŚĆ IV Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas VI z matematyki
Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
NIP ……………………………………………….. REGON ………………………………
Nr konta bankowego na które będą regulowane należności:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu …………………………………. Nr fax. ……………………………………
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę brutto: ……………. zł/h słownie: ………………………………………………
Oświadczam, że:
1. akceptuję warunki umowy,
2. posiadam kwalifikacje pedagogiczne
…………………………………………………………………..
Podpis oferenta
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
8
FORMULARZ OFERTOWY
w postępowaniu dotyczącym „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach
Projektu Systemowego „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające
kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”
CZĘŚĆ V Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas IV – V z przyrody
Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
NIP ……………………………………………….. REGON ………………………………
Nr konta bankowego na które będą regulowane należności:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu …………………………………. Nr fax. ……………………………………
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę brutto: ……………. zł/h słownie: ………………………………………………
Oświadczam, że:
1. akceptuję warunki umowy,
2. posiadam kwalifikacje pedagogiczne
………………………………………………………………….
.
Podpis oferenta
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
9
FORMULARZ OFERTOWY
w postępowaniu dotyczącym „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach
Projektu Systemowego „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające
kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”
CZĘŚĆ VI Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas VI z przyrody
Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
NIP ……………………………………………….. REGON ………………………………
Nr konta bankowego na które będą regulowane należności:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu …………………………………. Nr fax. ……………………………………
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę brutto: ……………. zł/h słownie: ………………………………………………
Oświadczam, że:
1. akceptuję warunki umowy,
2. posiadam kwalifikacje pedagogiczne
…………………………………………………………………..
Podpis oferenta
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
10
FORMULARZ OFERTOWY
w postępowaniu dotyczącym „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach
Projektu Systemowego „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające
kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”
CZĘŚĆ VII Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas IV – V z języka
angielskiego
Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
NIP ……………………………………………….. REGON ………………………………
Nr konta bankowego na które będą regulowane należności:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu …………………………………. Nr fax. ……………………………………
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę brutto: ……………. zł/h słownie: ………………………………………………
Oświadczam, że:
1. akceptuję warunki umowy,
2. posiadam kwalifikacje pedagogiczne
…………………………………………………………………..
Podpis oferenta
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
11
FORMULARZ OFERTOWY
w postępowaniu dotyczącym „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach
Projektu Systemowego „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające
kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”
CZĘŚĆ VIII Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas VI z języka
angielskiego
Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
NIP ……………………………………………….. REGON ………………………………
Nr konta bankowego na które będą regulowane należności:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu …………………………………. Nr fax. ……………………………………
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę brutto: ……………. zł/h słownie: ………………………………………………
Oświadczam, że:
1. akceptuję warunki umowy,
2. posiadam kwalifikacje pedagogiczne
…………………………………………………………………..
Podpis oferenta
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
12
FORMULARZ OFERTOWY
w postępowaniu dotyczącym „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach
Projektu Systemowego „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające
kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”
CZĘŚĆ IX Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas IV – V z zajęć
sportowo-wychowawczych
Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
NIP ……………………………………………….. REGON ………………………………
Nr konta bankowego na które będą regulowane należności:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu …………………………………. Nr fax. ……………………………………
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę brutto: ……………. zł/h słownie: ………………………………………………
Oświadczam, że:
1. akceptuję warunki umowy,
2. posiadam kwalifikacje pedagogiczne
…………………………………………………………………..
Podpis oferenta
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
13
FORMULARZ OFERTOWY
w postępowaniu dotyczącym „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach
Projektu Systemowego „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające
kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”
CZĘŚĆ X Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas VI z zajęć sportowowychowawczych
Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
NIP ……………………………………………….. REGON ………………………………
Nr konta bankowego na które będą regulowane należności:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu …………………………………. Nr fax. ……………………………………
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę brutto: ……………. zł/h słownie: ………………………………………………
Oświadczam, że:
1. akceptuję warunki umowy,
2. posiadam kwalifikacje pedagogiczne
…………………………………………………………………..
Podpis oferenta
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
14
FORMULARZ OFERTOWY
w postępowaniu dotyczącym „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach
Projektu Systemowego „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające
kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”
CZĘŚĆ XI Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas IV – V w zakresie
wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
NIP ……………………………………………….. REGON ………………………………
Nr konta bankowego na które będą regulowane należności:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu …………………………………. Nr fax. ……………………………………
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę brutto: ……………. zł/h słownie: ………………………………………………
Oświadczam, że:
1. akceptuję warunki umowy,
2. posiadam kwalifikacje pedagogiczne
…………………………………………………………………..
Podpis oferenta
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
15
FORMULARZ OFERTOWY
w postępowaniu dotyczącym „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach
Projektu Systemowego „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające
kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”
CZĘŚĆ XII Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas VI w zakresie wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego
Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
NIP ……………………………………………….. REGON ………………………………
Nr konta bankowego na które będą regulowane należności:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu …………………………………. Nr fax. ……………………………………
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę brutto: ……………. zł/h słownie: ………………………………………………
Oświadczam, że:
1. akceptuję warunki umowy,
2. posiadam kwalifikacje pedagogiczne
…………………………………………………………………..
Podpis oferenta
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
16
Garbatka-Letnisko, dnia 03 września 2012 roku
RIB.IZP.RC.271.24.2012
Wg rozdzielnika
Gmina Garbatka-Letnisko w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku
zwraca się z zapytaniem dotyczącym możliwości realizacji usługi polegającej na
Prowadzeniu
zajęć
pozalekcyjnych
w
ramach
Projektu
Systemowego
„Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w
szkołach podstawowych”
W przypadku zainteresowania realizacją w/w usługi, prosimy o
złożenie oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2012
roku.
Z poważaniem
W załączeniu:
1. Dokumentacja dotycząca rozeznania cenowego.
2. Formularz ofertowy.
3. Projekt umowy.
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
17
Numer umowy na dofinansowanie …/ES/ZS/D-POKL/12 z dnia ………... 2012 r.
PROJEKT UMOWY ZLECENIA NR POKL/9.1.2./…../…./2012
zawarta dnia ……….2012 roku w Garbatce-Letnisko pomiędzy:
Gminą Garbatka-Letnisko z siedzibą w Garbatce-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1,
NIP 812-18-44-959,
reprezentowaną przez:
Roberta Kowalczyka – Wójta Gminy,
przy kontrasygnacie
Marianny Krześniak – Skarbnika Gminy
zwanym dalej: "Zleceniodawcą"
a
Panią………………………………………………..
zam. w ……………………………………………………………………………………………………………………..
legitymującą się dowodem osobistym ………………………………………………….(seria i numer dowodu
osobistego), zatrudnioną od dnia………………. roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-Letnisko,
Zespole Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko (nazwa szkoły), posiadającą kwalifikacje
pedagogiczne, zwanym dalej: “Zleceniobiorcą-nauczycielem”.
§1
Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca - nauczyciel zobowiązuje się w ramach Projektu systemowego
„Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe
zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 9.1.2. do:
1) przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych z ……………………………………….,
w wymiarze ………….. godziny miesięcznie,
2) rzetelnego prowadzenia dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć,
3) współpracy z opiekunem grupy uczniów biorących udział w zajęciach, dyrektorem szkoły uczestniczącej
w Projekcie w zakresie związanym z prawidłową realizacją Projektu.
§2
Niniejsza umowa obejmuje wykonywane przez Zleceniobiorcę - nauczyciela czynności wymienione w § 1
począwszy od dnia 14 września 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 roku.
§3
1. W przypadku niemożności przeprowadzenia zajęć określonych w § 1 w terminach określonych
w harmonogramie z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy – nauczyciela, Zleceniobiorca –
nauczyciel zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia opiekuna grupy uczniów oraz
Zleceniodawcy o zaistniałym fakcie.
2. W celu zapewnienia płynności realizacji Projektu, w przypadku o którym mowa w ust.1, Zleceniodawca
może zawrzeć umowę na przeprowadzenie niezrealizowanych przez Zleceniobiorcę – nauczyciela zajęć
z innym nauczycielem lub może dokonać korekty w harmonogramie realizacji zajęć umożliwiającej
przeprowadzenie zajęć przez Zleceniobiorcę – nauczyciela w innym terminie (zgodnym z wytycznymi
Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie).
§4
W przypadku braku możliwości realizacji czynności wymienionych w § 1 ust. 1 z przyczyn niezależnych od
Zleceniobiorcy – nauczyciela, zajęcia niezrealizowane zgodnie z harmonogramem zostaną przeprowadzone
przez Zleceniobiorcę – nauczyciela w innym terminie uzgodnionym z opiekunem grupy (zgodnym
z wytycznymi Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie).
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
18
§5
1. Za prawidłowe wykonanie czynności wymienionych w § 1 Zleceniobiorca - nauczyciel otrzyma
wynagrodzenie w wysokości: …………..zł brutto (słownie: ………………. złotych) za każdą godzinę
przeprowadzonych zajęć. Wynagrodzenie będzie płatne okresowo po przedłożeniu prawidłowo
wypełnionego rachunku potwierdzającego wykonanie czynności, o których mowa w § 1, wg wzoru
stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, w terminie 14 dni.
2. Podstawą do wystawienia rachunku jest prawidłowo wypełniona okresowa karta czasu pracy
Zleceniobiorcy – nauczyciel z wykonania czynności, o których mowa w § 1, potwierdzona przez
opiekuna grupy uczniów i zatwierdzona przez dyrektora szkoły, w której realizowany jest Projekt.
§6
Zleceniobiorca - nauczyciel zobowiązuje się wykonać zlecone czynności w miejscu wskazanym przez
Zleceniodawcę.
§7
Zleceniobiorca - nauczyciel zobowiązuje się nie powierzać zleconych w niniejszej umowie czynności do
wykonania osobom trzecim.
§8
W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty
Zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
§9
Niniejsza umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
§ 10
Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Właściwym do
rozstrzygania sporów mogących powstać w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd Zleceniodawcy.
§ 12
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zleceniodawcy oraz 1 dla
Zleceniobiorcy – nauczyciela.
_________________
Zleceniodawca
________________
Zleceniobiorca
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
19