PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE

Komentarze

Transkrypt

PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE
Powiat Tczewski
PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE
Nazwa i forma prawna spółki
Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna z siedzibą 83 - 110 Tczew, ul. 30 Stycznia 57/58, Nr KRS 0000386185.
Spółka Szpitale Tczewskie S.A. powstała w wyniku przekształcenia Tczewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - Nr
KRS 0000306925.
Struktura własności
100% akcji posiada Powiat Tczewski
ORGANY SPÓŁKI
1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu: ZARZĄD
Sposób reprezentacji: do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawnieni są dwaj członkowie zarządu
łącznie, lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.
Skład Zarządu:
Robert Draszyński - członek Rady Nadzorczej Szpitali Tczewskich S.A. delegowany do wykonywania czynności
Prezesa Zarządu ( od 2 lutego 2017 r. na okres nie dłuższy niż 3 miesiące)
Żynda Zenon - Wiceprezes Zarządu
2. Organ nadzoru: RADA NADZORCZA
Skład Rady Nadzorczej:
1.Robert Mieczysław Draszyński -Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 2 lutego 2017 r. delegowany do
czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki)
2.Zbigniew Antoni Urban – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3.Michał Stefan Czyżewski - sekretarz Rady Nadzorczej
4. Katarzyna Świerzko – Skoworotko – członek Rady Nadzorczej (od 1 lutego 2017 r.).
Przedmiot działalności
Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest wykonywanie zadań w zakresie:
1) 86,,, Opieka Zdrowotna
2) 56,1,, Restauracje i Pozostałe Placówki Gastronomiczne
3) 56,2,, Przygotowywanie Żywności Dla Odbiorców Zewnętrznych (Catering) i Pozostała Gastronomiczna
Działalność Usługowa
4) 56,3,, Przygotowywanie i Podawanie Napojów
5) 77,1,, Wynajem i Dzierżawa Pojazdów Samochodowych, z Wyłączeniem Motocykli
6) 81,1,, Działalność Pomocnicza Związana z Utrzymaniem Porządku w Budynkach
7) 81,2,, Sprzątanie Obiektów
8) 18,1,, Drukowanie i Działalność Usługowa Związana z Poligrafią
9) 38,1,, Zbieranie Odpadów
10) 38,2,, Przetwarzanie i Unieszkodliwianie Odpadów
11) 38,3,, Odzysk Surowców
12) 45,2,, Konserwacja i Naprawa Pojazdów Samochodowych, z Wyłączeniem Motocykli
13) 46,46,,Sprzedaż Hurtowa Wyborów Farmaceutycznych i Medycznych
14) 47,11,, Sprzedaż Detaliczna Prowadzona w Niewyspecjalizowanych Sklepach z Przewagą Żywności, Napojów
i Wyrobów Tytoniowych
15) 47,19,, Pozostała Sprzedaż Detaliczna Prowadzona w Niewyspecjalizowanych Sklepach
16) 47,62,, Sprzedaż Detaliczna Gazet i Artykułów Piśmiennych Prowadzona w Wyspecjalizowanych Sklepach
17) 47,74,, Sprzedaż Detaliczna Wyrobów Medycznych, Włączając Ortopedyczne, Prowadzona w
Wyspecjalizowanych Sklepach
18) 47,73,, Sprzedaż Detaliczna Wyrobów Farmaceutycznych Prowadzona w Wyspecjalizowanych Sklepach
19) 47,91,, Sprzedaż Detaliczna Prowadzona Przez Domy Sprzedaży Wysyłkowej lub Internet
20) 49,31,, Transport Lądowy Pasażerski, Miejski i Podmiejski
21) 52,10,B, Magazynowanie i Przechowywanie Pozostałych Towarów
22) 52,21,Z, Działalność Usługowa Wspomagająca Transport Lądowy
23) 55,1,, Hotele i Podobne Obiekty Zakwaterowania
24) 58,13,, Wydawanie Gazet
25) 58,14,, Wydawanie Czasopism i Pozostałych Periodyków
26) 58,19,, Pozostała Działalność Wydawnicza
27) 68,2,, Wynajem i Zarządzanie Nieruchomościami Własnymi lub Dzierżawionymi.
Niepublikowane w BIP
Informacje nieudostępnione w BIP są do wglądu w Zarządzie Spółki, w jej siedzibie lub na stronie internetowej
Szpitali Tczewskich S.A. www.szpitaletczewskie.pl
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty