regulamin konkursu „ pogodny konkurs z nagrodami” dla

Komentarze

Transkrypt

regulamin konkursu „ pogodny konkurs z nagrodami” dla
REGULAMIN KONKURSU „ POGODNY KONKURS Z NAGRODAMI” DLA KLIENTÓW
AGENCJI MONETIA
(Dalej : Regulamin)
1. Nazwa i Organizator Konkursu.
1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „POGODNY KONKURS z nagrodami” (dalej:
Konkurs”).
1.2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Monetia sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Altowa 18, 02-386 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011441, o
kapitale zakładowym 650 000,00 zł opłacony w całości (dalej: „Monetia” lub „Organizator),
2. Uczestnicy Konkursu, obszar objęty Konkursem oraz czas trwania.
2.1. Konkurs przeznaczony jest dla klientów uczestniczących (dalej: „Uczestnik”) w Programie
Lojalnościowym dla Agencji Monetia (dalej: „Program”). Regulamin Programu dostępny jest w
siedzibie Organizatora oraz w każdej Agencji Monetia biorącej udział w Konkursie (dalej:
„Agencja”).
2.2. Konkursem objęte są Agencje ujęte w Załączniku 1 Regulaminu.
2.3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 października 2014 r. i trwa do dnia 19 grudnia 2014 r.
3. Warunki uczestnictwa i zasady Konkursu.
3.1. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
3.1.1. uczestniczenie w Programie,
3.1.2. udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe pracownikowi Agencji, uzupełnienie
danych osobowych oraz kontaktu telefonicznego, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
3.1.3. dokonanie przynajmniej 3 wpłat gotówkowych w Agencjach po przystąpieniu do
Programu w okresie trwania Konkursu,
3.2. Uczestnik może przystąpić do Konkursu jednokrotnie. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko
jedną nagrodę w ramach Konkursu.
3.3. W przypadku utraty prawa do uczestniczenia w Konkursie, Uczestnikowi nie przysługuje z
tego tytułu odszkodowanie, ani nie istnieje możliwość przeniesienia prawa do skorzystania z
Konkursu na inną osobę.
3.4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Monetii oraz ich rodziny (wstępni, zstępni,
rodzeństwo, małżonkowie).
4. Nagrody.
4.1. Nagrody dla Uczestników przyznawane są według następujących zasad:
4.1.1. Zwycięzcą Konkursu (dalej „Laureat”) jest Uczestnik który prawidłowo odpowie na
pytanie Konkursowe, czyli wytypuje dokładną lub najbardziej przybliżoną wartość temperatury
powietrza w Warszawie w dniu 20 grudnia 2014r. o godz. 12:00 (Format typowania: liczba
całkowita określająca temperaturę w stopniach Celsjusza).
4.1.2. Uczestnik musi dokonać minimum 3 wpłat gotówkowych w Agencji na dowolną kwotę po
przystąpieniu do Programu w czasie trwania Konkursu.
4.1.3. W przypadku typowania identycznych wartości temperatury powietrza przez dwóch lub
więcej Uczestników o pierwszeństwie przyznania nagrody decyduje wyższa wartość kwotowa
ostatnich 3 wpłat gotówkowych zrealizowanych w ramach Programu.
4.1.4. Temperatura o której mowa w punkcie 4.1.1 będzie określona na podstawie danych
podanych przez serwis internetowy Pogodynka (www.pogodynka.pl).
4.2. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowo-pieniężne:
4.2.1. Składnik rzeczowy nagrody:
4.2.1.1. dla Laureata 1 miejsca: telewizor LCD 32’’ o wartości do 1500 zł,
4.2.1.2. Dla Laureata 2 miejsca: robot kuchenny o wartości do 1000 zł;
4.2.1.3. Dla Laureata 3 miejsca: ekspres do kawy o wartości do 600 zł;
4.2.1.4. dla Laureata 4 miejsca: blender o wartości do 250 zł;
4.2.1.5. dla Laureatów miejsc 5-10: radia o wartości do 150 zł,
4.2.1.6. dla Laureatów miejsc 11-20: parasolki o wartości do 50 zł;
4.2.2. Składnik pieniężny nagród wskazanych w 4.2.1 wynosi 11,11% wartości przyznanej
Laureatowi nagrody rzeczowej brutto.
4.3. Uczestnik nie ma możliwości wyboru pomiędzy nagrodą rzeczową, o której mowa w punkcie
4.2 a wskazaną tam jej równowartością pieniężną.
4.4. Organizator przekazuje nagrody Laureatowi, zgodnie z postanowieniami punktu 4.2, po
potrąceniu zryczałtowanego podatku dochodowego.
4.5. Fundatorem nagród jest Organizator.
4.6. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, loterią fantową ani loterią promocyjną,
których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857).
5. Termin ogłoszenia wyników i odebrania nagrody.
5.1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31 grudnia 2014 r.
5.2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 02 stycznia 2015 r. na stronie
internetowej www.monetia.pl.
5.3. Organizator opublikuje numery zwycięskich kart Uczestników oraz numer i adres Agencji w
których zostały one wydane.
5.4. O przyznaniu nagrody Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.
5.5. Nagrody zostaną przekazane Laureatom osobiście lub pocztą.
5.6. Wręczenie nagród Laureatom nastąpi najpóźniej w dniu 15 stycznia 2015 r.
6. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji (odpowiedzialność Organizatora).
6.1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji.
6.2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników
Konkursu, o którym mowa w punkcie 5.1 powyżej.
6.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji jak również opis
przedmiotu reklamacji.
6.4. Reklamacja może zostać złożona w formie mailowej, przesłana na adres:
[email protected] lub w formie pisemnej przesłana na adres siedziby Organizatora.
6.5. O wyniku postępowania reklamacyjnego, osoba ją składająca zostanie powiadomiona w
formie w której reklamację złożyła, w ciągu 5 dni od daty wpłynięcia reklamacji do Organizatora.
Z ważnych przyczyn termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zostać przedłużony, o
czym osoba składająca reklamację zostanie poinformowana ze wskazaniem nowego terminu
rozpatrzenia reklamacji. Decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nie wyłącza to uprawnień
składającego reklamację do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
7. Zapewnienie prawidłowości prowadzenia Konkursu.
7.1. W celu zapewnienia prawidłowości prowadzenia Konkursu, Organizator powołuje Komisję
Konkursową (dalej: „Komisja”), w skład której wchodzą przedstawiciele następujących
Departamentów Monetii:
7.1.1. Departamentu Sprzedaży,
7.1.2. Departamentu Rozliczeń,
7.1.3. Departamentu Marketingu.
7.2. Do obowiązków Komisji należy:
7.2.1. kontrola prawidłowości przebiegu Konkursu,
7.2.2. przygotowanie protokołu zatwierdzającego wyniki Konkursu oraz wyłonienie Laureatów,
7.2.3. rozpatrywanie reklamacji dotyczących Konkursu.
8. Postanowienia końcowe.
8.1. Każdy z Uczestników poprzez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego
Regulaminu.
8.2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.
8.3. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości
wartości nagrody przewidzianej w Konkursie.
8.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z przyczyn
technicznoorganizacyjnych, z zachowaniem praw nabytych przez Uczestnika. Zmiany
Regulaminu zostaną opublikowane najpóźniej w przeddzień wejścia ich w życie w miejscu
wskazanym w punkcie 8.7.
8.5. W przypadku zmiany Regulaminu Uczestnik zostanie dodatkowo poinformowany o jego
zmianie przy pierwszej wizycie w Agencji.
8.6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Regulaminu
Programu, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego.
8.7. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w każdej Agencji biorącej
udział w Konkursie.

Podobne dokumenty