INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W RAZIE NAGŁEGO

Komentarze

Transkrypt

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W RAZIE NAGŁEGO
INSTRUKCJA POST POWANIA
W RAZIE NAG EGO ZACHOROWANIA LUB NIESZCZ LIWEGO WYPADKU
dla Klientów 7 Islands Sp. z o. o. podró uj cych do GRECJI
I.
Leczenie ambulatoryjne (dora na pomoc medyczna)
1. W przypadku konieczno ci skorzystania z pomocy medycznej nale y uda si do
najbli szej placówki medycznej.
2. Prosimy pokry koszt porady w ca ci.
3. W przypadku, gdy Ubezpieczony nie posiada rodków na pokrycie kosztów leczenia,
zobowi zany jest poinformowa o tym fakcie Centrum Alarmowe.
4. Informujemy jednak, i zgodnie z postanowieniami zawartej umowy ubezpieczenia
Ubezpieczony zobowi zany jest do pokrycia kosztów leczenia do 100 EUR.
Centrum Alarmowe mo e pokry jedynie koszty, które przekraczaj sum 100 EUR. W
celu uzyskania pomocy ze strony Centrum Alarmowego Ubezpieczony zobowi zany
jest posiada potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia (karta assistance,
potwierdzenie rezerwacji podro y - umowa o wycieczk ).
5. W celu uzyskania zwrotu poniesionych kosztów Ubezpieczony zobowi zany jest do
stosowania nast puj cej procedury:
o Prosimy uzyska od lekarza dokumentacj zawieraj
diagnoz lekarsk i
orygina rachunku.
o Zabezpieczy wszelkie inne orygina y dowodów zap aty uzasadniaj ce zg aszane
roszczenia – np. rachunki (paragony) z apteki, rachunki za dojazdy do lekarza itp.
o W terminie 7 dni po powrocie do Polski nale y przes
do ERV wype niony
formularz zg oszenia szkody, uzyskan
dokumentacj medyczn
i rachunki
(koniecznie orygina y) oraz potwierdzenie rezerwacji podro y (umowa o
wycieczk ). Formularze dost pne s na stronie www.erv.pl w zak adce „Likwidacja
szkód”.
o Z kwoty przyznanego odszkodowania potr cana jest ka dorazowo kwota 25 EUR
tytu em udzia u w asnego.
W celu unikni cia niedogodno ci i przede wszystkim, aby otrzyma pomoc
medyczn adekwatn do postawionej diagnozy uprzejmie prosimy o korzystanie
z pomocy placówek medycznych wymienionych na drugiej stronie niniejszej
instrukcji (placówki partnerskie ERV).
II.
Hospitalizacja
W przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego nale y niezw ocznie skontaktowa
Centrum Alarmowym.
si
z
Przy zg oszeniu nale y poda :
- imi i nazwisko zg aszaj cego,
- imi i nazwisko osoby poszkodowanej,
- numer polisy,
- numer telefonu do kontaktu,
- numer telefonu, nazw i adres placówki medycznej, w której przebywa osoba
poszkodowana,
- w miar mo liwo ci odpowiedzie na pytania zadawane przez konsultanta Centrum
Alarmowego.
Wyja niamy, i hospitalizacja jest zwi zana z leczeniem w placówce medycznej, którego
czas wynosi co najmniej 24 godziny.
Centrum Alarmowe + 48 58 309 1100
Europäische Reiseversicherung AG Oddzia w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gda sk
NIP 2040000303, KRS 0000214412 S d Rejonowy w Gda sku VII Wydzia Gospodarczy, Kapita zak adowy 52 000 000 EUR;
Tel. + 58 324 88 50, Fax. + 58 324 88 51, E-mail: [email protected]
www.erv.pl
Placówki partnerskie ERV
Kreta
Hersonissos, Malia
Dr LangouraMakrakiKaterina
Tel +30 28970 22432 Mobile +30 694 5873360
Dr PenevaBistra
Tel +30 28970 22618 Mobile +30 6932 385541
Makrigialos, Agios Nikolaous, Elounda
Health & Care Dr Marakis Stavros
Tel. +30 284 202 4600
Rethymnon
Rethymnon Medical Assistance
Mobile +30 697 200 7391
Tel. +30 283 107 1300
Chania
Medic Aid Dr Botonakis
Mobile +30 694 536 7631
Tel. +30 282 106 0777
Dr Vittorakis
Mobile +30 693 256 6606
Tel. +30 282 106 0606
Kos
Dr Antonis Perides
Mobile +30 694 453 1787
Tel. +30 224 202 4384
Rodos
Hiotakis Medical Center
Mobile + 30 694 646 1690
Tel. +30 224 102 7616
Korfu
Corfu Medica
Mobile +30 697 722 9229
Tel. +30 266 103 4580
Zakynthos
IAssist
+30 694 155 3423
Halkidiki
Halkidiki Health Service
Mobile 30 697 662 2926
Tel. +30 237 405 4150
Europäische Reiseversicherung AG Oddzia w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gda sk
NIP 2040000303, KRS 0000214412 S d Rejonowy w Gda sku VII Wydzia Gospodarczy, Kapita zak adowy 52 000 000 EUR;
Tel. + 58 324 88 50, Fax. + 58 324 88 51, E-mail: [email protected]
www.erv.pl
Santorini
Dr Polichronis Mantas
Mobile +30 694 427 3159
Tel +30 228 603 2785
Skiathos
Dr Nikolaos Egnatiadis
Mobile +30 697 601 1628
Tel +30 242 702 2111
Wybrze e pó nocno-wschodnie (Leptokaria, N. Pori Pieria, Litohoro)
Dr Achilleas and Helena Fotiadis
Mobile +30 697 739 0372
Tel. +30 235 203 3345
Europäische Reiseversicherung AG Oddzia w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gda sk
NIP 2040000303, KRS 0000214412 S d Rejonowy w Gda sku VII Wydzia Gospodarczy, Kapita zak adowy 52 000 000 EUR;
Tel. + 58 324 88 50, Fax. + 58 324 88 51, E-mail: [email protected]
www.erv.pl