Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji CoderDojo

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji CoderDojo
Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji CoderDojo Polska za okres od 1
stycznia 2013 do 31 grudnia 2013
Podstawa prawna


Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U. Nr 50, poz. 529/
Dane o fundacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nazwa: „Fundacja CoderDojo Polska”
Siedziba i adres (również do korespondencji): 18-300 Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II 12a/34
Adres poczty elektronicznej: [email protected]
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 5 lipca 2013
nr KRS: 0000468907
nr REGON: 200795157
Dane dotyczące członków zarządu fundacji według aktualnego wpisu w
rejestrze sądowym:
1. Kamil Sijko – prezes
2. Łukasz Dziedziul – wiceprezes
Cele statutowe
Celami Fundacji są:
a) Kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinie programowania oraz innych kompetencji
służących do kreatywnego wykorzystywania komputerów,
b) Popularyzacja idei klubów hakerskich CoderDojo,
c) Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego,
a szczególnie w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży,
d) Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętej edukacji i kształceniu,
e) Propagowanie umiejętności programowania jako metakompetencji potrzebnej do funkcjonowania
w nowoczesnych społeczeństwach i na nowoczesnych rynkach pracy,
f) Rozwijanie i umacnianie postaw równościowych, nastawionych na aktywne współdziałanie w
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych:
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Organizację, podtrzymywanie i rozwój lokalnych klubów hakerskich CoderDojo.
b) Stworzenie, rozwijanie i promocję podręcznika CoderDojo Toolkit przeznaczonego dla osób
zainteresowanych stworzeniem lokalnego klubu hakerskiego CoderDojo.
c) Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby klubów CoderDojo.
d) Organizację wydarzeń kulturalnych promujących idee fundacji.
e) Udział w wydarzeniach naukowych i kulturalnych, jeśli sprzyja to realizacji celów Fundacji.
f) Zbieranie środków na własną działalność statutową.
W roku 2013, który był pierwszym rokiem działalności Fundacji CoderDojo Polska podjęto dodatkowo
wiele jednorazowych działań, które służyły ustaleniu ram organizacyjnych dla realizacji celów Fundacji.
Strona 2 z 6
Chodzi tutaj o nawiązanie współpracy przy prowadzeniu rachunkowości Fundacji, ustalenie polityki
finansowej itd.
W roku 2013 udało się zrealizować cele statutowe w następujący sposób:
Organizacja, podtrzymywanie i rozwój lokalnych klubów hakerskich CoderDojo.
Fundacja w roku 2013 opiekowała się trzema klubami CoderDojo – w Zambrowie (najstarszy, działający
nieprzerwanie od marca 2013), Gliwicach oraz Warszawie (od września 2013). Wszystkie trzy kluby w
roku 2013 organizowały regularne, cotygodniowe spotkania. Frekwencja w klubie zambrowskim to
przeciętnie 20-30 osób, w Gliwicach 10-20, z kolei w Warszawie 5-10. We wszystkich trzech klubach w
ciągłym użyciu są podstawowe języki programowania, takie jak Scratch i Microsoft Kodu. W klubie
zambrowkim udało się z powodzeniem zakończyć również poważniejszy projekt: stworzona została przez
klubowiczów aplikacja przeznaczona na system android (dostępna do pobrania ze sklepu Google Play1)
służąca do przeglądania repertuaru lokalnego kina. Poza klubem warszawskim, który boryka się z
problemem braku chętnych do współpracy mentorów kluby CD cieszą się rosnącą popularnością w
społecznościach lokalnych.
Stworzenie, rozwijanie i promocję podręcznika CoderDojo Toolkit
przeznaczonego dla osób zainteresowanych stworzeniem lokalnego klubu
hakerskiego CoderDojo.
W roku 2013 udało się jedynie rozpocząć tworzenie zasobów CoderDojo Toolkit. Stworzona została strona
internetowa (www.coderdojo.org.pl) na której rozpoczęto gromadzenie materiałów dla innych klubów
CoderDojo w Polsce. Pod koniec roku 2013 na stronie znaleźć można było:




Kilkanaście projektów programistycznych na wolnych licencjach napisanych przez klubowiczów
w języku Scratch
Bazę danych linków do przydatnych w klubach CoderDojo projektów
Kilka tekstów opisujących ideę CoderDojo oraz zasady organizacji klubów oraz odnośniki do
wycinków prasowych oraz audycji radiowych i telewizyjnych opisujących CoderDojo
Odnośniki do stron serwisu Facebook, gdzie każdy z klubów donosi o przyszłych spotkaniach
oraz relacjonuje poprzednie spotkania
Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby klubów CoderDojo.
W roku 2013 Fundacja dzięki zebranym środkom kupiła dwa laptopy oraz oprogramowanie służące do
programowania (środowiska programistyczne). Łączna suma wydatkowana na zakup sprzętu i
oprogramowania na potrzeby klubów CoderDojo wyniosła 6 359,68 PLN
Udział w wydarzeniach naukowych i kulturalnych, jeśli sprzyja to realizacji celów
Fundacji.
Fundacja zaangażowała się w prepiltoaż ogólnopolskiej akcji „Mistrzowie Kodowania” realizowanej
wspólnie przez firmę Samsung, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Stowarzyszenie Rodzice w edukacji oraz
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Współudział Fundacji
polegał na przeprowadzeniu prepilotażu programu w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w
Zambrowie oraz ewaluację efektywności programu.
Zbieranie środków na własną działalność statutową.
Fundacja w roku 2013 otrzymała darowiznę w kwocie 30 000 zł od firmy Havas PR Warsaw Sp. z o.o. na
podstawie UMOWY DAROWIZNY KWOTY PIENIĘŻNEJ Z POLECENIEM zawartej w dniu
04.11.2013 w Warszawie, która została przekazana na rachunek bankowy Obdarowanej w dniu 06.12.2013
r.
1
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.coderdojo.kinozam
Strona 3 z 6
Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców
KRS
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich
źródeł:
Przychody ogółem: 30 000 PLN
W tym:
- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: 0,00 PLN
- z darowizn: 30 000 PLN
- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: 0,00 PLN
Informacja o poniesionych kosztach:
Koszty ogółem: 7 752,76 PLN
W tym:
- na realizację celów statutowych: 6 359,68 PLN
- na administrację /czynsz, korespondencja itp./: 1 393,08 PLN
- na działalność gospodarczą: 0,00 PLN
- pozostałe koszty /wskazać jakie/: 0,00 PLN
Informacje o osobach zatrudnionych:
Liczba osób zatrudnionych ogółem: 0 osób / 0 etatów
Informacje o wynagrodzeniach:
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń (łącznie z narzutami na ubezpieczenia społeczne): 0,00 PLN. w
tym:
- wynagrodzenia: 0,00 PLN
- nagrody: 0,00 PLN
- premie: 0,00 PLN
- inne świadczenia /wskazać jakie/: 0,00 PLN
W tym wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0,00 PLN
Wysokość rocznych wynagrodzeń ogółem wypłaconych (łącznie z narzutami na ubezpieczenia społeczne):
0,00 PLN, w tym:
- wynagrodzenia: 0,00 PLN
- nagrody: 0,00 PLN
- premie: 0,00 PLN
Strona 4 z 6
- inne świadczenia /wskazać jakie/: 0,00 PLN
Członkom innych organów fundacji/ wskazać jakim/, w tym:
- wynagrodzenia: 0,00 PLN
- nagrody: 0,00 PLN
- premie: 0,00 PLN
- inne świadczenia /wskazać jakie/: 0,00 PLN
Osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą: 0,00 PLN
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń: 0,00 PLN
Informacje o udzielonych pożyczkach:
Nie udzielano pożyczek pieniężnych.
Informacje o posiadanym majątku:
Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:
Kwota: 22 747,24 PLN (BGŻ S. A. Oddział w Zambrowie) – saldo na dzień 31.12.2013 r. na bieżącym
rachunku bankowym Fundacji.
Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych:
Fundacja nie posiadała papierów wartościowych w badanym okresie.
Informacje o nabytych nieruchomościach:
Fundacja nie nabywała żadnych nieruchomości w badanym okresie.
Informacje o nabytych środkach trwałych:
Fundacja zakupiła w 2013 roku następujące środki trwałe umorzone jednorazowo:



Laptop Hewlett Packard 8560w 1 szt.- 2 600,00 PLN - do prowadzenia zajęć Klubu CoderDojo,
Laptop MSI CR70 2M-076XPL 1 szt. – 2 014,00 PLN - do prowadzenia zajęć Klubu CoderDojo,
Telefon NOKIA 515 Black Daual Sim 2 szt. – 1 099,98 PLN – na potrzeby administracyjne
Fundacji,
Ogółem wartość środków trwałych umorzonych jednorazowo – 5 713,98 PLN.
Informacje statystyczne:
Aktywa: 22 747,24 PLN
Zobowiązania: 0,00 PLN
Fundusze własne: 22 747,24 PLN
Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i
samorządowe oraz o ich wynikach finansowych:
Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.
Strona 5 z 6
Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych w tym składanych deklaracji podatkowych:
Fundacja podlega regulacjom ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób
prawnych. Dochody Fundacji, z uwagi na ich przeznaczenie na cele statutowe, są w całości zwolnione z
podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy. Kwota naliczonego podatku
dochodowego za rok podatkowy 2013, wykazana w zeznaniu rocznym CIT8, wynosi 0,00 PLN.
Fundacja nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).
Informacje o kontrolach i ich wynikach:
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie została prowadzona żadna kontrola.
Sprawozdanie z działalności Fundacji CoderDojo Polska sporządzone zostało na podstawie sprawozdania finansowego za
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013.
Podpisy Zarządu Fundacji CoderDojo Polska:
Kamil Sijko
Łukasz Dziedziul
………………………………….
prezes
………………………………….
wiceprezes
Strona 6 z 6