Cele misji stabilizacyjnej w Iraku - EMIDDLE

Komentarze

Transkrypt

Cele misji stabilizacyjnej w Iraku - EMIDDLE
Portal i Kwartalnik Emiddle East
Cele misji stabilizacyjnej w Iraku ?
Autor: Marcin Pietrzyk
Czy cele misji stabilizacyjnej w Iraku zosta³y spe³nione ?
 Od momentu wybuchu wojny w Iraku w marcu 2003 roku znaczna czê¶æ wojsk koalicyjnych znajduje siê w tym kraju
(g³Ã³wnie s± to wojska amerykañskie i brytyjskie, które prowadz± dzia³ania ofensywne)....
Interwencji w Iraku sprzeciwiaj± siê niektóre kraje europejskie, takie jak Niemcy, czy Francja. Z kolei wiele pañstw
arabskich i islamskich nazywa udzia³ tych wojsk mianem okupacji kraju. Czê¶æ komentatorów miêdzynarodowych
chcia³oby widzieæ w takiej operacji wiêcej wojsk pod sztandarem ONZ. TYm niemniej uzupe³nieniem tego braku mia³y
byæ tzw. misje stabilizacyjne, w tym polska i innych krajów z Europy ¦rodkowo-Wschodniej.
Od wrze¶nia 2003 roku przydzielono Polsce dowódzwto w strefie stabilizacyjnej w Iraku pod nazw±: Strefy ¦rodkowoPo³udniowej z g³Ã³wnymi miastami takimi jak: Karbala i Nad¿af. Obecnie w Iraku s³u¿y IX zmiana wojsk, liczbê
¿o³nierzy polskich zredukowano do 900. Wojna jednak nadal trwa, liczba zamachów siê nie zmniejszy³a, ostatnio
nawet Turcja zagrozi³a cofniêciem swojej pomocy w kwestiach u³atwieñ transportowych. W Iraku aktywnie dzia³a
partyzantka sunnicka, oddzia³y szyickiego Maktada Al-Sadra i odzia³y kurdyjskiej PKK. Odzia³y sunnickie czêsto
uto¿samiane z Al Kaid±, czy te¿ bazy PKK uzawane s± przez Zachód i wiele innych krajów za organizacje
terrorystyczne. czy wobec tego mo¿emy uznaæ, ¿e po czterech latach misja stabilizacyjna przynios³a swoje efekty? I
jakie s± prognozy i wskazówki na przysz³o¶æ? Spytali¶my o to niektórych obserwatorów sytuacji w Iraku,
zamieszka³ych w Polsce.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Janusz Rosiak- prezes
stowarzyszenia "Kraina Rawki", www.krainarawki.euSytuacja na Bliskim Wschodzie w Iraku wymaga zaanga¿owania
spo³eczno¶ci miêdzynarodowej. Misja stabilizacyjna w jakiej bior± udzia³ polskie jednostki winna byæ kontynuowana,
choæ udzia³ polskich wojsk, zarówno w Iraku i Afganistanie jest problematyczny ze wzglêdu na zagadnienia
logistyczne.gmina Rawa Mazowiecka------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Adam Koz³owski- Moim zdaniem Polska pe³ni swoj± misjê stabilizacyjn± najlepiej jak potrafi. Mamy du¿o
niedoci±gniêæ wynikaj±cych z braku do¶wiadczenia w pe³nieniu takich misji. Bierzemy udzia³ w tworzeniu struktur
pañstwowych oraz porz±dkowych i jest to najwa¿niejszy cel, który musimy osi±gn±æ. Na dzieñ dzisiejszy w Iraku dzia³a
Rz±d a policja iracka powoli przejmuje kontrolê nad swoim terytorium. Uwa¿am, ¿e g³Ã³wne cele misji stabilizacyjnej
zosta³y spe³nione. Powinni¶my skupiæ siê na jak najlepszym wyszkoleniu policji irackiej i powoli zacz±æ redukowaæ liczbê
wojska. Jest to zadanie d³ugofalowe, wymagaj±ce nak³adu jeszcze pewnych ¶rodków. Polska po opuszczeniu wojsk
powinna jeszcze przez jaki¶ czas obserwowaæ sytuacjê w Iraku.
Rawa Mazowiecka
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Eugeniusz Kacprzak- Co do
ataku na ambasadora to rzecz normalna, jeste¶my krajem tam do¶æ mocno zaanga¿owanym (w Iraku). A zatem takie
ataki bêd± siê powtarzaæ. Trzeba wzmocniæ ochronê. Wycofanie wojsk w obecnej sytuacji by³oby dla nas pora¿k±.
Powinni¶my tylko zmiejszyæ ilo¶æ wojsk o po³owê, podobnie jak Anglicy .
Zawady (gmina Rawa Mazowiecka)
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Marcin Pietrzyk- Interwencja w
Iraku przez ca³y czas jej trwania budzi bardzo gor±ce emocje. Wydaje siê mieæ bowiem kluczowe znaczenie nie tylko dla
samego Iraku, ale i ¶wiata arabskiego, nawet muzu³mañskiego. Zachód próbuje w tym przypadku zaszczepiæ swoje
warto¶ci w tym regionie, wyp³ywaj±ce z demokratycznego porz±dku w Europie Zachodniej i USA. ¦wiat arabski sk³onny
jest bardziej dopatrywaæ siê w tym idei krucjat i próby narzucenia swoich przekonañ. Wydaje mi siê, ¿e nie
mo¿na postrzegaæ tego jako krucjatê, bowiem Zachód dawno odszed³ ju¿ od tego my¶lenia- odsuwaj±c religiê na inny
plan.
Chcia³by widzieæ podobne relacje miêdzy religi± i pañstwem w ¶wiecie muzu³mañskim- dlatego bardziej zasadne
by³oby u¿ycie w tym wypadku ju¿ terminu "¶wiata niewiernych" w odniesieniu do Zachodu, je¶li muzu³manie chcieliby
napiêtnowoæ wystêpuj±cy na Zachodzie rozdzia³ religii od pañstwa. Kontrowersyjny wydaje siê jednak sposób w jaki
chciano zaszczepic te warto¶ci zachodnie. Z pewno¶ci± jednak re¿im Saddama Husejna nie u³atwi³ tego zadania, nie
przejawiaj±c gotowo¶ci do dialogu. W obecnej sytuacji, kiedy wybuch³a wojna i ca³y region jest podminowany - kwestia
wycofania wojsk by³aby
czym¶ dobrym, tylko je¶li bêdzie gwarancja, ¿e przeciwstawne si³y zechc± tak¿e zaprzetaæ tej wojny- odsuwaj±c d¿ihad.
Tym niemniej wojska koalicyjne powinny stale pamiêtaæ o tym, ¿e w odczuciu ich mieszkañców oni s± tymi obcymi, czy
te¿ nawet okupantami. Dlatego pañstwa zaanga¿owane w wojnê na Zachodzie powinny odrzuciæ swoje partykularne
interesy ekonomiczne, chêæ hegemonii, a skupiæ siê na unormowaniu sytuacji politycznej i spo³ecznej w Iraku - i jak
najszybciej potem siê wycofaæ. O tym, czy decyzja o interwencji by³a s³uszna czy nie, oka¿e siê pó¼niej.
Rawa Mazowiecka/ Kraków
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Micha³ Kasiñski-  Ta wojna w
Iraku jest jedn± z najtrudniejszych operacji wojskowych, walczymy pernamentnie z wrogiem ktorego ca³kowicie nie
http://www.test.emiddle-east.com
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 13:33
Portal i Kwartalnik Emiddle East
mozemy pokonaæ. Amerykanie chc± przekszta³ciæ Irak w pañstwo wolne i demokratyczne jednak wzglêdy religijne maj±
tutaj ogromn± si³ê która jest najwiêkszym problemem dla USA. My jako sojusznicy Stanow Zjednoczonych powolnym
krokiem tê misjê realizujemy jednak uwa¿am wycofanie wojsk nie nast±pi pod koniec 2007 roku (jak to wczesniej
mówiono) czy w 2008 ale znacznie pó¼niej. Rawa Mazowiecka 11. 10 .2007
http://www.test.emiddle-east.com
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 13:33

Podobne dokumenty