Załącznik do okólnika Dyrektora Biura Sprzedaży nr O/94/2014 z

Komentarze

Transkrypt

Załącznik do okólnika Dyrektora Biura Sprzedaży nr O/94/2014 z
Załącznik do okólnika Dyrektora Biura Sprzedaży nr O/94/2014
z dnia 21 lipca 2014 r.
Regulamin sprzedaży premiowej „Kup ubezpieczenie, odbierz upominek” dla klientów PZU SA
1.
2.
3.
4.
§1
Regulamin sprzedaży premiowej „Kup ubezpieczenie, odbierz upominek”, zwany dalej „Regulaminem”,
określa zasady i tryb przeprowadzenia sprzedaży premiowej dla klientów PZU SA, zwanej dalej „Promocją”.
Organizatorem Promocji jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie przy al. Jana
Pawła II 24, 00-133 Warszawa.
Celem Promocji jest promowanie i wspieranie sprzedaży ubezpieczeń określonych w § 3 ust 1.
Promocja trwa od 1 sierpnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
§2
Definicje
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Klient PZU SA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej;
2) Uczestnik Promocji – klient PZU SA, który spełnił wymagania do udziału w Promocji określone
w Regulaminie;
3) Nagrodzony – klient PZU SA, któremu została przyznana nagroda, o której mowa w § 5 ust 1 pkt 1, 2 lub
pkt 3;
4) Organizator – Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24, 00133 Warszawa.
1.
2.
3.
4.
§ 3
Promocja jest skierowana wyłącznie do klientów PZU SA, którzy zawrą:
1) nowe ubezpieczenie PZU DOM PLUS (gr. J4) lub PZU DOM (gr. 5 000) ze składką powyżej 1 000 zł lub
wznowione ubezpieczenie PZU DOM PLUS (gr. J4) lub PZU DOM (gr. 5 000) ze składką powyżej 2 000 zł;
2) nowe lub wznowione ubezpieczenie autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego
przedsiębiorcy (gr. 70) lub PZU Auto AC (gr. 401) na pojazd osobowy lub ciężarowy z nadwoziem
osobowego o ładowności do 750 kg z sumą ubezpieczenia powyżej 300 000 zł;
3) flotową umowę generalną dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy,
w ramach której zostanie wystawiona polisa(-y) ze składką minimum 5000 zł.
Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, która w okresie
trwania Promocji dokona zakupu ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2.
Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, osoba prawna, która w okresie trwania Promocji
dokona zakupu ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3.
W Promocji nie uczestniczą pracownicy Organizatora.
§4
Warunkiem otrzymania przez Uczestnika nagrody, o której mowa w § 5 jest:
1) zawarcie i opłacenie składki (lub pierwszej raty składki) za jedno z ubezpieczeń wymienionych w § 3 ust.
1, oraz
2) przesłanie na adres poczty elektronicznej [email protected]:
a) wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia do udziału w Promocji, stanowiącego załącznik
do Regulaminu,
b) kopii polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia.
Strona 1 z 2
§5
1. Nagrodą za zakup jednego z ubezpieczeń wskazanych w:
1) § 3 ust. 1 pkt 1 jest ekspres do kawy o wartości 212,94 zł brutto lub torba na laptopa o wartości 302,25
zł brutto;
2) § 3 ust. 1 pkt 2 jest alkomat o wartości 342,19 zł brutto;
3) § 3 ust. 1 pkt 3 jest nawigacja samochodowa o wartości 812 zł brutto.
2. Nagrodzony Uczestnik Promocji nie może domagać się zmiany otrzymanej nagrody na inną lub otrzymania
równowartości nagrody rzeczowej wypłaconej w gotówce, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W sytuacji określonej w ust. 1 pkt. 1, Nagrodzony sam dokonuje wyboru nagrody wpisując wybrany upominek
na formularzu zgłoszenia.
§6
1. Uczestnik Promocji, który spełnia warunki określone w § 4, otrzyma nagrodę, która zostanie mu przekazana za
pośrednictwem sprzedawcy, który w imieniu PZU SA zawarł umowę ubezpieczenia objętą Promocją.
2. Nagroda zostanie przekazana w terminie 45 dni od momentu otrzymania zgłoszenie, nie wcześniej jednak niż
od momentu zapłaty składki (lub pierwszej raty składki) za ubezpieczenie.
3. Nagrody są dostępne do wyczerpania zapasów. O przyznaniu nagrody decyduje kolejność przesłania
formularza zgłoszenia wraz z kopią polisy, o których mowa w § 4 pkt 2.
§7
Podatek od nagród
1. W przypadku Uczestników Promocji, o których mowa w § 3 ust.. 2, tj. osób fizycznych nie prowadzących
działalności gospodarczej, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych, na dzień ogłoszenia niniejszego Regulaminu, wolna od podatku jest nagroda
otrzymana w związku ze sprzedażą premiową, jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł.
2. W przypadku Uczestników Promocji, o których mowa w § 3 ust. 3, tj. osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób
prawnych, wartość nagrody związanej ze sprzedażą premiową otrzymanej w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą, stanowi przychód z tej działalności. Podatnik ma obowiązek odprowadzić podatek
dochodowy wg. właściwych dla niego zasad opodatkowania działalności gospodarczej.
3. W przypadku, gdy nagrodę odbiera pracownik zatrudniony przez Klienta PZU, należy rozumieć, iż czyni to
w imieniu tego Klienta (tj. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jednostki organizacyjnej nie
posiadającej osobowości prawnej, osoby prawnej).
§8
Ochrona danych osobowych
Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883, z późn. zm) wyłącznie w celach
związanych z realizacją Promocji.
§9
1. Udział w Promocji oznacza akceptację Regulaminu.
2. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane na piśmie pod rygorem nieważności - listem
poleconym na adres PZU SA, Biuro Sprzedaży, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, najpóźniej w terminie
14 dni roboczych od daty zakończenia Promocji. Nie złożenie reklamacji w podanym terminie oznacza
zrzeczenie się przez Uczestnika wszelkich roszczeń.
3. Reklamacje rozpatrywać będzie komisja, powoływana przez Biuro Sprzedaży PZU SA, nadzorująca prawidłowy
przebieg Promocji, w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji i niezwłocznie, pismem
poleconym, poinformuje o swej decyzji Uczestnika Promocji zgłaszającego reklamację. Od decyzji komisji nie
przysługuje odwołanie.
Strona 2 z 2