e-Zachodniopomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa

Komentarze

Transkrypt

e-Zachodniopomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa
22 wrzesień 2009r.
Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego
Projekt „e-Zachodniopomorskie” - aplikacje i e-usługi
Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań oraz konsultacji w różnych grupach
roboczych w okresie październik 2008 – lipiec 2009 i w sposób syntetyczne definiuje główne działania
w zakresie elektronicznych aplikacji i usług cyfrowych niezbędnych do realizacji w ramach wspólnego
projektu jednostek samorządu terytorialnego z udziałem innych jednostek sektora finansów
publicznych w Województwie Zachodniopomorskim. Szczególny udział w jego pracowaniu mają
Wojciech Kręt z Urzędu Marszałkowskiego oraz Katarzyna Papierkowska i Zbigniew Krupa z SPNT.
Redakcja i ostateczny kształt merytoryczny dokumentu opracował Grzegorz Fiuk – Pełnomocnik
Marszałka Zachodniopomorskiego ds. rozwoju SI - usługi i aplikacje elektroniczne.
Cele projektu
•
Dostarczenie usług elektronicznych oraz treści cyfrowych podnoszących innowacyjność i
konkurencyjność gospodarki województwa zachodniopomorskiego oraz zwiększających
efektywność, komfort i poziom życia mieszkańców.
•
Usprawnienie załatwiania spraw oraz efektywny obieg informacji pomiędzy obywatelem i
przedsiębiorcą, a administracją publiczną na terenie województwa zachodniopomorskiego
oraz wewnątrz samej administracji tj. urzędami i jego jednostkami podległymi w celu
efektywnej realizacji zadań publicznych realizowanych przez administrację na rzecz klienta.
co w rezultacie doprowadzi to do szerszego wykorzystania Internetu oraz pozytywnych zmian
kulturowych i społecznych oraz dalszego upowszechnienia nowoczesnych usług i głębsze wchodzenie
w świat Internetu wszystkich grup społecznych województwa.
Główne obszary
Plan rozwoju aplikacji i usług elektronicznych podzielony dostał na obszary tematyczne i
obejmuje:
A. e-ADMINISTRACJA
rozwój usług elektronicznych świadczonych przez
administracje publiczną na rzecz interesantów i
przedsiębiorców
wspólne dla wszystkich samorządów uczestniczących w projekcie:
–
Portal regionalny i serwisy informacyjne – treści cyfrowe, standaryzacja informacji,
–
platforma komunikacji elektronicznej (e-Urząd) – zakup oprogramowania dla urzędu i jego
jednostek podległych, elektroniczny obieg dokumentów, archiwum elektroniczne, podpisy
elektroniczny, elektroniczna skrzynka podawcza, jednolite formularze,
Koncepcja projektu „e-Zachodniopomorskie” - aplikacje i e-usługi
–
hurtownia danych i baza wiedzy o regionie (e-Region) – integracja danych z systemów
bazodanowych jednostek samorządowych w hurtowni danych, generowanie raportów i
prognoz wraz z portalem e-region,
–
system map cyfrowych (GIS) z portalem WWW z różnymi podstawowymi i tematycznymi
mapami cyfrowymi i częścią opisową, zdjęcia lotnicze i satelitarne, zgeneralizowane
studium zagospodarowania przestrzennego oraz plany miejscowe, turystyka,
–
wewnętrzny portal Intranetowy udostępniający wybrane zasoby dla upoważnionych
użytkowników,
–
inne regionalne elementy.
lokalne (indywidualne) dla poszczególnych samorządów:
–
rozszerzony elektroniczny obieg dokumentów dla urzędu i podległych jednostek lub
rozbudowa systemu obecnie używanego,
–
wewnętrzny portal intranetowy,
–
modernizacja i integracja systemów wewnętrznych lub wymiana na system zintegrowany,
–
dodatkowa infrastruktura techniczna (serwery, komputery, drukarki, urządzenia
sieciowe),
–
inne lokalne: indywidualne usługi elektroniczne, punkt dostępu do Internetu, lokalne
treści cyfrowe
B. e-TURYSTYKA zwiększenie podaży informacji i usług turystycznych przez Internet
–
elektroniczny system informacji turystycznej (eSIT) – krainy turystyczne i Miasta),
transport, posiłki i zakupy, pogoda, tradycje, legendy, przysmaki, mapy cyfrowe
(integracja z systemem GIS zadania e-Administracja),
–
elektroniczny system informacji o komunikacji i transporcie – zintegrowany planer
podróży na terenie województwa, informacja o dostępnych środkach lokomocji na danym
obszarze, informacja o cenach,
–
utworzenie i rozwój sieci infokiosków – automatów informacyjnych udostępniających
informacje z systemów elektronicznej informacji turystycznej i o transporcie i
komunikacji,
–
mobilne systemy informacji miejskiej i turystycznej (mobilne portale miejskie (MPM),
rezerwacje mobilne) - zakupy , jedzenie, wydarzenia i ciekawe imprezy, atrakcyjne miejsca
do zwiedzania, komunikacja z funkcjami dostępnymi w wersji mobilnej z modułem
płatności mobilnych,
–
inne lokalne (indywidualne) dla poszczególnych uczestników,
C. e-ZDROWIE
świadczenie usług medycznych, konsultacji, diagnostyki medycznej i
profilaktyki drogą elektroniczną
–
wdrożenie systemów i aplikacji udostępniających usługi informacyjne lecznicze i
profilaktyczne oraz komunikacyjne dla pacjentów oraz pracowników ochrony zdrowia
wraz z elementami niezbędnymi do ich funkcjonowania (systemy informatyczne („części
białej” oraz „części szarej”, sprzęt komputerowy, elementy sieci teleinformatycznej).
–
wdrożenie regionalnego systemu wymiany i zarządzania danymi medycznymi pomiędzy
placówkami szpitalnymi tworzącymi konsorcjum projektu, zgodnie ze standardami
wymiany danych medycznych, EHR oraz klasyfikacji i kodowania danych medycznych.
22.09.2009r.
Strona2
Koncepcja projektu „e-Zachodniopomorskie” - aplikacje i e-usługi
–
inne lokalne (indywidualne) dla poszczególnych uczestników: np. konsultacje zdalne
pacjenta z lekarzem, usługi telemedycyny i monitoring funkcji zdrowotnych, opieka
paliatywna na odległość.
D. e-EDUKACJA
elektroniczna rekrutacja, platforma edukacyjna, e-learning i tworzenie
treści cyfrowych oraz narzędzia wspierające zarządzanie oświatą
–
elektroniczna rekrutacja dzieci i młodzieży do szkoły,
–
portal edukacyjny z treściami cyfrowymi z zakresu edukacji w wybranych tematach
(historia, geografia, turystyka) specyficznych dla regionu,
–
przetworzenie do postaci elektronicznej części zasobów bibliotecznych,
–
wdrożenie narzędzi do e-learningu oraz materiałów multimedialnych do e-learningu,
–
zapewnienie sprawnego zarządzania przepływem informacji w obszarze edukacji wraz z
obiegiem dokumentów dla jednostek edukacyjnych,
–
wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie publicznymi jednostkami edukacyjnymi
podległymi samorządowi,
–
elektroniczne usługi dla uczniów i rodziców – dzienniczek ucznia,
–
inne lokalne (indywidualne) dla poszczególnych uczestników,
W kolejnych częściach syntetycznie opisane zostały proponowane zadania w poszczególnych
obszarach. Podział na obszary i proponowane działania uwzględniają oczekiwania i potrzeby
obywateli i przedsiębiorców zbierane podczas spotkań, konferencji i innych form konsultacji,
doświadczeń własnych samorządu z ubiegłych lat w naszym i innych regionach kraju oraz możliwości
ich praktycznego zrealizowania z uwzględnieniem uwarunkowań i ograniczeń we współfinansowaniu
przedsięwzięć z budżetu uczestników projektu i środków Unii Europejskiej.
Z założenia zadania które ostatecznie będą realizowane w ramach wspólnego projektu może
ulec zmianie z uwzględnieniem priorytetów uczestników i technicznych i finansowych możliwości ich
realizacji. Propozycje stanowić będą podstawę do określenia standardów aplikacji i e-usług o których
mowa w Porozumieniu Konsorcjum.
W ostatecznym kształcie projektu „e-Zachodniopomorskie” uwzględnione będą ustalenia
pomiędzy MSWiA i Radą Marszałków ds. SI zawarte w dokumencie „Założenia architektury
współdziałania infrastruktur rządowej i samorządowej (centralnej i regionalnej) w procesie realizacji
zadań publicznych. Linia Współpracy centralnych i regionalnych systemów teleinformatycznych
administracji publicznej w Polsce” publikowany na e-PUAP w Portalu Interoperacyjności
http://epuap.gov.pl/wps/PA_1_FCHRSKG108KP5023L0FQM82083/dokument_roboczy/dokument_roboczy_371
aby
niepotrzebnie nie dublować rozwiązań.
W dokumencie świadomie zrezygnowano z proponowania takich zadań, które mogłyby mieć
wąskie grono rzeczywistych użytkowników, udział jednostek publicznych w ich realizacji nie jest
priorytetowy lub nie jest uzasadniony bądź aplikacje i usługi elektroniczne są planowane do realizacji
w ramach innych projektów centralnych.
Na realizację sieci dostępne są środki finansowe w ramach RPO WZ działanie 3.2 w wysokości
ok. 50 mln zł (wkład krajowy + środki UE).
22.09.2009r.
Strona3
Koncepcja projektu „e-Zachodniopomorskie” - aplikacje i e-usługi
Powiązania z innymi działaniami w obszarze społeczeństwa informacyjnego
Proponowane rekomendacje dla aplikacji i e-usług są komplementarne z działaniami w
zakresie infrastruktury technicznej (głownie Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna) oraz
podnoszeniem kompetencji cyfrowych (uświadamianie, edukacja i szkolenia różnych grup
użytkowników).
Rys. Powiązania między działaniami SI
Przy właściwej synchronizacji tych trzech obszarów zapewnione zostaną warunki do
zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa.
Założenia strategiczne i organizacyjne projektu:
I.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w
ramach działania 3.2 opracowany, realizowany oraz współfinansowany jest projekt kluczowy
przez wszystkie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiaty wraz z
ich jednostkami podległymi – szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, jednostki kultury, pomoc
społeczna, firmy komunalne) jako współbeneficjenci,
II.
Liderem projektu jest Zarząd Województwa zapewniający możliwie wysoką integrację
aplikacji i e-usług oraz kompatybilność z pozostałymi równoległym działaniami a w
szczególności z budową sieci szerokopasmowej w ramach dla usług elektronicznych,
III.
Projekt jest podzielony zostanie na poziomy (grupy uczestników) uwzględniające, potrzeby
uczestników projektu oraz obecny stopień informatyzacji samorządu i ich priorytety,
IV.
Realizacja projektu zapewnia wszystkim współbeneficjentom dla wszystkich uczestników
projektu tj. – gmin i powiatów oraz ich jednostek podległych określony, minimalny poziom
funkcjonalności aplikacji i usług elektronicznych (standardy).
V.
Aplikacje i usługi oraz treści cyfrowe charakteryzuje innowacyjny charakter dostosowany do
wymagań nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy a ich funkcjonalność nastawiona
jest na obsługę obywatela i przedsiębiorcę zapewniając ich standaryzację i powielarność.
VI.
Projekt zakłada wzrost wykorzystania wdrożonych już dostępnych usług i funkcjonalności
takich jak: (skrzynka podawcza w ramach e-PUAP, opłaty i płatności elektroniczne, dostępne
formularze elektroniczne, podpis elektroniczny w nowym dowodzie osobistym, zaufany profil)
VII.
Realizacja projektu zapewni interoperacyjność innymi projektami w szczególności z
równolegle realizowanymi projektami centralnymi MSWiA (e-PUAP i pl.ID) lub Ministerstwa
Zdrowia (P1 do P4) finansowanymi w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, ujętymi w Planie Informatyzacji Państwa 2007-2010.
22.09.2009r.
Strona4
Koncepcja projektu „e-Zachodniopomorskie” - aplikacje i e-usługi
Obszar A (e-ADMINISTRACJA) - założenia szczegółowe
Cele główne projektu e-administracja:
– podniesienie jakości usług elektronicznych świadczonych dla klientów administracji
publicznej i jednostek podległych oraz gdzie będzie to możliwe uproszczenie i
zautomatyzowanie realizacji procedur administracyjnych,
– wdrożenie innowacyjnych aplikacji realizujących usługi elektroniczne przez administrację
publiczną różnych szczebli nastawionych na obsługę obywatela i przedsiębiorcę zapewniając
ich standaryzację i powielarność,
– wdrożenie standardów i minimalnego poziomu funkcjonalności aplikacji świadczących usługi
elektroniczne,
– wykorzystanie już dostępnych centralnie usług i funkcjonalności takich jak skrzynka podawcza
w ramach e-PUAP, opłaty i płatności elektroniczne, dostępne formularze elektroniczne,
podpis elektroniczny w nowym dowodzie osobistym, zaufany profil, itp).
– zapewnienie interoperacyjności z innymi projektami, w szczególności z równolegle
realizowanymi projektami centralnymi: e-PUAP i pl.ID – elektroniczny dokument tożsamości
(dowód osobisty).
Syntetyczna diagnoza obecnego stanu w zakresie e-administracji
Stan rozwoju e-administracji można określić generalnie jako daleko niewystarczający a w
wielu przypadkach jest na bardzo podstawowym etapie rozwoju. Obowiązujące przepisy prawne
nakładają obowiązek na administrację przyjmowania spraw drogą elektroniczną oraz uruchomienia
Skrzynki Podawczej wystawiającej urzędowe poświadczenia otrzymania (UPO) lecz zainteresowanie
klientów tą formą komunikacji jest obecnie znikome. Daleko jeszcze także do uproszczenia szeregu
procesów administracyjnych powodujących możliwość zautomatyzowania tych czynności.
Administracja w najwyższym stopniu zapewnia dostęp do informacji za pomocą Biuletynu Informacji
Publicznej (najniższy poziom świadczenia usług elektronicznych), niewiele spraw jest wnoszonych
droga elektroniczną a już praktycznie nie są realizowane usługi transakcyjnie.
W Zachodniopomorskim, podobnie jak w innych regionach, różny jest stopień
zinformatyzowania różnych szczebli administracji, prowadzony jest przez dłuższy bądź krótszy, proces
komputeryzacji prowadzony jest w oparciu o różne technologie i jest mocno zróżnicowany. Powoduje
to dużą trudność w integracji.
Nawet jeśli klienci nie będą zainteresowani szerokim korzystaniem z usług elektronicznych to
i tak informatyzacja administracji jest konieczna. Informacja administracji umożliwi skrócenie
realizacji procedur co jest także korzystne dla interesantów bezpośrednio przybywających do urzędu
lub wnoszących sprawy tradycyjną drogą korespondencyjną gdyż czas realizacji ich sprawy też ulegnie
skrócenie. Bez zinformatyzowania administracji nie będzie możliwe zwiększanie ilości świadczonych
usług elektronicznych a tym samym rozwój e-administracji.
Poziomy projektu wg typu uczestników:
Poziom I. (wspólny dla wszystkich uczestników):
•
22.09.2009r.
wszystkie JST - wspólny dla całego województwa
Strona5
Koncepcja projektu „e-Zachodniopomorskie” - aplikacje i e-usługi
•
•
•
•
•
•
samorząd wojewódzki (Urząd Marszałkowski) i jego podmioty podległe
18 samorządów powiatowych i jego podmioty podległe (bez miast na prawach powiatu)
3 samorządy miast na prawach powiatu
8 samorządów gmin miejskich i jego podmioty podległe (bez 3 miast powiatowych)
51 samorządów gmin miejsko-wiejskiej i jego podmioty podległe
52 samorządy gmin wiejskich i jego podmioty podległe
Zadanie A.1. Przygotowanie jednostek do rozwoju i wzrostu wykorzystania
usług elektronicznych z wykorzystaniem analizy
instytucjonalnej.
W ramach przygotowań do realizacji części e-Administracja przeprowadzona zostanie analiza
stanu obecnego polegająca na:
–
analizie stanu obecnego stanu informatyzacji urzędów gmin i powiatów wraz z jednostkami
podległymi oraz ich infrastruktury niezbędnej do świadczenia usług elektronicznych,
–
analizie potrzeb mieszkańców w obszarze korzystania z usług elektronicznych świadczonych
przez administrację publiczną oraz niedogodności i problemów związanych z uzyskiwaniem
informacji oraz komunikacją ze urzędami,
–
benchmarking wybranych procesów w jednostkach publicznych, związanych ze
świadczeniem usług przez administrację (w obszarze: udzielanie informacji oraz komunikacja
z klientem), strategicznych z punktu widzenia realizacji projektu,
–
uwarunkowania realizacji projektu wynikające z dokumentów strategicznych, uwarunkowań
prawnych i innych warunków oraz jego komplementarność z innymi projektami
realizowanymi w ciągu ostatnich 3 lat oraz planowanymi do realizacji w ciągu najbliższych 3
lat oraz działaniami komplementarnymi na szczeblu regionalnym, lokalnym i centralnym.
Na podstawie powyższej analizy w Studium Wykonalności projektu określone zostaną
szczegółowe działania oraz elementy niezbędne do ich realizacji (analizy i projekty techniczne,
aplikacje, zakup infrastruktury technicznej, usługi wdrożeniowe, szkolenia) służące rozwojowi
instytucjonalnemu jednostek administracji w kontekście świadczenia usług drogą elektroniczną.
Zadanie A.2. Portal regionalny z serwisami informacyjnymi
–
audyt stron WWW jednostki samorządowej oraz jednostek podległych, przygotowanie treści
cyfrowych oraz przebudowa/wymiana strony internetowej zgodnie z zaleceniami audytu,
wdrożenie elementów zwiększających dostępność strony internetowej
–
opracowanie i wdrożenie uzgodnionego standardu publikacji informacji w podziale na: serwis
miejski (lub/i gminny, powiatowy), BIP i e-urząd.
–
treści cyfrowe:
• lokalne biuletyny informacyjne, serwisy samorządowe,
• elektroniczne gazetki gminne, szkolne, osiedlowe/sołeckie, parafialne,
• lokalne kroniki wydarzeń kulturalnych, sportowych, gospodarczych oraz ich kalendarz,
• informacje o grupach aktywności społecznych i ich zainteresowaniach,
• godziny otwarcia jednostek użyteczności publicznej (przychodnia, poczta),
• giełda usług, poszukiwanych rzeczy, zbędnych przedmiotów,
22.09.2009r.
Strona6
Koncepcja projektu „e-Zachodniopomorskie” - aplikacje i e-usługi
•
•
•
•
ochrona dziedzictwa regionalnego i lokalnego poprzez ucyfrowienie lokalnych i
regionalnych zasobów bibliotecznych i informacyjnych (dla e-edukacji),
przewodnik po lokalnych muzeach, izbach pamięci, wystawach (dla e-turystyki),
gdzie są i jak otwarte lokale gastronomiczne, puby z możliwością rezerwacji (dla eturystyki),
lokalne rozkłady jazdy komunikacji (dla e-turystyki).
System zasilony zostanie wieloma różnymi informacjami z wielu dziedzin – gospodarki,
turystyki, kultury, sztuki, historii, które nie są obecnie dostępne w wersji elektronicznej. Treści
uznane za szczególnie istotne zostaną wprowadzone do systemu przez digitalizację lub skanowanie.
Zasadniczo nie będą powielał informacji dostępnych w innych systemów, tam gdzie będzie taka
potrzeba zastosowane będą linki do tych informacji. Częścią treści cyfrowych opracowanych na
potrzeby systemu będą zasoby GIS oraz informacje portalu regionalnego opisanego szczegółowo
poniżej.
Informacje serwisów informacyjnych gromadzone będą we wspólnej bazie opartej o CMS
(system zarządzania treścią - ang. Content Management System). CMS podzielony zostanie na
obszary odpowiadające poszczególnym częściom merytorycznym z uprawnieniami do modyfikacji
przez uprawnionych użytkowników. Przez wzajemne powiązania z poszczególnymi treściami
zapewniona zostanie spójność systemu oraz wyeliminowana powielanie tych samych informacji w
różnych częściach.
W ramach projektu (w większości przez zewnętrznego wykonawcę wyłonionego w
procedurze przetargowej) przeniesione zostaną określone dane z obecnych systemów (np. strony
WWW, BIP, portale tematyczne, sprawy z obiegu dokumentów) oraz stworzone nowe (m.in. bazy
danych, warstwy mapowe, dane do hurtowni). W okresie eksploatacji aktualizacja danych oraz
tworzenie nowych informacji i map realizowana będzie przez użytkowników końcowych oraz zespół
administratorów i redaktorów w ramach zespołu zarządzającego i nadzorującego prawidłowe
funkcjonowanie efektów projektu.
Zadanie A.3. Platforma komunikacji elektronicznej (e-Urząd)
–
zakup oprogramowania oraz/lub licencji: elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna
skrzynka podawcza, archiwum elektroniczne, podpisy kwalifikowane lub inne formy podpisu/
certyfikatu cyfrowego (np. zaufany profil ePUAP, podpis zaawansowany)
–
opracowanie i wdrożenie jednolitych wzorów formularzy elektronicznych (partnerów
projektu oraz jednostek podległych (oświata, przedsiębiorstwa komunalne, jednostki kultury,
sportu etc.) oraz procedur realizacji spraw elektronicznych we wszystkich jednostkach
uczestniczących w projekcie (dla wszystkich uczestników projektu)
–
zakup oprogramowania umożliwiającego gromadzenie, analizę oraz wymianę danych
pomiędzy JST, a podległymi jednostkami budżetowymi, szkołami oświatowymi
–
pomoc techniczna dla uczestników projektu oraz monitoring poprawności działania eurzędów, monitoring wdrożenia i wykorzystania wzorów dokumentów i procedur we
wszystkich jednostkach uczestniczących w projekcie (dla wszystkich uczestników projektu)
Głównym celem platformy komunikacji elektronicznej jest zapewnienie sprawnej wymiany
informacji i dokumentów pomiędzy obywatelem i przedsiębiorcą a jednostkami publicznymi
uczestniczącymi w projekcie. Pozwoli to także na stworzenie szybkiego i bezpiecznego systemu
komunikacji elektronicznej w ramach gminy czy powiatu. Celem elektronicznego obiegu dokumentów
(EOD) będzie umożliwienie sprawne i terminowe załatwianie spraw interesanta oraz częściowe
22.09.2009r.
Strona7
Koncepcja projektu „e-Zachodniopomorskie” - aplikacje i e-usługi
pełnienie roli jednego okienka. Zapewnienie wszystkim jednostkom publicznym uczestniczącym w
projekcie (nie tylko samym urzędom) sprawnej wymiany informacji, korespondencji oraz spraw
interesantów.
Jednostki nie posiadająca obecnie elektronicznego obiegu dokumentów (urząd gminy, szkoła,
przedszkole, żłobek, biblioteka, ośrodek kultury, przychodnia, firma komunalna) będzie mogła
korzystać z min. 1 licencji w wersji przez WWW (tzw. „cienki klient”), która zostanie zainstalowana na
centralnym serwerze.
Urzędy już posiadające lokalne systemy elektronicznego obiegu dokumentów będą mogły go
rozbudować o dodatkowe licencje od obecnego dostawcy oraz dostosować do wymiany pomiędzy
pozostałymi uczestnikami projektu z zachowaniem przyjętego standardu wymiany i komunikacji oraz
opracowywanych zasad interoperacyjności. Dla użytkowników wymagających lokalnej wersji
elektronicznego obiegu dokumentów (3 lub więcej użytkowników) zakupione zostanie stosowne
oprogramowanie jednolite dla wszystkich od jednego dostawcy.
Zasadą wymiany informacji i obiegu dokumentów będzie, iż jeśli sprawa pojawi się w
systemie, to będzie w ramach jego realizowana w postaci elektronicznej pomiędzy jednostkami
uczestniczących w jej realizacji. Poszczególne kroki będą rejestrowane w systemie z identyfikacją
uczestnika biorącego udział w jego realizacji oraz datą i czasem. Wejście sprawy od interesanta z
zewnątrz (obywatel/przedsiębiorca) odbywać się będzie poprzez e-PUAP lub bezpośrednio przez tą
regionalną platformę. Na wejściu dla sprawy generowane będzie Urzędowe Poświadczenie Odbioru
(UPO) znakowanie czasem. Weryfikacja sprawy wchodzącej do systemu oraz podpisu lub identyfikacji
wnoszącego sprawdzana będzie na etapie rejestrowania w systemie przez jednostkę, do której jest
kierowana.
Jednostka odpowiedzialna za załatwienie złożonej sprawy (wiodąca) monitorować będzie
stan jej realizacji przez pozostałych uczestników i będzie reagować na bezczynność i monitorować
termin załatwienia.
System elektronicznego obiegu dokumentów w wersji WWW na centralnym serwerze
umożliwiać będzie archiwizację elektroniczna wersję wszystkich pism i spraw oraz załączników
zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz przepisami dot.
archiwizacji dokumentów elektronicznych. Wersje lokalne będą mogły korzystać z archiwizacji na
centralnym serwerze.
Opracowanych będzie szereg (ok. kilkadziesiąt) procesów/procedur oraz formularzy
elektronicznych (ok. kilkaset) zapewniających przepływ spraw i dokumentów pomiędzy
pracownikami i urzędami wykonującymi zalgorytmizowany zespół czynności. Szczególną uwagą
objęte będą procesy przesłania informacji lub załatwiania spraw obywatela/przedsiębiorcy w ramach
gminy czy powiatu lub wewnątrz administracji tj. urzędem i jego podległymi jednostkami (np. urządszkoła, urząd-firma komunalna, szkoła-urząd statystyczny, firma komunalna-urząd skarbowy, itp.). W
ramach systemu e-Urząd zdefiniowana zostanie lista jednostek (nawet ok. kilka tysięcy)
uczestniczących w projekcie, które komunikować się będą z interesantem lub między sobą zgodnie z
przyjętym schematem w ramach najczęściej używanych procesów.
Zakłada się zasadnicze zarządzanie procedurami, sprawami (ang. workflow) i terminami ich
realizacji na poziomie gminy lub powiatu analogicznie do podległości organizacyjnej. Na poziomie
centralnym systemu e-Urząd odbywać się będzie zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami,
definiowanie określonych procedur, opracowywaniem formularzy i wniosków elektronicznych,
monitorowanie poprawność pracy systemu i pomoc techniczna (ang. help desk) .
22.09.2009r.
Strona8
Koncepcja projektu „e-Zachodniopomorskie” - aplikacje i e-usługi
Zadanie A.4. Hurtownia danych i baza wiedzy o regionie (e-Region)
–
utworzenie hurtowni danych integrującej dane z systemów bazodanowych jednostek
samorządowych na poziomach: jednostki podległe gminy, gmina, starostwo, urząd
marszałkowski, urząd wojewódzki
–
budowa systemu automatycznie przekazującego wybrane informacje z jednostek do
hurtowni danych
–
budowa systemu analizy zebranych danych oraz generowania raportów oraz prognoz
–
budowa portalu e-region udostępniającego zebrane informacje i umożliwiającego
wyszukiwanie, porównywanie, odczytywanie raportów, prognoz, trendów na wybranych
danych
Celem hurtowni danych i bazy wiedzy będzie gromadzenie i przetwarzanie oraz
udostępnianie informacji istotnych dla zarządzania województwem, powiatem lub gminą. Już
obecnie dostępnych jest szereg istotnych do zarządzania informacji lecz są one wycinkowe, o różnej
szczegółowości, rozproszone w wielu miejscach, często nieuporządkowane, aktualne przemieszane z
historycznymi. e-Region nie będzie powielał już dostępnych informacji z innych systemów ale
przetwarzał je na potrzeby zarządzania. Wynikiem będą także analizy i syntetyczne zestawienia
obrazujące zachodzące w województwem zmiany gospodarcze i społeczne. Szczególną uwagą objęte
zostaną obszary i zagadnienia, które wspomagane są środkami pochodzącymi z funduszy UE.
Informacje pochodzić będą z różnych źródeł: urzędów uczestniczących w projekcie, innych
regionalnych urzędów i instytucji (Urząd Statystyczny, Izba Skarbowa i Urzędy Skarbowe, Urząd
Wojewódzki, administracja zespolona i niezespolona, itp.), oraz innych publicznych źródeł (usługi
turystyczne, rolnictwo i przetwórstwo rolne, opieka zdrowotna, itp.). e-Region będzie zintegrowany z
innymi treściami cyfrowymi i GIS.
Urząd Marszałkowski rozpoczął już pilotażową realizację pierwszej części tego zadania.
Zadanie A.5. System map cyfrowych (GIS)
Budowa ogólnodostępnego portalu WWW udostępniający mapy cyfrowe z częścią opisową:
• mapa topograficzna terenu objętego projektem zawierające miejscowości, woda, zieleń,
drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne (dane z map w skali 1:10 000/ 1:25 000
/ 1:50 000),
• podziały administracyjne: powiaty, gminy, sołectwa, urzędy skarbowe, okręgi o obwody
wyborcze, obręby i rejony geodezyjne, obwody statystyczne, policja, sądy rejonowe,
prokuratura, straż pożarna,
• zdjęcia lotnicze i satelitarne, ortofotomapa,
• transport i komunikacja publiczna,
• zgeneralizowane studium zagospodarowania przestrzennego oraz plany miejscowe,
• oferty i tereny inwestycyjne (obszary, obiekty)
• warstwa turystyczna (ścieżki rowerowe, pomniki przyrody, obszary chronione,
rezerwaty, parki krajobrazowe, przystanie wodne, kąpieliska, itp),
• mapy historyczne i archiwalne
Celem GIS jest poprawa jakości zarządzania województwem, powiatem i gminą oraz
ułatwienie procesów planistycznych i inwestycyjnych dzięki wykorzystaniu nowoczesnej platformy
udostępniania danych przestrzennych. Stworzenie oraz rozwój zasobów regionalnej platformy
gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych geograficznych powiązanej z zadaniem e-Region,
22.09.2009r.
Strona9
Koncepcja projektu „e-Zachodniopomorskie” - aplikacje i e-usługi
wspomagający procesy analizy i podejmowania decyzji w zarządzaniu województwem, monitoring
środowiska oraz przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
Obecnie w województwie działa co najmniej kilka systemów SIT/GIS wykorzystujących mapy
cyfrowe o różnym przeznaczeniu i funkcjach, obejmujących różny obszar, prowadzone przez różne
urzędu i instytucje (m.in. wojewódzkie i powiatowe zasoby geodezyjne, mapy turystyczne, Szczeciński
System Informacji Geograficznej w UM Szczecin www.szczecin.pl, Wrota Parsęty gis.parseta.pl,
Euroregionalny System Informacyjny Euris w Starostwie Kołobrzeg www.euris-gis.pl, plany miast,
mapy tematyczne). System GIS zasadniczo nie będzie powielał zasobów innych urzędów i instytucji
biorących udział w projekcie ani też systemów map prowadzonych poza administracją (np. Google
Earth, systemy nawigacyjne, itp.).
Brakuje uniwersalnego serwisu wykorzystującego mapy cyfrowe powiązane z różnymi
tematycznymi bazami danych, który integrowałby różne istniejące rozproszone obecnie systemy
informacyjne dla terenu całego województwa. Planowany GIS obejmujący teren całego województwa
będzie miał charakter informacyjny dla obywatela i przedsiębiorcy oraz będzie związany tematycznie
z pozostałymi elementami projektu a szczególnie z zadaniem e-Region, treściami cyfrowymi i
portalami tematycznymi. Posiadać będzie kilkanaście podstawowych warstw analogicznych do map
topograficznych i powiązania z innymi istniejącymi wyżej wymienionymi systemami.
System GIS będzie wykorzystywany także w innych obszarach a zwłaszcza w turystyce czy eRegion. Na mapie cyfrowej wyświetlane będą obiekty wraz z informacją opisową pochodzącą z bazy
danych (CMS).
Zadanie A.6. Wewnętrzny portal Intranetowy dla upoważnionych
użytkowników z mapami cyfrowymi i częścią opisową
•
•
•
•
•
•
•
•
•
mapa zasadnicza (bieżąca kopia z zasobu powiatowego),
ewidencja gruntów i budynków (bieżąca kopia z zasobu powiatowego),
projekty planów miejscowych i inne robocze dokumenty planistyczne,
mapy tematyczne i różnorodne analizy przestrzenne (demografia, bezrobocie, wyniki
wyborów, inwestycje,
roboty drogowe, zajętość jezdni, pasa drogowego,
mapa akustyczna,
organizacja ruchu, zabezpieczenie imprez masowych,
inne robocze mapy,
bezpieczeństwo (kolizje, wypadki, rozboje, pożary, tereny zalewowe).
U wybranych użytkowników (powiaty, większe miasta) oraz u operatora (Lidera) systemu
zlokalizowane będą rozbudowane stanowiska obróbki (aktualizacja i modyfikacja) map i baz danych,
umożliwiające wykonywanie zaawansowanych analiz przestrzennych, symulacji i wizualizacji oraz
wydruków. Będzie to uzupełnienie i rozszerzenie Zadania A.5.
Zadanie A.7. Infrastruktura techniczna dla warstwy regionalnej (wspólnej)
Zakup lub wynajęcie (hosting) infrastruktury technicznej dla poziomu regionalnego,
niezbędna dla funkcjonowania portali i systemów wspólnych umieszczona w centralnej lokalizacji z
możliwością wirtualizacji (np. serwer klasy blade w szafach rack, macierz dyskowa i urządzenia do
archiwizacji, urządzenia aktywne, UPS, kontrola dostępu i monitoring, zdublowane łącza dostępowe
do Internetu od różnych operatorów, itp.).
22.09.2009r.
S t r o n a 10
Koncepcja projektu „e-Zachodniopomorskie” - aplikacje i e-usługi
Zadanie A.8. Inne możliwe elementy regionalne
•
•
•
•
•
centrum podpisu niekwalifikowanego/zaawansowanego (jeśli nowy elektroniczny
dowód osobisty nie zapewni powszechnego dla obywateli i przedsiębiorcy podpisu
umożliwiającego skuteczną komunikacje elektroniczna i wnoszenie spraw do
administracji publicznej)
karta miejska – bilet komunikacji publicznej, opłata w strefie parkingowej, legitymacja
ucznia, bilet wstępu do obiektów publicznych (biblioteka, basen, imprezy sportowe,
imprezy kulturalne, koncerty, itp.,
zarządzanie komunikacją miejską, informacja na przystankach o czasie oczekiwania,
monitoring wizyjny,
sieć VPN pomiędzy uczestnikami projektu celem podniesienia bezpieczeństwa
Po szczegółowej analizie i uzgodnieniach z partnerami możliwe będzie rozszerzenie zakresu
podstawowego (standardu) o powyższe lub inne elementy.
Zadanie A.9. Podwyższanie kwalifikacji pracowników administracji w
obszarze świadczenia e-usług
–
szkolenia stacjonarne oraz zdalne w obszarach: podnoszenie jakości, zwiększanie dostępności
usług publicznych świadczonych przez urzędy administracji samorządowej, prowadzenie
oceny potrzeb szkoleniowych w urzędach administracji samorządowej związanej z
uruchamianymi aplikacjami i usługami elektronicznymi.
Szkolenia i podnoszenie umiejętności cyfrowych dla różnych grup użytkowników
zewnętrznych przeprowadzane będą w ramach działania „Kompetencje cyfrowe”.
Zadanie A.10. Promocja usług elektronicznych wśród mieszkańców
Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej (zakup reklam, opracowanie i
przygotowanie materiałów, nośników promocyjnych) zgodnie potrzebami i wymogami UE.
Zadanie A.11. Biuro projektu i obsługa techniczna
Na poziomie regionalnym prowadzenie biura projektu odpowiedzialne za zarządzanie i
prowadzenie projektu obejmujące:
–
zarządzanie i prowadzenie projektu obejmujące: obsługę biurową i logistyczną,
opracowywanie specyfikacji przetargowych i przeprowadzanie przetargów obsługę
finansową, rozliczenie i sprawozdawczość, informacja i promocja projektu, współpraca z
Inżynierem Projektu,
–
przygotowanie i prowadzenie projektów komplementarnych niezbędnych dla dalszego
rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego w oparciu o środki finansowe budżetu Państwa
oraz funduszy strukturalnych.
Na etapie realizacji projektu i wdrożenia biuro projektu zapewni obsługę techniczną
obejmującą zarządzanie infrastrukturą, administrowanie zasobami i uprawnieniami, aktualizację
części treści wspólnych, zapewnienie bezpieczeństwa, kopie zapasowe, audyt bezpieczeństwa,
ochrona danych osobowych (m.in. GIODO). Biuro projektu będzie programować i przygotowywać
22.09.2009r.
S t r o n a 11
Koncepcja projektu „e-Zachodniopomorskie” - aplikacje i e-usługi
dalszy rozwój projektu o kolejne zadania i projekty związane z rozwojem społeczeństwa
informacyjnego poszukując jednocześnie źródeł ich finansowania. Po zakończeniu projektu i okresie
jego trwałości biuro projektu będzie mogło pełnić rolę operatora społeczeństwa informacyjnego.
Poziom II (opcjonalny dla każdego uczestnika):
Zadanie A.12. Modernizacja i integracja systemów wewnętrznych lub
wymiana na system zintegrowany
Zapewnie możliwości wymiany informacji pomiędzy pojedynczymi systemami i bazami
danych oraz zastąpienie różnych programów systemem zintegrowanym opartym na wspólnych
słownikach interesantów, numerów identyfikacyjnych (PESEL, NIP, REGON). Umożliwi to powstanie
jednolitego konta interesanta w zakresie spraw i podatków i kontaktów z administracją, które
umożliwi zintegrowane zarządzanie i powstanie hurtowni danych z elementami CRM, ułatwi i
przyśpieszy załatwianie spraw oraz zautomatyzuje część procesów wewnątrz administracji.
Zadanie A.13. Infrastruktura technicznej - serwery, komputery, drukarki,
urządzenia sieciowe, doposażenie PIAP-ów
Zakup nowego sprzętu w ilości niezbędnej do realizacji usług elektronicznych i obsługi
interesanta. Ilość podstawowego sprzętu komputerowego (głównie stacje robocze, drukarki,
notebooki) nie powinna być duża a wartościowo nie powinna przekraczać 15÷20 % całkowitych
kosztów przypadających na poziom lokalny. Zakup serwerów, urządzeń sieciowych, oprogramowania
systemowego i narzędziowego nie podlega tak znacznym ograniczeniom. Łączna wartość sprzętu nie
powinna przekroczyć 30÷40 % całkowitych kosztów przypadających na poziom lokalny. Nakłady na
infrastrukturę uwzględniać będą wymogi RPO WZ działanie 3.2 oraz uszczegłówienia RPO.
Zdecydowaną większość kosztów powinna dotyczyć oprogramowania i wdrożenia wraz ze
szkoleniem oraz 5 letniej opieki autorskiej, przeniesienia danych oraz przygotowania nowych treści
cyfrowych.
Zadanie A.14. Inne możliwe zadania poziomu lokalnego
Na poziomie lokalnym możliwa będzie
charakterystycznych dla danego uczestnika projektu:
–
dedykowane programy, aplikacje bądź systemy,
–
indywidualne usługi elektroniczne,
–
punkt dostępu do Internetu,
–
lokalne treści cyfrowe,
–
inne.
realizacja
innych
indywidualnych
zadań
Po szczegółowej analizie i uzgodnieniach z Liderem możliwe będzie rozszerzenie zakresu
podstawowego (standardu) o powyższe lub inne elementy.
22.09.2009r.
S t r o n a 12
Koncepcja projektu „e-Zachodniopomorskie” - aplikacje i e-usługi
Podsumowanie e-Administracja
W ramach e-Administracji niejako przy okazji dokonana zostanie znacząca modernizacja
obecnych rozwiązań informatycznych skutkująca spełnieniem wymogów podniesienia
bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz dostosowanie systemów do zmieniających się ustaw i
rozporządzeń.
Od strony technologicznej zostaną zastosowane najnowocześniejsze rozwiązania
technologiczne umożliwiającego automatyczną/półautomatyczną wzajemną wymianę informacji
przez zastosowanie szyny usług i różnego rodzaju Web-serwices aby uzyskać możliwe najwyższą
interoperacyjność w ramach uczestników projektu oraz pozostałymi systemami teleinformatycznymi
sektora finansów publicznych.
Nie zakłada się budowania i prowadzenia regionalnego centrum certyfikacji i podpisu
elektronicznego dla obywateli i przedsiębiorców – wykorzystany zostanie certyfikat/podpis
elektroniczny z nowego elektronicznego dokumentu tożsamości (elektronicznego dowodu
osobistego) realizowanego przez MSWiA w ramach projektu pl.ID oraz z Zaufanego Profilu e-PUAP.
22.09.2009r.
S t r o n a 13
Koncepcja projektu „e-Zachodniopomorskie” - aplikacje i e-usługi
Obszar B (e-TURYSTYKA) - założenia szczegółowe
Cele główne projektu:
–
wzrost wykorzystania publicznych usług elektronicznych w turystyce regionalnej przez
turystów oraz mieszkańców regionu. Projekt będzie komplementarny z innymi działaniami w
zakresie infrastruktury turystyki (np. szlak żeglarski) i stanowić będzie jego komponent
cyfrowy,
–
podniesienie jakości, dostępności i użyteczności turystycznych usług elektronicznych na
poziomie informacji,
–
wzrost wykorzystania usług elektronicznych na poziomie komunikacja (np. rezerwacje online),
–
wzrost wykorzystania usług elektronicznych na poziomie transakcja (zakupy usług i płatności
on-line),
Założenia strategiczne:
I.
Wykonanie analiz i badań poprzedzających przygotowanie wniosku o dofinansowanie:
• analiza funkcjonalności i dostępności publicznych, lokalnych i regionalnych serwisów
turystycznych,
• analiza potrzeb przedsiębiorców branży turystycznej, w tym agroturystyki w obszarze
wykorzystania publicznych usług elektronicznych. (informacja: oferta noclegowa,
gastronomiczna, usługi turystyczne i kulturalne, komunikacja i transport; komunikacja:
rezerwacje on-line; transakcje: płatności on-line),
• analiza potrzeb mieszkańców i turystów przebywających na terenie woj.
Zachodniopomorskiego w obszarze wykorzystania usług elektronicznych w obszarze
turystyki, komunikacji i transportu.
• analiza możliwości podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz JST pod
kątem trwałości funkcjonowania w sieci ZSIT oraz analiza optymalnych lokalizacji dla
infokiosków oraz infrastruktury ZSIT.
II.
Zidentyfikowane problemy:
•
utrudniony dostęp do zintegrowanej informacji o dostępnych środkach transportu na
terenie województwa, w szczególności dla osób niepełnosprawnych oraz
obcokrajowców
•
brak możliwości rezerwacji oraz zakupu on-line publicznych usług turystycznych,
kulturalnych, a także usług turystycznych na terenach wiejskich
•
brak dostępu do informacji turystycznej i transportowej profilowanej na potrzeby
konkretnych grup odbiorców (osoby starsze, dzieci, rodziny, obcokrajowcy, osoby
niepełnosprawne)
•
brak systemu monitorowania jakości, dostępności i użyteczności informacji
turystycznych dostępnych on-line oraz aktualizacji tej informacji w związku z rozwojem
regionalnej infrastruktury turystycznej
•
brak koordynacji i integracji działań związanych z publikacją informacji w lokalnych
serwisach turystycznych
22.09.2009r.
S t r o n a 14
Koncepcja projektu „e-Zachodniopomorskie” - aplikacje i e-usługi
III.
•
brak spójności i jednorodności w prezentacji turystycznych informacji elektronicznych w
publicznych, lokalnych serwisach internetowych
•
problemy z zapewnieniem stałego rozwoju lokalnych serwisów turystycznych zgodnie z
rozwojem nowych technologii
•
brak wykorzystania treści cyfrowych z lokalnych serwisów internetowych w tworzeniu i
promocji serwisów regionalnych.
Grupy docelowe Projektu:
Beneficjentami ostatecznymi projektu są mieszkańcy, w tym w szczególności turyści, z terenu
województwa zachodniopomorskiego.
Beneficjentem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,
Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji (Lider Projektu), Zachodniopomorska Regionalna
Organizacja Turystyczna, Centra Informacji Turystycznej wraz z jednostkami samorządu
terytorialnego – Urzędy Miast, Gmin (Partnerzy Projektu). Uczestnikami będą organizacje
turystyczne, Lokalne Grupy Działania, organizacje pozarządowe działające w obszarze turystyki.
Działania beneficjentów e-Tutystyki wspierać będzie Inżynier Projektu.
Zadanie B.1. Elektroniczny System Informacji Turystycznej (eSIT):
Zawartość merytoryczna eSIT:
1) Krainy turystyczne i Miasta:
– informacje podstawowe i praktyczne,
– wirtualne wycieczki, opisy tras turystycznych (integracja z istniejącymi),
– galerie zdjęć,
– informacja o obiektach kulturalnych (muzea, zabytki, galerie itp.) (integracja z serwisami
poszczególnych obiektów),
– historia (w tym: architektura, design),
– widoki i atrakcje turystyczne (inspiracje (zachodniopomorskie w weekend, romantycznie,
10 najciekawszych atrakcji zimą, itp.) (oszczędnie (informacje o tanim noclegu, wstępach
wolnych do obiektów, tanim transporcie),
– materiały do pobrania (foldery, ulotki, przewodniki w wersji elektronicznej),
– wydarzenia (integracja z serwisami lokalnymi),
– sport i rekreacja (opisy obiektów, usług, linki).
2) Transport (przejście do Elektronicznego systemu informacji o komunikacji i transporcie),
3) Posiłki i zakupy (bazy danych o obiektach, w podziale na kategorie, z możliwością
wyszukiwania, informacje o potrawach lokalnych i regionalnych),
4) Pogoda (przegląd informacji o pogodzie w różnych porach roku, oraz aktualne prognozy;
zdjęcia na żywo),
5) Mapy cyfrowe (integracja z systemem GIS zadania e-Administracja A.5), mapy do pobrania,
Interaktywna mapa obiektów z możliwością wyszukiwania ulic, urzędów, szkół (dowolnie
zdefiniowanych obiektów). Funkcja filtrowania wyników (nałożone warstwy) z możliwością
wydrukowania mapki dojazdowej z dowolnie wybranego punktu startowego).
Opisy w elektronicznym systemie będą zintegrowane z informacjami znajdującymi się w
rzeczywistości w opisywanych miejscach i obiektach oraz spójne z informacjami zawartymi w
elektronicznych systemach informacji miejskiej.
22.09.2009r.
S t r o n a 15
Koncepcja projektu „e-Zachodniopomorskie” - aplikacje i e-usługi
Zadania techniczne niezbędne do realizacji eSIT:
B.1.a. Utworzenie/modyfikacja/rozbudowa regionalnego portalu turystycznego (pełniącego
funkcje informacyjne, komunikacyjne, transakcyjne) oraz selektywna integracja (na
poziomie migracji treści z serwisami lokalnymi) przygotowanego do obsługi określonej,
minimalnej, dziennej liczby użytkowników i odwiedzających
B.1.b. Utworzenie, integracja, uzupełnienie, dostosowanie do standardów W3C istniejących
regionalnych i lokalnych cyfrowych serwisów i baz danych turystycznych
B.1.c. Przygotowanie i wdrożenie systemu CMS (system zarządzania treścią), w tym
przeszkolenie pracowników oraz help-desk.
B.1.d. Pozyskanie i przygotowanie treści cyfrowych we współpracy z uczelniami wyższymi,
organizacjami pozarządowymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, przedsiębiorcami,
w tym przeniesienie/aktualizacja treści z już istniejących serwisów
B.1.e. Zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania
B.1.f.
Utworzenie częściowo zautomatyzowanego systemu aktualizacji treści, w tym baz danych
osób dostarczających treści oraz systemu powiadomień poprzez e-mail lub/i SMS.
System nie ogranicza funkcjonowania innych lokalnych serwisów turystycznych, natomiast
integruje informację w nich zawartą; system nie spełnia roli, którą pełnią obecnie komercyjne serwisy
hotelowe i rezerwacyjne; jedynie do nich odsyłając, uzupełnia natomiast informację dostępną w
Internecie.
Zadanie B.2. Elektroniczny system informacji o komunikacji i transporcie
Treści cyfrowe w systemie komunikacji i transportu:
–
zintegrowany planer podróży na terenie województwa (wyszukiwarka połączeń wraz z
możliwością zakupienia biletu on line)
–
informacja o tym jak dotrzeć do największych miast (samolotem, pociągiem, autobusem,
samochodem, promem)
–
informacja o dostępnych środkach lokomocji na danym obszarze (rozkłady jazdy, ceny
biletów, dostępne możliwości zakupienia biletu, informacja o dworcach (godziny otwarcia);
obejmowałaby m.in. (autobusy, busy (narzędzie udostępniane na podstawie odrębnych
umów przedsiębiorcom prywatnym), tramwaje, taksówki, pociągi, promy
–
informacja o strefach płatnego parkowania, cenach biletów, dostępnych możliwościach
zakupienia biletu
–
informacja o postojach taksówek, firmach przewozowych, cenach za przejazdy
–
informacja o ścieżkach rowerowych
–
mapy do pobrania (schematy komunikacji)
System znajduje najbardziej optymalne (najszybsze, najwcześniejsze, najtańsze) środki
lokomocji (spośród wszystkich lub tylko zaznaczonych, domyślnie wyszukiwane są wszystkie tzn.
autobus, tramwaj, taxi, itp.) bazując na rozkładach jazdy (możliwość ręcznego przeszukiwania
rozkładu jazdy). Funkcje systemu będą dostępne będą w Infokioskach: analogia do rezerwacji biletów
on-line, z jedyną różnicą: użytkownik po zarezerwowaniu oraz dokonaniu wpłaty otrzymuje bilet
(automat po otrzymaniu pieniędzy -> karta płatnicza, gotówka, drukuje bilet).
22.09.2009r.
S t r o n a 16
Koncepcja projektu „e-Zachodniopomorskie” - aplikacje i e-usługi
Zadania niezbędne do realizacji systemu informacji o komunikacji i transporcie:
B.2.a. Utworzenie/modyfikacja/rozbudowa regionalnego portalu (pełniącego funkcje
informacyjne, komunikacyjne, transakcyjne, w tym przygotowanie i aktualizacja treści
cyfrowych, funkcja rezerwacji i płatności, planner podróży
B.2.b
Przygotowanie i wdrożenie systemu CMS (system zarządzania treścią), w tym
przeszkolenie pracowników oraz help-desk
B.2.c. Zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania
B.2.d. Utworzenie częściowo zautomatyzowanego systemu aktualizacji treści, w tym baz danych
osób dostarczających treści oraz systemu powiadomień poprzez e-mail lub/i SMS
Zadanie B.3. Utworzenie i rozwój sieci infokiosków – automatów
informacyjnych udostępniających informacje z systemów
–
Elektroniczna Informacja turystyczna
–
Elektroniczna informacja o transporcie i komunikacji
Podstawowym zadaniem kiosku jest udostępnienie informacji z wyżej wymienionych
systemów. Zostaną one udostępnione w lokalizacjach wskazanych przez Partnerów projektu na
podstawie analizy dostępności miejsc m.in.: dworce pkp, pks, lotniska, punkty informacyjne, miejsca
wzmożonego ruchu (centra handlowe), parki narodowe, stacje benzynowe. Lokalizacja infokiosku
spełniać będzie warunek dostępności dla osób niepełnosprawnych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa
kiosków objęte one będą całodobowym monitoringiem. Kiosk umożliwia zapłaty za usługi kartami
płatniczymi lub gotówką. Funkcjonowanie infokiosku jest oparte na systemie bazodanowym
działającym z poziomu przeglądarki internetowej, umożliwiającego zautomatyzowane powiązanie go
z innymi systemami i serwisami informacyjnymi.
Wydatki niezbędne do realizacji komponentu B.3:
–
zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, niezbędnego do aktualizacji i
wprowadzania treści cyfrowych przez oddelegowanych do tego zadania pracowników
instytucji Partnerów
–
zakup i montaż 250 infokiosków na terenie gmin województwa,
–
wizualizację infokiosków w regionie oraz ciągów komunikacyjnych do nich prowadzących
zgodnie z systemem komunikacji wizualnej województwa zachodniopomorskiego.
Koszty eksploatacji (w tym monitoringu) i ubezpieczenia ponoszą infokiosków są ponoszone
przez Partnerów projektu, proporcjonalnie do ilości infokiosków zainstalowanych na terenie danej
gminy.
Zadanie B.4. Mobilne systemy informacji miejskiej i turystycznej (mobilne
portale miejskie (MPM), rezerwacje mobilne)
Strona Główna MPM podzielona na działy tematyczne:
•
•
•
zakupy
jedzenie
wydarzenia / ciekawe imprezy
22.09.2009r.
S t r o n a 17
Koncepcja projektu „e-Zachodniopomorskie” - aplikacje i e-usługi
•
•
miejsca / atrakcje/ zwiedzanie
komunikacja
Funkcje dostępne w wersji mobilnej (telefony komórkowe):
–
moduł płatności mobilnych (parkingi, komunikacja miejska, wejścia do obiektów muzealnych,
kulturalnych,)
–
rozkład jazdy oraz zakup, potwierdzenie zakupu biletu
–
wyszukiwanie najbliższych (w zadanym promieniu) przystanków autobusowych,
tramwajowych, postojów taksówek w oparciu o dostępność lokomocyjną (np. po godzinie 23
przestanki tramwajowe nie są brane pod uwagę)
Zadanie B.5. Szkolenia
Każdy z Parterów Projektu oddeleguje 3 osoby, które odbędą pakiet szkoleń z zakresu
elektronicznej obsługi ruchu turystycznego. W związku z możliwością wystąpienia zmian kadrowych u
Partnerów Projektu w końcowej fazie realizacji projektu zaplanowany jest 1 dodatkowy pakiet
szkolenia. Po zakończeniu realizacji projektu podwyższanie kwalifikacji kadr Partnerów projektu jest
zadaniem centrum zarządzania ZSIT.
Zadanie B.6. Promocja
Zapewnienie sukcesu wdrożenia opisanych powyżej systemów zapewni między innymi
prowadzenie ciągłych działań marketingowych, w szczególności wykorzystujących Internet i
pozycjonujących serwis w wyszukiwarkach.
Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej (zakup reklam, opracowanie i
przygotowanie materiałów, nośników promocyjnych) zgodnie potrzebami i wymogami UE. Działania
analogicznie do Zadania A.10 w e-Administracja
Zadanie B.7. Biuro Projektu i obsługa techniczna
Zarządzanie projektem będzie realizowane przez Wykonawcę wyłonionego w drodze
przetargu, pełniącego rolę inżyniera projektu we współpracy z Beneficjentem – Liderem Projektu.
Działania analogiczne do Zadania A.11 w e-Administracja.
Rozwój systemów ZSIT wymaga prowadzenia ciągłych badań i analiz w obszarze użyteczności
i dostępności systemów, zapotrzebowania na nowe usługi. Te zadania wykonywane będą we
współpracy z wyspecjalizowanymi jednostkami badawczo-rozwojowymi funkcjonującymi na
uczelniach wyższych w województwie zachodniopomorskim. Wyniki badań dotyczących
wykorzystania systemów, a także analizy dotyczące regionalnego rynku turystycznego będą
publikowane w utworzonych w ramach projektu serwisach zapewniając mieszkańcom,
przedsiębiorcom oraz władzom samorządowym dostęp do aktualnej wiedzy. Istotnym elementem
projektu jest także podjęcie współpracy z wybranymi jednostkami badawczo-rozwojowymi
regionalnych uczelni wyższych w obszarze monitorowania jakości oraz generowania treści cyfrowych
zawartych w systemach, jak również prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad nowymi
usługami elektronicznymi.
22.09.2009r.
S t r o n a 18
Koncepcja projektu „e-Zachodniopomorskie” - aplikacje i e-usługi
Partnerzy projektu przystępując do niego przyjmują zobowiązanie do bezterminowej
aktualizacji oraz generowania treści cyfrowych w określonych umową terminach.
Centrum zarządzania ZSIT będzie odpowiedzialne za:
–
obsługę techniczną i administrację systemów
–
pozyskiwanie i aktualizację treści cyfrowych od Partnerów Projektu
–
prowadzenie rozmów biznesowych oraz negocjacji prowadzących do podpisania umowy z
przedsiębiorstwami przekazującymi informacje do ZSIT.
Podsumowanie e-Turystyka
Działania w ramach e-Turystyki różnią się w zakresie merytorycznym od pozostałych.
Zaangażowanie administracji publicznej w turystykę jest z natury ograniczone do informacji i
promocji oraz wspierania organizacji lub podmiotów specjalizujących się w tej działalności.
Z tego powodu w zakresie e-Turystki proponowane są takie działania, które uwzględniają
powyższe ograniczenia a zaangażowanie finansowe (niezbędny wkład własny) będzie mógł pochodzić
z budżetu samorządu bez ryzyka uznania za nieuzasadniony wydatek przez organy kontrolne.
Zadania nie będą dublowały sprawdzonych i profesjonalnych systemów działających w
kwalifikowanej turystyce i profesjonalnej turystyce (np. rezerwacja miejsc w hotelach i pensjonatach,
oferty biznesowe hoteli i pakietów turystycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych).
Wykorzystane będą rozwiązania techniczne (centralna baza danych i CMS, narzędzie
portalowe WWW, GIS) i organizacyjne z działania e-Administracji.
22.09.2009r.
S t r o n a 19
Koncepcja projektu „e-Zachodniopomorskie” - aplikacje i e-usługi
C. e-ZDROWIE - założenia szczegółowe
Cele główne projektu:
–
podniesienie jakości usług medycznych świadczonych pacjentom w placówkach lecznictwa
zamkniętego województwa
–
zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych na działalność szpitali poprzez
ograniczenie błędów w procedurach, ograniczenie redundancji gromadzenia danych o
pacjencie przez lekarzy oraz wyeliminowanie wykonywania wielokrotnie tych samych
procedur medycznych z powodu braku dostępu do danych
–
zwiększenie efektywności pracy placówek opieki zdrowotnej regionu poprzez zapewnienie
interoperacyjności systemów teleinformatycznych służących wykonywaniu procedur
diagnostycznych.
Syntetyczna diagnoza obecnego stanu i rekomendacje w zakresie e-Zdrowia
Rekomendacje zespołu ds. aplikacji i e-usług w obszarze realizacji projektów w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla sektora ochrony zdrowia są efektem analizy dostępnych
publicznie raportów i wyników badań dotyczących realizacji projektów związanych z wdrożeniem
systemów informatycznych i aplikacji na potrzeby świadczenia usług elektronicznych oraz wstępnych
konsultacji przeprowadzonych z przedstawicielami sektora ochrony zdrowia na terenie województwa
zachodniopomorskiego. Opracowanie zagadnień szczegółowych powinno zostać zrealizowane w
postaci odrębnych dokumentów takich jak: regionalna strategia e-zdrowia, studia wykonalności oraz
raporty i analizy niezbędne do realizacji rekomendowanych projektów w ramach RPO.
Uzasadnienie
Wnioski z analizy stanu obecnego ICT w ochronie zdrowia na podstawie badania ankietowego
przeprowadzonej w roku 2007 przez Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w
Łodzi1 wskazują na następujące bariery utrudniające rozwój usług elektronicznych w sektorze
ochrony zdrowia:
– niskie w stosunku do potrzeb nakłady na inwestycje służące wykorzystaniu technologii
informatycznych
– brak współpracy placówek ochrony zdrowia z sektorem badawczo-rozwojowym
– znaczące braki kadrowe i kompetencyjne pracowników działów IT w placówkach
– luki w dostępie do infrastruktury technicznej ICT w placówkach ochrony zdrowia
– brak integracji architektury informacyjnej zakładów opieki zdrowotnej
– brak wymiany danych pomiędzy placówkami.
Diagnoza problemów związanych z zarządzaniem informatyką w placówkach ochrony
zdrowia2 wskazuje natomiast na trzy główne obszary: słabą jakość wdrożeń systemów
informatycznych (wdrożenia częściowe, wprowadzanie danych do systemu, z opóźnieniem, przez
personel, który ich nie generuje, funkcjonowanie dokumentacji w dwóch wersjach: elektronicznej
1
Marcin Zawisza, Warsztat nr IV Strategii eZdrowie – Łódź, 05 marca 2007r.; Urząd Marszałkowski w Łodzi,
Departament Polityki Zdrowotnej; http://www.ezdrowie.lodzkie.pl/
2
Dariusz Woźniak; Warsztat nr III Strategii eZdrowie – Łódź, 19 stycznia 2007 r.;
http://www.ezdrowie.lodzkie.pl/
22.09.2009r.
S t r o n a 20
Koncepcja projektu „e-Zachodniopomorskie” - aplikacje i e-usługi
obok papierowej; brak interoperacyjności oraz niska jakość zarządzania cyklem produktów
informatycznych.
Do czynników sprzyjających realizacji inwestycji w technologie informacyjno-komunikacyjne
w sektorze ochrony zdrowia zaliczyć należy:
– wzrost świadomości decydentów na temat ICT i jej roli w ochronie zdrowia,
– stały rozwój sieci, systemów i aplikacji w placówkach,
– chęć współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi w dziedzinie ICT w ochronie zdrowia,
– potrzeba wymiany doświadczeń, najlepszych praktyk i wiedzy oraz otwarty dostęp do wiedzy
na temat projektów zrealizowanych w krajach UE,
– uwzględnienie w planach rozwoju placówek na lata 2007-2013 znacznej rozbudowy własnej
architektury,
– rosnące znaczenie potrzeb informacyjnych pacjenta oraz udostępniania nowych usług
elektronicznych.
Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu eHealth IMPACT3”potwierdzają
występowanie korzyści ekonomicznych wynikających z wdrożeń systemów informatycznych i aplikacji
związanych z e-zdrowiem, które obejmują m.in.:
– podniesienie jakości świadczonej usługi, poprzez wydłużenie kontaktu bezpośredniego z
pacjentem zamiast konieczności wielokrotnego uzupełniania dokumentacji w wersji
papierowej,
– eliminację zagrożenia zdrowia pacjenta związaną z wydłużonym czasem stawiania diagnozy
lub błędami w diagnozie wynikającymi z braku dostępu do niezbędnej informacji o pacjencie
poprzez dostęp do historii chorób pacjenta przez lekarza z innej placówki,
– optymalizację wykorzystania zasobów ludzkich oraz ponoszonych kosztów,
– umożliwienie wspólnej pracy nad pacjentem wieloosobowym zespołom lekarzy (konsultacje
medyczne),
– udostępnienie informacji o pacjencie są dostępne niezależnie od miejsca i czasu.
Dla wszystkich 10 analizowanych w projekcie eHealth IMPACT inwestycji wartość korzyści
finansowej przewyższyła koszty wdrożenia po 4 latach od realizacji projektu. Zwrot z inwestycji
nastąpił najszybciej w przypadku projektów związanych z teleradiologią (po 2 latach), elektroniczną
kartą pacjenta oraz systemem gromadzenia danych medycznych. W pozostałych przypadkach
wydłużony czas oczekiwania na zwrot z inwestycji wnikał z wysokiego poziomu zaawansowania i
kompleksowości wdrażanych systemów oraz braku wcześniejszych doświadczeń z tego typu
wdrożeniami.
Wysoki poziom wykorzystania wdrożonych systemów i aplikacji w krótkim okresie po
implementacji występuje częściej w przypadku rozbudowy już istniejących systemów. W przypadku
całkowicie nowych usług należy liczyć się z wydłużonym okresem oczekiwania na pełne
wykorzystanie możliwości systemu.
Skutki ekonomiczne implementacji systemów informatycznych niezbędnych do świadczenia
usług elektronicznych były analizowane dla danych z 10 realizowanych projektów, w okresie 14 lat.
Koszty realizacji poszczególnych inwestycji w analizowanym okresie pozostały na względnie stałym
3
eHealth is Worth it. The economic benefits of implemented eHealth solutions at ten European sites
Karl A. Stroetmann, Tom Jones, Alexander Dobrev, Veli N. Stroetmann
22.09.2009r.
S t r o n a 21
Koncepcja projektu „e-Zachodniopomorskie” - aplikacje i e-usługi
poziomie, nie przekraczając 100 mln euro rocznie. Natomiast roczna wartość przychodów bądź
oszczędności bezpośrednio związanych z wdrożeniem rosła od 20 mln euro w 1 roku inwestycji do
400 mln euro w roku 14.
Korzyści związane z wdrożeniem usług elektronicznych w sektorze ochrony zdrowia dzielą się
pomiędzy pacjentów (43%), świadczeniodawców (52%) oraz płatników usług (5%).
Ponadto wyniki analizy: “Benchmarking ICT use among General Practitioners in Europe
20074” wskazują na niski w stosunku do pozostałych krajów UE wskaźnik wykorzystania w
Polsce usług e- zdrowia przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Infrastruktura ICT niezbędna
do świadczenia usług e- zdrowia przez lekarzy POZ obejmuje dostęp do co najmniej jednego
komputera w placówce oraz szerokopasmowego łącza internetowego.
Wybrane wskaźniki dla omawianego badania przedstawiają się następująco:
•
72% gabinetów POZ jest wyposażonych w komputer (21 miejsce w UE25)
•
62% gabinetów POZ posiada dostęp do Internetu (16 miejsce w UE25), z czego 32%
stanowią łącza szerokopasmowe (21 miejsce w UE25)
•
40 % lekarzy POZ przechowuje dokumentację medyczną w formie elektronicznej
(diagnozy (73%), zapisane leki (55%), podstawowe parametry medyczne (35%), wyniki
badań laboratoryjnych (53%), rozpoznania (46%), historia choroby (46%), rezultaty
leczenia (55%), wyniki diagnostyki obrazowej (40%))
•
10% gabinetów POZ korzysta z możliwości przesyłania wyników drogą elektroniczną
pomiędzy laboratorium, a gabinetem
•
49% lekarzy POZ wykorzystuje kodowanie Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji
Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 do przechowywania informacji w formie
elektronicznej.
Zgodnie z wynikami analiz przeprowadzonych w ramach europejskiego przedsięwzięcia
„Good eHealth”5 do najważniejszych czynników sukcesu realizacji wdrożeń systemów i aplikacji w
obszarze e-zdrowia należą:
– zapewnienie akceptacji dla przeprowadzenia procesów zmian wewnątrz organizacji biorących
udział w projekcie (stałe zaangażowanie wszystkich uczestników projektu, ze szczególnym
uwzględnieniem personelu medycznego, zapewnienie profesjonalnej pomocy technicznej)
– realizacja zadań w zespołach multidyscyplinarnych (zapewnienie odmiennych perspektyw
rozwiązań)
– przywództwo – zespół projektu powinien otrzymywać pełne wsparcie od osób zarządzających
jednostką
– istnienie długofalowej wizji przy jednocześnie jasno zdefiniowanych celach
krótkoterminowych
– elastyczne podejście do adaptacji zmian związanych z potrzebami użytkownika oraz nowymi
technologiami
– wykorzystanie technologii prostych w użyciu, zapewnienie interoperacyjności
– zdalny i tradycyjny dostęp do wsparcia technicznego oraz szkolenia
4
5
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm
http://www.good-ehealth.org
22.09.2009r.
S t r o n a 22
Koncepcja projektu „e-Zachodniopomorskie” - aplikacje i e-usługi
Zadanie C.1. Przegotowanie projektu
Przygotowanie studium wykonalności do projektu kluczowego obejmującego
w szczególności: audyt oraz analizę możliwości modernizacji i rozbudowy infrastruktury
teleinformatycznej
infrastruktury
sieciowej,
sprzętowej,
systemów
informatycznych
i aplikacji oraz listę jednostek szpitalnych spełniających „warunki brzegowe”6 udziału
w projekcie kluczowym. Studium powinno objąć również: benchmarking wybranych procesów, w
jednostkach wytypowanych i wyrażających chęć udziału w projekcie, strategicznych z punktu
widzenia realizacji inwestycji oraz omówienie zagadnień standaryzacji i interoperacyjności systemów
ICT (uwarunkowania, typologia standardów oraz rekomendacje zapewnienia interoperacyjności
systemów).
Zadanie C.2. Aplikacje i systemy
Typ projektu:
–
wdrożenie systemów i aplikacji udostępniających usługi informacyjne i komunikacyjne dla
pacjentów oraz pracowników ochrony zdrowia wraz z elementami niezbędnymi do ich
funkcjonowania (systemy informatyczne („części białej” oraz „części szarej”, sprzęt
komputerowy, elementy sieci teleinformatycznej).
–
wdrożenie regionalnego systemu wymiany i zarządzania danymi medycznymi pomiędzy
placówkami szpitalnymi tworzącymi konsorcjum projektu, zgodnie ze standardami wymiany
danych medycznych, EHR oraz klasyfikacji i kodowania danych medycznych.
Cele główne projektu:
•
Podniesienie jakości usług medycznych świadczonych pacjentom w placówkach lecznictwa
zamkniętego województwa
•
Zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych na działalność szpitali poprzez
ograniczenie błędów w procedurach, ograniczenie redundancji gromadzenia danych o
pacjencie przez lekarzy oraz wyeliminowanie wykonywania wielokrotnie tych samych
procedur medycznych z powodu braku dostępu do danych
•
Zwiększenie efektywności pracy placówek opieki zdrowotnej regionu poprzez zapewnienie
interoperacyjności systemów teleinformatycznych służących wykonywaniu procedur
diagnostycznych.
Wydatki kwalifikowane:
–
modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej szpitali,
–
zakup systemów i aplikacji udostępniających zasoby informacyjne i kanały komunikacji na linii
pacjent – placówka,
–
zakup zestawów komputerowych, budowa/modernizacja sieci strukturalnej (wewnątrz
budynku), jeżeli są niezbędnym elementem do funkcjonowania składanego projektu, może
stanowić maks. 30% wartości projektu inwestycyjnego. Zakup musi być opatrzony
uzasadnieniem o konieczności wydatkowania na ten cel środków,
–
tworzenie i aktualizacja treści cyfrowych informujących i promujących usługi oferowane przez
placówki,
6
Warunki brzegowe – kryteria minimalne jakie musi spełniać jednostka szpitalna przed przystąpieniem do
udziału w projekcie obejmujące zasoby ludzkie oraz organizacyjne niezbędne do prawidłowej realizacji
projektu; kryteria powinny zostać opracowane przez podmiot opracowujący studium wykonalności
22.09.2009r.
S t r o n a 23
Koncepcja projektu „e-Zachodniopomorskie” - aplikacje i e-usługi
–
wdrożenie aplikacji udostępniających treści cyfrowe dla osób niepełnosprawnych,
–
uruchomienie 24h helpdesk-u dla użytkowników systemu,
–
promocja wdrożonych e-usług,
–
szkolenia personelu administracyjnego i medycznego (w ramach cross-financingu),
Beneficjenci: konsorcjum szpitali z terenu województwa zachodniopomorskiego podległe
samorządowi województwa lub powiatom.
Zadanie C.3. Infrastruktura teleinformatyczna
Realizacja Projektu komplementarnego: Oś 3 RPO, Działanie 3.1: Budowa infrastruktury
teleinformatycznej w postaci sieci dostępowej do sieci szkieletowej dla jednostek szpitalnych
tworzących konsorcjum projektu.
Celem projektu jest połączenie placówek w sieć teleinformatyczną umożliwiającą efektywną
wymianę danych medycznych, w tym przesył danych dotyczących diagnostyki obrazowej oraz
prowadzenie telekonsultacji.
Beneficjenci: konsorcjum szpitali z terenu województwa zachodniopomorskiego podległe
samorządowi województwa lub powiatom.
Zadanie C.4. Środki na finansowanie zdrowia
Uruchomienie konkursów w RPO 1.1.1 oraz 1.1.2 dedykowanych wyłącznie dla projektów
realizowanych przez Zakłady Opieki Zdrowotnej oraz Indywidualne Praktyki Lekarskie.
Typy Projektów:
–
wdrożenie elektronicznej obsługi pacjentów (wdrożenie aplikacji obsługujących
przekazywanie informacji oraz komunikację z pacjentem, a także płatności on line)
–
tworzenie i aktualizacja treści cyfrowych (życiorys, zdjęcia personelu medycznego, mobilna
aktualizacja godzin przyjęć, kontakt telefoniczny, e-mail lub komunikator)
–
usługi umożliwiające elektroniczny kontakt i konsultacje pacjent- lekarz, pacjent –rodzina
(aplikacje i urządzenia usprawniające, obniżające koszty, podwyższające komfort
funkcjonowania i opieki nad osobami przewlekle chorymi) (sprzęt do świadczenia mobilnych
usług (np. mobilne RTG), zdalny monitoring stanu zdrowia, etc.)
–
24h helpdesk
–
narzędzia dostępne dla osób niepełnosprawnych (standardy)
–
promocja e-usług
–
szkolenia personelu administracyjnego i medycznego
Beneficjenci: mikro – i małe, średnie przedsiębiorstwa
22.09.2009r.
S t r o n a 24
Koncepcja projektu „e-Zachodniopomorskie” - aplikacje i e-usługi
Zadanie C.5. - szkolenia i podnoszenie umiejętności cyfrowych
Realizacja projektu komplementarnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
obejmującego system szkoleń dla pracowników sektora ochrony zdrowia w obszarze wykorzystania
narzędzi ICT do świadczenia usług medycznych, wsparcie doradcze kierownictwa placówek związane
z zarządzaniem placówką ochrony zdrowia w czasie trwania i po zakończeniu procesu wdrożenia ICT
oraz realizację szkoleń promujących wykorzystanie rozwiązań ICT wdrożonych w ramach realizacji
projektu kluczowego.
Celem projektu jest przygotowanie kadr sektora ochrona zdrowia do efektywnego
wykorzystania narzędzi oferowanych przez systemy i aplikacje wdrożone w obszarze e-zdrowia, jak
również podniesienie jakości usług świadczonych przez placówki opieki zdrowotnej.
Zadanie C.6. Telemedycyna w Euroregionie POMERANIA
Realizacja i rozwój projektów tworzących Regionalny System Telemedyczny w ramach
Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg VIA- Telemedycyna w Euroregionie
POMERANIA – Sieć POMERANIA
•
•
•
•
Wartość: 7.776.860,99 EUR
Beneficjent: Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
Nazwa Projektu: Sieć telemedyczna wspierająca leczenie chorób nowotworowych w
Euroregionie Pomerania
Beneficjent: Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
System wspierający obsługę badań i konsultacji na odległość (teleradiologia, telekonsultacje)
z wykorzystaniem potencjału nowych technologii teleinformatycznych i audiowizualnych.
Cele projektu:
–
redukcja kosztów oraz czasu ponoszonego przez pacjentów na dotarcie do szpitala
–
podnoszenie jakości usług świadczonych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
poprzez udostępnienie wiedzy specjalistów
–
redukcja kosztów ponoszonych przez szpitale związanych z koniecznością transportu
pacjentów pomiędzy placówkami
–
poszerzenie zakresu świadczonych usług w oparciu o integrację usług i specjalistów z różnych
ośrodków diagnostycznych
–
wsparcie procesu diagnozowania i konsultacji trudnych przypadków chorobowych
Zadanie C.7. Projekty komplementarne
Zapewnienie mieszkańcom województwa dostępu drogą elektroniczną do szerokiego zakresu
informacji medycznych:
–
systemu elektronicznej informacji medycznej poprzez uruchomienie platformy informacyjnokomunikacyjnej, na której będą udzielane podstawowych porady i informacje dla
mieszkańców regionu na temat usług medycznych dostępnych w placówkach opieki
zdrowotnej w regionie w modelu 24h/dobę drogą elektroniczną: on line, z wykorzystaniem
telefonii internetowej oraz komunikatorów oraz wersji mobilnej serwisu udostępniającej
22.09.2009r.
S t r o n a 25
Koncepcja projektu „e-Zachodniopomorskie” - aplikacje i e-usługi
bazę danych placówek ochrony zdrowia, systemu ratownictwa medycznego, lekarzy
pierwszego kontaktu
Zwiększenie poziomu wykorzystania statystycznej wiedzy medycznej przez jednostki ją generujące:
–
systemu analizy, generowania i publikacji raportów statystycznych oraz medycznych na
temat zdrowia publicznego poprzez wdrożenie narzędzi informatycznych oraz urządzeń
służących przeprowadzaniu analiz z zakresu monitoringu zdrowia, poprzez bezpieczne
przetwarzanie i udostępnianie danych statystycznych pozyskiwanych drogą elektroniczną od
placówek medycznych, w tym niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i indywidualnych
praktyk lekarskich. rozwiązania zapewniające limitowany dostęp dla osób/podmiotów o
różnym poziomie upoważnień
Beneficjent: Wydział Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego lub, konsorcjum placówek
szpitalnych bądź Oddział NFZ w Szczecinie.
Indywidualna Praktyka Lekarska
-- Wdrożenia aplikacji do
elektronicznej obsługi pacjenta
Regionalny System
Telemedyczny
Szkolenia Kwalifikacje Kadr
Medycznych
System informacji
NZOZ
Projekt konkursowy
- Wdrożenia aplikacji
do elektronicznej
obsługi pacjenta
Szpital
Projekt kluczowywdrożenie
systemów i aplikacji
NFZ
Szczecin
System raportów
i analiz
Projekt systemu wymiany
danych medycznych
System raportów
i analiz statystycznych
Regionalny System
Telemedyczny
Projekt sieci teleinformatycznej (3.1 RPO)
Szpital Projekt
kluczowy -wdrożenie
systemów i aplikacji)
Regionalny System
Telemedyczny
Rys. Schemat zależności systemów e-Zdrowie
Podsumowanie e-Zdrowie
Działania w ramach e-Zdrowia różnią się w zakresie merytorycznym od pozostałych ze
względu na przewagę sektora prywatnego. Z tego powodu w zakresie e-Turystki proponowane są
takie działania, które uwzględniają powyższe ograniczenia a zaangażowanie finansowe (niezbędny
wkład własny) będzie mógł pochodzić z budżetu samorządu bez ryzyka uznania za nieuzasadniony
wydatek przez organy kontrolne.
Zakres regionalnych projektów z obszaru e-Zdrowie są mocno uzależnione od projektów
centralnych przygotowywanych do realizacji przez Ministerstwo Zdrowia i Centrum Systemów
Informatycznych Ochrony Zdrowia w ramach PO IG oś 7.
22.09.2009r.
S t r o n a 26
Koncepcja projektu „e-Zachodniopomorskie” - aplikacje i e-usługi
Z doświadczeń innych polskich regionów realizujących projekty e-zdrowia wynika iż ze
względu na skomplikowany charakter zagadnienia, sile uzależnienie do działań centralnych oraz
występowanie silnego sektora prywatnego i postępującej komercjalizacji służby zdrowia nie jest
wskazane realizowanie od początku projektów o skomplikowanym charakterze. W planach innych
regionów planowane są usługi elektroniczne w skali minimum. W zakresie elektronicznej identyfikacji
i rejestracja właściwa wydaje się zastosowanie karta pacjenta (magnetyczna, nie chipowa), bez
zaawansowanych funkcjonalności, jako element oswajania pacjentów z tą formą ich identyfikacji.
Elementem powtarzającym się są portale informacyjne, ale koncentrujące się na zbieraniu i
gromadzeniu danych (depersonifikowane, dane medyczne oddzielone od danych pacjenta,
przechowywane fizycznie osobno ze względu na kwestie bezpieczeństwa, ochrony udostępniania
danych. Niemal wszędzie niezbędne jest i to na dużym poziomie dosprzętowienie publicznych
jednostek medycznych oraz uzupełnienie wewnętrznych i zewnętrznych sieci teleinformatycznych
oraz systemów informatycznych obsługujących część „białą” i „szarą”.
22.09.2009r.
S t r o n a 27
Koncepcja projektu „e-Zachodniopomorskie” - aplikacje i e-usługi
D. E-EDUKACJA - - założenia szczegółowe
Cele główne projektu:
•
stworzenie narzędzi i treści cyfrowych umożliwiające zdobywanie wiedzy i umiejętności przez
różne grupy wiekowe dla edukacji podstawowej i kształcenia ustawicznego,
•
podniesieni sprawności zarządzania oświatą przez wdrożenie sprawnego zarządzania
przepływem informacji z udziałem elektronicznego obiegu dokumentów,
•
uruchomienie i upowszechnienie elektronicznych usług elektronicznych dla uczniów i
rodziców.
Planowany typ i zakres projektu e-Edukacja:
Zadanie D.1.
Zarządzanie placówkami edukacyjnymi i obieg dokumentów
Wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie publicznymi jednostkami edukacyjnymi
podległymi samorządowi.
Szerszy opis zadania jest w trakcie opracowywania.
Zadanie D.2. Portal edukacyjny
Portal edukacyjny z treściami cyfrowymi z zakresu edukacji w wybranych tematach (historia,
geografia, turystyka) specyficznych dla regionu.
Szerszy opis zadania jest w trakcie opracowywania.
Zadanie D.3. Elektroniczny dzienniczek ucznia
Elektroniczne usługi dla uczniów i rodziców – dzienniczek ucznia.
Szerszy opis zadania jest w trakcie opracowywania.
Zadanie D.4. Elektroniczna rekrutacja
Elektroniczna rekrutacja dzieci i młodzieży do szkoły.
Szerszy opis zadania jest w trakcie opracowywania.
Zadanie D.5. Biblioteczne treści cyfrowe
Przetworzenie do postaci elektronicznej części zasobów bibliotecznych.
Szerszy opis zadania jest w trakcie opracowywania.
22.09.2009r.
S t r o n a 28
Koncepcja projektu „e-Zachodniopomorskie” - aplikacje i e-usługi
Zadanie D.6. e-Learning
Wdrożenie narzędzi do e-learningu oraz materiałów multimedialnych do e-learningu,
Szerszy opis zadania jest w trakcie opracowywania.
Podsumowanie e-Edukacja
Zaangażowanie merytoryczne administracji publicznej jest ograniczone szeroko rozumianego
zarządzania i administrowania a merytoryczny nadzór nad oświatą na poziomie przedszkolnym,
podstawowym, gimnazjalnym, licealnym i ponad licealnym (bez szkół wyższych) należy do Kuratorium
Oświaty. Z powyższych powodów w zakresie e-Edukacji proponowane są takie działania, które
uwzględniają powyższe ograniczenia a zaangażowanie finansowe (niezbędny wkład własny) będzie
mógł pochodzić z budżetu samorządu bez ryzyka uznania za nieuzasadniony wydatek przez organy
kontrolne.
Wykorzystane będą rozwiązania techniczne (centralna baza danych i CMS, narzędzie
portalowe WWW) i organizacyjne z działania e-Administracji.
W ramach e-Edukacji nie są uwzględnione publiczne szkoły wyższe. Autorom opracowania nie
udało się osiągnąć konsensusu spowodowanej specyfiką poszczególnych uczelni, stopień
informatyzacji oraz priorytety w zakresie informatyzacji.
22.09.2009r.
S t r o n a 29
Koncepcja projektu „e-Zachodniopomorskie” - aplikacje i e-usługi
Infrastruktura techniczna – sieć szerokopasmowa
Działania w obszarze infrastruktury koncentrować się będą na budowie sieci
szerokopasmowej. Celem strategicznym budowy sieci jest zapewnienie bezpiecznego, powszechnego
i szerokopasmowego dostępu do aplikacji i usług on-line oferowanych poprzez sieć Internet dla:
mieszkańców, jednostek administracji publicznej oraz przedsiębiorców funkcjonujących na terenie
województwa zachodniopomorskiego. Wynikającym z tego celem operacyjnym jest zapewnienie
powszechnej dostępności technicznej do szerokopasmowego Internetu na terenie Województwa
Zachodniopomorskiego do poziomu minimum 90% dla gospodarstw domowych,
95%
przedsiębiorców oraz 99% dla JST i placówek podległych oraz jednostek akademickich i naukowych.
Podstawą budowy sieci są dotychczas podjęte ustalenia w ramach spotkań Konwentu
Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego, Konwentu Starostów
Województwa Zachodniopomorskiego, jak również postanowieniami Uchwały Nr 512/09 Zarządu
Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 kwietnia 2009, w której przyjęto koncepcję i
harmonogram prac nad budową Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST).
Na realizację sieci dostępne są środki finansowe w ramach RPO WZ działanie 3.1 w wysokości
ok. 120 mln zł (wkład krajowy + środki UE).
Kompetencje cyfrowe
Prowadzenie ciągłych i skoordynowanych działań ukierunkowanych na zwiększenie
wykorzystania narzędzi cyfrowych w edukacji, pracy zawodowej oraz życiu społecznym jest
warunkiem niezbędnym do rozwiązania kluczowych problemów regionu zidentyfikowanych w
strategii województwa zachodniopomorskiego. Umiejętności mieszkańców w obszarze wykorzystania
narzędzi IT oraz dostępność infrastruktury technicznej stanowią klucz do zwiększenia aktywności
społeczno-gospodarczej mieszkańców poprzez generowanie i upowszechnianie przez nich nowej
wiedzy oraz jej sprawny transfer pomiędzy wszystkim uczestnikami życia społeczno-gospodarczego.
Wykorzystanie narzędzi cyfrowych przyspiesza zmiany procesowe w takich obszarach jak: turystyka,
zdrowie, administracja (m.in.: wzmocnienie sieci współpracy przedsiębiorstw i organizacji
turystycznych, promocja turystyki aktywnej); rolnictwo i rybołówstwo (m.in.: przeciwdziałanie
wykluczeniu, przyspieszenie rozwoju działalności poprzez dostęp do informacji); przemysł (promocja
markowych produktów regionalnych, sprawna wymiana wiedzy pomiędzy przedsiębiorcami, łatwy
dostęp do informacji o innowacjach, ich źródłach finansowania i ochrony), przedsiębiorczość (rozwój
handlu i usług w Internecie (e-commerce).
Przez Urząd Marszałkowski, w ramach Biura Społeczeństwa Informacyjnego zlokalizowanego
w Wydziale Polityki Regionalnej przygotowywane i planowane są działania których celem jest
podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności mieszkańców województwa
zachodniopomorskiego do potrzeb regionalnej gospodarki społeczeństwa informacyjnego. Część
działań może zostać zrealizowane w formie projektu systemowego, z wykorzystaniem środków
finansowych dostępnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (Priorytet VIII, Działanie 8.1.1). Będzie ono stanowiło działanie komplementarne w
stosunku do pozostałych działań w obszarze rozwoju społeczeństwa informacyjnego tj. realizacji
projektów w ramach 3 osi Regionalnego Programu Operacyjnego województwa
22.09.2009r.
S t r o n a 30
Koncepcja projektu „e-Zachodniopomorskie” - aplikacje i e-usługi
zachodniopomorskiego: infrastruktura
informatyczne i e-usługi.
społeczeństwa
informacyjnego,
aplikacje
i
systemy
Bezpośrednim cel projektu będzie podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób
pracujących do potrzeb gospodarki społeczeństwa informacyjnego obejmujące:
–
wsparcie szkoleniowe pracowników w obszarze korzystania z narzędzi i usług elektronicznych
w edukacji, ochronie zdrowia, turystyce, administracji, biznesie)
–
wsparcie szkoleniowe pracujących osób dorosłych w obszarze świadczenia usług drogą
elektroniczną
–
wsparcie szkoleniowe pracujących osób dorosłych w obszarze zarządzania publicznymi
punktami dostępu do Internetu (dla opiekunów pracowni internetowych, świetlic wiejskich
etc., w obszarze świadczenia wsparcia technicznego i merytorycznego dla użytkowników),
Grupa docelowa to pracujące osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia oraz z wyłączeniem osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) uczestniczące w szkoleniach i kursach poza
godzinami pracy (ograniczenie PO KL 8.1.1).
Beneficjent: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Polityki
Regionalnej (Biuro Społeczeństwa Informacyjnego) oraz partnerzy Konsorcjum składające się z
instytucji i podmiotów specjalizujące się w tematyce zarządzania szkoleniami i samym procesem
szkolenia, uczelnie oraz inne podmioty zajmujące się praktycznymi aspektami społeczeństwa
informacyjnego wyłonione zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2006 r.).
Projekt systemowy PO KL nie wyczerpuje wszystkich koniecznych działań w zakresie
podnoszenia kompetencji cyfrowych ale stanowić będzie instrumentem koordynacji różnych działań
organizacyjnych, programowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz prowadzenia część
szkoleń ogólnych i specjalistycznych.
Pełnomocnik Marszałka Zachodniopomorskiego
ds. rozwoju SI - usługi i aplikacje elektroniczne
Grzegorz Fiuk
GSM 601 713 867
e-mail: [email protected]
22.09.2009r.
S t r o n a 31

Podobne dokumenty