Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 361774-2010 z dnia 2010-11-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gryfino
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu specjalnego rozpoznawczo - ratowniczego
Państwowej Straży Pożarnej na bazie samochodu osobowego uterenowionego z napędem 4x4
dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie - szt....
Termin składania ofert: 2010-11-17
Gryfino: Dostawa samochodu specjalnego rozpoznawczo - ratowniczego Państwowej
Straży Pożarnej na bazie samochodu osobowego, uterenowionego z napędem 4x4 dla
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie - szt. 1
Numer ogłoszenia: 372886 - 2010; data zamieszczenia: 17.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 361774 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, ul.
Łużycka 1, 74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 466 71 91, faks 091 466 71
99.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu specjalnego
rozpoznawczo - ratowniczego Państwowej Straży Pożarnej na bazie samochodu osobowego,
uterenowionego z napędem 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Gryfinie - szt. 1.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa
samochodu specjalnego rozpoznawczo - ratowniczego Państwowej Straży Pożarnej na bazie
samochodu osobowego uterenowionego z napędem 4x4 dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie - szt. 1, spełniającego wymagania polskich przepisów
o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych
zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz spełniającego określone w SIWZ parametry.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.40.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.11.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AUTO CLUB Sp. z o.o., Ustowo 56, 70-001 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 112149,54 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ



Cena wybranej oferty: 112020,65
Oferta z najniższą ceną: 112020,65 / Oferta z najwyższą ceną: 112020,65
Waluta: PLN.