ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA

Komentarze

Transkrypt

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA WARUNKÓW UMOWY
§ 1.Przedmiotem umowy
a) Połączenia w ramach publicznej stacjonarnej sieci telefonicznej:
- darmowe połączenia między wszystkimi lokalizacjami Zamawiającego
- połączenia lokalne
- połączenia międzystrefowe
- połączenia do sieci komórkowych
- zapewnienie transmisji dla faksu
b) Połączenia w ramach stałego dostępu do internetu:
- urządzenia aktywne sieci niezbędne do zestawienia połączenia zapewnia Wykonawca,
(dostarczony podstawowy modem DSL dla łączy ze stałą adresacją IP, dostarczony podstawowy modem ADSL dla łączy
z dynamicznym numerem IP )
- brak limitów w ilości pobieranych i wysyłanych danych 24 godziny/dobę
- nieograniczony dostęp do Internetu jeśli chodzi o dostępność usługi
- dla łączy klasy DSL wymagany co najmniej jeden stały publiczny adres IP
- istniejące obecnie łącze światłowodowe w siedzibie ZDW Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 musi być doprowadzone
z
pominięciem
Wszelkie
prace
krosownicy
związane
z
umieszczonej
powyższą
w
pomieszczeniach
czynnością
powinny
Generalnej
być
Dyrekcji
wykonane
bez
Dróg
Krajowych.
przerywania
dostępu
do Internetu w czasie godzin pracy.
- usługi powinny być świadczone zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 16 lipca 2004r. Prawo
Telekomunikacyjne (Dz. Ust. 171 2004 poz. 1800, z późniejszymi zmianami)
§ 2. Warunki
Wykonawca
zapewni
płatne
połączenia
do
publicznych
ruchomych
sieci
telefonicznych
(komórkowych)
oraz innych ruchów do sieci publicznej, takich jak: automatyczne serwisy informacyjne, biuro numerów, ulgowa linia
0-801, bezpłatnej linii 0-800:
1.
zachowanie dotychczasowej systematyki i możliwości połączeń za pomocą sieci tzw. numerów wewnętrznych
Zamawiającego
2.
sekundowe rozliczanie czasu rozmów, bez opłaty początkowej
3.
blokada możliwości połączeń na numery 0-40x, 0-30x i 0-70x
4.
zachowanie dotychczasowej numeracji abonenta, w wypadku gdyby w wykonaniu zawartej umowy nastąpiło
przeniesienie abonenta do nowej sieci w trybie art. 71 ustawy prawo telekomunikacyjne (przy pokryciu przez
wykonawcę kosztów przeniesienia wskazanych w art. 71 a ustawy Prawo Telekomunikacyjne)
5.
podłączenie linii bez powodowania przerw w pracy (ewentualnie wykonanie tych prac w weekend)
6.
bezpłatne bilingi połączeń dostarczane pocztą
lub na płytach CD razem z fakturami;
gwarantowany czas reakcji na zgłoszenie awarii:
7.
a.
e-mail
na
adres:
[email protected]
w dni robocze (poniedziałek – piątek) - nie dłużej niż 2 godziny od zgłoszenia w godzinach
od
7:00 do 15:00
i nie dłużej niż 4 godziny od zgłoszenia w pozostałych godzinach
(15:00 – 7:00)
b.
w pozostałe dni – nie dłużej niż 4 godziny od zgłoszenia;
1
c.
8.
gwarantowany czas usunięcia awarii - nie dłużej niż 12 godzin od zgłoszenia.
ceny połączeń i usług nie mogą być wyższe niż w standardowej ofercie dla klienta biznesowego, zgodnie ze
stosowanym przez wykonawcę cennikiem usług telekomunikacyjnych oraz zastosowanymi dla Zamawiającego
upustami
9.
abonament obejmuje wszystkie usługi i opłaty występujące dla danej linii
10. wykonawca dołączy do umowy aktualny regulamin świadczenia usług oraz aktualny cennik usług
11. miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy, będzie obliczane na podstawie
faktycznego czasu rozmów wychodzących w ciągu danego miesiąca kalendarzowego ze wszystkich numerów
(oddzielnie dla każdej lokalizacji) oraz kosztów za 1 minutę rozmowy i kosztów abonamentu wg cen zawartych
w
Formularzach
cenowych,
będących
i cennikiem świadczenia usług,
być
wyższe
niż
w
cenniku
załącznikiem
do
oferty
oraz
zgodnie
z
regulaminem
przy czym ceny dla Wykonawcy w czasie trwania umowy nie mogą
przedstawionym
w
Formularzu
cenowym,
z
wyjątkiem
przypadków,
gdy zwiększenie ceny wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawa
12. zapłata za wykonanie usługi obejmuje pełny okres miesięczny, będzie dokonana przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty wystawienia. Za datę zapłaty uważać
się będzie datę obciążenia konta Zamawiającego.
13. Zamawiający wymaga aby wszelkie koszty związane z przewidywanymi do zastosowania rozwiązaniami
technicznymi, usługami wymienionymi wyżej oraz koszty uruchomienia usługi znalazły odzwierciedlenie
w jednorazowej opłacie kosztów uruchomienia usługi oraz kosztach połączeń i abonamentach zgodnie
z zapisem art. 61 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Usługi
powinny
być
świadczone
zgodnie
z
przepisami
określonymi
w
ustawie
z
dnia
16
lipca
2004r.
Prawo telekomunikacyjne (Dz. Ust. 171 2004 poz. 1800, z późniejszymi zmianami)
§ 3.Wartość umowy
Wartość zamówienia w okresie trwania umowy nie przekroczy kwoty brutto …….................. zł.
§ 4. Terminy realizacji umowy
Zamówienie ma być wykonywane w terminie od dnia ...................... do dnia 31.12.2012 r.
Rozpoczęcie świadczenia usługi od dnia 01.01.2012r.
W wypadku gdy wartość wykorzystanych środków w ramach umowy wskazana w § 3 zostanie
wykorzystana, umowa rozwiązuje się.
§ 5. Zasady rozliczeń
1. Okresem rozliczeniowym jest 1 miesiąc kalendarzowy. Opłaty z tytułu świadczenia usługi pobierane są od dnia
rozpoczęcia świadczenia usługi przez Wykonawcę.
2. Dla każdej lokalizacji Zamawiającego ma być wystawiana osobna faktura.
3. Termin płatności za wskazane w Umowie Usługi wynosi 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT
pod warunkiem jej dostarczenia do Zamawiającego na co najmniej 14 dni przed terminem płatności. W przypadku
niezachowania przez Wykonawcę terminu dostarczenia faktury do Zamawiającego termin płatności ulega odpowiedniemu
przesunięciu, i Zamawiający w takim wypadku nie pozostaje w opóźnieniu ani nie popada w zwłokę.
2
§ 6.Nadzór nad realizacją umowy
1. Zamawiający wyznacza do bieżącego kontaktowania się z Wykonawcą przy realizacji umowy:
p. Luizę Wyczyńską, tel.52-37-05-723; kom. 691965765; fax 52-37-05-716 e-mail: [email protected]
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób nadzorujących wykonanie usługi objętej niniejszą umową bez
wprowadzania w niej dodatkowych zapisów.
2. Wykonawca wyznacza do kontaktów z Zamawiającym swoich pracowników w osobach:
p. ............................................, tel. ......................., fax ............................ e-mail: ................
Wykonawca ma prawo zmiany osób nadzorujących wykonanie usługi objętej niniejszą umową bez wprowadzania
w niej dodatkowych zapisów
§ 7.Pozostałe zobowiązania Stron
1. Wszystkie zawiadomienia pomiędzy stronami będą dokonywane na piśmie i będą uznane za doręczone, jeżeli zostaną
doręczone osobiście, pocztą kurierską, listem poleconym, faksem lub drogą elektroniczną pod adres wskazany w
umowie.
2. Wykonawca musi powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie danych zawartych w umowie, w szczególności zaś
adresu siedziby firmy.
3. W przypadku gdy Zamawiający nie zostanie poinformowany o zmianie adresu lub numeru faxu Wykonawcy,
korespondencja skierowana pod ostatni znany mu adres będzie uważana za doręczoną i wywołującą wszystkie skutki
określone
niniejszą
umową.
W
szczególności
dotyczy
to
sytuacji
gdy
korespondencja
zostanie
zwrócona
z adnotacją poczty “adresat nieznany, nie podjęto w terminie itp.”.
§ 8. Kary
1. Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych w stosunku do Wykonawcy w następujących przypadkach
i wysokościach:
a) nie rozpoczęcia świadczenia usługi z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w terminie określonym
w § 4 - 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia;
b) za każde 24 godziny przerwy ponad przerwę trwającą 12 h w świadczeniu usługi Zamawiającemu przysługuje
odszkodowanie w wysokości 1/30 średniej wartości faktury miesięcznej brutto liczonej wg faktur VAT z ostatnich 3
miesięcy przed miesiącem w którym nastąpiła przerwa w świadczeniu usług. Każde rozpoczęte 24 godziny przerwy
liczy się jako pełne;
c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 20% wartości
umowy brutto, wskazanej w § 3 istotnych postanowień warunków umowy. W razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach, i w takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.
Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne do pełnej wysokości poniesionej
szkody na zasadach ogólnych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem co najmniej 30 dniowego okresu
wypowiedzenia i ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia doręczonego
na adres Wykonawcy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, mającego w szczególności
postać:
a) powtarzających się uchybień rozumianych jako brak w wyznaczonym czasie reakcji ze strony Wykonawcy
na zgłoszoną przez Zamawiającego awarię,
b) powtarzających się awarii i nieprawidłowości w pracy łączy,
3
c) powtarzających się nieprawidłowych obliczaniach należności z tytułu świadczenia usługi,
d) braku reakcji na zgłaszane przez Zamawiającego reklamacje.
3. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:
a)
w przypadku zwłoki w dokonaniu płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego ustawowymi odsetkami,
z zastrzeżeniem zapisu § 5 ustęp 3
b) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego 20% wartości umowy brutto
§ 9 Odpowiedzialność za szkody
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody i zniszczenia spowodowane przez jego pracowników
lub inne osoby działające w jego imieniu podczas wykonywania umowy i w związku z jej wykonywaniem, do wysokości
wyrządzonej szkody, niezależnie od kar umownych w § 8 umowy.
2. W razie powstania szkody Strony sporządzą na tę okoliczność protokół ustalający przyczynę jej powstania oraz
jej rozmiar i zakres odpowiedzialności Wykonawcy.
§ 10 Postanowienia ogólne
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
Prawo Telekomunikacyjne a także Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu umowy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być
dokonywane w formie aneksu podpisanego przez obie Strony.
3. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
4. Wykonawca nie może dokonać cesji praw przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia wynikającego z realizacji niniejszej
umowy na osoby trzecie bez pisemnego zezwolenia Zamawiającego.
5. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Zamówienia uzupełniające
1. Dla zapewnienia nieprzerwanego świadczenia usług Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zamówień
uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku
do rozliczenia usługi stosować się będzie te same stawki i inne elementy co w umowie podstawowej oraz w pozostałym
zakresie zgodnie z aktualnym obowiązującym powszechnie dostępnym Cennikiem Wykonawcy.
(Zawarcie umowy uzupełniającej ma na celu zabezpieczenie nieprzerwanej łączności do czasu zawarcia nowej umowy.)
4