czytaj więcej - Fundacja Palium

Komentarze

Transkrypt

czytaj więcej - Fundacja Palium
89-600 CHOJNICE
UL. STARY RYNEK 2
tel . 52 396 09 24 kom. 602 797 494
e-mail e-mail: [email protected] www.fundacjapalium.pl
Regulamin konkursu film , klip, prezentację
„Bogatym nie
jest ten kto posiada, ale ten kto daje”
I. Organizator konkursu
Fundacja Palium, CHDK
II. Celem konkursu jest
· umożliwienie zaprezentowania swojego talentu
· uwrażliwianie na potrzeby osób cierpiących
· rozwijanie kreatywności
· zachęcenie do aktywności wśród dzieci i młodzieży
III. Zasady konkursu
1. W konkursie film, klip, prezentacja multimedialna, mogą wziąć udział gimnazjaliści
i uczniowie szkół średnich.
2. Technika dowolna.
4. Każdy autor może przekazać max. 1 prace nie mogą to być prace zbiorowe.
5. Prace z dopiskiem ”Konkurs” należy składać do 18 maja w biurze Fundacji ul. Stary
Rynek 2 lub do ChDK
6. Każda z prac przekazanych na konkurs powinna zawierać następujące informacje:
imię i nazwisko, wiek autora, (Załącznik Nr 1)
7. Termin składania prac: od 23 kwietnia do dnia 18 maja 2012r.
8. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela:
Kamila Krukowska
Tel: 603635988
FUNDACJA PALIUM
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS NR 0000241457
REGON: 220112243
NIP:555-200-84-56
BANK BPH S.A. NR RACH. 81 1060 0076 0000 3200 0109 7772
89-600 CHOJNICE
UL. STARY RYNEK 2
tel . 52 396 09 24 kom. 602 797 494
e-mail e-mail: [email protected] www.fundacjapalium.pl
e-mail: [email protected]
lub:
IV. Przebieg konkursu
Przewiduje się następujący schemat organizacyjny konkursu:
 od dn. 23.04.2012r. - ogłoszenie i promocja konkursu,
 23.04 - 18.05. 2012 r.- nadsyłanie prac konkursowych,
 21.05.2012r. - wybór najlepszych prac przez jury i ogłoszenie wyników,
 25.05.2012r. – wręczenie nagród podczas Marszu Nadziei.
V. Nagrody
1. Spośród Uczestników spełniających warunki Regulaminu konkursu Organizator wyłoni
zwycięzców, którzy otrzymają nagrody.
a) I miejsce
b) II miejsce
c) III miejsce
Każdy z laureatów otrzyma dodatkowo dyplom będący poświadczeniem uczestnictwa
w konkursie.
VI. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu
1. Do pracy należy dołączyć dane autora pracy (Załącznik Nr 1).
Poprzez fakt wykonania Zadania Konkursowego, Uczestnik gwarantuje, że do zadania
przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa
autorskie w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie
i publikowanie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania Zadania Konkursowego dla
własnych celów reklamowych i marketingowych. W takim przypadku Uczestnikowi
FUNDACJA PALIUM
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS NR 0000241457
REGON: 220112243
NIP:555-200-84-56
BANK BPH S.A. NR RACH. 81 1060 0076 0000 3200 0109 7772
89-600 CHOJNICE
UL. STARY RYNEK 2
tel . 52 396 09 24 kom. 602 797 494
e-mail e-mail: [email protected] www.fundacjapalium.pl
nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie przez Organizatora Zadania
Konkursowego.
3. W chwili wykonania Zadania Konkursowego Uczestnik wyraża zgodę na
nieograniczone korzystanie z niego przez Fundację Palium.
4. Osoby zgłaszające się do Konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym
do jego prawidłowego przeprowadzenia i dalszej prezentacji nadsyłanej pracy (ustawa
o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. nr 133, poz. 833 z
późn. zm.).
FUNDACJA PALIUM
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS NR 0000241457
REGON: 220112243
NIP:555-200-84-56
BANK BPH S.A. NR RACH. 81 1060 0076 0000 3200 0109 7772
89-600 CHOJNICE
UL. STARY RYNEK 2
tel . 52 396 09 24 kom. 602 797 494
e-mail e-mail: [email protected] www.fundacjapalium.pl
Metryczka pracy
(prosimy o czytelne wypełnienie)
Praca plastyczna: „Plakat Pól Nadziei ”*
Konkurs na film, klip: „Bogatym nie jest ten kto posiada, ale ten kto daje”*
*nie potrzebne skreślić
Imię i nazwisko autora pracy:
Adres:
Klasa, wiek
Grupa wiekowa:
nr telefonu:
Imię i nazwisko nauczyciela –
opiekuna pracy
Pieczęć szkoły/placówki
Adres e-mail, na który ma być przekazana
informacja o wynikach konkursu:
Wyrażam zgodę na:
● umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie adresowej organizatora
z możliwością ich
poprawiania i uzupełniania, we wszystkich działaniach związanych z konkursem, (ustawa
o ochronie danych
osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
● wykorzystanie przez organizatora moich prac konkursowych do celów edukacyjnych oraz
ich publikacji z zachowaniem praw autorskich.
.................................................... ............................... …............................................................
miejscowość, data podpis autora podpis rodzica/opiekuna
(dotyczy uczniów niepełnoletnich)
FUNDACJA PALIUM
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS NR 0000241457
REGON: 220112243
NIP:555-200-84-56
BANK BPH S.A. NR RACH. 81 1060 0076 0000 3200 0109 7772
89-600 CHOJNICE
UL. STARY RYNEK 2
tel . 52 396 09 24 kom. 602 797 494
e-mail e-mail: [email protected] www.fundacjapalium.pl
FUNDACJA PALIUM
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS NR 0000241457
REGON: 220112243
NIP:555-200-84-56
BANK BPH S.A. NR RACH. 81 1060 0076 0000 3200 0109 7772

Podobne dokumenty