mobilne kde - Linux Magazine

Komentarze

Transkrypt

mobilne kde - Linux Magazine
KTools: KMobileTools
LINUX USER
Dostęp do telefonu komórkowego za pomocą KDE
MOBILNE KDE
Tworzenie SMS-ów w komórce nie jest
najwygodniejszym zadaniem, program
KMobileTools je uprzyjemni,
a ponadto możemy za jego pomocą
zarządzać historią SMS-ów i rozmowami.
MARCEL HILZINGER
J
eśli jesteś jedną z osób, które nie wysyłają SMS-ów tylko dlatego, że mozolne
wklepywanie ich z klawiaturki telefonu
jest zbyt niewygodne, przyjrzyj się KMobileTools, programowi dla środowiska KDE,
który potrafi wybrać numer w Twoim telefonie komórkowym, pomaga zorganizować
SMS-y, przyjmuje rozmowy przychodzące,
a nawet pokazuje stan naładowania baterii.
Konfiguracja modelu
telefonu
Po pierwszym uruchomieniu KMobileTools pojawia się ekran powitalny informujący, że przed rozpoczęciem pracy należy
skonfigurować model telefonu. Po kliknięciu OK pojawi się komunikat o błędzie inicjalizacji telefonu, którym jednak nie należy się niepokoić. Zanim dotrzemy do ekranu Setup programu KmobileTools, będziemy musieli zamknąć dwa tego typu okna
z ostrzeżeniami.
Aby rozpocząć pracę, należy wybrać
opcję Device | Mobile phone i określić typ
urządzenia, do którego przyłączony jest telefon (Rysunek 1). W zależności od typu
połączenia można domyślne ustawienie
/dev/mobile zmienić na jedno z następujących:
■ /dev/rfcomm0 (Bluetooth)
■ /dev/ttyACM0 (USB)
■ /dev/ircomm0 (podczerwień)
■ /dev/ttyS0 (COM1)
Można też utworzyć dowiązanie symboliczne do odpowiedniego pliku urządzenia,
na przykład: ln -s /dev/plik_portu /dev/mobile.
Po wyborze odpowiedniego portu należy kliknąć ikonę telefonu i wybrać producenta i model aparatu. Jeśli ktoś nie jest
pewny co do modelu, wystarczy wybrać
Rysunek 1: Okno dialogowe Configure programu KMobileTools, w którym konfiguruje
się model telefonu i książkę telefoniczną.
WWW.LINUX-MAGAZINE.PL
opcję Generic GSM Device. Po zakończeniu i kliknięciu OK, KMobileTools powinien pokazać siłę sygnału oraz stan naładowania baterii (Rysunek 2). Jeśli to się
nie uda, należy ponownie sprawdzić ustawienia.
Szybkie wybieranie
Jeśli telefon obsługuje funkcję szybkiego
wybierania numeru lub ma funkcję głośnomówiącą, można KMobileTools wykorzystać do nawiązywania połączeń. W tym celu
wystarczy wpisać numer telefonu w pole
tekstowe i kliknąć przycisk Dial. Można też
wybrać numer telefonu z książki telefonicznej, w tym celu należy kliknąć przycisk Phone book. Pojawi się okno dialogowe, w którym z listy rozwijanej Phone book source wybieramy All phone contacts i klikamy Update.
To spowoduje, że KMobileTools wyszuka
wszystkie adresy w książce telefonicznej telefonu, jak również w standardowej książce
adresowej środowiska KDE. Kontakty te będą zbuforowane w katalogu .kde/share/apps/kmobiletools/. Pojawiający się komunikat (Rysunek 3) może wprowadzić w błąd,
ponieważ ta operacja nie modyfikuje książki adresowej telefonu. W naszym teście
przeprowadzonym z telefonem Sony Erics-
NUMER 20 PAŹDZIERNIK 2005
75
LINUX USER
KTools: KMobileTools
Rysunek 2: Główne okno programu KMobileTools przedstawiające siłę sygnału i stan baterii telefonu. Pole tekstowe można wykorzystać do wpisania numeru, pod który chcemy
zadzwonić.
son k700i pasek postępu zatrzymał się na
około minutę, po czym jak gdyby nigdy nic
kontynuował pracę. Dlatego nie należy się
niecierpliwić i zbyt szybko przerywać tej
procedury.
Aby zadzwonić pod numer z listy kontaktów, należy dwukrotnie kliknąć odpowiednią pozycję, po czym kliknąć przycisk Dial.
Szybkie wyszukiwanie odbywa się przez
wpisanie kilku znaków w polu tekstowym
u dołu okna. Rozmowę przychodzącą akceptuje się klikając przycisk Answer. Aby
zakończyć rozmowę lub odrzucić połączenie, należy kliknąć przycisk Hang up.
Oprócz dostępu do kontaktów KMobileTools umożliwia dostęp do historii nawiązanych lub nieodebranych połączeń. Aby
zapoznać się z tą listą, należy wybrać z menu opcję Settings | General settings i kliknąć
ikonę książki telefonicznej w oknie Setup.
Następnie kliknąć przycisk Update po lewej
stronie, co spowoduje wyświetlenie listy dostępnych źródeł danych. Aby dodać listę
nieodebranych połączeń, należy zaznaczyć
opcję MC i potwierdzić wybór przyciskiem
OK.
Gdy będziemy następnym razem przeglądać książkę telefoniczną w głównym
oknie programu KMobileTools powinny
pojawić się w niej połączenia nieodebrane.
SMS-y
KMobileTools potrafi odczytywać i wysyłać
SMS-y. W zależności od typu telefonu ta
funkcja może nie być jednak w pełni dostępna. Aby napisać SMS-a, należy kliknąć
przycisk New SMS i w polu SMS Target
Number wpisać odpowiedni numer. Można
76
NUMER 20 PAŹDZIERNIK 2005
też wybrać adresata z listy kontaktów, klikając przycisk Select number. Niezależnie od
sposobu wprowadzenia numeru, należy go
na końcu dodać do listy adresatów, klikając
przycisk Add target.
Dolną połowę okna używa się do wpisywania SMS-a. KMobileTools automatycznie
dobierze odpowiednią stronę kodową SMS-a. Aby oszczędzić miejsce, należy jednak
unikać znaków spoza strony kodowej
ASCII. KMobileTools obsługuje SMS-y o maksymalnej długości 160 znaków, lecz
zastosowanie niestandardowych znaków
zmniejsza liczbę dostępnych znaków do 70.
Kliknięcie przycisku Send SMS spowoduje wysłanie napisanego SMS-a. Ta opcja
może nie być obsługiwana prawidłowo dla
niektórych modeli telefonów, warto więc
najpierw zapisać SMS-a do pamięci telefonu i wyszukać go (Save SMS | Search SMS),
aby upewnić się, że wszystko działa.
W nowszych aparatach może wystąpić
Rysunek 3: KMobileTools odczytuje pozycje
zapisane w książce adresowej KDE, pozycje
z karty SIM oraz kontakty.
konieczność konfiguracji pamięci przeznaczonej na SMS-y. W tym celu należy kliknąć przycisk Update w funkcji Settings | General settings | SMS i sprawdzić wymagane
„sloty”. Użytkownicy telefonów Motorola
nieobsługujących ustawień domyślnych
muszą dodatkowo zaznaczyć opcję Enable
Mode 2 setting.
Po kliknięciu przycisku Browse SMS
w głównym oknie KMobileTools program
wyświetli listę SMS-ów. Aby ponownie wysłać SMS-a, należy kliknąć przycisk Send.
Jeśli zechcemy zwolnić kilka kilobajtów
z pamięci telefonu nie tracąc historii wysłanych SMS-ów, warto zapisać je na dysku
twardym komputera. W tym celu należy
kliknąć przycisk Save SMS list, a następnie
ustalić nazwę pliku. KMobileTools zapisuje SMS-y w zwykłym pliku tekstowym. Po
zapisaniu SMS-ów na dysku twardym można wyczyścić pamięć SMS w telefonie.
Powiadomienia
Użytkownicy połączenia Bluetooth mogą
wyłączyć sygnał dzwonka w telefonie pozo-
WWW.LINUX-MAGAZINE.PL
stawiając aparat w kieszeni. KMobileTools
ma kilka przydatnych funkcji powiadomień, aby uniknąć przegapienia połączeń
przychodzących czy SMS-ów. Ich konfiguracja znajduje się w funkcji menu Settings |
Configure Notification. Można skonfigurować maksymalnie sześć typów powiadomień dla następujących zdarzeń:
■ połączenie przychodzące (Incomming
call);
■ nowy SMS (New SMS);
■ bateria została naładowana (Mobile
phone battery charged);
■ niski stan naładowania baterii (Mobile
phone battery low).
W domyślnej konfiguracji KMobileTools
odtwarza dźwięk i wyświetla komunikat
w kickerze KDE. Jeśli ktoś chce śledzić historię zdarzeń, można nakazać programowi
zapisywanie ich w dzienniku. W tym celu
należy utworzyć pusty plik i w polu Write to
Logfile wpisać jego pełną ścieżkę. Plik można śledzić na bieżąco, wywołując w terminalu polecenie tail -f /ścieżka/do/pliku.txt.
Niestety program zapisuje jedynie datę
i czas połączenia, nie zapisuje numeru.
Funkcja Run program daje użytkownikom dodatkowe możliwości. Na przykład
można zastosować polecenie typu kdialog msgbox „Halo, ktoś dzwoni”, który wyświetli
odpowiednie okno dialogowe z komunikatem. Można wykorzystać wywołania DCOP
kontrolujące programy KDE, a nawet wywoływać skrypty z poleceniami AT automatycznie odrzucające połączenia telefoniczne, na przykład po godzinie 21:00.
Konkurencja
Funkcje podobne do KMobileTools posiada również program Wammu. Wammu
opiera się na silniku tekstowego programu
Gammu, natomiast Gammu jest potomkiem Gnokii - pionierskiego narzędzia do
obsługi telefonów komórkowych. Użytkownicy KDE mogą być zainteresowani opcjami obsługiwanymi przez Gammu, projekt
KMobileTools pracuje już nad obsługą silnika Gammu w następnej wersji programu.
Więcej informacji można znaleźć na stronie domowej projektu [1].
INFO
[1] Strona projektu KMobileTools http://kmobiletools.berlios.de

Podobne dokumenty