14.900,00 zł (słownie: czternaście tysięcy

Komentarze

Transkrypt

14.900,00 zł (słownie: czternaście tysięcy
Ogłoszenie
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35,
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
niezabudowanej, położonej w miejscowości Lubicz Dolny w gminie Lubicz,
obejmującej prawo własności: działki nr 20/27 o powierzchni 0,0093 ha, zapisanej
w KW TO1T/00070145/9 oraz działki 20/31 o powierzchni 1,4240 ha, zapisanej
w KW TO1T/00063495/5, za cenę ustaloną w niniejszym przetargu.
Opis nieruchomości
Działki 20/27 i 20/31 położone są administracyjnie w miejscowości Lubicz Dolny, gmina
Lubicz, powiat toruński, w bliskim sąsiedztwie miasta Torunia (ok. 13 km do centrum). Działki
te zapisane w dwóch księgach wieczystych, tworzą spójną całość o regularnym kształcie zbliżonym
do prostokąta. Łączna powierzchnia zbywanych działek wynosi 1,4333 ha. Teren działek jest
w znacznym stopniu urozmaicony, co podnosi jego atrakcyjność rekreacyjną, natomiast od strony
północno – zachodniej znajduje się wyrównana część nieruchomości umożliwiająca funkcję
zabudowy. W południowo – wschodniej części działki 20/31 znajduje się staw o powierzchni
ok. 0,2800 ha, który może być przystosowany do funkcji hodowli ryb lub celów rekreacyjnych.
Nieruchomość jest w części zadrzewiona starym drzewostanem liściastym i krzewami. Grunt jest
niezabudowany.
Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej
z chodnikami i oświetleniem ulicznym, od której oddziela ją wąski pas gruntów Toruńskich
Wodociągów Sp. z o.o. Dostęp do drogi publicznej, sprzedający zabezpieczy w formie służebności
przejazdu i przechodu po wyżej wymienionej gruntach Spółki (ok. 7 mb) na etapie sprzedaży.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz
na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej),
zatwierdzonym Uchwałą Nr XVII/275/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 grudnia 1999 r.,
przedmiotowe działki usytuowane są na obszarze jednostki planistycznej oznaczonej
symbolem „RRO”, dla której ustalono:
1). przeznaczenie podstawowe: ośrodki hodowli ryb,
2). przeznaczenie dopuszczalne: mieszkalnictwo,
3).możliwość lokalizacji jednego domu mieszkalnego jednorodzinnego dla danego terenu
o jednakowym przeznaczeniu.
Nieruchomość znajduje się w cichej i bardzo atrakcyjnej okolicy, w sąsiedztwie cennych
przyrodniczo obszarów chronionych rzeki Drwęcy. Działki są dobrze skomunikowane z drogą
powiatową nr 2010, a także drogami krajowymi nr 10 i 15. W niewielkiej odległości znajduje się
również węzeł autostradowy Toruń - Lubicz stanowiący skrzyżowanie dróg A1/S10/dk80.
Przez działkę 20/31 przebiegają dwie napowietrzne linie energetyczne, będące własnością
zakładu energetycznego, które w niewielkim stopniu ograniczają sposób jej użytkowania,
przewidziany w planie miejscowym.
Do stawu zlokalizowanego na terenie działki doprowadzony jest kanał zrzutowy oraz kanał
odpływowy o średnicy k200. Powyższe instalacje sprzedający odetnie i wyłączy z eksploatacji
na etapie sprzedaży. Sprzedający, nie będzie rościł sobie żadnych praw do w/w sieci.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.02.2015 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Toruńskich
Wodociągów Sp. z o.o. przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, w sali narad - pokój nr 22.
Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do wpłacenia wadium w wysokości
14.900,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100) na rachunek
Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Banku Millenium nr: 78 1160 2202 0000 0000 7125
0750, w terminie do dnia 19.02.2015 r.
Cena wywoławcza wynosi 149.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych
00/100), co stanowi ok. 77% wartości rynkowej nieruchomości. Postąpienie wynosi
1.490,00 zł (słownie: tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100). Przed
przystąpieniem do przetargu, należy zapoznać się z treścią regulaminu przetargu
zamieszczonego na naszej stronie internetowej. Wpłacenie wadium jest jednoznaczne
z akceptacją regulaminu.