Mam pomysł na przyszłość zawodową

Komentarze

Transkrypt

Mam pomysł na przyszłość zawodową
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
„Mam pomysł na przyszłość zawodową”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Mam pomysł na przyszłość zawodową”.
Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie.
2. Koordynatorkami konkursu są mgr Agnieszka Kucharska – szkolny doradca zawodowy
i mgr Karolina Wejchenig – Wojciechowska – psycholog.
3. Adresatem konkursu są uczniowie szkół gimnazjalnych
oraz ponadgimnazjalnych.
Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień
i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
§ 2 Cele Konkursu
1. Propagowanie wśród młodzieży postawy odpowiedzialności za swoją przyszłość zawodową.
2. Upowszechnienie wiedzy o zawodach i współczesnym rynku pracy.
3. Rozwijanie zainteresowań młodzieży zagadnieniami związanymi z planowaniem kariery,
określaniem swoich predyspozycji zawodowych i samooceną.
4. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i upowszechniania informacji oraz
korzystania z różnych jej źródeł.
5. Kształcenie postaw i myślenia kreatywnego oraz zachęcenie do zachowań przedsiębiorczych.
6. Wskazanie alternatywnej możliwości wykorzystania energii i potencjału młodzieży
w działaniach twórczych.
7. Prezentacja i popularyzacja twórczości młodzieży.
8. Propagowanie wśród młodzieży wykorzystania technologii informacyjnej.
§ 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych oraz uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych, których prace spełniają wymogi konkursu i zostaną przekazane lub
przesłane do oceny Jury konkursowego w terminie przewidzianym w niniejszym regulaminie.
§ 4 Zasady Konkursu
1. „Mam pomysł na przyszłość zawodową” – to motyw przewodni konkursu. Praca konkursowa
ma przedstawić wybrany zawód i zachęcić do jego wykonywania.
2. Prezentacja zawodu ma zawierać informacje o wykonywanych zadaniach zawodowych i
czynnościach na stanowisku pracy, o warunkach pracy, o wymaganiach w zawodzie
(predyspozycje zawodowe, cechy psychofizyczne, przeciwwskazania zdrowotne czy też
wymagane wykształcenie) oraz o możliwościach rozwoju i awansu.
3. Przewidziano dwie kategorie wiekowe: uczniowie gimnazjum i uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych.
4. W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane w programie Microsoft Power Point, które
maksymalnie zawierają 20 slajdów.
5. Prace muszą zawierać wyraźną realizację hasła „Mam pomysł na przyszłość zawodową”.
Praca winna być wykonana indywidualnie. Można złożyć tylko jedną pracę.
6. Prezentację należy zapisać na płycie a w nazwie pliku umieścić imię i nazwisko autora. Płyta
z prezentacją powinna być opisana literami drukowanymi według wzoru: imię i nazwisko
autora, klasa, adres szkoły. Zgłoszenia należy dokonać na załączonym formularzu.
7. Zgłoszenie wraz z pracami konkursowymi należy złożyć lub wysłać pod adres: Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Szczercowie, ul. J. Piłsudskiego 66, 97-420 Szczerców z dopiskiem
Konkurs „Mam pomysł na przyszłość zawodową”.
8. O zakwalifikowaniu pracy do Konkursu decydują Organizatorzy Konkursu.
9. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, dostarczenie na
Konkurs materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.
10. Praca powinna być samodzielna i twórcza, w przypadku korzystania z istniejących
materiałów należy podać źródło (bibliografię, netografię).
11. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle
zabezpieczonych prac.
12. Prace złożone lub nadesłane na konkurs nie są odsyłane.
§ 5 Termin zgłoszeń i czas trwania Konkursu
Przyjęto następujący harmonogram Konkursu:
 04.11.2013 r. – ogłoszenie konkursu, informacja na stronie internetowej Organizatora oraz
przesłanie informacji do szkół.
 7.02.2014 r. – termin zgłoszenia prac do Konkursu. Prace złożone lub nadane po wskazanym
terminie nie będą uwzględniane i nie będą brać udziału w Konkursie.
 26.02.2014 r. – rozstrzygnięcie Konkursu.
 27.02.2014 r. – ogłoszenie wyników na stronie internetowej Organizatora. Dodatkowo
zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach listownie.
 12.03.2014 r. – rozdanie nagród podczas Dnia Patrona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Szczercowie.
§ 6 Jury Konkursu i kryteria oceny
1. Prace oceniać będzie Jury w skład którego, wchodzić będą mgr Agnieszka Kucharska,
mgr Karolina Wejchenig – Wojciechowska, mgr Diana Adasiewicz.
2. Każda praca zgłoszona do konkursu będzie rozpatrywana indywidualnie. Członkowie Jury
Konkursu przy ocenie prac wezmą pod uwagę:
a) zgodność treści pracy z tematyką konkursową,
b) oryginalność podejścia do tematu,
c) estetyka, wygląd pracy, poprawne formatowanie, odpowiednie użycie efektów.
§ 7 Nagrody w Konkursie
1. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody oraz dyplomy ufundowane
przez Organizatorów.
§ 8 Przetwarzanie danych osobowych
1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników zgody na
przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Osoby biorące udział w Konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na
opublikowanie danych na stronie internetowej Organizatorów.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Spory związane z Konkursem będą rozwiązywane przez Organizatorów Konkursu, a jego
decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.
3. Organizatorzy są uprawnieni do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
Organizatorzy
ZGŁOSZENIE
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie
ul. J. Piłsudskiego 66
97 – 420 Szczerców
W terminie do 7 lutego 2014r.
Zgłaszam udział uczniów:
1. ………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………….
6. ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
nazwa szkoły
…………………………………………………………………………………………..
nazwa szkoły
W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE
„Mam pomysł na przyszłość zawodową”
Dyrektor Szkoły
(Podpis i pieczęć)
………………………………………….

Podobne dokumenty