Pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dn. 9 maja 2016 r.

Komentarze

Transkrypt

Pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dn. 9 maja 2016 r.
RPU/271194/2015 P
Da ł a:20 16 —05 -ta
Warszawa,3 maja 2016 r.
■
111111
3111~111~11.1
Ministerstwo
Spraw Zagranicznych
Sekretarz Stanu
Sekretarz do Spraw Europejskich
Konrad Szymański
DPUE.920.335.2015/11/hm
C2.?
(..•
dat.: DRK.0242.1.2016 z 26.04.2016 r.
Pan
Marek Zagórski
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Skarbu Państwa
Szanowny Panie Ministrze,
w zwi ązku z przedłożonym do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich projektem
rozporzqdzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie
pozwalam sobie przekazać poniższą uwagę.
W uzasadnieniu projektu konieczne jest podanie konkretnych argumentów dowodzących, że
wpisanie Grupy Azoty S.A. i KGHM Polska Miedź S.A. do wykazu podmiotów podlegających
ochronie spełnia wymóg proporcjonalności. W tym celu należy szczegółowo wyjaśnić:
- w jaki sposób zastosowanie wobec Grupy Azoty S.A. środka w postaci prawa sprzeciwu wobec
planowanej transakcji zapewni osiągnięcie bezpieczeństwa energetycznego - samo stwierdzenie,
że roczne zapotrzebowanie GK Grupa Azoty na gaz ziemny stanowi ok. 15% zużycia gazu
ziemnego w Polsce jest niewystarczające w sytuacji, gdy nie wykazano żadnego związku
pomiędzy poziomem konsumpcji gazu przez grupę a bezpieczeństwem energetycznym kraju, a
takie nie wyjaśniono rzeczywistych i poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego
kraju, które wiązałyby się z utratą przez Skarb Państwa kontroli nad GK Azoty,
- w jaki sposób zastosowanie takiego środka wobec KGHM Polska Miedź S.A. służyć będzie
zapewnieniu obronności Polski - w tym kontekście należałoby wskazać rzeczywiste i poważne
zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, które wiązałyby się z utratą przez Skarb Państwa
kontroli nad działalnością spółki.
Ponadto należy szczegółowo wykazać, że ww. celu nie można by osiągnąć środkami mniej
restrykcyjnymi. W tym kontekście w uzasadnieniu należałoby przynajmniej zasygnalizować, że
Ali. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
Tel.: +48 22 523 73 52
Fu. +48 22 523 73 53
[email protected]
wnioskodawcy rozważali inne rozwiązania (na przykład uregulowania statutowe, gwarantujące
akcjonariuszom dysponującym odpowiednią większością akcji w spółce określone uprawnienia
w zakresie dysponowania majątkiem spółki), jednak z uwagi na rozproszony akcjonariat i
związane z tym ryzyko przejęcia kontroli nad spółką przez podmiot inny niż Skarb Państwa środki
te uznano za niewystarczające. Stwierdzenie w uzasadnieniu, że w systemie prawnym brak jest
instrumentów zapewniających ochronę tożsamą z przewidzianą w ustawie o kontroli niektórych
inwestycji jest nieprawidłowe, gdyż sugeruje, że wnioskodawca w ogóle nie rozważał
zastosowania innych (mniej dolegliwych) mechanizmów ochronnych.
Z poważaniem
PODSE ETA
Ale an
cpkawski

Podobne dokumenty