Przyjmowanie Komunii Świętej Podczas Mszy Świętej

Komentarze

Transkrypt

Przyjmowanie Komunii Świętej Podczas Mszy Świętej
Przyjmowanie Komunii Świętej
Podczas Mszy Świętej
wspólny śpiew jako zakłucenie ich skupienia i
Kiedy podczas Mszy Świętej słyszymy słowa
modlitwy. Komunia Święta jest z jednej strony
zaproszenia: „Szczęśliwi ci, którzy zostali
momentem prywatnym, z drugiej zaś aktem
wezwani na Jego ucztę”, jesteśmy pewni, że to
wspólnoty.
sam Chrystus zaprasza nas do
Poprzez
Komunię
Świętą
swojego świętego stołu.
„Przyjmowanie Komunii Świętej w
jesteśmy
zjednoczeni
z
Kiedy zbliżamy się do stołu
Kościele Katolickim oznacza, że Lud
Chrystusem
oraz
całym
Boży w widoczny sposób jest w pełnej
Eucharystycznego objawia się
Kościołem. Uczestnictwo we
komunii wiary. Szacunek dla osób,
nasza
tożsamość
ludu
wspólnym
śpiewie
które nie są w tej widocznej komunii
pielgrzymującego
do
odzwierciedla
i
wspomaga
tą
wiary Kościoła Katolickiego zabrania
Niebiańskiego Jeruzalem. Ołtarz,
jedność. Jest również czas na
zachęcania tych osób do gestu, który
do którego zmierzamy, nie jest
cichą i prywatną modlitwę w
nie godzi się z ich sumieniem.”
zwyczajnym stołem; pokarm,
momencie ciszy po otrzymaniu
który spożywamy, nie jest
Komunii Świętej.
zwyczajnym posiłkiem, a zebranych wokół ołtarza
Czasami trudno nam uwierzyć, że Chrystus może
członków Mistycznego Ciała Chrystusa jest
zjednoczyć naszą wspólnotę, która zawiera w
więcej, niż nasz wzrok może ogarnąć.
sobie wady i niedociągnięcia, w swoje ciało. Tą
Nasza wiara umożliwia nam zrozumienie, że
właśnie jedność podkreślamy jako prawdę w
jednoczymy sie nie tylko z Chrystusem i z tymi
momencie, w którym wypowiadamy „Amen”
którzy są obok nas w Kościele, ale również z
przed przyjęciem Ciała i Krwi Chrystusa.
ludzmi wszystkich ras i narodowości, wszystkimi
Ponieważ jednolitość w przyjmowaniu Komunii
świętymi oraz tymi, którzy podążali za
jest bardzo ważna, Ogólna Instrukcja do Mszału
Chrystusem przez wieki. Msza Święta, Uczta
Rzymskiego nawołuje, aby Konferencja Biskupów
Eucharystyczna, jest przedsmakiem nieba.
w każdym kraju ustaliła jedną postawę, w której
Podczas procesji do ołtarza śpiewamy hymn lub
wszyscy wierni będą przyjmować Komunię
antyfonę, która ma nam pomóc w przygotowaniu
Świętą.
się na Dar, jaki otrzymamy w Komunii Świętej.
Konferencja Biskupów Stanów Zjednoczonych
Kościół uważa wspólny śpiew w tej części Mszy
uzgodniła, że wierni w tym kraju będą
Świętej za tak ważny, że Ogólna Instrukcja do
przyjmować Komunię Świętą zazwyczaj w
Mszału Rzymskiego nie sugeruje ale nakazuje, aby
postawie stojącej, czyniąc skłon głowy zaraz
zgromadzeni wspolnie śpiewali hymn, psalm lub
przed przyjęciem Komunii Świętej jako znak
antyfonę albo inną pieśń w tej szczególnej części
szacunku. Ukazuje to doniosłość i podkreśla
Mszy Świętej.
znaczenie jednej postawy jako znaku naszej
Ogólna Instrukcja do Mszału Rzymskiego daje
jedności jako członków Mistycznego Ciała
nam do zrozumienia, że „powodem do wspólnego
Chrystusowego.
śpiewu jest: „wyrażenie duchowej
Komunia
może
być
„Ci, którzy karmią się Chrystusem
jedności przyjmujących Komunię
przyjmowana na dłoń lub na
przez Eucharystię, nie muszą
przez zjednoczenie głosów, który
język. Wybór danej opcji zależy
czekać na otrzymanie życia
również wyraża radość serca i
od
osoby
przyjmującej
wiecznego, gdyż mają to życie już
podkreśla wyraźnie naturę jedności
Komunię a nie od osoby
tu na ziemi jako pierwszy owoc
podczas procesji do przyjęcia
udzielającej ją.
przyszłej pełni, którą człowiek
Komunii Świętej” (Zobacz oryginał:
zostanie w całości objęty. Przez
Przyjmując Komunię na dłoń
Ogólna Instrukcja do Mszału
Eucharystię również otrzymujemy
należy zdjąć rękawiczki jeśli są
Rzymskiego n. 86).
zapowiedź zmartwychwstania
założone,
należy
trzymać
naszych ciał przy końcu świata”
Niektórzy mogą uważać moment
podniesione ręce tak, aby
(Zobacz oryginał: Ecclesia de
przyjęcia Komunii jako czas
otrzymać Komunię na dłoń
Eucharistia, n. 18).
modlitwy prywatnej i mogą odebrać
lewej ręki podtrzymywanej
„Sercem Mszy św. jest Modlitwa
przez prawą; w przypadkuRównież osoba podchodząca
Eucharystyczna, a jej potwierdzeniem
osoby leworęcznej cały proces
aby przyjać kielich, powinna
jest Komunia Święta, kiedy to ludzie
jest odwrócony.
skłonić głowę a na wezwanie
odkupieni dla Ojca przez jego
W IV wieku, święty Cyryl
„Krew
Chrystusa”
umiłowanego Syna spożywają Ciało i
Jerozolimski uważał, że w ten
odpowiedzieć
wyraźnie
Krew Chrystusa. W ten sposób jednoczą
sposób nasze ręce formują tron,
„Amen.”
się jako członkowie Mistycznego Ciała
aby przyjąć nadchodzącego
Chrystusowego, dzieląc jedno życie w
Króla (Normy udzielania i
Przyjmowanie Komunii pod
Duchu. W niepojętym Sakramencie
ołtarza ludzie są zjenoczeni z Jezusem
dwiema postaciami, w bardziej
przyjmowania Komuni św. pod
Chrystusem
i
ze
sobą”
(Zobacz
oryginał:
jasny i pełny sposób wyraża
dwiema postaciami, nr. 41).
Normy udzielania i przyjmowania
Kiedy osoba podchodzi do
głębię znaczenia naszej jedności
Komunii
Świętej
pod
dwoma
postaciami,
szafarza Eucharystii, staje
z
Chrystusem.
Zapewne
n. 5).
przed nim. W tym czasie
pamiętamy
słowa
szafarz
unosi
chleb
wypowiedziane
przez
Eucharystyczny, a przyjmujący Komunię czyni
Chrystusa: „czy możecie pić z kielicha, który ja
skłon głowy Chrystusowi, który jest obecny w tym
piję?” Przyjmowanie kielicha do naszych rąk jest
Chlebie. Szafarz udzielający Komunii Świętej
gestem wiary, który wyraża naszą chęć do
wypowiada słowa „Ciało Chrystusa”. Przyjmujący
przyjęcia Krzyża Chrystusowego, który czyni z
Komunię wyraźnie powinien odpowiedzieć
nas żywą ofiarę oddającą Bogu chwałę.
„Amen”, jako wyraz wiary w prawdziwą obecność
Chrystusa ciałem i krwią oraz duszą i bóstwem,
Przyjmowanie Eucharystycznego kielicha pełniej
dającego życie wierzącym. Słowa te nie mogą być
wyraża Nowe i Wieczne Przymierze potwierdzone
zmienione, gdyż są powszechnym rytuałem dla
Krwią Chrystusa. Przyjmując Komunię pod
katolików na całym świecie. Zaproszenie
dwiema postaciami w całkowity sposób
Chrystusa, aby spożywać Jego Ciało i Krew jest
odpowiadamy na wezwanie Chrystusa: „Bierzcie i
zaproszeniem do wejścia w zażyłą przyjaźń z
jedzcie”, „Bierzcie i pijcie.”
Panem poprzez udział w Jego męce, śmierci i
Przyjmując Komunię z kielicha nie wolno
zmartwychwstaniu. W ten sposób „Amen”,
zanurzać komunikanta w kielichu. Normy
wyrażane przez wiernych, jest zobowiązaniem do
przyjmowania Komunii Świętej wyraźnie
bycia Ciałem Chrystusa w
zabraniają tej praktyki (n.50).
Komunia św. ma formę
świecie, do bycia chlebem, który
Przyjmowanie Komunii Świętej
doskonalszą
wtedy,
kiedy
jest
jest łamany, i winem, które jest
przez zanurzenie oznacza, że
przyjmowana pod dwiema
przelewane za ich sióstry i braci.
tylko kapłan może zanurzyć
postaciami. Ten sposób przyjęcia
Szafarz
Eucharystii
kładzie
konsekrowaną hostię we Krwi
Komuni
bardziej
podkreśla
komunikant
na
dłoń
i
Pańskiej i podać komunię do ust
znaczenie Uczty Eucharystycznej.
przyjmujący komunię drugą ręką
danej osobie. Jeżeli dana osoba
Ponadto, jest to wyraźnym
podnosi hostie do ust.
nie życzy sobie albo nie może
znakiem,
żeNnowe
i
Wieczne
Osoby przyjmujące Komunię nie
przyjąć komuni z kielicha, osoba
przymierze jest potwierdzone
powinny
same
brać
ta
powinna
tylko
przyjąć
przez Krew Chrystusa i jest
komunikantów od szfarzy, gdyż
Komunię pod postacią chleba.
znakiem łączności pomiędzy
komunię św. nigdy nie bieżemy,
Wierny, który przyjmuje tylko
Ucztą
Eucharystyczną a ucztą
ale zawsze przyjmujemy.
Ciało Pańskie lub tylko Krew
duchową w Królestwie
Pańską, przyjmuje w pełni
Niebieskim.
Komunia zawsze musi być
Chrystusa, który daje nam się
(Instrukcja Oogólna, n.281
spożyta zaraz po jej otrzymaniu;
cały dla naszego zbawienia.
nie należy wracać na swoje
miejsce przed jej spożyciem.
Wkładka ta powstała w przygotowaniu do wprowadzenia Ogólnej Instrukcji do Mszału Rzymskiego, która dokona się w Archidiecezji Chicago’wskiej w pierwszą
niedzielę Adwentu, to jest 30 listopada, 2003. Informacje w niej zawarte zostały oparte na materiałach udostępnionych przez Sekretariat do spraw Liturgicznych
Stanów Zjednoczonych Konferencji Katolickich Biskupów, Inc., w Washington’ie D.C. Copyright ©2002

Podobne dokumenty