Miłość usuwa bojaźń

Komentarze

Transkrypt

Miłość usuwa bojaźń
ARKA TV – CHRZEŚCIJAŃSKIE PROGRAMY TELEWIZYJNE – www.arka-misja.pl
TV - Program z 16.08.2009 (Nr. 821)
Miłość usuwa bojaźń*
Von Pastor Wolfgang Wegert ©
Kazanie: „W tym miłość do nas doszła do doskonałości, Ŝe moŜemy mieć niezachwianą
ufność w dzień sądu, gdyŜ, jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W
miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyŜ bojaźń
drŜy przed karą: kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy,
więc, gdyŜ On nas przedtem umiłował "
(1 Jana 4, 17 - 19)
Te wersety są tak istotne, tak fundamentalne, Ŝe chcemy je teraz rozwaŜyć zdanie po zdaniu.
Przyjdzie dzień sądu
Jan, Apostoł miłości mówi o pewnym dniu sądu. I nikt w Biblii tak często nie mówił o tym dniu jak sam
Jezus Chrystus. On nas ostrzega przed Dniem Pańskim, przed ostatnim wielkim sądem i wiecznym ogniem
piekielnym. Ale nie tylko On, lecz cała Biblia, aŜ do Księgi Apokalipsy, przypomina nam o wielkim
strasznym Dniu Pańskim, w którym kaŜdy człowiek będzie musiał zdać sprawozdanie ze swojego Ŝycia.
Nie zapomnij o tym!
Wielu myśli, Ŝe mogą Ŝyć jak chcą i Ŝe nigdy nie będą pociągnięci do odpowiedzialności za to, co myślą,
mówią i czynią. Ale jest to fatalny błąd. Biblia mówi, Ŝe kiedyś wszyscy musimy stanąć przed Bogiem,
naszym Stwórcą. Tego terminu nikt nie będzie mógł odwołać, wszyscy musimy tam się zjawić. Ponadto
nikt nie będzie mógł się ukryć.
Apokalipsa ujawnia przewidziany sąd i pisze: „I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali,
równieŜ śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali i byli osądzeni, kaŜdy według
uczynków swoich” (Objawienie 20, 13).
Dlatego Ap. Paweł mówi: „My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby kaŜdy odebrał
zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe” (2 Koryntian 5, 10).
A Jezus napomina nas: „A powiadam wam, Ŝe z kaŜdego, nieuŜytecznego słowa, które ludzie wyrzekną,
zdadzą sprawę w dzień sądu” (Mateusz 12, 36).
Strach przed sądem
Ludzie próbują jednak wyprzeć tą prawdę. Twierdzą, Ŝe piekło jest tylko fikcyjną przypowieścią i mitem.
Ale chociaŜ tak sobie to wyjaśniają, jednak człowiek nie moŜe pozbyć się strachu. On boi się śmierci.
Arka TV
Gemeinde und Missionswerk ARCHE e.V.
Doerriesweg 7 • D-22525 Hamburg (Stellingen)
Tel.: +49 (0)40/54 70 50 • Fax: +49 (0)40/54 70 52 99
[email protected] • www.arche-gemeinde.de
Bankverbindungen
Ev. Darlehensgenossenschaft eG Kiel • Konto-Nr. 113522 • BLZ 210 602 37
Schweiz: Postgiroamt Basel • Konto-Nr. 40-10270-9
Österreich: P.S.K. Österreichische Postsparkasse • Konto-Nr. 7726.796
Strona 2 - TV-Program 821 / „Miłość usuwa bojaźń“
Właściwie, dlaczego? Jeśli potem tak czy owak wszystko przeminie, wtedy byłoby przecieŜ
łatwo powiedzieć: „Zamknąć oczy i przejść” Wtedy przecieŜ będą mięli juŜ to za sobą.
Dlaczego jednakŜe lęk przed śmiercią odgrywa tak waŜną rolę w Ŝyciu? Odpowiedź brzmi:
poniewaŜ kaŜdy człowiek wewnętrznie ma poczucie, Ŝe jednak jeszcze coś jest. To go przeraŜa.
To go martwi. Biblia mówi: „Bóg wieczność włoŜył w ich serca a jednak człowiek nie moŜe
pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca” (Ks. Salomona 3, 11).
PoniewaŜ Bóg włoŜył świadomość wieczności do twojego serca, dlatego ciągle wzruszasz się w
twoim sercu. Ty ją wypierasz, nie chcesz wierzyć w Boga, nie wierzysz, Ŝe będzie sąd wieczny, ale
jakoś nie moŜesz uwolnić się od tego pytania. Boisz się i dlatego nie masz teŜ: „zaufania na dzień
sądu” i jak sformułował w naszym tekście Jan, jesteś jednym z tych: „którzy z powodu lęku przed
śmiercią przez cale Ŝycie byli w niewoli” (Hebrajczyków 2, 15).
Jan mówi nam całkowicie otwarcie i szczerze: Jesteśmy ludźmi strachu i lęku! Ale mówi nam takŜe,
dlaczego: PoniewaŜ przyjdzie dzień sprawiedliwości i kaŜdy się tego domyśla, kaŜdy to wie. Istnieje
rzeczywiście powód strachu w twoim Ŝyciu, w twojej melancholii. PoniewaŜ przyjdzie dzień, w
którym będzie to, co jest zapowiedziane. Dlatego Jezus zaleca nam nawet bać się świadomie, jak
powiedział: „Bójcie się… raczej Tego, który moŜe i duszę i ciało zniszczyć w piekle” (Mateusz 10,
28).
Zaufanie na dzień sądu
Teraz Ap. Jan mówi teŜ o tym, Ŝeby chwalić Boga w dziękczynieniu za to, Ŝe jest moŜliwość,
aby ten śmiertelny lęk, nasz niepokój i strach przed BoŜym sądem przezwycięŜyć, ugasić go,
uczynić go zbędnym. Dosłownie posłuchajmy jeszcze raz Ap. Jana: „W tym miłość do nas
doszła do doskonałości, Ŝe moŜemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu” ( 1 Jan 4, 17).
W czym Apostoł widzi rozwiązanie, które uwolni nas od strachu? Jaki lek nam oferuje? Jest to
miłość, o ile jest ona w nas doskonała. Tak, więc nie miał na myśli, Ŝe my absolutnie musimy
być doskonali w BoŜej miłości. Nie, on myślał oczywiście o miłości, która ma przyjść z
dojrzewaniem, która odpowiada głębokości. I to się w nas dokona. Miłość BoŜą dostrzeŜemy w
nas w dwóch cechach:
1. W wierze w nasze usprawiedliwienie.
Jan przede wszystkim pokazuje nam miłość do Jezusa. On mówi: „GdyŜ, jaki On jest, tacy i my
jesteśmy na tym świecie” (1 Jana 4, 17). Jaki był Chrystus na tym świecie? On był bez grzechu,
bez winy. Ojciec wyznał: „Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem” (Mateusz
17, 5).
Jak myślicie: czy strach na dzień sądu dotyczy osoby Jezusa? Nie. On nie miał Ŝadnego
grzechu, On był doskonale sprawiedliwy wobec Ojca. Dlatego tam była wspaniała społeczność
i miłość. I nie pozwoliła na Ŝadne obawy.
A więc jest powiedziane: Taki, jaki jest Jezus i my jesteśmy na tym świecie! Co za chwalebne
oświadczenie! Wtedy oznacza to: tak, jak Bóg potraktował Swojego Syna, gdy wrócił do
wspaniałości Nieba, teŜ my będziemy potraktowani, kiedy ukaŜemy się przed Bogiem.
PoniewaŜ On, nas wierzących ubiera w sprawiedliwość Chrystusa, podarowuje doskonałą
miłość Syna i takŜe Jego posłuszeństwo, abyśmy zostali przyjęci i uwielbieni przez Ojca.
Dlatego my, jako dzieci BoŜe juŜ tutaj na ziemi moŜemy mieć wielkie zaufanie na dzień sądu.
Dlaczego? PoniewaŜ związek tej miłości, która jednoczy nas w Chrystusie z Bogiem, sprawia,
Ŝe nie ma miejsca na strach – ona usuwa strach i wołamy do Boga, tak jak pisze Ap. Paweł:
„Abba, Ojcze!” (Rzymian 8, 15).
Kiedy przyjdziemy do tej wspaniałości, będziemy jako ci ułaskawieni, wybrani BoŜy. My, tak
jak wszyscy inni ludzie staniemy przed Trybunałem Chrystusa, ale z woli Chrystusa nie
będziemy skazani, lecz słowa Jana będą prawdą: „ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy.
Lecz wiemy, Ŝe gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyŜ ujrzymy go takim, jakim jest”
(1 Jana 3, 2). Dlatego mamy, zaufanie. PoniewaŜ my Ŝyjemy w wierze w nasze
usprawiedliwienie i nasze serca są pełne miłości zamiast lęku.
Strona 3 - TV-Program 821 / „Miłość usuwa bojaźń“
2. Skutki usprawiedliwienia z wiary
My poznajemy doskonałą miłość BoŜą w nas w skutkach usprawiedliwienia z wiary – a więc w
Ŝyciu codziennym. Jeśli prawda o podarowanej sprawiedliwości Chrystusa została do nas
przeniesiona w ciele i krwi, wtedy ma bardzo praktyczny wpływ na nasze Ŝycie i zachowanie.
Bycie świadomym, Ŝe z pomocą łaski jest się pojednanym z Bogiem i nie moŜna być skazanym
przed sądem, lecz będzie się uwielbionym, pozwala cieszyć się i radować z tego przywileju. To
napełnia mnie wdzięcznością i miłością w stosunku do Boga i zabiera mi lęk przed śmiercią –
nawet w niepokojach Ŝycia.
Dlaczego jednak chrześcijanie często tak bardzo się boją? Dlaczego nadal są wypełnieni tak wieloma
obawami? Dlaczego tak silnie trzymają się tej strony Ŝycia, lamentują i boją się śmierci? Dlaczego nie
mają tej wielkiej ufności na tamten dzien? PoniewaŜ oni nie zrozumieli i nie utwierdzili tej potęŜnej
władzy zgodnej z prawem usprawiedliwienia. Ona przychodzi tylko od czasu do czasu, jeśli znowu
usłyszą o niej zza kazalnicy; ale ta cudowna nauka nie przebiła się jeszcze do wnętrza jądra ich
charakteru. Ona tak naprawdę nie zmieniła jeszcze ich myślenia. Dlatego są tak samo pełni lęku jak
ludzie na świecie. Ewangelia jeszcze nie stała się dla nich tym, co ma dla nich przygotowane –
niestety. Dlatego chrześcijanie jeszcze, tak samo jak ludzie ze świata są pełni strachu.
Czy kochasz Jezusa? Czy jest On oblubieńcem twojej duszy? Czy tęsknisz za tym, Ŝeby Go wkrótce
zobaczyć? Jeśli tak, to dlaczego tak strasznie wzbraniasz się przed tym, aby wkrótce pójść do domu?
Ap. Paweł powiedział: „Albowiem dla mnie Ŝyciem jest Chrystus, a śmierć zyskiem” (Filipian 1, 21).
Ten człowiek miał zaufanie na dzień sądu. Jego miłość do Jezusa była tak wielka, Ŝe wyrzuciła z niego
wszelki strach. To uczyniło go jednym z najbardziej nieustraszonych męŜczyzn na świecie. Nie
obawiał się niczego złego, Ŝadnej biedy, cesarza, śmierci, diabła teŜ nie, on miał niezachwiane
zaufanie na ten dzień.
Kto właściwie jest najszczęśliwszym z ludzi na ziemi? Chciałbyś być szczęśliwy na tej ziemi? Wtedy
posłuchaj tego: Ci, którzy są najszczęśliwsi na tym świecie, to ci, których największą radością jest
niebo. Jeśli ciebie wypełnia szczęście i zaufanie, dotyczące wieczności, wówczas będzie tobie tutaj na
ziemi bardzo łatwo to odczuwać, będziesz wesołym obywatelem ziemi, im bardziej patrzysz z
ufnością na chwałę. To sprawia BoŜa miłość w twoim sercu.
Jesteś w powrotnej drodze do domu, do męŜa. On jest na ciebie zły – moŜe słusznie? Mieliście kłótnię
i jesteście do siebie wrogo nastawieni. Czy jest moŜliwe, Ŝe boisz się wrócić do domu, masz dosłownie
lęk? Oczywiście. Ale jeśli wiesz, Ŝe twój mąŜ czeka na ciebie w domu w pełnej miłości i ty go kochasz
– ile jeszcze jest strachu w tej grze? śadnego. Dlaczego nie? Miłość usuwa lęk!
Jeśli dziecko ma zakaźną chorobę, czy matka wtedy powie: „Ja nie mogę go zaopatrywać, ja się
zaraŜę.” Czy ona będzie się lękać? Nie, ona mimo niebezpieczeństwa będzie opiekować się swoim
dzieckiem, poniewaŜ miłość usuwa lęk.
A jeśli masz związek miłości do Boga, wiesz, Ŝe On z woli Chrystusa ciebie usprawiedliwił, wówczas
więcej się nie boisz, ale masz pewność na dzień sądu. PoniewaŜ miłość usuwa lęk. To podaruje tobie
Bóg, w imię Jezusa! Amen.
*Przekład z języka niemieckiego; kazanie prof. Wolfgang Wegert © z Hamburga (Niemcy)
*Uwaga – wszystkie dotychczasowe kazania dostępne są takŜe na stronie internetowej: www.arka-misja.pl
Teraz moŜesz zamówić takŜe - bezpłatny Newsletter. Szczegóły dostępne na naszej stronie. Zapraszamy!

Podobne dokumenty