wzór - Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Komentarze

Transkrypt

wzór - Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Załącznik nr 3 do uchwały nr 9/2016
Senatu PMWSZ w Opolu
z dnia 29 września 2016 r.
(wzór )
Umowa Nr […]/ 20…
o warunkach odpłatności za studia stacjonarne/niestacjonarne
Zawarta w dniu 1 października 2016 r. pomiędzy:
1. Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu, 45-060 Opole, ul.
Katowicka 68, reprezentowaną przez JM Rektora – dra Tomasza Halskiego, zwaną dalej
Uczelnią,
a
2. Panem/Panią […] , legitymującą(ym) się dowodem osobistym serii
......................................
nr ................, nr PESEL, ............................, zam. w ...................................,
ul……………………………………….............................................., adres do korespondencji:
………………………………………………………….……………………………………….,
adres e-mail: ……………………………………………, będącą(ym) studentem Wydział
[…], nr albumu […] , zwaną(ym) dalej Studentem.
§ 1.
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest określenie warunków odpłatności
za
świadczone
przez
Uczelnię
usługi
edukacyjne
na
studiach
stacjonarnych/niestacjonarnych […] stopnia, kierunek […], na podstawie art. 160a w
związku z art. 98 ust. 1 pkt 5 oraz art. art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (tj. z dnia 26 marca 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.),
zwaną dalej Ustawą.
§ 2.
Oświadczenia stron
Uczelnia oświadcza, że:
1. spełnia warunki, w tym warunki kadrowe, jakie muszą spełniać jednostki
organizacyjne Uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie
kształcenia określone w Ustawie oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej
podstawie;
2. dysponuje infrastrukturą, zapewniającą prawidłową realizację celów kształcenia;
3. studia są prowadzone według planów i programów kształcenia, które spełniają
wymagania określone w Ustawie oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej
podstawie;
4. podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem odpowiedniego dla
studiowanego kierunku tytułu zawodowego, do nadawania którego Uczelnia ma
5.
6.
7.
8.
uprawnienia i zobowiązuje się je utrzymać do końca planowanego okresu studiów
wybranych przez Studenta;
pobiera opłaty wyłącznie za usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust. 1
Ustawy oraz opłaty, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 5 Ustawy;
wysokość opłat ponoszonych przez cudzoziemców za studia określił Rektor Uczelni w
drodze zarządzenia nr 50/2014 z dnia 30 października 2014 r. zmienionego
zarządzeniem nr 48/2015 r. z dnia 1 października 2015 r.;
zasady ponoszenia opłat za studia przez cudzoziemców Senat ustalił uchwałą nr
433/2014 z dnia 30 października 2014 r., zmienionej uchwałą nr 564/2015 z dnia 30
września 2015 r.;
wszelkie informacje związane z procesem kształcenia, w szczególności uchwałą
Senatu, o której mowa w ust. 7 oraz zarządzeniem Rektora, o którym mowa w ust. 6,
są dostępne na stronie internetowej: www.wsm.opole.pl.
Student oświadcza, że:
1. przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z jej treścią, Regulaminem Studiów
Uczelni, uchwałą Senatu w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi
edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z opłat, o której mowa w ust. 7 oraz
zarządzeniem Rektora Uczelni w Opolu w sprawie wysokości opłat za świadczenie
usług edukacyjnych, o którym mowa w ust. 6 oraz akceptuje ich treść i zobowiązuje
się do ich przestrzegania;
2. zapoznał się z wewnętrznymi przepisami Uczelni regulującymi ochronę i korzystanie
z własności intelektualnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 666 z późn.
zm.) i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
3. jest cudzoziemcem i może odbywać studia w Uczelni na zasadach odpłatności w
oparciu o art. 43 […] Ustawy tzn. posiada […].
§ 3.
Obowiązki Uczelni
1. Uczelnia zobowiązuje się zapewnić warunki do nauki na studiach poprzez program
kształcenia zgodny z wymogami określonymi w Ustawie oraz przepisami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, zatrudnienie kadry dydaktycznej
posiadającej odpowiednie kwalifikacje do nauczania w zakresie prowadzonych
studiów, zapewnienie odpowiednio wyposażonych sal i pracowni niezbędnych do
prowadzenia zajęć oraz obsługi administracyjnej procesu kształcenia.
2. Zapewnienie przez Uczelnię nauki na studiach polega na umożliwieniu Studentowi
uczestniczenia w zajęciach, zaliczeniach, egzaminach oraz w praktykach zawodowych
na zasadach określonych w planie studiów i programie kształcenia obowiązującym na
danym kierunku studiów oraz w Regulaminie Studiów Uczelni.
3. Program kształcenia będzie realizowany zgodnie z planem studiów i programem
kształcenia. Plan studiów i program kształcenia na poszczególne semestry,
zawierający wykaz obowiązkowych zajęć wraz z liczbą godzin wykładów, ćwiczeń,
laboratoriów, lektoratów, praktyk i innych zajęć, a także wykaz nazwisk osób
prowadzących zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami naukowymi, miejsce czas i
forma zajęć będzie podawany do wiadomości Studenta przed rozpoczęciem każdego
semestru, z zachowaniem terminu określonego w § 7 ust. 6 Regulaminu Studiów w
PMWSZ w Opolu, na stronie internetowej Uczelni, wskazanej w § 2 ust. 8 niniejszej
Umowy oraz na tablicy ogłoszeń.
2
4. Po złożeniu przez Studenta egzaminu dyplomowego i spełnieniu przez niego
wszystkich innych wymaganych warunków, Uczelnia zobowiązuje się do wydania
Studentowi dyplomu stwierdzającego ukończenie studiów i uzyskanie tytułu
zawodowego odpowiedniego dla studiowanego kierunku.
§ 4.
Obowiązki Studenta
1. Student zobowiązany jest:
1) postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem;
2) uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z
Regulaminem Studiów Uczelni;
3) składać egzaminy, odbywać praktyki i spełniać inne wymogi przewidziane w
planie studiów i programie kształcenia;
4) przestrzegać obowiązujących w Uczelni przepisów, a w szczególności
postanowień statutu Uczelni, Regulaminu Studiów Uczelni, uchwał Senatu
Uczelni, uchwał właściwych rad wydziałów (wcześniej rad instytutów) i zarządzeń
Rektora dotyczących Studentów oraz wszelkich innych uchwał, zarządzeń i
decyzji wydanych przez władze Uczelni, obowiązujących w trakcie trwania
studiów.
2. Student zobowiązany jest uiszczać opłaty za świadczone usługi edukacyjne w
wysokości określonej w § 9 niniejszej Umowy oraz w wysokości ustalonej na
podstawie § 10 w przypadku powtarzania zajęć z powodu niezadowalających
wyników w nauce.
3. Student zobowiązany jest do posiadania przez cały okres kształcenia (wymagane ze
względu na specyfikę studiów):
1) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności
cywilnej;
2) identyfikatora określającego status Studenta w oddziale szpitala, na którym
odbywa praktyki zawodowe lub zajęcia praktyczne;
3) odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia zgodnego z wymogami BHP,
określonymi dla pracowników placówki medycznej, w której Student odbywa
praktykę zawodową lub zajęcia praktyczne;
4) umundurowania zgodnego ze standardem Uczelni na wskazanych przez
prowadzących zajęciach;
5) aktualnych badań lekarskich zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół
ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów
tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz
uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1144);
6) książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych.
4. Opłaty za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania
studiów oraz za wymagane przepisami kontrolne badania lekarskie ponosi Student.
5. Student zobowiązuje się do udokumentowania posiadania ubezpieczenia, o którym
mowa w ust. 3 pkt 1 przed skierowaniem na praktykę lub zajęcia praktyczne do danej
placówki medycznej. Od posiadania ubezpieczenia szpital uzależnia przyjęcie
Studenta na praktykę lub zajęcia praktyczne.
§ 5.
Praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne
3
1. Student jest obowiązany do odbycia praktyk zawodowych i zajęć praktycznych w
terminie i wymiarze przewidzianym w planie studiów i programie kształcenia.
2. Dodatkowe koszty związane z realizacją praktyk i zajęć praktycznych w szczególności
koszty podróży, noclegów, wyżywienia ponosi Student.
3. Wydanie dziennika praktyk zawodowych/dziennika umiejętności zawodowych nie
podlega opłacie. Od opłaty nie jest zwolnione wydanie duplikatu dziennika praktyk
zawodowych/dziennika umiejętności zawodowych, którego wysokość określa
załącznik nr 1 do Umowy.
§ 6.
Regulamin Studiów
1. Prawa i obowiązki Studenta związane z tokiem studiów określa Regulamin Studiów.
Treść Regulaminu Studiów jest udostępniona na stronie internetowej Uczelni:
www.wsm.opole.pl.
2. Regulamin Studiów może ulec zmianie w czasie odbywania studiów. Zmiana
Regulaminu studiów nie wymaga zmiany niniejszej Umowy.
3. Zmiany wprowadzone do Regulaminu Studiów lub wydany nowy Regulamin Studiów
będą dostępne na stronie internetowej Uczelni, wskazanej w ust. 1.
4. Student zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem studiów i jego zmianami
oraz do przestrzegania jego postanowień.
§ 7.
Czas trwania studiów
1. Czas trwania roku akademickiego określa Regulamin Studiów. Szczegółową
organizację roku akademickiego, w tym czas trwania semestru zimowego i letniego,
określa Rektor w drodze zarządzenia, które podawane jest do wiadomości Studentom
przed rozpoczęciem danego roku akademickiego na stronie internetowej Uczelni.
2. Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia trwają sześć semestrów natomiast studia
stacjonarne i niestacjonarne II stopnia – cztery semestry.
§ 8.
Warunki odpłatności za usługi edukacyjne
1. Studia w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej są odpłatne, a
wysokość opłat za usługi edukacyjne została określona w załączniku nr 1.
2. W razie wprowadzenia możliwości korzystania przez Studenta z innych usług
edukacyjnych prowadzonych przez Uczelnię niniejsza Umowa znajduje zastosowanie.
3. Student zobowiązuje się do terminowego uiszczania na rzecz Uczelni opłat za usługi
edukacyjne wskazane w załączniku nr 1 do Umowy.
4. Opłaty za zajęcia dydaktyczne nie obejmują opłat za wydanie dokumentów
związanych z przebiegiem studiów, o których mowa w § 13 niniejszej Umowy. Za
dokumenty te Uczelnia pobiera odrębne opłaty określone w załączniku nr 1 do
Umowy.
5. Uczelnia nie pobiera opłat za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów,
egzaminy, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy,
wydanie dziennika praktyk zawodowych/dziennika umiejętności zawodowych,
złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu.
4
§ 9.
Wysokość opłat i terminy płatności
1. Za usługi edukacyjne, o których mowa w § 8 opłaty wnoszone są w okresach
semestralnych, w terminach i wysokościach określonych w załączniku nr 1 do
Umowy.
2. W razie uzyskania wpisu na kolejny semestr, dodatkową opłatę za powtarzany
przedmiot albo semestr Student zobowiązany jest uiścić w wysokości ustalonej na
podstawie § 10 Umowy.
§ 10.
Powtarzanie semestru/określonych zajęć w ramach przedmiotu
1. Zgoda na powtarzanie semestru lub określonych zajęć niezaliczonych w ramach
przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce może zostać udzielona na
wniosek Studenta przez dziekana wydziału, w którym Student studiuje.
2. Za każde zajęcia powtarzane w ramach przedmiotu z powodu niezadowalających
wyników w nauce Student obowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości
określonej w załączniku nr 1 do Umowy. W związku z powtarzaniem zajęć w ramach
przedmiotu, dodatkowo Student jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zajęcia
praktyczne i praktyki zawodowe, które odbywa w terminie dla niego ustalonym
indywidualnie w wysokości również określonej w załączniku nr 1 do Umowy.
§ 11.
Zmiana wysokości opłat
1. Wysokość opłaty za powtarzanie semestru lub określonych zajęć w ramach
przedmiotu, może ulec zmianie w przypadku zmiany kosztów uruchomienia i
prowadzenia studiów. Zmiana opłaty musi wynikać z kalkulacji kosztów
uruchomienia i prowadzenia studiów. Zmiana wysokości opłat może być dokonana
wyłącznie w zakresie zapewniającym Uczelni pokrycie ponoszonych kosztów
kształcenia.
2. Zmiana wysokości opłat, o której mowa w ust. 1 dopuszczalna jest wyłącznie w
drodze aneksu do niniejszej Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12.
Tryb wnoszenia opłat
1. Wszelkie opłaty wynikające z niniejszej Umowy powinny być wnoszone na rachunek
bankowy Uczelni […].
2. Dowody wpłat powinny zawierać następujące dane: numer rachunku bankowego,
wysokość wpłacanej kwoty, imię i nazwisko Studenta, adres zameldowania, numer
albumu, semestr, tytuł wpłaty.
3. Na żądanie Uczelni Student zobowiązany jest do okazania dowodu uiszczenia opłaty nie
później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania.
4. Za datę uiszczenia opłaty uważa się datę uznania danej kwoty na rachunku bankowym
wymienionym w ust. 1
5. Każdorazowe opóźnienie w uiszczaniu opłat bądź ich uiszczenie w niepełnej kwocie
skutkuje naliczeniem przez Uczelnię odsetek ustawowych za opóźnienie, za każdy dzień
zwłoki.
5
6. Uczelnia rezygnuje z naliczania odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie należności,
jeżeli ich wysokość nie przekracza opłaty pobieranej przez ,,Pocztę Polską” za polecenie
przesyłki listowej.
7. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe na
skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku
wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego lub innych podobnych powodów.
8. W przypadku niewniesienia opłat, o których mowa w niniejszej Umowie w
wyznaczonym terminie pracownik kwestury wzywa na piśmie Studenta do uiszczenia
zaległej opłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
9. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 8:
a) Dziekan może skreślić Studenta z listy Studentów z powodu niewniesienia opłat
związanych z odbywaniem studiów,
b) Uczelnia wszczyna postępowanie windykacyjne.
§ 13.
Opłaty za wydanie dokumentów
1. Uczelnia pobiera opłaty za wydanie następujących dokumentów związanych z
przebiegiem studiów i ich duplikatów:
1) indeksu;
2) legitymacji studenckiej;
3) dyplomu ukończenia studiów;
4) dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy;
5) duplikatu dziennika praktyk zawodowych/dziennika umiejętności zawodowych;
6) innych dokumentów, które zostaną wymienione w rozporządzeniu wykonawczym
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
2. Wysokość opłat określono w załączniku nr 1 do Umowy. Opłaty te nie mogą być
wyższe od opłat maksymalnych określonych w przepisach wykonawczych wydanych
przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
3. Wysokość opłat wymienionych w ust. 1 podaje się również do wiadomości Studentom
na stronie internetowej Uczelni: www.wsm.opole.pl.
4. Opłaty za sporządzenie dokumentów związanych z przebiegiem studiów powinny być
uiszczone jednorazowo przed sporządzeniem dokumentu. Opłaty te nie podlegają
zwrotowi.
5. Zaświadczenia wydawane są przez Dział Kształcenia w terminie 7 dni od dnia
złożenia wniosku przez Studenta.
§ 14.
Zwrot opłaty
1. Student może domagać się zwrotu opłaty za świadczone usługi edukacyjne w
przypadku:
a) pisemnej rezygnacji ze studiów,
b) ostatecznego skreślenia z listy Studentów z przyczyn innych niż rezygnacja ze
studiów.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Student może wnioskować o zwrot
wniesionej opłaty proporcjonalnie do ilości pozostałych zajęć w danym semestrze,
które mają się odbyć od dnia wpływu pisemnej rezygnacji ze studiów albo od dnia
ostatecznego skreślenia z listy Studentów. Decyzję w sprawie zwrotu opłaty podejmuje
dziekan.
6
§ 15.
Czas trwania Umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów i wygasa z chwilą:
1) ukończenia studiów przez Studenta;
2) pisemnej rezygnacji ze studiów;
3) ostatecznego skreślenia z listy Studentów z przyczyn innych niż rezygnacja ze
studiów.
2. Pomimo zakończenia obowiązywania niniejszej Umowy, Uczelnia ma prawo do
podjęcia działań windykacyjnych wobec Studenta (byłego Studenta), o ile osoba ta ma
zaległości w opłatach względem Uczelni.
§ 16.
Rezygnacja ze studiów
1. Złożenie pisemnej rezygnacji ze studiów powoduje skreślenie Studenta z listy
Studentów.
2. Student może zrezygnować ze studiów przez złożenie pisma skierowanego do
dziekana, złożonego osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Brak
takiego oświadczenia jest równoznaczny z posiadaniem statusu Studenta i
zobowiązuje Studenta do uregulowania należności określonych w niniejszej Umowie.
3. Postanowienia § 15 ust. 2 niniejszej Umowy stosuję się odpowiednio.
§ 17.
Ponowne wpisanie się na listę Studentów
Koniecznym warunkiem ubiegania się o ponowne wpisanie na listę Studentów na podstawie
nowej umowy o świadczenie usług edukacyjnych, oprócz spełnienia warunków określonych
w Regulaminie Studiów, jest uprzednie uregulowanie na rzecz Uczelni wszystkich zaległości
w opłatach wraz z odsetkami. Jeżeli Uczelnia podjęła już kroki windykacyjne Student jest
zobowiązany do zwrotu tych kosztów.
§ 18.
Odpowiedzialność za szkody
Za uszkodzenie albo zagubienie sprzętu należącego do Uczelni Student zostanie obciążony
kosztami naprawy, wymiany lub zakupu sprzętu.
§ 19.
Przetwarzanie danych osobowych
1. Student wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb
Uczelni związanych z realizacją Umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
2. Student wyraża zgodę na ogłaszanie informacji wynikających z działalności Uczelni
(odnoszących się m.in. do jego osoby) poprzez informację ogłaszaną na tablicy
7
3.
a)
b)
c)
d)
ogłoszeń działu kształcenia i spraw studenckich zakodowaną numerem albumu
Studenta.
Jednocześnie Student oświadcza, że zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych
osobowych został poinformowany że:
administratorem danych będzie Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w
Opolu, 45-060 Opole, ul. Katowicka 68,
przekazane dane osobowe wykorzystywane będą w celach marketingowych i mogą
być w tym celu poddawane dalszemu przetwarzaniu przez jednostki podległe lub
nadzorowane przez Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu,
przekazanie w/w danych osobowych jest dobrowolne,
Studentowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich
poprawiania.
§ 20.
Zmiana danych osobowych
Student jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Uczelni o wszelkich zmianach
w danych osobowych, tj. zmianach adresu, nazwiska.
§ 21.
Adres do korespondencji
1. Uczelnia dokonuje doręczeń korespondencji przeznaczonej dla Studenta na adres
zamieszkania Studenta lub adres do korespondencji wskazany w preambule niniejszej
Umowy. O zmianie jednego z powyższych adresów Student zobowiązany jest
powiadomić Uczelnię na piśmie, listem poleconym lub składając pismo informacyjne
osobiście w dziale kształcenia i spraw studenckich za potwierdzeniem odbioru przez
pracownika działu kształcenia i spraw studenckich, w terminie 7 dni od daty zmiany
adresu.
2. W przypadku niezawiadomienia Uczelni o zmianie adresu zamieszkania lub adresu do
korespondencji, zgodnie z ust. 1 pisma przesłane na adres wskazany w niniejszej
Umowie uważa się za doręczone.
§ 22.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową ma zastosowanie obowiązujący w
Uczelni Regulamin Studiów i inne akty wewnętrzne Uczelni, przepisy Ustawy wraz z
przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz pozostałe przepisy powszechnie
obowiązującego prawa. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy
pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zgodnie z art. 190 ust. 2 pkt. 4 Ustawy w razie niepodpisania przez Studenta
przedłożonej przez uczelnię Umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi
edukacyjne dziekan może skreślić Studenta z listy studentów.
3. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
4. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd
według właściwości ogólnej.
8
Załącznik nr 1 do umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne/niestacjonarne
dla cudzoziemców
sporządzony na podstawie:
1) uchwały nr 433//2014 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Opolu z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określenia zasad ponoszenia przez
cudzoziemców opłat za usługi edukacyjne w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole
Zawodowej w Opolu, zmienionej uchwałą nr 564/2015 Senatu Państwowej Medycznej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 30 września 2015 r.,
2) zarządzenia nr 50/2014 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Opolu z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad ponoszenia przez
cudzoziemców opłat za usługi edukacyjne w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole
Zawodowej w Opolu, zmienionego zarządzeniem nr 48/2015 Rektora Państwowej
Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z dnia 1 października 2015 r.,
3) zarządzenia nr 51/2007 Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Opolu z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie
dokumentów przebiegu studiów (ze zmianami):
A. Opłaty za usługi edukacyjne.
1. Studenci cudzoziemcy, którzy spełniają wszystkie warunki określone w
obowiązujących przepisach prawa, podejmując studia odpłatne w Państwowej
Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu niezależnie od stopnia i formy
(stacjonarne/niestacjonarne) wnoszą opłatę w wysokości 2000,00 euro rocznie. Na
pierwszym roku studiów opłata roczna wynosi 2200,00 euro. W przypadku
cudzoziemca posiadającego pochodzenie polskie spełniającego warunki określone w
art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53,
poz. 532, z późn. zm.) opłata roczna ulega obniżeniu o 30 %.
2. Opłata za powtarzanie semestru z powodu niezadowalających wyników w nauce
wynosi 50 % opłaty określonej w pkt 1 za każdy semestr.
3. Opłaty, o których mowa w pkt 1 i 2 wnoszone są w przeliczeniu na złote polskie
według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty na
rachunek bankowy Uczelni. Opłaty nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem pkt 4.
4. Opłaty o których mowa w pkt 1 i 2 podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki,
jeżeli cudzoziemiec otrzymał urlop lub zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych
potwierdzonych
zaświadczeniem
lekarskim
albo
z
innych
ważnych,
udokumentowanych przyczyn losowych, z tym że opłatę za pierwszy rok studiów
zwraca się w wysokości pomniejszonej o równowartość 200 euro.
5. Opłatę za powtarzanie przedmiotu objętego planem studiów w razie uzyskania wpisu
na kolejny semestr, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (z wyjątkiem studiów
niestacjonarnych pomostowych Pielęgniarstwa i Położnictwa) stanowi iloczyn
przypisanych w programie studiów danemu przedmiotowi punktów ECTS i stawki za
1 punkt ECTS w wysokości 80 zł.
9
6. Opłatę za odbywanie zajęć praktycznych na studiach stacjonarnych, na kierunkach
Pielęgniarstwo i Położnictwo w dodatkowym terminie stanowi iloczyn przypisanych
w programie studiów danym zajęciom praktycznym punktów ECTS i stawki za 1
punkt ECTS w wysokości 160 zł.
7. Opłata związana z kształceniem studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS oraz za
zajęcia nieobjęte planem studiów wynosi 80 PLN a 1 punkt ECTS.
8. Terminy wnoszenia opłat wskazanych w pkt 1 i 2 ustala się w sposób następujący:
1) osoby przyjęte na I rok studiów uiszczają opłatę w następujących terminach:
a) I rata za semestr zimowy do dnia 10 października,
b) II rata za semestr zimowy do dnia 07 listopada,
c) I rata za semestr letni do dnia 20 lutego,
d) II rata za semestr letni do dnia 10 kwietnia.
2) studenci pozostałych lat studiów uiszczają opłatę w następujących terminach:
a) I rata za semestr zimowy do dnia 17 października,
b) II rata za semestr zimowy do dnia 07 listopada,
c) I rata za semestr letni do dnia 20 lutego,
d) II rata za semestr letni do dnia 10 kwietnia.
9. Opłaty, o których mowa w pkt 5-8 wnosi się jednorazowo w terminach wskazanych
studentowi przez dziekana.
10. Uiszczenie opłat o których mowa powyżej jest warunkiem kontynuowania studiów.
11. Nie uiszczenie opłat w terminach o których mowa w pkt 9 i 10 może skutkować
skreśleniem z listy studentów.
12. W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia
przez niego nauki na drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej formie na
warunkach odpłatności Rektor, na wniosek zainteresowanego, może obniżyć opłatę, o
której mowa w pkt 1 i 2 lub zwolnić z niej całkowicie.
B. Opłaty za dokumenty przebiegu studiów:
1. Uczelnia pobiera opłaty za wydanie:
1) legitymacji studenckiej i jej duplikatu;
2) indeksu i jego duplikatu;
10
3) dyplomu ukończenia studiów, jego duplikatu oraz dodatkowego odpisu dyplomu
w tłumaczeniu na język obcy;
4) dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych i jego duplikatu,
5) duplikatu dziennika praktyk zawodowych/dziennika umiejętności zawodowych.
2. Wysokość opłat za wydanie dokumentów wymienionych w pkt 1 wynosi:
1) za wydanie legitymacji studenckiej – 5 zł,
2) za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 17 zł,
3) za wydanie indeksu – 4 zł,
4) za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami – 60 zł,
5) za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów
podyplomowych – 30 zł,
6) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 40 zł,
3. Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie
oryginału.
4. Za wydanie duplikatu dziennika praktyk zawodowych/dziennika umiejętności
zawodowych pobiera się opłatę w wysokości 23 zł.
5. Za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera
się opłatę w wysokości 19 zł.
STUDENT:
UCZELNIA:
.......................................
..........................................
(czytelny podpis złożony w obecności
pracownika Uczelni)
11
Dodatkowe oświadczenia Studenta:
Wykorzystanie wizerunku
Student wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie,
wykorzystanie swojego wizerunku w wybranych przez Uczelnię mediach społecznościowych,
w tym, w szczególności, w serwisie społecznościowym Facebook, w ramach publikacji
związanych z wydarzeniami z życia akademickiego Uczelni, jak również w ramach akcji
promocyjnych prowadzonych przez Uczelnię.
STUDENT:
.......................................
(czytelny podpis złożony w obecności
pracownika Uczelni)
Otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Student wyraża zgodę na dostarczanie mu informacji handlowej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług elektronicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.). W tym celu
student udostępnia adres e-mail: […]
STUDENT:
.......................................
(czytelny podpis złożony w obecności
pracownika Uczelni)
12

Podobne dokumenty