REGULAMIN korzystania ze studenckich kont pocztowych

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN korzystania ze studenckich kont pocztowych
REGULAMIN
korzystania ze studenckich kont pocztowych
Politechniki Białostockiej
Niniejszy dokument jest wewnętrznym dokumentem Politechniki Białostockiej (ul. Wiejska 45A, 15-351
Białystok) i odnosi się do każdego studenta, który używa konta email na serwerze Studenckich Kont
Pocztowych Politechniki Białostockiej.
§1. Zasady ogólne
















Konto email na serwerze Studenckich Kont Pocztowych Politechniki Białostockiej (zwane
dalej kontem) jest zakładane i aktywowane na wniosek studenta.
Student drukuje i wypełnia wniosek zamieszczony na stronie
http://uci.pb.edu.pl/sites/default/files/uploads/wniosek-studenckie-konto-pocztowe.pdf, podając
imię, nazwisko, nr albumu, wydział, kierunek oraz rok studiów. Wydrukowany wniosek
składa w budynku rektoratu pok. 022B (ul. Wiejska 45A) celem aktywacji konta.
Zakładane konto ma nazwę: [email protected], gdzie X –
kolejna liczba naturalna, jeśli pierwsza_litera_imienia.nazwisko się powtarza oraz alias:
[email protected]
Login do konta to zawsze pierwsza_litera_imienia.nazwiskoX studenta.
Aby zalogować się na swoje konto pocztowe należy wejść na stronę
https://outlook.com/owa/office365.com lub http://poczta.student.pb.edu.pl.
Każdy student może być użytkownikiem tylko jednego konta.
Nazwa konta nie podlega zmianie i jest jednoznacznie przypisana konkretnemu
użytkownikowi.
Po usunięciu konta z serwera, nazwa konta nie może być przydzielona innej osobie.
Hasło użytkownika do konta nie powinno być przechowywane na serwerze w sposób jawny
(nieszyfrowany). Zaleca się szyfrowanie hasła jednokierunkową funkcją kryptograficzną.
Za wszystkie działania przeprowadzone na serwerze/koncie na podstawie hasła użytkownika
odpowiedzialny jest użytkownik konta.
Właścicielem konta jest Politechnika Białostocka.
Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu jest podstawą do zablokowania konta.
Politechnika Białostocka nie ponosi odpowiedzialności za straty użytkownika konta wynikłe z
jego zablokowania na skutek nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, bądź ze względu na
wypadki losowe i próby włamania.
Kierownik Uczelnianego Centrum Informatycznego wyznacza osobę/osoby pełniące
obowiązki administratora serwera.
Kwestie sporne nie objęte zawartymi tu przepisami rozstrzyga Kierownik Uczelnianego
Centrum Informatycznego.
Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Aktualny regulamin znajduje się zawsze na stronie
http://uci.pb.edu.pl
Aktualizacja: 25.11.2015 r.